SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahelise 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli alusel sõlmitud kirjavahetuse vormis lepingu, mis käsitleb kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu, liidu nimel sõlmimise kohta

1.6.2021 - (06505/2021 – C9‑0181/2021 – 2021/0044(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Heidi Hautala

Menetlus : 2021/0044(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0182/2021
Esitatud tekstid :
A9-0182/2021
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahelise 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli alusel sõlmitud kirjavahetuse vormis lepingu, mis käsitleb kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu, liidu nimel sõlmimise kohta

(06505/2021 – C9‑0181/2021 – 2021/0044(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06505/2021),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahelise 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli alusel sõlmitud kirjavahetuse vormis lepingu eelnõu, mis käsitleb kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu (06506/2021),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9-0181/2020),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0182/2021),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Indoneesia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

2018. aasta oktoobris alustas Euroopa Liit ametlikult Genfis mitme WTO liikmega läbirääkimisi (1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli alusel). Läbirääkimiste aluspõhimõte on ELi ja Ühendkuningriigi vahel 2017. aastal välja töötatud „ühine lähenemisviis“ selle kohta, kuidas jaotada EL 28 WTO loendis sisalduvad kvantitatiivsed kohustused, mis puudutavad ELi 143 põllumajandus-, kalandus- ja tööstustoodete tariifikvooti. Selle lähenemisviisi aluseks on asjaolu, et iga tariifikvoodi olemasolev maht säilitatakse edaspidi täielikult, kuid jaotatakse kahe eraldi tolliterritooriumi vahel: EL 27 ja Ühendkuningriik.

 

Kasutatava metoodika lähtepunktiks on tüüpilise perioodi (kolm aastat ajavahemikul 2013–2015) kaubavood ELi 27 liikmesriiki ja Ühendkuningriiki kõigi WTO tariifikvootide puhul.

Nõukogu volitas komisjoni 15. juunil 2018 alustama GATTi XXVIII artikli alusel asjaomaste WTO liikmetega läbirääkimisi liidu WTO tariifikvootide kontsessioonide jaotamiseks.

 

Kokkulepitud jaotamismetoodikat on üksikasjalikult kirjeldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/216. Täpsemalt antakse määruse artikli 2 punktiga b komisjonile õigus muuta tariifikvootide jaotust, võttes arvesse asjakohast teavet, mida ta võib saada kas GATTi XXVIII artikli alusel peetavate läbirääkimiste käigus või muudest allikatest, kes on huvitatud konkreetsest tariifikvoodist.

 

Läbirääkimiste sisu ja edenemise küsimustes on nõukoguga (kaubanduspoliitika komiteega) korrapäraselt konsulteeritud. Indoneesia Vabariigiga peetud läbirääkimiste tulemusel sõlmiti leping, mis parafeeriti 28. jaanuaril 2021 Genfis (edaspidi „leping“).

 

Seega teeb Euroopa Komisjon nõukogule ettepaneku anda luba lepingu sõlmimiseks.

 

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 6 vajab nõukogu Euroopa Parlamendi nõusolekut, et võtta vastu otsus lepingu sõlmimise kohta.

Eeltoodu põhjal soovitab raportöör parlamendil lepingu sõlmimise heaks kiita.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu

Viited

06505/2021 – C9-0181/2021 – 2021/0044(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

11.5.2021

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

17.5.2021

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

17.5.2021

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

AGRI

23.3.2021

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Heidi Hautala

11.2.2021

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.5.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Esitamise kuupäev

1.6.2021

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

40

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

0

-

 

 

 

1

0

The Left

Emmanuel Maurel

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 15. juuni 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika