Procedūra : 2021/0003(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0180/2021

Pateikti tekstai :

A9-0180/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0304

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0180/2021</NoDocSe>
PDF 176kWORD 51k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Tailando Karalystės susitarimo pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Tarptautinės prekybos komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Heidi Hautala</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Tailando Karalystės susitarimo pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo projekto

(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05444/2021),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Tailando Karalystės susitarimo pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, projektą (05445/2021),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C9-0171/2021),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0180/2021),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Tailando Karalystės vyriausybėms ir parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

2018 m. spalio mėn. Ženevoje ES oficialiai pradėjo derybų procesą (pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį) su keliomis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narėmis. Pagrindinis derybų principas – 2017 m. ES ir Jungtinės Karalystės suformuluotas bendras požiūris dėl to, kaip reikėtų paskirstyti kiekybinius įsipareigojimus, nurodytus 28 ES valstybių narių PPO sąraše, į kurį įtrauktos 143 ES žemės ūkio, žuvininkystės ir pramonės produktų PPO tarifinės kvotos. Laikantis šio požiūrio, esamas kiekvienos tarifinės kvotos kiekis ateityje būtų visapusiškai išlaikytas, tačiau būtų padalytas dviem atskiroms – 27 ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės – muitų teritorijoms.

 

Taikomos metodikos principas grindžiamas su visomis PPO tarifinėmis kvotomis susijusiais prekybos srautais į 27 ES valstybes nares ir Jungtinę Karalystę per reprezentatyvųjį ataskaitinį laikotarpį (3 metai nuo 2013 iki 2015 m.).

2018 m. birželio 15 d. Taryba įgaliojo Komisiją pagal GATT XXVIII straipsnį pradėti derybas su atitinkamomis PPO narėmis siekiant paskirstyti Sąjungai suteiktas PPO nuolaidas, taikomas tarifinėms kvotoms.

 

Paskirstymo metodika, dėl kurios susitarta, išsamiai nurodyta Tarybos ir Europos Parlamento reglamente (ES) 2019/216, konkrečiau, šio reglamento 2 straipsnio b punkte, pagal kurį Komisijai suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti paskirstytas dalis atsižvelgiant į susijusią informaciją, kuri gali būti jai pateikta vykstant deryboms pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį arba gauta iš kitų šaltinių, kuriuos domina konkrečios tarifinės kvotos.

 

Dėl derybų turinio ir pažangos buvo reguliariai konsultuojamasi su Taryba (Prekybos politikos komitetu). Derybos su Tailando Karalyste baigėsi susitarimu, kuris buvo parafuotas 2021 m. sausio 7 d. Ženevoje (toliau – susitarimas).

 

Todėl Europos Komisija siūlo Tarybai įgalioti sudaryti susitarimą.

 

Pagal SESV 218 straipsnio 6 dalį Europos Parlamentas turi suteikti pritarimą, kad Taryba galėtų priimti sprendimą sudaryti minėtą susitarimą.

Atsižvelgdama į išdėstytas pastabas, pranešėja rekomenduoja, kad Parlamentas suteiktų savo pritarimą susitarimo sudarymui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos ir Tailando Karalystės susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos

Nuorodos

05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

10.5.2021

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

17.5.2021

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

17.5.2021

AGRI

17.5.2021

PECH

17.5.2021

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

ITRE

28.1.2021

AGRI

23.3.2021

PECH

22.3.2021

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Heidi Hautala

28.1.2021

 

 

 

Priėmimo data

25.5.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Pateikimo data

31.5.2021

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

37

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Helmut Scholz

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

Atnaujinta: 2021 m. birželio 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika