ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на официалния контрол на животни и продукти от животински произход, изнасяни от трети държави за Съюза, за да се гарантира спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства

  4.6.2021 - COM(2021)0108 – C9‑0094/2021 – 2021/0055(COD)) - ***I

  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  Докладчик: Паскал Канфен


  Процедура : 2021/0055(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A9-0195/2021
  Внесени текстове :
  A9-0195/2021
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на официалния контрол на животни и продукти от животински произход, изнасяни от трети държави за Съюза, за да се гарантира спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства

  (COM(2021)0108 – C9‑0094/2021 – 2021/0055(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2021)0108),

   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2, член 114 и член 168, параграф 4, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0094/2021),

   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[1],

   след консултация с Комитета на регионите,

   като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0195/2021),

  1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

  3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


   

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) С Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета8 се определят правила, inter alia, за контрола и употребата на ветеринарни лекарствени продукти.

  (2) С Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета8 се определят правила, inter alia, за контрола и употребата на ветеринарни лекарствени продукти, като се поставя специален акцент върху антимикробната резистентност.

  __________________

  __________________

  8 Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (ОВ L 4, 7.1.2019 г., стр. 43).

  8Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (ОВ L 4, 7.1.2019 г., стр. 43).

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) По силата на член 118, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/6 се изисква стопанските субекти от трети държави, изнасящи животни и продукти от животински произход за ЕС, да спазват забраната за употреба на антимикробни средства за ускоряване на растежа и увеличаване на добива, както и забраната за употреба на антимикробни средства, запазени за лечение на някои инфекции при хората.

  (3) В съответствие с Регламент (ЕС) 2019/6 се осигурява по-разумна и отговорна употреба на антимикробни средства при животните, наред с другото, чрез забрана за употреба на антимикробни средства за ускоряване на растежа и увеличаване на добива, както и забрана за употреба на антимикробни средства, запазени за лечение на някои инфекции при хората. По силата на член 118, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/6 се изисква стопанските субекти от трети държави, изнасящи животни и продукти от животински произход за ЕС, да спазват тези забрани. Както е изложено в съображение 49 от посочения регламент, важно е да се вземе предвид международното измерение на развитието на антимикробна резистентност, като се вземат недискриминационни и пропорционални мерки, като същевременно се изпълняват задълженията на Съюза по силата на международни споразумения.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Член 118 от Регламент (ЕС) 2019/6 се основава на плана за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)9 чрез засилване на профилактиката и контрола върху АМР и насърчаване на по-разумна и отговорна употреба на антимикробни средства при животните. Това е отразено и в стратегията на Комисията „От фермата до трапезата“10, в която Комисията си постави амбициозната цел до 2030 г. общите продажби в ЕС на антимикробни средства, използвани за селскостопански животни и за аквакултури, да се намалят с 50%.

  (4) Член 118 от Регламент (ЕС) 2019/6 се основава на плана за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)9 чрез засилване на профилактиката и контрола върху АМР и насърчаване на по-разумна и отговорна употреба на антимикробни средства при животните.

  __________________

  __________________

  9  Европейска комисия, Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР), юни 2017 г., https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

  9 Европейска комисия, Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР), юни 2017 г., https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

  10 Съобщение на Комисията от 20 май 2020 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система (COM/2020/381 final).

  10 Съобщение на Комисията от 20 май 2020 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система (COM/2020/381 final).

  Обосновка

  Понастоящем Парламентът изготвя доклад по собствена инициатива относно стратегията „От фермата до трапезата“. Тъй като позицията на Парламента относно стратегията все още не е приета, не считаме за целесъобразно да се добавят коментари относно стратегията в този законодателен акт, който се основава на предвиденото в регламента относно ветеринарните лекарствени продукти.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) С цел да се гарантира ефективното прилагане на забраната за употреба на антимикробни средства за ускоряване на растежа и увеличаване на добива, както и на забраната за употреба на антимикробни средства, запазени за лечение на някои инфекции при хората, в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/625 следва да бъде включен официален контрол за проверка на съответствието на животните и продуктите от животински произход, изнасяни за Съюза, с член 118, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/6.

  (5) С цел да се гарантира ефективното прилагане на забраната за употреба на антимикробни средства за ускоряване на растежа и увеличаване на добива, както и на забраната за употреба на антимикробни средства, запазени за лечение на някои инфекции при хората, в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/625 следва да бъде включен официален контрол за проверка на съответствието на животните и продуктите от животински произход, изнасяни за Съюза, с член 118, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/6, като и в този случай се изпълняват задълженията на Съюза по силата на международни споразумения.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 5 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5a) В съответствие с член 18, параграф 7, буква ж) от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията трябва да приеме специални правила за извършването на официален контрол относно критериите и условията за определяне по отношение на пектинидите, морските коремоноги и Holothuroidea (морските краставици) кога районите за производство и за повторно полагане не трябва да бъдат класифицирани. Морските краставици са клас на бодлокожите (phylum Echinoderms). Бодлокожите по принцип са животни, които не се хранят чрез филтриране на водата. Следователно рискът в тях да се натрупат микроорганизми поради фекално замърсяване е малък. Освен това не е докладвана епидемиологична информация, която би могла да свърже рискове за общественото здраве с бодлокожите, които са животни, които не се хранят чрез филтриране на водата. Поради тази причина предвидената в член 18, параграф 7, буква ж) от Регламент (ЕС) 2017/625 възможност за дерогация от изискването за класифициране на районите за производство и за повторно полагане следва да бъде разширена, така че да обхваща всички бодлокожи, които не се хранят чрез филтриране на водата, например принадлежащите към клас Echinoidea (морски таралежи), и да не се ограничава до Holothureoidea. По същата причина следва да се поясни, че условията за класифициране и мониторинг на класифицираните райони за производство и за повторно полагане, които трябва да бъдат определени от Комисията, се прилагат за живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, с изключение на морските коремоноги и бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата. Терминологията, използвана в член 18, параграфи 6 – 8 от Регламент (ЕС) 2017/625, следва да бъде приведена в съответствие.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

  Регламент (ЕС) 2017/625

  Член 18

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (1a)  Член 18 се изменя, както следва:

   

  a)  параграф 6 се заменя със следното:

  6.  За целите на официалния контрол, посочен в параграф 1 и извършван във връзка с живи двучерупчести мекотели, компетентните органи класифицират районите за производство и за повторно полагане.

  „6.  За целите на официалния контрол, посочен в параграф 1 и извършван във връзка с живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, компетентните органи класифицират районите за производство и за повторно полагане.“

   

  б)  в параграф 7 буква ж) се заменя със следното:

  ж)  критериите и условията за определяне, чрез дерогация от параграф 6, по отношение на пектиниди, морски коремоноги и морски краставици кога не се класифицират районите за производство и за повторно полагане;

  „ж)  критериите и условията за определяне, чрез дерогация от параграф 6, кога не се класифицират районите за производство и за повторно полагане по отношение на:

   

  i)  пектиниди, и

   

  ii)  когато не се хранят чрез филтриране на водата: бодлокожи, мантийни и морски коремоноги;“

   

  в)  в параграф 8 буква б) се заменя със следното:

  б)  условията за класифициране и наблюдение на класифицираните райони за производство и райони за повторно полагане на живи двучерупчести мекотели;

  „б)  условията за класифициране и наблюдение на класифицираните райони за производство и райони за повторно полагане на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги;“

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Той се прилага от 28 януари 2022 г.

  Настоящият регламент се прилага от деня на влизането му в сила. Член 1, точка 1 обаче се прилага от 28 януари 2022 г.


  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Развитието на антимикробна резистентност към лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти се превръща във все по-голям здравен проблем в Съюза и в световен мащаб. Поради сложния характер на проблема, трансграничното му измерение и голямата икономическа тежест той се превърна в глобален проблем за общественото здраве, който засяга цялото общество и изисква спешни и координирани действия в различни сектори.

   

  Разумната употреба на антимикробни средства е от основно значение за справяне и с международното измерение на антимикробната резистентност. Поради това в съображение 49 от регламента относно ветеринарните лекарствени продукти (Регламент (ЕС) 2019/6 от 11 декември 2018 г.) беше посочено ясно, че следва да се гарантира, че операторите в трети държави спазват някои основни условия, свързани с антимикробната резистентност на животни и продукти от животински произход, изнасяни за Съюза. Всяко такова действие следва да зачита задълженията на Съюза съгласно съответните международни споразумения. Това следва да допринася за борбата в международен мащаб с антимикробната резистентност, по-специално в съответствие с Глобалния план за действие на СЗО и със стратегията на OIE относно антимикробната резистентност и разумното използване на антимикробни средства.

   

  Изменението на регламента относно официалния контрол с цел в обхвата му да бъде включена проверка на съответствието с правилата относно разумната употреба на антимикробни средства е единственият ефективен начин да се гарантира, че правилата се спазват по отношение на вноса на животни и продукти от животински произход от трети държави. Поради това докладчикът подкрепя целта на настоящото предложение и разбира колко е важно да се въведат всички необходими проверки по отношение на внасяните животни и продукти от животински произход едновременно с влизането в сила на регламента относно ветеринарните лекарствени продукти на 28 януари 2022 г.


   

   

  СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (25.5.2021)

  на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на официалния контрол на животни и продукти от животински произход, изнасяни от трети държави за Съюза, за да се гарантира спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства

  (COM(2021)0108 – C9‑0094/2021 – 2021/0055(COD))

  Докладчик по становище: Иван Давид

   

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарните лекарствени продукти, който ще замени правната рамка за ветеринарните лекарствени продукти, установена с Директива 2001/82/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004, ще влезе в сила на 28 януари 2022 г. Регламент (ЕО) № 726/2004 и Директива 2001/82/ЕО, които понастоящем са в сила, и Регламент (ЕС) 2019/6 представляват материалната част от всеобхватното законодателство на ЕС относно употребата на антимикробни средства в селското стопанство и храните.

  В член 118 от глава „Доставка и употреба“ (на ветеринарни лекарствени продукти) от Регламент (ЕС) 2019/6 се определят условията за внос на животни и животински продукти от трети държави. По-конкретно, в параграф 1 се определят две основни ограничения за операторите в трети държави, които се прилагат едновременно в рамките на Съюза:

   забрана на употребата на антимикробни средства за повишаване на производителността (позоваване на член 107, параграф 2), и

   забрана за използване при животни на избрани антимикробни средства или групи антимикробни средства, които са запазени от законодателството на ЕС за лечение на някои болести при хората (позоваване на член 37, параграф 5).

  Целта на тези разпоредби е да се запази ефективността на съответните антимикробни средства. Употребата на такива лекарствени продукти, в първия случай в световен мащаб за немедицински цели, а във втория – във ветеринарната медицина като цяло, може да доведе до развитие или разпространение на микробна резистентност и по този начин до намаляване на ефективността или неефективност на тези антимикробни средства при лечението на сериозни инфекции при хората, в първия случай, и при животните.

  Ще бъде забранено в ЕС да бъдат внасяни животни, които са третирани в нарушение на горепосочените задължения, както и продукти от такива животни.

  Освен това в член 118, параграф 2 от регламента се посочва, че Комисията приема делегирани актове за допълнение на разпоредбите на член 118 с подробни правила за прилагането на параграф 1.

  За разлика от други законодателни актове, които предвиждат правила за животните и продуктите от животински произход, Регламент (ЕС) 2019/6 не съдържа никакви основни разпоредби относно условията за внос или относно официалния контрол за съответствието с такива изисквания за внос.

  От края на 2019 г. въпросът за официалния контрол в хранителната верига, включително контрола върху вноса на животни и животински продукти, се урежда от единната регулаторна рамка, установена с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита. Регламент (ЕС) № 2017/625 представлява процесуалната част от всеобхватното законодателство на ЕС относно употребата на антимикробни средства в селското стопанство и храните. С тази разпоредба се определят процедурните правила за извършване на контрол върху спазването на забраната за употреба на антимикробни средства в селското стопанство и храните, включително контрол за спазването на тази забрана по отношение на стоки, внасяни от трети държави.

  В член 1, параграф 4, буква в) от Регламента относно официалния контрол обаче се посочва, че той не се прилага по отношение на официалния контрол за проверка на съответствието с Директива 2001/82/EО относно ветеринарните лекарствени продукти. Щом Регламент (ЕС) 2019/6 влезе в сила, позоваването на директивата ще стане позоваване на този регламент. По този начин настоящата формулировка на член 1, параграф 4, буква в) изключва целия Регламент (ЕС) 2019/6 от приложното си поле, като така практически възпрепятства ефективния контрол на вносните стоки за установяване на съдържание на антимикробни средства или остатъци от тях, чиято употреба е забранена в ЕС в съответствие с член 118 от Регламента относно ветеринарните лекарствени продукти.

  За да се гарантира функционирането на системата за контрол на спазването на правилата относно употребата на антимикробни средства в селското стопанство и храните, включително по отношение на стоки, внасяни от трети държави, е необходимо да се хармонизират и свържат материалното и процесуалното регулиране на този въпрос в правото на ЕС.

  За да се създадат еднакви условия на конкуренция за производителите в рамките на ЕС и извън него, ограниченията и забраните за употребата на антимикробни средства, които производителите в държавите от ЕС трябва да спазват, се прилагат и за стоки, внасяни от трети държави. Правилата относно наличието на остатъци от антимикробни средства в телата на животните и в животинските продукти, внасяни от трети държави, са определени в член 118 от Регламента относно ветеринарните лекарствени продукти като изрично задължение за операторите, които внасят такива стоки от трети държави, да гарантират, че в общия пазар на Съюза се внасят единствено животни и продукти от животински произход, които отговарят на изискванията, определени в законодателството на ЕС за такива стоки.

  В настоящия си вид Регламент (ЕС) 2019/6 не позволява установяването на ефективни процедури за контрол, тъй като е замислен като рамка за националното законодателство относно надзора на лекарствените продукти. Освен това контролът върху внесените животни и животински продукти по принцип попада в обхвата на Регламента относно официалния контрол. При липсата на изменение на член 1 от този регламент, в който се определя приложното поле на същия регламент, не би било възможно да се контролира спазването на горепосочената забрана в съответствие с член 118 от Регламент (ЕС) 2019/6.

  Целта на това изменение е да се промени формулировката на член 1 от Регламента относно официалния контрол, за да се включат в приложното поле на същия регламент проверки за установяване на съответствието с член 118 от Регламент (ЕС) 2019/6.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение 1 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1а) Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета определя специфични правила за хигиената на храните, включително, съгласно член 6, параграф 1, буква в), подточка i) от него, по отношение на „продукти[те] от животински произход от страни извън Общността“;

   

  __________

   

  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) По силата на член 118, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/6 се изисква стопанските субекти от трети държави, изнасящи животни и продукти от животински произход за ЕС, да спазват забраната за употреба на антимикробни средства за ускоряване на растежа и увеличаване на добива, както и забраната за употреба на антимикробни средства, запазени за лечение на някои инфекции при хората.

  (3) По силата на член 118, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/6 се изисква стопанските субекти от трети държави, изнасящи животни и продукти от животински произход за ЕС, да спазват стандартите на Съюза и забраната за употреба на антимикробни средства за ускоряване на растежа и увеличаване на добива, както и забраната за употреба на антимикробни средства, запазени за лечение на някои инфекции при хората.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Член 118 от Регламент (ЕС) 2019/6 се основава на плана за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)9 чрез засилване на профилактиката и контрола върху АМР и насърчаване на по-разумна и отговорна употреба на антимикробни средства при животните. Това е отразено и в стратегията на Комисията „От фермата до трапезата“10, в която Комисията си постави амбициозната цел до 2030 г. общите продажби в ЕС на антимикробни средства, използвани за селскостопански животни и за аквакултури, да се намалят с 50 %.

  (4) Член 118 от Регламент (ЕС) 2019/6 се основава на плана за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)9 чрез засилване на профилактиката и контрола върху АМР и насърчаване на по-разумна и отговорна употреба на антимикробни средства при животните. Това е отразено и в стратегията на Комисията „От фермата до трапезата“10, в която Комисията си постави амбициозната цел до 2030 г. общите продажби в ЕС на антимикробни средства, използвани за селскостопански животни и за аквакултури, да се намалят с 50%. Дори и употребата на антимикробни средства в Европа да е намаляла, работата следва да продължи и борбата срещу злоупотребите и прекомерната употреба на антимикробни средства следва да се поддържа в целия свят. Поради това е необходим последователен глобален подход срещу АМР, който да определя, когато е възможно, цели за намаляване за държавите, като се вземат предвид изходните позиции на държавите и конкретните предпоставки.

  _________________

  _________________

  9 Европейска комисия, Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР), юни 2017 г., https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

  9 Европейска комисия, Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР), юни 2017 г., https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

  10 Съобщение на Комисията от 20 май 2020 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система (COM/2020/381 final).

  10 Съобщение на Комисията от 20 май 2020 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система (COM/2020/381 final).

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) С цел да се гарантира ефективното прилагане на забраната за употреба на антимикробни средства за ускоряване на растежа и увеличаване на добива, както и на забраната за употреба на антимикробни средства, запазени за лечение на някои инфекции при хората, в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/625 следва да бъде включен официален контрол за проверка на съответствието на животните и продуктите от животински произход, изнасяни за Съюза, с член 118, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/6.

  (5) С цел да се гарантира ефективното прилагане на забраната за употреба на антимикробни средства за ускоряване на растежа и увеличаване на добива, както и на забраната за употреба на антимикробни средства, запазени за лечение на някои инфекции при хората, в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/625 следва да бъде включен официален контрол за проверка на съответствието на животните и продуктите от животински произход, изнасяни за Съюза, с член 118, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/6. В доклада RONAFA от 2017 г. се призовава за повече превантивни мерки в борбата срещу АМР. По-високите стандарти за хуманно отношение към животните и по-доброто прилагане на законодателството в областта на хуманното отношение към животните, заедно с използването на превантивни инструменти като ваксини и използването на иновативни технологии за здравето на животните, например диагностика, могат да намалят необходимостта от антимикробни средства.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Член 1 а (нов)

  Регламент (ЕО) № 853/2004

  Член 1 – параграф 3 – буква г

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  Член 1a

   

  Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя, както следва:

   

  в член 1, параграф 3 буква г) се заменя със следното:

  г) директната доставка, извършена от производителя, на малки количества месо от птици и лагоморфни, заклани във фермата, на крайния потребител или на местни обекти за търговия на дребно, които директно доставят такова месо на крайния потребител като прясно месо;

  „директната доставка, извършена от производителя, на малки количества месо от птици и лагоморфни, заклани във фермата, на крайния потребител или на местни обекти за търговия на дребно, които директно доставят такова месо на крайния потребител;“.


  ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на официалния контрол на животни и продукти от животински произход, изнасяни от трети държави за Съюза, за да се гарантира спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства

  Позовавания

  COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

  Водеща комисия

   Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  11.3.2021

   

   

   

  Дадено становище

   Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  11.3.2021

  Докладчик по становище

   Дата на назначаване

  Ivan David

  26.3.2021

  Разглеждане в комисия

  21.5.2021

   

   

   

  Дата на приемане

  21.5.2021

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  44

  1

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Anja Hazekamp, Michaela Šojdrová, Thomas Waitz

   


  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  44

  +

  ECR

  Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

  ID

  Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

  PPE

  Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Renew

  Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

  S&D

  Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

  The Left

  Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

  Verts/ALE

  Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz, Sarah Wiener

   

  1

  -

  The Left

  Anja Hazekamp

   

  1

  0

  NI

  Dino Giarrusso

   

  Легенда на използваните знаци:

  + : „за“

  - : „против“

  0 : „въздържал се“

   

   

   


   

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Пълни заглавия

  Изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на официалния контрол на животни и продукти от животински произход, изнасяни от трети държави за Съюза, за да се гарантира спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства

  Позовавания

  COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  9.3.2021

   

   

   

  Водеща комисия

   Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  11.3.2021

   

   

   

  Подпомагащи комисии

   Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  11.3.2021

   

   

   

  Докладчици

   Дата на назначаване

  Pascal Canfin

  20.4.2021

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  15.3.2021

  3.6.2021

   

   

  Дата на приемане

  3.6.2021

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  79

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christel Schaldemose, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Catherine Chabaud, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Radan Kanev

  Дата на внасяне

  16.6.2021

   


  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  79

  +

  ECR

  Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

  ID

  Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Ivan David, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

  NI

  Athanasios Konstantinou

  PPE

  Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin‑Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan‑Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss

  Renew

  Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard‑Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir, Emma Wiesner

  S&D

  Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

  The Left

  Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

  Vers/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

   

  0

  -

   

   

   

  0

  0

   

   

   

  Легенда на използваните знаци::

  + : „за“

  - : „против“

  0 : „въздържал се“

   

   

  Последно осъвременяване: 18 юни 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност