ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

31.5.2021 - (05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)) - ***

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawczyni: Heidi Hautala

Procedura : 2021/0003(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0180/2021
Teksty złożone :
A9-0180/2021
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (05444/2021),

 uwzględniając projekt Porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (05445/2021),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0171/2021),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0180/2021),

1. wyraża zgodę na zawarcie porozumienia;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Tajlandii.


UZASADNIENIE

W październiku 2018 r. UE formalnie rozpoczęła w Genewie proces negocjacji (na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994) z szeregiem członków WTO. Podstawową zasadą negocjacji jest „wspólne podejście” opracowane przez UE i Zjednoczone Królestwo w 2017 r., dotyczące sposobu podziału zobowiązań ilościowych znajdujących się na obowiązującej UE28 liście koncesyjnej WTO odnoszącej się do 143 unijnych kontyngentów taryfowych WTO dotyczących rolnictwa, rybołówstwa i przemysłu. Podejście to opiera się na założeniu, że obecna wielkość każdego kontyngentu taryfowego zostanie w przyszłości w pełni utrzymana, lecz zostanie podzielona między dwa odrębne obszary celne: UE27 i Zjednoczone Królestwo.

 

Zasada leżąca u podstaw zastosowanej metody opiera się na przepływach handlowych do UE27 i Zjednoczonego Królestwa w reprezentatywnym okresie odniesienia (trzyletnim, od 2013 do 2015 r.) dla wszystkich kontyngentów taryfowych WTO.

15 czerwca 2018 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT z odpowiednimi członkami WTO w celu podziału koncesji Unii w ramach WTO dotyczących kontyngentów taryfowych.

 

Uzgodniona metoda podziału została szczegółowo opisana w rozporządzeniu Rady i PE (UE) 2019/216. Dokładniej rzecz ujmując, w art. 2 lit. b) tego rozporządzenia przyznano Komisji prawo do zmiany podziału w celu uwzględnienia istotnych informacji, które może ona otrzymać w kontekście negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 lub z innych źródeł mających interes w danym kontyngencie taryfowym.

 

W sprawie treści i postępów negocjacji regularnie konsultowano się z Radą (Komitetem ds. Polityki Handlowej). Negocjacje z Królestwem Tajlandii zakończyły się zawarciem porozumienia, które zostało parafowane 7 stycznia 2021 r. w Genewie („porozumienie”).

 

W związku z tym Komisja Europejska wnioskuje do Rady o zgodę na podpisanie tego porozumienia.

 

Zgodnie z art. 218 ust. 6 TFUE aby Rada mogła przyjąć decyzję o zawarciu porozumienia, konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego.

W świetle powyższego sprawozdawczyni zaleca Parlamentowi wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia.

 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie między Unią a Królestwem Tajlandii w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Odsyłacze

05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

10.5.2021

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

17.5.2021

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

17.5.2021

AGRI

17.5.2021

PECH

17.5.2021

 

Opinia niewydana

 Data decyzji

ITRE

28.1.2021

AGRI

23.3.2021

PECH

22.3.2021

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Heidi Hautala

28.1.2021

 

 

 

Data przyjęcia

25.5.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Data złożenia

31.5.2021

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

37

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Helmut Scholz

 

Objaśnienie używanych znaków

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności