Förfarande : 2021/0003(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0180/2021

Ingivna texter :

A9-0180/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Antagna texter :

P9_TA(2021)0304

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0180/2021</NoDocSe>
PDF 166kWORD 52k

<TitreType>REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Thailand enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen</Titre>

<DocRef>(05444/2021 – C9‑0171/2021 – 2021/0003(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Utskottet för internationell handel</Commission>

Föredragande: <Depute>Heidi Hautala</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Thailand enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(05444/2021 – C9‑0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (05444/2021),

 med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Thailand enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (05445/2021),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0171/2021),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A9‑0180/2021).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Thailand.


MOTIVERING

I oktober 2018 inledde EU formellt förhandlingsprocessen (enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994) med ett antal WTO-medlemmar i Genève. Den underliggande principen för förhandlingarna är en ”gemensam strategi” som EU och Förenade kungariket utvecklade 2017 för fördelningen av de kvantitativa åtagandena för EU-28 i WTO:s lista för EU:s 143 WTO-tullkvoter för jordbruk, fiske och industri. Grunden för denna strategi är att de befintliga volymerna för varje tullkvot helt och hållet ska bibehållas i framtiden, men att de ska fördelas på två åtskilda tullområden: EU-27 och Förenade kungariket.

 

Principen för den tillämpade metoden bygger på handelsflödena till EU-27 och Förenade kungariket under en representativ referensperiod (tre år mellan 2013 och 2015) för alla WTO‑tullkvoter.

Den 15 juni 2018 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar enligt artikel XXVIII i Gatt med berörda WTO-medlemmar i syfte att fördela unionens WTO-medgivanden när det gäller tullkvoter.

 

Den överenskomna metoden för fördelningen beskrivs i detalj i rådets och Europaparlamentets förordning (EU) 2019/216. Närmare bestämt ger artikel 2b i denna förordning kommissionen befogenhet att ändra fördelningen av andelar med beaktande av relevanta uppgifter som den kan få antingen i samband med förhandlingar enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 eller från andra källor av intresse när det gäller en särskild tullkvot.

 

Samråd med rådet (handelspolitiska kommittén) har skett regelbundet om innehållet och framstegen i förhandlingarna. Förhandlingarna med Konungariket Thailand resulterade i ett avtal som paraferades den 7 januari 2021 i Genève (avtalet).

 

Europeiska kommissionen föreslår därför att rådet bemyndigar ingåendet av avtalet.

 

I enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget måste Europaparlamentet ge sitt godkännande för att rådet ska kunna anta ett beslut om ingående av avtalet.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att parlamentet godkänner att avtalet ingås.

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal mellan unionen och Konungariket Thailand om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

10.5.2021

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

INTA

17.5.2021

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ITRE

17.5.2021

AGRI

17.5.2021

PECH

17.5.2021

 

Inget yttrande avges

 Beslut

ITRE

28.1.2021

AGRI

23.3.2021

PECH

22.3.2021

 

Föredragande

 Utnämning

Heidi Hautala

28.1.2021

 

 

 

Antagande

25.5.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Ingivande

31.5.2021

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

37

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Helmut Scholz

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 14 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy