Postopek : 2021/0003(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0180/2021

Predložena besedila :

A9-0180/2021

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0304

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0180/2021</NoDocSe>
PDF 171kWORD 49k

<TitreType>PRIPOROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tajsko na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije</Titre>

<DocRef>(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za mednarodno trgovino</Commission>

Poročevalka: <Depute>Heidi Hautala</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tajsko na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05444/2021),

 ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tajsko na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (05445/2021),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0171/2021),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0180/2021),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kraljevine Tajske.


OBRAZLOŽITEV

EU je oktobra 2018 v Ženevi uradno začela postopek pogajanj (na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994) z več članicami Svetovne trgovinske organizacije (STO). Pogajanja temeljijo na načelu „skupnega pristopa“, ki sta ga EU in Združeno kraljestvo razvila leta 2017 v zvezi s tem, kako „porazdeliti“ količinske zaveze iz seznama STO EU-28 za 143 tarifnih kvot EU v okviru STO za kmetijske, ribiške in industrijske proizvode. Podlaga za ta pristop je, da se obstoječi obseg vsake tarifne kvote v prihodnje v celoti ohrani, vendar se razdeli na dve ločeni carinski območji: na EU-27 in na Združeno kraljestvo.

 

Načelo uporabljene metodologije temelji na trgovinskih tokovih v EU-27 in Združeno kraljestvo v reprezentativnem referenčnem obdobju (treh let, od 2013 do 2015) za vse tarifne kvote STO.

Svet je 15. junija 2018 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja na podlagi člena XXVIII GATT z zadevnimi članicami STO za porazdelitev koncesij Unije v okviru STO za tarifne kvote.

 

Dogovorjena metodologija porazdelitve je podrobno opisana v Uredbi Sveta in Evropskega parlamenta (EU) 2019/216. Natančneje, člen 2(b) te uredbe pooblašča Komisijo, da spremeni deleže porazdelitve, pri čemer upošteva ustrezne informacije, ki jih lahko prejme v okviru pogajanj na podlagi člena XXVIII GATT 1994 ali iz drugih virov, ki so zainteresirani za določeno tarifno kvoto.

 

Posvetovanja s Svetom (z Odborom za trgovinsko politiko) o vsebini in napredovanju pogajanj so potekala redno. Pogajanja s Kraljevino Tajsko so privedla do sporazuma, ki je bil parafiran 7. januarja 2021 v Ženevi (v nadaljnjem besedilu: sporazum).

 

Zato Evropska komisija predlaga Svetu, da odobri sklenitev sporazuma.

 

V skladu s členom 218(6) PDEU je potrebna odobritev Evropskega parlamenta, da lahko Svet sprejme sklep o sklenitvi sporazuma.

Glede na zgoraj navedeno poročevalka predlaga, da Parlament odobri sklenitev sporazuma.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Tajsko v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

Referenčni dokumenti

05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

10.5.2021

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

INTA

17.5.2021

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

17.5.2021

AGRI

17.5.2021

PECH

17.5.2021

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

ITRE

28.1.2021

AGRI

23.3.2021

PECH

22.3.2021

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Heidi Hautala

28.1.2021

 

 

 

Datum sprejetja

25.5.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Datum predložitve

31.5.2021

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

37

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Helmut Scholz

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 14. junij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov