Ziņojums - A9-0180/2021Ziņojums
A9-0180/2021

  IETEIKUMS par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Savienību un Taizemes Karalisti, kas saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu attiecas uz visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

  31.5.2021 - (05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)) - ***

  Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  Referente: Heidi Hautala

  Procedūra : 2021/0003(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0180/2021
  Iesniegtie teksti :
  A9-0180/2021
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Taizemes Karalisti, kas saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu attiecas uz visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

  (05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

  (Piekrišana)

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (05444/2021),

   ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Taizemes Karalisti, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (05445/2021),

   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu (C9-0171/2021),

   ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0180/2021),

  1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

  2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Taizemes Karalistes valdībai un parlamentam.


   

  PASKAIDROJUMS

  2018. gada oktobrī ES oficiāli uzsāka sarunu procesu (saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXVIII pantu) ar vairākām PTO dalībvalstīm Ženēvā. Sarunu pamatprincips ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gadā izstrādātā “kopīgā pieeja” par to, kā “sadalīt” kvantitatīvās saistības, kas ietvertas ES 28 dalībvalstu PTO sarakstā attiecībā uz 143 ES lauksaimniecības, zivsaimniecības un rūpniecības PTO tarifa kvotām. Šīs pieejas pamatā ir tas, ka katras tarifu kvotas pašreizējais apjoms nākotnē būtu pilnībā saglabāts, bet sadalīts divās atsevišķās muitas teritorijās: ES 27 dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē.

   

  Izmantotās metodikas princips ir balstīts uz tirdzniecības plūsmām, kas reprezentatīvā atsauces periodā (proti, 3 gadu laikposmā no 2013. gada līdz 2015. gadam) ienāk ES 27 dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē attiecībā uz visām PTO tarifa kvotām.

  Padome 2018. gada 15. jūnijā pilnvaroja Komisiju saskaņā ar VVTT XXVIII pantu sākt sarunas ar attiecīgajām PTO dalībvalstīm, lai sadalītu Savienības PTO koncesijas attiecībā uz tirdzniecības kvotām.

   

  Sadalījuma metodika, par kuru tika panākta vienošanās, ir detalizēti aprakstīta Padomes un Eiropas Parlamenta Regulā (ES) 2019/216. Konkrētāk, ar šīs regulas 2. panta b) apakšpunktu Komisija ir pilnvarota grozīt sadalījuma daļas, ņemot vērā attiecīgo informāciju, ko tā var saņemt vai nu saistībā ar sarunām saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu, vai no citiem avotiem, kas ir ieinteresēti konkrētā tarifa kvotā.

   

  Ar Padomi (Tirdzniecības politikas komiteju) ir notikušas regulāras apspriedes par sarunu virzību un saturu. Pēc sarunām ar Taizemes Karalisti 2021. gada 7. janvārī Ženēvā tika parafēts nolīgums (“nolīgums”).

   

  Tādēļ Eiropas Komisija ierosina Padomei atļaut nolīguma slēgšanu.

   

  Saskaņā ar LESD 218. panta 6. punktu ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana, lai Padome varētu pieņemt lēmumu par šā nolīguma noslēgšanu.

  Ņemot vērā iepriekš minēto, referente iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu šā nolīguma noslēgšanai.

   


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Nolīgums starp Savienību un Taizemes Karalisti par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

  Atsauces

  05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

  Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

  10.5.2021

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  INTA

  17.5.2021

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ITRE

  17.5.2021

  AGRI

  17.5.2021

  PECH

  17.5.2021

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

   Lēmuma datums

  ITRE

  28.1.2021

  AGRI

  23.3.2021

  PECH

  22.3.2021

   

  Referenti

   Iecelšanas datums

  Heidi Hautala

  28.1.2021

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  25.5.2021

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  37

  1

  3

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

  Iesniegšanas datums

  31.5.2021

   


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  37

  +

  ECR

  Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

  ID

  Roman Haider, Maximilian Krah

  NI

  Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Renew

  Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

  The Left

  Emmanuel Maurel

  Verts/ALE

  Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

   

  1

  -

  ID

  Danilo Oscar Lancini

   

  3

  0

  ID

  Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

  The Left

  Helmut Scholz

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 14. jūnijs
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika