ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών

4.6.2021 - COM(2021)0108 – C9‑0094/2021 – 2021/0055(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Pascal Canfin


Διαδικασία : 2021/0055(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0195/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0195/2021
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών

(COM(2021)0108 – C9‑0094/2021 – 2021/0055(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0108),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 114 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0094/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[1],

 αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0195/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 θεσπίζει κανόνες, μεταξύ άλλων, για τον έλεγχο και τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων.

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 θεσπίζει κανόνες, μεταξύ άλλων, για τον έλεγχο και τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντοχή στις αντιμικροβιακές ουσίες.

__________________

__________________

8 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (ΕΕ L 4 της 7.1.2019, σ. 43).

8 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (ΕΕ L 4 της 7.1.2019, σ. 43).

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τρίτων χωρών που εξάγουν ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στην Ένωση οφείλουν να τηρούν την απαγόρευση της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων για την προαγωγή της ανάπτυξης και την αύξηση της απόδοσης, καθώς και την απαγόρευση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο, προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των εν λόγω αντιμικροβιακών.

(3) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/6, διασφαλίζεται πιο συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα, μεταξύ άλλων μέσω της απαγόρευσης της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης και την αύξηση της απόδοσης, καθώς και της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο. Σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τρίτων χωρών που εξάγουν ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στην Ένωση οφείλουν να τηρούν τις εν λόγω απαγορεύσεις. Όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη (49) του εν λόγω κανονισμού, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η διεθνής διάσταση της ανάπτυξης αντοχής στις αντιμικροβιακές ουσίες με τη λήψη αμερόληπτων και αναλογικών μέτρων και παράλληλη τήρηση των υποχρεώσεων της Ένωσης στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/6 βασίζεται στο σχέδιο δράσης «Μία υγεία» κατά της μικροβιακής αντοχής9, ενισχύοντας την πρόληψη και τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής και προωθώντας μια πιο συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών στα ζώα. Τα ανωτέρω αντικατοπτρίζονται επίσης στη στρατηγική της Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»10, όπου η Επιτροπή έχει θέσει ως φιλόδοξο στόχο τη μείωση κατά 50 % των συνολικών πωλήσεων στην ΕΕ αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται για εκτρεφόμενα ζώα και στην υδατοκαλλιέργεια έως το 2030.

(4) Το άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/6 βασίζεται στο σχέδιο δράσης «Μία υγεία» κατά της μικροβιακής αντοχής9, ενισχύοντας την πρόληψη και τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής και προωθώντας μια πιο συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών στα ζώα.

__________________

__________________

9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», Ιούνιος 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», Ιούνιος 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Από το αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, [COM(2020) 381 final].

10 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Από το αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, [COM(2020) 381 final].

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο καταρτίζει επί του παρόντος έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Δεδομένου ότι η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική δεν έχει ακόμη εγκριθεί, δεν κρίνεται σκόπιμο να προστεθούν παρατηρήσεις σχετικά με τη στρατηγική σε αυτήν τη νομοθετική πράξη, η οποία βασίζεται σε όσα ορίζονται στον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων για την προαγωγή της ανάπτυξης και την αύξηση της απόδοσης, καθώς και της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 οι επίσημοι έλεγχοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6.

(5) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων για την προαγωγή της ανάπτυξης και την αύξηση της απόδοσης, καθώς και της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 οι επίσημοι έλεγχοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6, με ταυτόχρονη τήρηση και σε αυτή την περίπτωση των ενωσιακών υποχρεώσεων στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 7 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων όσον αφορά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν, σε σχέση με τα χτένια, τα θαλάσσια γαστερόποδα και τα ολοθουροειδή, πότε δεν ταξινομούνται οι ζώνες παραγωγής και μετεγκατάστασης. Τα ολοθουροειδή είναι μία κατηγορία της συνομοταξίας των εχινόδερμων. Τα εχινόδερμα δεν είναι γενικώς διηθηματοφάγα ζώα. Συνεπώς, ο κίνδυνος τα ζώα αυτά να συσσωρεύουν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με περιττωματική μόλυνση είναι περιορισμένος. Επιπλέον, δεν έχει καταγραφεί καμία επιδημιολογική πληροφορία η οποία θα μπορούσε να συνδέσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία με εχινόδερμα που δεν είναι διηθηματοφάγα. Ως εκ τούτου, η προβλεπόμενη στο άρθρο 18 παράγραφος 7 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 δυνατότητα παρέκκλισης από την απαίτηση ταξινόμησης των περιοχών παραγωγής και μετεγκατάστασης πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα εχινόδερμα που δεν είναι διηθηματοφάγα, για παράδειγμα εκείνα που ανήκουν στην κατηγορία των εχινοειδών, και να μην περιορίζεται στα ολοθουροειδή. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι προϋποθέσεις για την ταξινόμηση και την παρακολούθηση των ταξινομημένων ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης που θα καθοριστούν από την Επιτροπή ισχύουν για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα και τα θαλάσσια γαστερόποδα, με εξαίρεση εκείνα τα θαλάσσια γαστερόποδα και τα εχινόδερμα που δεν είναι διηθηματοφάγα. Η ορολογία που χρησιμοποιείται στο άρθρο 18 παράγραφοι 6 έως 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625

Άρθρο 18

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1α)  Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

 

α)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6.  Για τον σκοπό των επίσημων ελέγχων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διενεργούνται σε ό,τι αφορά τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, οι αρμόδιες αρχές ταξινομούν τις ζώνες παραγωγής και μετεγκατάστασης.

«6.  Για τους σκοπούς επίσημων ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και διενεργούνται σε ό,τι αφορά ζώντα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα, οι αρμόδιες αρχές ταξινομούν τις ζώνες παραγωγής και μετεγκατάστασης.»

 

β)  η παράγραφος 7 στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ζ)  κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζουν, σε ό,τι αφορά τα χτένια, τα θαλάσσια γαστερόποδα και τα ολοθουροειδή, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, πότε δεν ταξινομούνται οι ζώνες παραγωγής και μετεγκατάστασης·

«ζ)  κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζουν, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, πότε δεν ταξινομούνται οι ζώνες παραγωγής και μετεγκατάστασης σε ό,τι αφορά:

 

i)  τα χτένια και

 

ii)  στο βαθμό που δεν είναι διηθηματοφάγα: τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα και τα θαλάσσια γαστερόποδα·»

 

γ)  στην παράγραφο 8 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β)  τις προϋποθέσεις για την ταξινόμηση και την παρακολούθηση ταξινομημένων ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης για ζώντα δίθυρα μαλάκια·

«β)  τις προϋποθέσεις για την ταξινόμηση και την παρακολούθηση ταξινομημένων ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης για ζώντα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα·»

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 28η Ιανουαρίου 2022.

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του. Ωστόσο, το άρθρο 1 σημείο 1) εφαρμόζεται από την 28η Ιανουαρίου 2022.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και στα κτηνιατρικά φάρμακα συνιστά ένα ολοένα σοβαρότερο πρόβλημα υγείας στην Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Λόγω της πολυπλοκότητας του προβλήματος, της διασυνοριακής του διάστασης και της υψηλής οικονομικής επιβάρυνσης, έχει καταστεί παγκόσμιο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία που επηρεάζει το σύνολο της κοινωνίας και απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη δράση σε διάφορους τομείς.

 

Η συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αντιμετώπιση της αντοχής στις αντιμικροβιακές ουσίες, επίσης όσον αφορά τη διεθνή διάσταση. Ως εκ τούτου, στην αιτιολογική σκέψη 49 του κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα (κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 της 11ης Δεκεμβρίου 2018) αναφέρεται σαφώς ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται πως οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες τηρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις σχετικά με την αντοχή στις αντιμικροβιακές ουσίες για τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση. Οποιαδήποτε δράση αυτού του είδους θα πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις της Ένωσης βάσει των σχετικών διεθνών συμφωνιών. Τούτο θα πρέπει να συμβάλλει στη διεθνή μάχη για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, ιδίως σύμφωνα με το παγκόσμιο σχέδιο δράσης του ΠΟΥ και τη στρατηγική του ΟΙΕ για τη μικροβιακή αντοχή και τη συνετή χρήση αντιμικροβιακών.

 

Η τροποποίηση του κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους ώστε να καλύπτει την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανόνες σχετικά με τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες όσον αφορά τις εισαγωγές ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής υποστηρίζει τον στόχο της παρούσας πρότασης και κατανοεί τη σημασία της εφαρμογής όλων των αναγκαίων ελέγχων όσον αφορά τα εισαγόμενα ζώα και τα ζωικά προϊόντα ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα την 28η Ιανουαρίου 2022.


25.5.2021

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών

(COM(2021)0108 – C9‑0094/2021 – 2021/0055(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivan David

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα, ο οποίος θα αντικαταστήσει το νομικό πλαίσιο για τα κτηνιατρικά φάρμακα που θεσπίστηκε με την οδηγία 2001/82/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, θα τεθεί σε ισχύ στις 28 Ιανουαρίου 2022. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και η οδηγία 2001/82/ΕΚ που ισχύουν επί του παρόντος, καθώς και ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/6, αποτελούν το ουσιαστικό μέρος της συνολικής νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών στη γεωργία και τα τρόφιμα.

Το άρθρο 118 του κεφαλαίου «Διάθεση και χρήση» (κτηνιατρικών φαρμάκων) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 καθορίζει τους όρους εισαγωγής ζώων και ζωικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 1 προβλέπει δύο βασικούς περιορισμούς για τις επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες, που εφαρμόζονται ταυτόχρονα εντός της Ένωσης:

 απαγόρευση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών για τη αύξηση της απόδοσης (παραπομπή στο άρθρο 107 παράγραφος 2), και

 απαγόρευση της χρήσης σε ζώα επιλεγμένων αντιμικροβιακών ουσιών ή ομάδων αντιμικροβιακών ουσιών, που προβλέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο (παραπομπή στο άρθρο 37 παράγραφος 5).

Ο σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η διατήρηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών αντιμικροβιακών ουσιών. Η χρήση τέτοιων φαρμάκων, στην πρώτη περίπτωση γενικά για μη ιατρικούς σκοπούς και στη δεύτερη στην κτηνιατρική εν γένει, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη ή την εξάπλωση μικροβιακής αντοχής και, ως εκ τούτου, να οδηγήσει σε μειωμένη ή μηδενική αποτελεσματικότητα των εν λόγω αντιμικροβιακών για τη θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων, στον άνθρωπο στην πρώτη περίπτωση αλλά και στα ζώα.

Τα ζώα που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία κατά παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων θα απαγορεύεται να εισάγονται στην ΕΕ, όπως και τα προϊόντα από τα ζώα αυτά.

Το άρθρο 118 παράγραφος 2 του κανονισμού ορίζει περαιτέρω ότι η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με σκοπό τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 118 με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1.

Σε αντίθεση με άλλες νομοθετικές πράξεις που θεσπίζουν κανόνες για τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 δεν περιέχει βασικές διατάξεις σχετικά με τους όρους εισαγωγής ή σχετικά με τους επίσημους ελέγχους της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις για τις εισαγωγές.

Από το τέλος του 2019, το ζήτημα των επίσημων ελέγχων στην τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων στις εισαγωγές ζώων και ζωικών προϊόντων, διέπεται από το ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες ενέργειες με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 αποτελεί το διαδικαστικό μέρος της συνολικής νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών στη γεωργία και τα τρόφιμα. Η διάταξη αυτή καθορίζει τους διαδικαστικούς κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά τη συμμόρφωση με την απαγόρευση της χρήσης αντιμικροβιακών στη γεωργία και τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων όσον αφορά τη συμμόρφωση με την εν λόγω απαγόρευση σχετικά με βασικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Ωστόσο, το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους ορίζει ότι ο εν λόγω κανονισμός δεν εφαρμόζεται στους επίσημους ελέγχους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με την οδηγία 2001/82/ΕΚ για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Μόλις τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/6, η παραπομπή στην οδηγία θα γίνει παραπομπή στον εν λόγω κανονισμό. Συνεπώς, η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 1 παράγραφος 4 στοιχείο γ) εξαιρεί το σύνολο του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 από το πεδίο εφαρμογής του, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτόν στην πράξη τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων σε εισαγόμενα βασικά προϊόντα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες, ή κατάλοιπα αυτών, των οποίων η χρήση απαγορεύεται στην ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 118 του κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος ελέγχων της συμμόρφωσης με τους κανόνες για τη χρήση αντιμικροβιακών στη γεωργία και τα τρόφιμα, μεταξύ άλλων όσον αφορά βασικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να εναρμονιστεί και να διασυνδεθεί η ουσιαστική και διαδικαστική ρύθμιση αυτού του ζητήματος στο δίκαιο της ΕΕ.

Προκειμένου να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους παραγωγούς εντός και εκτός της ΕΕ, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί στις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών ισχύουν και για τα βασικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Οι κανόνες σχετικά με την παρουσία καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών σε ζωικούς οργανισμούς και ζωικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες ορίζονται στο άρθρο 118 του κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα ως ρητή υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων που εισάγουν τέτοια βασικά προϊόντα από τρίτες χώρες να διασφαλίζουν ότι εισάγονται στην κοινή αγορά της Ένωσης μόνο ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τα εν λόγω βασικά προϊόντα.

Η ισχύουσα μορφή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 δεν επιτρέπει τη θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου, διότι σχεδιάστηκε ως πλαίσιο για την εθνική νομοθεσία σχετικά με την εποπτεία των φαρμάκων. Επιπλέον, ο έλεγχος των εισαγόμενων ζώων και ζωικών προϊόντων εμπίπτει γενικά στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους. Ελλείψει τροποποίησης του άρθρου 1 του κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους, το οποίο ορίζει το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού, δεν θα είναι δυνατόν να ελεγχθεί η συμμόρφωση με την ανωτέρω απαγόρευση σύμφωνα με το άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6.

Στόχος της παρούσας τροποποίησης είναι να τροποποιηθεί η διατύπωση του άρθρου 1 του κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους προκειμένου να ενσωματωθούν οι έλεγχοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i), σχετικά με «εξωκοινοτικά προϊόντα ζωικής προέλευσης»·

 

__________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τρίτων χωρών που εξάγουν ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στην Ένωση οφείλουν να τηρούν την απαγόρευση της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων για την προαγωγή της ανάπτυξης και την αύξηση της απόδοσης, καθώς και την απαγόρευση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο, προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των εν λόγω αντιμικροβιακών.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τρίτων χωρών που εξάγουν ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στην Ένωση οφείλουν να τηρούν τα πρότυπα της Ένωσης και την απαγόρευση της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων για την προαγωγή της ανάπτυξης και την αύξηση της απόδοσης, καθώς και την απαγόρευση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο, προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των εν λόγω αντιμικροβιακών.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/6 βασίζεται στο σχέδιο δράσης «Μία υγεία» κατά της μικροβιακής αντοχής9, ενισχύοντας την πρόληψη και τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής και προωθώντας μια πιο συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών στα ζώα. Τα ανωτέρω αντικατοπτρίζονται επίσης στη στρατηγική της Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»10, όπου η Επιτροπή έχει θέσει ως φιλόδοξο στόχο τη μείωση κατά 50 % των συνολικών πωλήσεων στην ΕΕ αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται για εκτρεφόμενα ζώα και στην υδατοκαλλιέργεια έως το 2030.

(4) Το άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/6 βασίζεται στο σχέδιο δράσης «Μία υγεία» κατά της μικροβιακής αντοχής9, ενισχύοντας την πρόληψη και τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής και προωθώντας μια πιο συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών στα ζώα. Τα ανωτέρω αντικατοπτρίζονται επίσης στη στρατηγική της Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»10, όπου η Επιτροπή έχει θέσει ως φιλόδοξο στόχο τη μείωση κατά 50 % των συνολικών πωλήσεων στην ΕΕ αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται για εκτρεφόμενα ζώα και στην υδατοκαλλιέργεια έως το 2030. Ακόμη και αν η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στην Ευρώπη έχει μειωθεί, οι εργασίες θα πρέπει να συνεχιστούν και η καταπολέμηση της κακής και της υπέρμετρης χρήσης αντιμικροβιακών θα πρέπει να διασφαλιστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για μια συνεκτική παγκόσμια προσέγγιση κατά της μικροβιακής αντοχής, η οποία, όποτε είναι δυνατόν, θα θέτει στόχους μείωσης για τις χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία εκκίνησης και τις ειδικές προϋποθέσεις των χωρών.

_________________

_________________

9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», Ιούνιος 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», Ιούνιος 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Από το αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, [COM(2020) 381 final].

10 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Από το αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, [COM(2020) 381 final].

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων για την προαγωγή της ανάπτυξης και την αύξηση της απόδοσης, καθώς και της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 οι επίσημοι έλεγχοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6.

(5) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων για την προαγωγή της ανάπτυξης και την αύξηση της απόδοσης, καθώς και της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 οι επίσημοι έλεγχοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6. Στην έκθεση RONAFA του 2017 ζητείται η λήψη περισσότερων προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Τα υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και η καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων, σε συνδυασμό με τη χρήση προληπτικών εργαλείων, όπως τα εμβόλια, και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την υγεία των ζώων, όπως τα διαγνωστικά μέσα, μπορούν να μειώσουν την ανάγκη για αντιμικροβιακά.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 853/2004

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Ο κανονισμός (ΕΚ) 853/2004 τροποποιείται ως εξής:

 

στο άρθρο 1 παράγραφος 3, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

δ) στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας αυτό στον τελικό καταναλωτή ως νωπό κρέας, μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων που σφάζονται στο αγρόκτημα·

«δ) στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας αυτό στον τελικό καταναλωτή, μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων που σφάζονται στο αγρόκτημα·».


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

11.3.2021

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Ivan David

26.3.2021

Εξέταση στην επιτροπή

21.5.2021

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.5.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anja Hazekamp, Michaela Šojdrová, Thomas Waitz

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

The Left

Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz, Sarah Wiener

 

1

-

The Left

Anja Hazekamp

 

1

0

NI

Dino Giarrusso

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχές

 

 

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.3.2021

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

11.3.2021

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Pascal Canfin

20.4.2021

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

15.3.2021

3.6.2021

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.6.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

79

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Πέτρος Κόκκαλης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christel Schaldemose, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Μαρία Σπυράκη, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Chabaud, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Radan Kanev

Ημερομηνία κατάθεσης

16.6.2021

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

79

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Ivan David, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

NI

Αθανάσιος Κωνσταντίνου

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin‑Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan‑Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard‑Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης, Silvia Modig, Mick Wallace

Vers/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχές

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουνίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου