Procedūra : 2021/0003(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0180/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0180/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0304

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0180/2021</NoDocSe>
PDF 176kWORD 49k

<TitreType>IETEIKUMS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Savienību un Taizemes Karalisti, kas saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu attiecas uz visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības</Titre>

<DocRef>(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Starptautiskās tirdzniecības komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Heidi Hautala</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Taizemes Karalisti, kas saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu attiecas uz visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (05444/2021),

 ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Taizemes Karalisti, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (05445/2021),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu (C9-0171/2021),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0180/2021),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Taizemes Karalistes valdībai un parlamentam.


 

PASKAIDROJUMS

2018. gada oktobrī ES oficiāli uzsāka sarunu procesu (saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXVIII pantu) ar vairākām PTO dalībvalstīm Ženēvā. Sarunu pamatprincips ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gadā izstrādātā “kopīgā pieeja” par to, kā “sadalīt” kvantitatīvās saistības, kas ietvertas ES 28 dalībvalstu PTO sarakstā attiecībā uz 143 ES lauksaimniecības, zivsaimniecības un rūpniecības PTO tarifa kvotām. Šīs pieejas pamatā ir tas, ka katras tarifu kvotas pašreizējais apjoms nākotnē būtu pilnībā saglabāts, bet sadalīts divās atsevišķās muitas teritorijās: ES 27 dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē.

 

Izmantotās metodikas princips ir balstīts uz tirdzniecības plūsmām, kas reprezentatīvā atsauces periodā (proti, 3 gadu laikposmā no 2013. gada līdz 2015. gadam) ienāk ES 27 dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē attiecībā uz visām PTO tarifa kvotām.

Padome 2018. gada 15. jūnijā pilnvaroja Komisiju saskaņā ar VVTT XXVIII pantu sākt sarunas ar attiecīgajām PTO dalībvalstīm, lai sadalītu Savienības PTO koncesijas attiecībā uz tirdzniecības kvotām.

 

Sadalījuma metodika, par kuru tika panākta vienošanās, ir detalizēti aprakstīta Padomes un Eiropas Parlamenta Regulā (ES) 2019/216. Konkrētāk, ar šīs regulas 2. panta b) apakšpunktu Komisija ir pilnvarota grozīt sadalījuma daļas, ņemot vērā attiecīgo informāciju, ko tā var saņemt vai nu saistībā ar sarunām saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu, vai no citiem avotiem, kas ir ieinteresēti konkrētā tarifa kvotā.

 

Ar Padomi (Tirdzniecības politikas komiteju) ir notikušas regulāras apspriedes par sarunu virzību un saturu. Pēc sarunām ar Taizemes Karalisti 2021. gada 7. janvārī Ženēvā tika parafēts nolīgums (“nolīgums”).

 

Tādēļ Eiropas Komisija ierosina Padomei atļaut nolīguma slēgšanu.

 

Saskaņā ar LESD 218. panta 6. punktu ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana, lai Padome varētu pieņemt lēmumu par šā nolīguma noslēgšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referente iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu šā nolīguma noslēgšanai.

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp Savienību un Taizemes Karalisti par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

Atsauces

05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

10.5.2021

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

17.5.2021

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

17.5.2021

AGRI

17.5.2021

PECH

17.5.2021

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

ITRE

28.1.2021

AGRI

23.3.2021

PECH

22.3.2021

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Heidi Hautala

28.1.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.5.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

1

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Iesniegšanas datums

31.5.2021

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

37

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Helmut Scholz

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 14. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika