SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskevan Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

1.6.2021 - (06505/2021 – C9‑0181/2021 – 2021/0044(NLE))  - ***

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Heidi Hautala

Menettely : 2021/0044(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0182/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0182/2021
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskevan Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(06505/2021 – C9‑0181/2021 – 2021/0044(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06505/2021),

 ottaa huomioon luonnoksen kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskevaksi Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyksi sopimukseksi (06506/2021),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0181/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A9-0182/2021),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Indonesian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Lokakuussa 2018 EU käynnisti virallisesti neuvotteluprosessin (tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT 1994) XXVIII artiklan mukaisesti) useiden WTO:n jäsenten kanssa Genevessä. Neuvottelujen perusperiaatteena on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan vuonna 2017 kehittämä ”yhteinen lähestymistapa” siihen, miten jaetaan EU28-maiden WTO-luetteloon sisältyvät määrälliset sitoumukset EU:n 143:sta maatalous-, kalastus- ja teollisuustariffikiintiöistä. Tämän lähestymistavan perustana on se, että kunkin tariffikiintiön nykyinen määrä säilyisi täysin ennallaan tulevaisuudessa, mutta se jaettaisiin kahdelle erilliselle tullialueelle: EU27:lle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

 

Sovelletun menetelmän periaate perustuu EU27:ään ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuneisiin kauppavirtoihin edustavalla viiteajanjaksolla (vuosien 2013 ja 2015 välinen kolmen vuoden ajanjakso) kaikkien WTO:n tariffikiintiöiden osalta.

Neuvosto valtuutti 15. kesäkuuta 2018 komission aloittamaan GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut asianomaisten WTO:n jäsenten kanssa tariffikiintiöitä koskevien unionin WTO-myönnytysten jakamiseksi.

 

Sovittua jakomenetelmää kuvataan yksityiskohtaisesti neuvoston ja Euroopan parlamentin asetuksessa (EU) 2019/216. Tarkemmin sanottuna tämän asetuksen 2 b artiklassa siirretään komissiolle valta muuttaa jako-osuuksia ottaen huomioon asiaankuuluvat tiedot, jotka se voi saada joko GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen yhteydessä tai muista lähteistä, joilla on intressi tiettyyn tariffikiintiöön.

 

Neuvostoa (kauppapoliittinen komitea) on kuultu säännöllisesti neuvottelujen sisällöstä ja edistymisestä. Indonesian tasavallan kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena tehtiin sopimus, joka parafoitiin 28. tammikuuta 2021 Genevessä (”sopimus”).

 

Euroopan komissio ehdottaa näin ollen, että neuvosto antaa luvan mainitun sopimuksen tekemiseen.

 

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto voi tehdä päätöksen kyseisen sopimuksen tekemisestä.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskeva unionin ja Indonesian tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus

Viiteasiakirjat

06505/2021 – C9-0181/2021 – 2021/0044(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

11.5.2021

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

17.5.2021

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

17.5.2021

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

AGRI

23.3.2021

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Heidi Hautala

11.2.2021

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.5.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

1.6.2021

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

0

-

 

 

 

1

0

The Left

Emmanuel Maurel

 

 

Merkkien selitykset:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 15. kesäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö