Процедура : 2021/0044(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0182/2021

Внесени текстове :

A9-0182/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Приети текстове :

P9_TA(2021)0305

<Date>{01/06/2021}1.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0182/2021</NoDocSe>
PDF 191kWORD 50k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Индонезия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз</Titre>

<DocRef>(06505/2021 – C9‑0181/2021 – 2021/0044(NLE)) </DocRef>


<Commission>{INTA}Комисия по международна търговия</Commission>

Докладчик: <Depute>Хейди Хаутала</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Индонезия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

(06505/2021 – C9‑0181/2021 – 2021/0044(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (06505/2021),

 като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Индонезия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (06506/2021),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0181/2020),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A9‑0182/2021),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Индонезия.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През октомври 2018 г. ЕС официално започна процеса на преговори (съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г.) с редица членове на СТО в Женева. Основополагащият принцип на преговорите е „съвместен подход“, разработен между ЕС и Обединеното кралство още през 2017 г., относно начините за „разпределяне“ на количествените ангажименти, съдържащи се в списъка на СТО за ЕС-28 за 143-те тарифни квоти на ЕС за селското стопанство, рибата и промишлеността в рамките на СТО. Основата на този подход е, че съществуващият обем на всяка тарифна квота ще бъде изцяло запазен в бъдеще, но ще бъде разделен на две отделни митнически територии: ЕС-27 и Обединеното кралство.

 

Принципът на прилаганата методология се основава на търговските потоци към ЕС-27 и Обединеното кралство по време на представителен референтен период (от 3 години от 2013 г. до 2015 г.) за всички тарифни квоти на СТО.

На 15 юни 2018 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори по член XXVIII от ГАТТ със съответните членове на СТО с оглед на разпределянето на отстъпките на Съюза в рамките на СТО по отношение на тарифните квоти.

 

Договорената методология за разпределяне е описана подробно в Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета. По-конкретно, член 2, буква б) от този регламент оправомощава Комисията да изменя разпределението на дяловете, като взема предвид относимата информация, която може да получи или в контекста на преговорите съгласно член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., или от други източници, имащи интерес към конкретна тарифна квота.

 

Редовно бяха провеждани консултации със Съвета (комитет „Търговска политика“) във връзка със съдържанието и напредъка по преговорите. По време на преговорите с Република Индонезия беше договорено споразумение, парафирано на 28 януари 2021 г. в Женева („Споразумението“).

 

Съответно Европейската комисия предлага на Съвета да разреши сключването на споразумението.

 

В съответствие с член 218, параграф 6 от ДФЕС е необходимо одобрението на Европейския парламент, за да може Съветът да приеме решение за сключване на Споразумението.

С оглед на горепосоченото докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за сключването на Споразумението.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Съюза и Република Индонезия във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

Позовавания

06505/2021 – C9-0181/2021 – 2021/0044(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

11.5.2021

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

INTA

17.5.2021

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AGRI

17.5.2021

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

AGRI

23.3.2021

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Heidi Hautala

11.2.2021

 

 

 

Дата на приемане

25.5.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Дата на внасяне

1.6.2021

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

0

-

 

 

 

1

0

The Left

Emmanuel Maurel

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 14 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност