VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2020/005 BE/Swissport)

2.6.2021 - (COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD))

Begrotingscommissie
Rapporteur: Olivier Chastel

Procedure : 2021/0109(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0188/2021
Ingediende teksten :
A9-0188/2021
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2020/005 BE/Swissport)

(COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD))

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0212 – C9-0159/2021),

 gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006[1] (“EFG-verordening”),

 gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027[2], en met name artikel 8,

 gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen[3], (“IIA van 16 december 2020”), en met name punt 9,

 gezien het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

 gezien het advies van de Commissie regionale ontwikkeling,

 gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0188/2021),

A. overwegende dat de Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft geroepen om extra steun te verlenen aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen of de wereldwijde financiële en economische crisis ondervinden, en hen te helpen om op de arbeidsmarkt terug te keren; overwegende dat deze bijstand wordt verleend in de vorm van financiële steun aan de werknemers en aan de ondernemingen waarvoor zij hebben gewerkt;

B. overwegende dat België aanvraag EGF/2020/005 BE/Swissport heeft ingediend voor een financiële bijdrage uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) naar aanleiding van 1 468 ontslagen[4] bij het bedrijf Swissport Belgium, met als referentieperiode voor de aanvraag de periode van 9 juni 2020 tot en met 9 oktober 2020;

C. overwegende dat de Commissie op 27 april 2021 een voorstel voor een besluit heeft aangenomen betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG aan België om de terugkeer naar de arbeidsmarkt van 1 468 beoogde begunstigen te steunen;

D. overwegende dat de aanvraag 1 468 werknemers betreft die bij het bedrijf Swissport Belgium werden ontslagen;

E. overwegende dat de aanvraag is ingediend op grond van de criteria voor steunverlening van artikel 4, lid 1, punt a), van de EFG-verordening, die vereisen dat binnen een referentieperiode van vier maanden in een onderneming in een lidstaat ten minste 500 werknemers gedwongen zijn ontslagen, met inbegrip van werknemers die gedwongen zijn ontslagen bij leveranciers, respectievelijk downstreamproducenten, en/of zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd;

F. overwegende dat de Commissie heeft onderkend dat de COVID-19-gezondheidscrisis is uitgemond in een economische crisis, en heeft aangedrongen op een herstelplan “NextGenerationEU” waarin de cruciale rol van het EFG bij de ondersteuning van ontslagen werknemers wordt benadrukt;

G. overwegende dat de COVID-19-pandemie en de daaropvolgende wereldwijde economische crisis een hevige schok hebben teweeggebracht voor het reiswezen in België, met name voor luchtvaartmaatschappijen en ondernemingen die actief zijn op Brussels Airport, waar in de eerste week van de lockdown (16-22 maart 2020) het aantal vluchten met 58 % daalde ten opzichte van januari 2020 en in de loop van de daaropvolgende weken de bewegingen van passagiersvliegtuigen op de luchthaven bijna volledig zijn stopgezet;

H. overwegende dat in 2020 het internationale passagiersverkeer in totaal met 60 % is gedaald ten opzichte van 2019 (van 4,5 miljard tot 1,8 miljard passagiers) en wereldwijd 50 % van de vliegtuigen aan de grond werd gehouden; overwegende dat Swissport Belgium, een van de twee grondafhandelaars van Brussels Airport, verantwoordelijk was voor 60 % van de afhandelings- en schoonmaakdiensten op de luchthaven;

I. overwegende dat Swissport Belgium op 9 juni 2020, na weken dat er bijna geen grondafhandelingsdiensten meer waren op Brussels Airport, failliet werd verklaard vanwege een gebrek aan liquiditeit en dat als gevolg van de grote onzekerheid over een herstel op korte termijn van het luchtvervoer van passagiers geen enkele onderneming belangstelling had getoond voor de overname van de afhandelingsactiviteiten van Swissport Belgium, met de desbetreffende ontslagen als resultaat; overwegende dat de Commissie heeft erkend dat er een reëel risico bestaat dat in de loop van 2021 nog meer faillissementen bij verleners van grondafhandelingsdiensten zullen plaatsvinden;

J. overwegende dat Swissport Belgium voordat de pandemie toesloeg succesvol een herstelplan aan het uitvoeren was, zodat in 2020 van een vermindering van de verliezen met 37 % ten opzichte van 2019 werd uitgegaan, en dat de ondernemingsrechtbank van Brussel op 9 juni 2020 het faillissement van het bedrijf heeft uitgesproken;

K. overwegende dat vanwege de grote onzekerheid over een herstel op korte termijn van het luchtvervoer van passagiers geen enkele onderneming belangstelling heeft getoond voor de overname van de afhandelingsactiviteiten van Swissport Belgium;

L. overwegende dat er een reëel risico bestaat dat in de loop van 2021 nog meer faillissementen bij verleners van grondafhandelingsdiensten zullen plaatsvinden;

M. overwegende dat het hier gaat om een van de eerste beschikbaarstellingen van middelen uit het EFG als gevolg van de COVID-19-crisis, nadat het Europees Parlement op 18 juni 2020 een resolutie heeft aangenomen over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2020/000 TA 2020 – Technische bijstand op initiatief van de Commissie)[5], waarin het voorstel werd gedaan om middelen uit het EFG beschikbaar te stellen om werknemers en zelfstandigen in het kader van de wereldwijde COVID-19-crisis te ondersteunen, zonder Verordening (EU) nr. 1309/2013 te hoeven wijzigen;

N. overwegende dat de Commissie heeft verklaard dat de gezondheidscrisis is uitgemond in een economische crisis, een herstelplan voor de economie heeft opgesteld en de rol van het EFG als noodinstrument heeft onderstreept[6];

1. is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 4, lid 1, punt a), van de EFG-verordening en dat België recht heeft op een financiële bijdrage ter hoogte van 3 719 224 EUR uit hoofde van die verordening, wat overeenkomt met 60 % van de totale kosten van 6 198 708 EUR, waarvan 5 977 108 EUR voor individuele diensten en 221 600 EUR voor voorbereiding, beheer, voorlichting, publiciteit, controle en rapportage;

2. neemt ter kennis dat de Belgische autoriteiten de aanvraag op 22 december 2020 hebben ingediend en dat de Commissie, nadat België aanvullende gegevens had verstrekt, haar beoordeling op 27 april 2021 heeft afgerond en het Parlement hiervan diezelfde dag nog in kennis heeft gesteld;

3.  merkt op dat aan alle procedurele vereisten is voldaan;

4. merkt op dat de aanvraag betrekking heeft op in totaal 1 468 werknemers (1 086 mannen en 382 vrouwen) die hun baan bij het bedrijf Swissport Belgium zijn kwijtgeraakt; is verheugd dat naar verwachting alle ontslagen werknemers aan de maatregelen zullen deelnemen;

5. stipt aan dat door de plotselinge stillegging van bepaalde sleutelsectoren in België (catering, toerisme, cultuur enz.) de werkloosheid in Brussel in het derde kwartaal van 2020 is gestegen tot 15 %[7], en dat een groot deel van de voormalige werknemers van Swissport Belgium tot kansarme groepen behoren, aangezien zij meestal laaggeschoolde en kortgeschoolde werknemers zijn en ongeveer een derde (32,5 %) van hen ouder is dan 50 jaar;

6. onderstreept dat ervoor moet worden gezorgd dat alle werknemers, zonder discriminatie en ongeacht hun nationaliteit, worden geïntegreerd in en gesteund door de maatregelen die in deze beschikbaarstelling van middelen uit het EFG zijn opgenomen;

7. neemt er nota van dat België met ingang van 9 juni 2020 individuele dienstverlening aan de beoogde begunstigden verstrekt, wat betekent dat de periode om hiervoor in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit het EFG zal lopen van 9 juni 2020 tot en met 22 december 2022;

8. wijst erop dat de individuele dienstverlening die aan de werknemers en zelfstandigen zal worden verstrekt, uit de volgende acties bestaat: informatie, hulp bij het zoeken naar een baan en beroepskeuzebegeleiding, opleiding, steun bij en bijdrage voor het oprichten van een bedrijf, alsook stimulansen en toelagen; is verheugd dat werknemers van het ondervertegenwoordigde geslacht die opteren voor een beroepsopleiding voor banen met een belangrijke wanverhouding tussen mannen en vrouwen[8] een aanvullende bonus van 700 EUR zullen krijgen; wijst er nogmaals op dat de integratie van genderperspectieven een belangrijk aspect van de begroting van de Unie is, en is van mening dat dit in alle stadia van de uitvoering van de financiële bijdrage uit het EFG moet worden bevorderd;

9. neemt er nota van dat België op 10 juni 2020 de eerste administratieve uitgaven heeft gedaan met het oog op de uitvoering van het EFG, en dat de uitgaven voor activiteiten op het vlak van voorbereiding, beheer, voorlichting, publiciteit, controle en rapportage bijgevolg van 10 juni 2020 tot en met 22 juni 2023 voor een financiële bijdrage uit het EFG in aanmerking komen;

10. is verheugd over het feit dat het gecoördineerde pakket individuele dienstverlening is opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers en de sociale partners, alsook met een arbeidsbureau dat gespecialiseerd is in de luchtvaartsector;

11. benadrukt dat de Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat de subsidiabele acties geen steun ontvangen uit andere fondsen of financiële instrumenten van de Unie, en dat de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie zullen worden gerespecteerd wat de toegang tot de voorgestelde acties en de uitvoering ervan betreft;

12. stipt aan dat financiële steun via het EFG zo snel en doeltreffend mogelijk moet worden verstrekt; onderstreept dat de periode voor de beoordeling van aanvragen door de Commissie zo kort mogelijk moet worden gehouden;

13. herhaalt dat de steun van het EFG geen vervanging mag zijn voor de maatregelen die bedrijven op grond van de nationale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten moeten nemen;

14. neemt nota van de recente toename van het aantal aanvragen voor financiële steun via het EFG; spreekt zijn bezorgdheid uit over de aanhoudende gevolgen van de wereldwijde economische crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie voor de werkgelegenheid en de toereikendheid van het EFG om in alle toekomstige behoeften te voorzien;

15.  is er een groot voorstander van dat het EFG in de periode 2021-2027 solidariteit blijft betonen en dat de nadruk verschuift van de oorzaak van de herstructurering naar de impact ervan; is ingenomen met het feit dat volgens de nieuwe regels het koolstofarm maken van de economie ook een reden zal zijn om aanvragers voor steun in aanmerking te laten komen;

16. hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

17. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

 


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering naar aanleiding van een aanvraag van België – EGF/2020/005 BE/Swissport

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 

Gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006[9], en met name artikel 15, lid 4,

 

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen[10], en met name punt 9,

 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

 

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om steun te verlenen aan werknemers die werkloos zijn geworden en aan zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van uit de globalisering voortvloeiende grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen, het aanhouden van de wereldwijde financiële en economische crisis of een nieuwe wereldwijde financiële en economische crisis, en hen te helpen om op de arbeidsmarkt terug te keren.

(2) Krachtens artikel 8, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad mag het EFG het jaarlijks maximumbedrag van 186 miljoen EUR (in prijzen van 2018) niet overschrijden[11].

(3) Op 22 december 2020 heeft België een aanvraag ingediend om middelen uit het EFG ter beschikking te stellen voor ontslagen bij Swissport in België. België heeft overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 aanvullende gegevens verstrekt. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit het EFG overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) nr. 1309/2013.

(4) Er moeten dan ook middelen uit het EFG beschikbaar worden gesteld om naar aanleiding van de door België ingediende aanvraag een financiële bijdrage van 3 719 224 EUR te verstrekken.

(5) Teneinde zo snel mogelijk middelen uit het EFG ter beschikking te stellen, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021 wordt een bedrag van 3 719 224 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is van toepassing vanaf ... [datum van vaststelling van het besluit].

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter


TOELICHTING

I. Achtergrond

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om extra steun te verlenen aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ondervinden.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027[12] en van artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1309/2013[13] mag het jaarlijkse maximumbedrag ten behoeve van het fonds niet meer dan 186 miljoen EUR bedragen (prijzen van 2018).

Overeenkomstig punt 9 van het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen[14] verloopt de procedure om het fonds te activeren als volgt: na een positieve beoordeling van een aanvraag legt de Commissie een voorstel tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds aan de begrotingsautoriteit voor, samen met een bijbehorend overschrijvingsverzoek.

II. De aanvraag van België en het voorstel van de Commissie

Op 22 december 2020 heeft België aanvraag EGF/2020/005 BE/Swissport ingediend voor een financiële bijdrage uit het EFG naar aanleiding van 1 468 ontslagen[15] bij het bedrijf Swissport Belgium.

Na de aanvraag te hebben beoordeeld, heeft de Commissie overeenkomstig alle toepasselijke bepalingen van de EFG-verordening geconcludeerd dat aan de voorwaarden voor het toekennen van een financiële bijdrage uit het EFG is voldaan.

Op 27 april 2021 nam de Commissie een voorstel voor een besluit aan betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG aan België om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te steunen van 1 468 beoogde begunstigen, d.w.z. werknemers die bij Swissport Belgium werden ontslagen.

De Commissie heeft de aanvraag van België als ontvankelijk beschouwd op grond van de criteria voor steunverlening van artikel 4, lid 1, punt a), van de EFG-verordening, die vereisen dat binnen een referentieperiode van vier maanden in een onderneming in een lidstaat ten minste 500 werknemers gedwongen zijn ontslagen, met inbegrip van werknemers die gedwongen zijn ontslagen bij leveranciers en downstreamproducenten en/of zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd.

Dit is de derde aanvraag van 2020 en de tweede die wordt onderzocht in het kader van de begroting voor 2021, met inbegrip van het nieuwe MFK, op grond van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027[16] en het IIA van 16 december 2020. In de begroting voor 2021 zijn begrotingsonderdelen gereserveerd voor EFG-betalingen (van vóór 2021) die zullen worden gebruikt voor betalingen die in het kader van de EFG-verordening 2014-2020 worden verricht. Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 28 april 2021 is de hieropvolgende EFG-verordening voor 2021-2027 (2018/0202(COD)) aangenomen. Dit heeft echter geen gevolgen voor deze procedure of voor toekomstige procedures voor de beschikbaarstelling van middelen in het kader van het oude programma voor 2014-2020.

Het aantal van in totaal 1 468 ontslagen werknemers werd berekend vanaf de datum van de individuele kennisgeving door de werkgever dat de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer tijdelijk of definitief wordt beëindigd.

De aanvraag betreft 1 468 werknemers die zijn ontslagen en heeft betrekking op de beschikbaarstelling van een totaalbedrag van 3 719 224 EUR uit het EFG voor België, hetgeen overeenstemt met 60 % van de totale kosten van de voorgestelde acties.

Teneinde het verband aan te tonen tussen de ontslagen en de uit globalisering voortvloeiende grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen, heeft België de aanvraag gebaseerd op de verklaring van de Commissie dat de wereldwijde gezondheidscrisis is uitgemond in een wereldwijde economische crisis, die wordt aangepakt door middel van het herstelplan van de Commissie, waarin het EFG expliciet wordt genoemd als een van de instrumenten[17].

Om de COVID-19-pandemie in te dammen, is België op 18 maart 2020 in lockdown gegaan. De luchtvaartmaatschappijen en ondernemingen die actief zijn op Brussels Airport ondervonden onmiddellijke gevolgen hiervan. In de eerste week van de lockdown (16-22 maart) daalde het aantal vluchten op deze luchthaven tot slechts 578, een daling met 58 % ten opzichte van januari 2020. In de loop van de daaropvolgende weken zijn de bewegingen van passagiersvliegtuigen op de luchthaven bijna volledig stopgezet, met uitzondering van een beperkt aantal repatriërings-, medische nood- of diplomatieke vluchten. Swissport Belgium, een van de twee grondafhandelaars van de luchthaven, was verantwoordelijk voor 60 % van de afhandelings- en schoonmaakdiensten op de luchthaven. Toen de pandemie toesloeg, was Swissport België succesvol een herstelplan aan het uitvoeren: in het vierde kwartaal van 2019 steeg de totale omzet met 5,8 % ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. Op zijn vergadering van de raad van bestuur van 20 februari 2020 presenteerde Swissport een voorzien omzetverlies van 4,5 miljoen EUR voor 2020, wat neerkomt op een vermindering van de verliezen met 37 % ten opzichte van 2019. Na drie maanden inactiviteit kende Swissport een tekort aan liquiditeit en heeft het zijn faillissement aangevraagd. De ondernemingsrechtbank van Brussel heeft op 9 juni 2020 het faillissement van het bedrijf uitgesproken; vanwege de grote onzekerheid over een herstel op korte termijn van het luchtvervoer van passagiers had geen enkele onderneming belangstelling getoond voor de overname van de afhandelingsactiviteiten van Swissport Belgium[18].

De zes soorten acties die aan de ontslagen werknemers zullen worden verstrekt en waarvoor medefinanciering uit het EFG wordt gevraagd, bestaan uit:

a. Informatie, hulp bij het zoeken naar een baan en beroepskeuzebegeleiding. Naast algemene en individuele informatie over maatregelen omvat dit ook profilering van werknemers, ontslagbegeleiding, actieve werkgerichte begeleiding en arbeidsbemiddeling. Er zullen ook banenbeurzen worden georganiseerd.

b. Opleiding. Er zal specifieke opleiding worden aangeboden om tegemoet te komen aan de behoeften van de werknemers. Dit omvat horizontale opleidingen zoals vreemde talen en ICT en beroepsopleiding in de vaardigheden die zijn vereist voor luchthavendiensten of sectoren met een tekort aan vaardigheden.

c. Opleiding op de werkplek. Dit zal worden aangeboden voor vacatures waarvoor geen geschikte kandidaten beschikbaar zijn. Na de succesvolle voltooiing van de opleiding wordt de betrokken werknemer een contract aangeboden.

d. Steun bij het oprichten van een bedrijf. Met het oog op de ontwikkeling van levensvatbare bedrijfsprojecten of projecten voor zelfstandigen zullen werknemers die zich als zelfstandige willen vestigen de steun krijgen van gewestelijke organisaties. Deze steun kan betrekking hebben op planning, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen van bedrijfsplannen, hulp bij het identificeren van financieringsmogelijkheden enz. Toelagen voor opleidingen en andere toelagen worden aan begunstigden aangeboden om hun deelname aan de actieve maatregelen te ondersteunen.

e. Bijdrage voor het opzetten van een bedrijf. Werknemers die een bedrijf opstarten of een activiteit als zelfstandige beginnen, ontvangen een bijdrage van maximaal 15 000 EUR.

f. Stimulansen en toelagen. 1) Toelagen voor het zoeken naar werk en opleidingen. De werknemers zullen 1 EUR per uur ontvangen voor daadwerkelijke deelname aan een opleiding of activiteiten in verband met het zoeken naar een baan. 2) Bijdrage in de reiskosten. Om regionale en interregionale mobiliteit te bevorderen, zullen werknemers die op meer dan 60 km van hun woonplaats of op een afstand van meer dan vier uur terugreis een baan nemen, een vast bedrag van 500 EUR ontvangen als zij met privévervoer reizen of 750 EUR als zij met het openbaar vervoer reizen. 3) Bonus voor het uitbannen van genderstereotypen. Werknemers van het minder vertegenwoordigde geslacht die opteren voor een beroepsopleiding voor banen met een belangrijk onevenwicht tussen mannen en vrouwen zullen een bonus van 700 EUR krijgen, die in twee tranches wordt betaald, de ene aan het begin en de andere aan het einde van de opleiding. 4) Vergoeding voor het oprichten van een bedrijf. Werknemers zullen gedurende maximaal 12 maanden een maandelijkse bijdrage van 350 EUR ontvangen terwijl zij zich voorbereiden op de opstart van hun eigen bedrijf. Om de nieuwe zelfstandige in de eerste maanden van zijn werkzaamheden te ondersteunen, zal ook gedurende maximaal vijf maanden een bijdrage van 200 EUR beschikbaar worden gesteld. 5) Toelage om opnieuw onderwijs te volgen. Een maandelijkse toelage van 350 EUR per maand zal worden toegekend aan werknemers die gedurende ten minste één jaar voltijds een tertiaire studie aanvatten of een beroepsopleiding van ten minste drie maanden volgen om de vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor banen waarnaar vraag is en waarvoor moeilijk mensen kunnen worden gevonden, banen die verband houden met kritieke functies enz.

 

Aangezien een groot deel van de begunstigden laaggeschoolde en kortgeschoolde werknemers zijn en dat ongeveer een derde (32,5 %) van hen ouder is dan 50 jaar, worden aanvullende begeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar een baan, naast bij- en omscholing die is toegesneden op hun behoeften, belangrijk geacht voor hun toekomstige terugkeer op de arbeidsmarkt.

Volgens de Commissie zijn de beschreven maatregelen actieve arbeidsmarktmaatregelen die behoren tot de in artikel 7 van de EFG-verordening vastgestelde subsidiabele acties, en treden zij niet in de plaats van maatregelen die gericht zijn op passieve sociale bescherming.

België heeft de nodige informatie verstrekt over acties waartoe het betrokken bedrijf krachtens de nationale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten verplicht is. Het heeft bevestigd dat een financiële bijdrage uit het EFG niet in de plaats zal komen van deze acties.

Procedure

Om middelen uit het fonds te kunnen inzetten, heeft de Commissie de begrotingsautoriteit een verzoek doen toekomen tot overschrijving van een totaalbedrag van 3 719 224 EUR uit de EFG-reserve (30 04 02) naar de EFG-begrotingslijn (van vóór 2021) (16 02 99 01). Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt overeenkomstig artikel 15, lid 4, van de EFG-verordening de trialoogprocedure ingeleid.

Overeenkomstig een interne afspraak moet de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken bij dit proces worden betrokken, zodat zij op constructieve wijze kan bijdragen aan de beoordeling van de aanvragen voor steun uit het EFG.

 


 

BRIEF VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

De heer Johan Van Overtveldt

Voorzitter

Begrotingscommissie

BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2020/005 BE/Swissport – België (2021/0109(BUD))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken gevraagd een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 18 mei 2021 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 27 mei 2021 onderzocht. Tijdens die vergadering heeft zij besloten de bevoegde Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Lucia Ďuriš Nicholsonová

 


SUGGESTIES

Het advies van de commissie is gebaseerd op de volgende overwegingen:

 

A. overwegende dat op 22 december 2020 België aanvraag EGF/2020/005 BE/Swissport heeft ingediend voor een financiële bijdrage uit het EFG naar aanleiding van 1 468 ontslagen bij het bedrijf Swissport Belgium;

B. overwegende dat de aanvraag is ingediend op grond van de criteria voor steunverlening van artikel 4, lid 1, onder a), van de EFG-verordening, die vereisen dat binnen een referentieperiode van vier maanden in een onderneming in een lidstaat ten minste 500 werknemers gedwongen zijn ontslagen, met inbegrip van werknemers die gedwongen zijn ontslagen bij leveranciers, respectievelijk downstreamproducenten, en/of zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd;

C. overwegende dat op 27 april 2021 de Commissie een voorstel heeft aangenomen voor een besluit betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG aan België om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te steunen van 1 468 beoogde begunstigen, d.w.z. werknemers die bij Swissport Belgium werden ontslagen;

D. overwegende dat de COVID-19-pandemie en de daaropvolgende wereldwijde economische crisis een hevige schok hebben teweeggebracht voor het reiswezen in België, met name voor luchtvaartmaatschappijen en ondernemingen die actief zijn op Brussels Airport;

E. overwegende dat in 2020 het internationale passagiersverkeer in totaal met 60 % is gedaald ten opzichte van 2019 (van 4,5 miljard tot 1,8 miljard passagiers) en wereldwijd 50 % van de vliegtuigen aan de grond werd gehouden; overwegende dat Swissport Belgium, een van de twee grondafhandelaars van de luchthaven, verantwoordelijk was voor 60 % van de afhandelings- en schoonmaakdiensten op de luchthaven;

F. overwegende dat op 9 juni 2020, na weken dat er bijna geen grondafhandelingsdiensten meer waren op de luchthaven, het faillissement van het bedrijf is uitgesproken vanwege een gebrek aan liquiditeit en als gevolg van de grote onzekerheid over een herstel op korte termijn van het luchtvervoer van passagiers geen enkele onderneming belangstelling getoond had voor de overname van de afhandelingsactiviteiten van Swissport Belgium, met de desbetreffende ontslagen als resultaat;  overwegende dat de Commissie heeft erkend dat er een reëel risico bestaat dat in de loop van 2021 nog meer faillissementen bij verleners van grondafhandelingsdiensten zullen plaatsvinden;

G. overwegende dat de Commissie heeft verklaard dat de gezondheidscrisis heeft geleid tot een economische crisis, een herstelplan voor de economie heeft uiteengezet en de rol van het EFG als noodinstrument heeft onderstreept.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt daarom de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

 

1.  is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 4, lid 1, punt a), van de EFG-verordening en dat België recht heeft op een financiële bijdrage ter hoogte van 3 719 224 EUR uit hoofde van die verordening, wat overeenkomt met 60 % van de totale kosten van 6 198 708 EUR, waarvan 5 977 108 EUR voor individuele diensten en 221 600 EUR voor voorbereiding, beheer, voorlichting, publiciteit, controle en rapportage;

2.  merkt op dat aan alle procedurele vereisten is voldaan;

3.  stemt in met de beoordeling van België dat de wereldwijde gezondheidscrisis is uitgemond in een wereldwijde economische crisis, die wordt aangepakt aan de hand van het herstelplan van de Commissie, waarin het EFG expliciet wordt genoemd als een van de instrumenten;

4.  is ingenomen met de zes soorten acties in het kader van het pakket van individuele dienstverlening (informatie, hulp bij het zoeken naar werk en beroepskeuzevoorlichting; opleiding; opleiding op de werkplek; steun bij het oprichten van een bedrijf; bijdrage voor het opstarten van een bedrijf; stimulansen en toelagen) die aan de ontslagen werknemers worden aangeboden en waarvoor medefinanciering uit het EFG wordt gevraagd;

5.  erkent dat een groot deel van de begunstigden laaggeschoolde en kortgeschoolde werknemers zijn en dat ongeveer een derde van hen ouder is dan 50 jaar, en dat daarom aanvullende begeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar een baan, naast bij- en omscholing die is toegesneden op hun behoeften, belangrijk wordt geacht voor hun toekomstige terugkeer op de arbeidsmarkt;

6.  herhaalt dat de steun van het EFG en andere Uniefondsen geen vervanging mag zijn voor de maatregelen die werkgevers op grond van de nationale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten moeten nemen;

7.  is er een groot voorstander van dat het EFG in 2021-2027 blijk zal blijven geven van solidariteit en dat de nadruk zal verschuiven van de oorzaak van de herstructurering naar de impact ervan; is ingenomen met het feit dat volgens de nieuwe regels het koolstofarm maken van de economie ook een reden zal zijn voor aanvragers om in aanmerking te komen voor steun.


 

BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

Dhr. Johan VAN OVERTVELDT

Voorzitter van de Begrotingscommissie

WIE 05U012

 

 

Betreft: Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2020/005 BE/Swissport)

 

 

Geachte heer Van Overtveldt,

 

 

De Europese Commissie heeft het Europees Parlement haar voorstel doen toekomen voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering naar aanleiding van een aanvraag van België (COM(2021)0212), als gevolg van ontslagen bij Swissport Belgium.

Naar ik heb begrepen is het de bedoeling dat over dit voorstel binnenkort een verslag wordt goedgekeurd in de Begrotingscommissie.

 

De aanvraag betreft 1 468 werknemers die bij Swissport Belgium zijn ontslagen en naar verwachting allemaal aan de maatregelen zullen deelnemen. De ontslagen bij Swissport Belgium hebben gevolgen voor werknemers die in het hele land wonen: Brussel (29 %), Vlaanderen (52 %) en Wallonië (19 %). De gebeurtenissen die tot deze ontslagen hebben geleid, zijn het gevolg van de onverwachte wereldwijde economische crisis veroorzaakt door de COVID‑19-pandemie.

 

De individuele dienstverlening die aan de ontslagen werknemers zal worden verstrekt, bestaat uit de volgende acties, zijnde actieve arbeidsmarktmaatregelen die behoren tot de in artikel 7 van de EFG-verordening vastgestelde subsidiabele acties: informatie, hulp bij het zoeken van een baan en beroepskeuzevoorlichting, opleiding, opleiding op de werkplek, steun bij het oprichten van een bedrijf, bijdrage voor het opstarten van een bedrijf en stimulansen en toelagen.

 

De totale kosten worden op 6 198 708 EUR geraamd, met inbegrip van uitgaven ten belope van 5 977 108 EUR voor individuele dienstverlening en van 221 600 EUR voor activiteiten op het vlak van voorbereiding, beheer, voorlichting en publiciteit, controle en rapportage. Van het EFG wordt in totaal een financiële bijdrage van 3 719 224 EUR (60 % van de totale kosten) gevraagd.

 

Deze tweede beschikbaarstelling van middelen uit de EFG-reserve vertegenwoordigt 2 % van de beschikbare kredieten voor 2021, waardoor 189 miljoen EUR aan vastleggingskredieten beschikbaar blijft.

 

De regels die van toepassing zijn op de financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) zijn vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006 (“de EFG-verordening”).

 

De commissiecoördinatoren hebben dit voorstel besproken en mij verzocht u te schrijven dat de meerderheid in deze commissie geen bezwaar heeft tegen de beschikbaarstelling van het voornoemde bedrag uit het EFG zoals door de Commissie voorgesteld.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

Younous OMARJEE

 


 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

31.5.2021

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Mario Furore, Jens Geier, Henrike Hahn

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

39

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mario Furore

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

0

0

 

 

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid