MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi

4.6.2021 - COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Pascal Canfin


Menettely : 2021/0055(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0195/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0195/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi

(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0108),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 43 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0094/2021),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

 on kuullut alueiden komiteaa,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A9-0195/2021),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


 

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/68 vahvistetaan muun muassa eläinlääkkeiden valvontaa ja käyttöä koskevat säännöt.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/68 vahvistetaan muun muassa eläinlääkkeiden valvontaa ja käyttöä koskevat säännöt, joissa kiinnitetään erityistä huomiota mikrobilääkeresistenssiin.

__________________

__________________

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/6, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta (EUVL L 4, 7.1.2019, s. 43).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/6, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta (EUVL L 4, 7.1.2019, s. 43).

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita unioniin vievien kolmansien maiden toimijoiden on asetuksen (EU) 2019/6 118 artiklan 1 kohdan nojalla noudatettava kieltoa, joka koskee mikrobilääkkeiden käyttöä kasvun edistämiseen ja tuotoksen lisäämiseen, sekä kieltoa, joka koskee sellaisten mikrobilääkkeiden käyttöä, jotka on varattu tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon, kyseisten mikrobilääkkeiden tehon säilyttämiseksi.

(3) Asetuksen (EU) 2019/6 mukaisesti mikrobilääkkeiden maltillisempi ja vastuullisempi käyttö eläimillä varmistetaan muun muassa kielloilla, jotka koskevat mikrobilääkkeiden käyttöä kasvun edistämiseen ja tuotoksen lisäämiseen sekä tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattujen mikrobilääkkeiden käyttöä. Eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita unioniin vievien kolmansien maiden toimijoiden on asetuksen (EU) 2019/6 118 artiklan 1 kohdan nojalla noudatettava näitä kieltoja. Kuten kyseisen asetuksen johdanto-osan 49 kappaleessa todetaan, on tärkeää ottaa huomioon mikrobilääkeresistenssin kehittymisen kansainvälinen luonne toteuttamalla syrjimättömiä ja oikeasuhteisia toimenpiteitä ja noudattaa samalla kansainvälisten sopimusten mukaisia unionin velvoitteita.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Asetuksen (EU) 2019/6 118 artikla perustuu yhteinen terveys -toimintasuunnitelmaan mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi9, ja sillä tehostetaan mikrobilääkeresistenssin ehkäisemistä ja valvontaa ja edistetään mikrobilääkkeiden maltillisempaa ja vastuullisempaa käyttöä eläimillä. Tämä on otettu huomioon myös komission pellolta pöytään -strategiassa10, jossa on asetettu kunnianhimoiseksi tavoitteeksi vähentää tuotantoeläimillä ja vesiviljelyssä käytettävien mikrobilääkkeiden kokonaismyyntiä EU:ssa 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

(4) Asetuksen (EU) 2019/6 118 artikla perustuu yhteinen terveys -toimintasuunnitelmaan mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi9, ja sillä tehostetaan mikrobilääkeresistenssin ehkäisemistä ja valvontaa ja edistetään mikrobilääkkeiden maltillisempaa ja vastuullisempaa käyttöä eläimillä.

__________________

__________________

9 Euroopan komissio, Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, kesäkuu 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Euroopan komissio, Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, kesäkuu 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Pellolta pöytään ‑strategia oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää elintarvikejärjestelmää varten”, 20.5.2020, COM(2020) 381 final.

10 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Pellolta pöytään ‑strategia oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää elintarvikejärjestelmää varten”, 20.5.2020, COM(2020) 381 final.

Perustelu

Parlamentti laatii parhaillaan valiokunta-aloitteista mietintöä Pellolta pöytään -strategiasta. Koska parlamentin kantaa tähän strategiaan ei ole vielä hyväksytty, ei ole asianmukaista lisätä strategiaa koskevia kommentteja tähän säädökseen, joka perustuu eläinlääkkeistä annetun asetuksen säännöksiin.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Jotta voidaan varmistaa mikrobilääkkeiden käyttöä kasvun edistämiseen ja tuotoksen lisäämiseen koskevan kiellon sekä tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattujen mikrobilääkkeiden käyttökiellon tehokas täytäntöönpano, asetuksen (EU) 2017/625 soveltamisalaan olisi sisällytettävä virallinen valvonta, jolla todennetaan, että unioniin vietävät eläimet ja eläinperäiset tuotteet ovat asetuksen (EU) 2019/6 118 artiklan 1 kohdan mukaisia.

(5) Jotta voidaan varmistaa mikrobilääkkeiden käyttöä kasvun edistämiseen ja tuotoksen lisäämiseen koskevan kiellon sekä tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattujen mikrobilääkkeiden käyttökiellon tehokas täytäntöönpano, asetuksen (EU) 2017/625 soveltamisalaan olisi sisällytettävä virallinen valvonta, jolla todennetaan, että unioniin vietävät eläimet ja eläinperäiset tuotteet ovat asetuksen (EU) 2019/6 118 artiklan 1 kohdan mukaisia, ja noudatettava tässäkin kansainvälisten sopimusten mukaisia unionin velvoitteita.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Asetuksen (EU) 2017/625 18 artiklan 7 kohdan g alakohdan mukaisesti komissio hyväksyy virallisen valvonnan suorittamista varten erityisiä sääntöjä perusteista ja edellytyksistä, joilla määritetään, milloin tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita ei pidä luokitella kampasimpukoiden (Pectinidae), merikotiloiden ja varsinaisten merimakkaroiden (Holothuroidea) osalta. Merimakkarat luokitellaan piikkinahkaisten pääjaksoon. Piikkinahkaiset eivät yleensä ole ravintonsa siivilöimällä ottavia eläimiä. Näin ollen ulostekontaminaatioon liittyvä mikro-organismien kerääntymisriski on vähäinen. Ei ole myöskään esitetty epidemiologisia tietoja, joiden perusteella kansanterveydelliset riskit voitaisiin yhdistää piikkinahkaisiin, jotka eivät ole ravintonsa siivilöimällä ottavia eläimiä. Tästä syystä asetuksen (EU) 2017/625 18 artiklan 7 kohdan g alakohdassa säädetty mahdollisuus poiketa tuotanto- ja uudelleensijoitusalueiden luokitteluvaatimuksesta olisi ulotettava koskemaan kaikkia piikkinahkaisia, jotka eivät ole ravintonsa siivilöimällä ottavia eläimiä, kuten piikkinahkaisten (Echinoidea) pääjaksoon kuuluviin, eikä sitä pidä rajoittaa merimakkaroihin (Holothuroidea). Samasta syystä olisi selvennettävä, että komission vahvistamia luokiteltujen tuotanto- ja uudelleensijoitusalueiden luokittelu- ja valvontaedellytyksiä sovelletaan eläviin simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin lukuun ottamatta niitä merikotiloita ja piikkinahkaisia, jotka eivät ole ravintonsa siivilöimällä ottavia eläimiä. Asetuksen (EU) 2017/625 18 artiklan 6–8 kohdassa käytettyä terminologiaa olisi muutettava vastaavasti.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2017/625.

18 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a) Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

 

a) Korvataan 6 kohta seuraavasti:

6. Jos 1 kohdassa tarkoitettu virallinen valvonta kohdistuu eläviin simpukoihin, toimivaltaisten viranomaisten on luokiteltava tuotanto- ja uudelleensijoitusalueet.

6. Jos 1 kohdassa tarkoitettu virallinen valvonta kohdistuu eläviin simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin, toimivaltaisten viranomaisten on luokiteltava tuotanto- ja uudelleensijoitusalueet.

 

b) Korvataan 7 kohdan g alakohta seuraavasti:

g) perusteet ja edellytykset, joilla määritetään, milloin 6 kohdasta poiketen tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita ei pidä luokitella kampasimpukoiden (Pectinidae), merikotiloiden ja varsinaisten merimakkaroiden (Holothuroidea) osalta;

g) perusteet ja edellytykset, joilla määritetään, milloin 6 kohdasta poiketen tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita ei pidä luokitella seuraavien osalta:

 

i) kampasimpukat (Pectinidae) ja

 

ii) kun kyse ei ole ravintonsa siivilöimällä ottavista eläimistä: piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot;”

 

c) Korvataan 8 kohdan b alakohta seuraavasti:

b) elävien simpukoiden luokiteltujen tuotanto- ja uudelleensijoitusalueiden luokittelu- ja valvontaedellytykset;

b) elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden luokiteltujen tuotanto- ja uudelleensijoitusalueiden luokittelu- ja valvontaedellytykset;

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 28 päivästä tammikuuta 2022.

Sitä sovelletaan sen voimaantulopäivästä. Sen 1 artiklan 1 alakohtaa sovelletaan kuitenkin 28 päivästä tammikuuta 2022.


PERUSTELUT

Resistenssi ihmisille ja eläimille tarkoitetuille mikrobilääkkeille on kasvava terveysongelma unionissa ja koko maailmassa. Ongelman monimutkaisuuden, sen rajatylittävän ulottuvuuden ja siihen liittyvän suuren taloudellisen rasitteen vuoksi siitä on tullut maailmanlaajuinen kansanterveysongelma, joka koskettaa koko yhteiskuntaa ja edellyttää pikaisia ja koordinoituja toimia eri aloilla.

 

Mikrobilääkkeiden maltillinen käyttö on mikrobilääkeresistenssin torjunnan kulmakivi myös kansainvälisen ulottuvuuden kannalta. Sen vuoksi eläinlääkkeistä annetun asetuksen (asetus (EU) 2019/6, annettu 11. joulukuuta 2018) johdanto-osan 49 kappaleessa todettiin selvästi, että olisi varmistettava, että kolmansien maiden toimijat noudattavat unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden kohdalla tiettyjä mikrobilääkeresistenssiin liittyviä perusedellytyksiä. Kaikissa tällaisissa toimissa olisi noudatettava asiaankuuluvien kansainvälisten sopimusten mukaisia unionin velvoitteita, ja niillä olisi edistettävä kansainvälistä mikrobilääkeresistenssin torjuntaa, erityisesti WHO:n mikrobilääkeresistenssiä koskevaa maailmanlaajuista toimintasuunnitelmaa ja OIE:n mikrobilääkeresistenssiä ja mikrobilääkkeiden hallittua käyttöä koskevaa strategiaa.

 

Virallista valvontaa koskevan asetuksen muuttaminen siten, että se kattaa mikrobilääkkeiden maltillista käyttöä koskevien sääntöjen noudattamisen todentamisen, on ainoa tehokas tapa varmistaa, että kyseisiä sääntöjä noudatetaan eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuonnissa kolmansista maista. Esittelijä kannattaa näin ollen tämän ehdotuksen tavoitetta ja ymmärtää, että on tärkeää saada kaikki tarvittavat tuotaviin eläimiin ja eläintuotteisiin kohdistuvat tarkastukset käyttöön samaan aikaan kuin eläinlääkkeistä annettua asetusta aletaan soveltaa 28. tammikuuta 2022. 


 

 

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.5.2021)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi

(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

Valmistelija: Ivan David

 

LYHYET PERUSTELUT

Eläinlääkkeistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/6, jolla korvataan direktiivissä 2001/82/EY ja asetuksessa (EY) N:o 726/2004 vahvistettu eläinlääkkeitä koskeva oikeudellinen kehys, tulee voimaan 28. tammikuuta 2022. Asetus (EY) N:o 726/2004 ja direktiivi 2001/82/EY, jotka ovat tällä hetkellä voimassa, ja asetus (EU) 2019/6 muodostavat mikrobilääkkeiden käyttöä maataloudessa ja elintarvikkeissa koskevan kattavan EU:n lainsäädäntökokonaisuuden aineellisen sisällön.

Asetuksen (EU) 2019/6 (eläinlääkkeiden) toimittamista ja käyttöä koskevan luvun 118 artiklassa säädetään edellytyksistä eläinten tai eläintuotteiden tuonnille kolmansista maista. Tarkemmin sanottuna kolmansien maiden toimijoille asetetaan 1 kohdassa kaksi perusrajoitusta, joita sovelletaan unionissa samanaikaisesti:

 kielto käyttää mikrobilääkkeitä tulosten parantamiseksi (viittaus 107 artiklan 2 kohtaan) ja

 kielto käyttää eläinlääkinnässä sellaisia nimettyjä mikrobilääkeaineita tai mikrobilääkeaineryhmiä, jotka on varattu EU:n lainsäädännössä tiettyjen ihmisillä esiintyvien tautien hoitoon (viittaus 37 artiklan 5 kohtaan).

Näiden säännösten tarkoituksena on säilyttää kyseisten mikrobilääkkeiden tehokkuus. Näiden lääkkeiden käyttö ensin mainitussa tapauksessa maailmanlaajuisesti muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin ja jälkimmäisessä tapauksessa yleisesti eläinlääkinnässä voisi johtaa mikrobiresistenssin kehittymiseen tai sen leviämiseen ja siten heikentää kyseisten mikrobilääkkeiden tehoa tai tehdä ne tehottomiksi ennen kaikkea ihmisten ja myös eläinten vakavien infektioiden hoidossa.

Edellä mainittujen velvoitteiden vastaisesti hoidettuja eläimiä ja niistä peräisin olevia tuotteita ei saa tuoda EU:hun.

Asetuksen 118 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että komissio antaa delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 118 artiklan säännöksiä 1 kohdan soveltamista koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä.

Toisin kuin muussa lainsäädännössä, jossa vahvistetaan eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita koskevat säännöt, asetus (EU) 2019/6 ei sisällä perussäännöksiä tuontiedellytyksistä tai virallisesta valvonnasta, jolla todennetaan kyseisten tuontivaatimusten noudattaminen.

Vuoden 2019 lopusta lähtien elintarvikeketjun viralliseen valvontaan, mukaan lukien eläinten ja eläintuotteiden tuonnin valvonta, on sovellettu yhdenmukaista sääntelykehystä, josta säädetään virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi 15. maaliskuuta 2017 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/625. Asetus (EU) 2017/625 muodostaa menettelyllisen osan mikrobilääkkeiden käyttöä maataloudessa ja elintarvikkeissa koskevasta kattavasta EU:n lainsäädäntökokonaisuudesta. Tässä säädöksessä vahvistetaan menettelysäännöt siitä, miten valvotaan mikrobilääkkeiden käyttöä maataloudessa ja elintarvikkeissa koskevan kiellon noudattamista, mukaan lukien kyseisen kiellon noudattamisen valvonta kolmansista maista tuotujen hyödykkeiden osalta.

Virallista valvontaa koskevan asetuksen 1 artiklan 4 kohdan c alakohdassa säädetään kuitenkin, että kyseistä asetusta ei sovelleta viralliseen valvontaan, jolla todennetaan eläinlääkkeistä annetun direktiivin 2001/82/EY noudattaminen. Viittauksesta direktiiviin tulee viittaus asetukseen (EU) 2019/6 heti kyseisen asetuksen tultua voimaan. Näin ollen 1 artiklan 4 kohdan c alakohdan nykyinen sanamuoto sulkee soveltamisalansa ulkopuolelle koko asetuksen (EU) 2019/6 ja estää siten tosiasiallisesti tuontihyödykkeiden tehokkaan valvonnan, jolla määritetään, sisältävätkö ne mikrobilääkkeitä tai niiden jäämiä, joiden käyttö on eläinlääkkeistä annetun asetuksen 118 artiklan mukaan kiellettyä EU:ssa.

Jotta voidaan varmistaa toimiva järjestelmä, jolla valvotaan mikrobilääkkeiden käyttöä maataloudessa ja elintarvikkeissa koskevien sääntöjen noudattamista, myös kolmansista maista tuotavien hyödykkeiden osalta, on tarpeen yhdenmukaistaa EU:n lainsäädännön tätä asiaa koskevat aineelliset ja menettelylliset säännöt ja kytkeä ne yhteen.

Jotta voidaan luoda tasapuoliset toimintaedellytykset tuottajille EU:ssa ja sen ulkopuolella, EU-maiden tuottajia velvoittavia mikrobilääkkeiden käyttöä koskevia rajoituksia ja kieltoja on sovellettava myös kolmansista maista tuotaviin hyödykkeisiin. Mikrobilääkejäämien esiintymistä kolmansista maista tuotavissa eläimissä ja eläintuotteissa koskevat säännöt vahvistetaan eläinlääkkeistä annetun asetuksen 118 artiklassa, jossa tällaisia hyödykkeitä kolmansista maista tuovat toimijat nimenomaisesti velvoitetaan varmistamaan, että EU:n sisämarkkinoille tuodaan ainoastaan sellaisia eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita, jotka täyttävät EU:n lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Nykyisessä muodossaan asetus (EU) 2019/6 ei mahdollista tehokkaiden valvontamenettelyjen luomista, sillä se suunniteltiin kehykseksi lääkkeiden valvontaa koskevalle kansalliselle lainsäädännölle. Lisäksi tuotavien eläinten ja eläintuotteiden valvonta kuuluu yleensä virallista valvontaa koskevan asetuksen soveltamisalaan. Jos tämän asetuksen 1 artiklaa, jossa määritellään kyseisen asetuksen soveltamisala, ei muuteta, edellä mainitun kiellon noudattamista ei voitaisi valvoa asetuksen (EU) 2019/6 118 artiklan mukaisesti.

Tämän muutoksen tarkoituksena on muuttaa virallista valvontaa koskevan asetuksen 1 artiklan sanamuotoa siten, että sisällytetään virallista valvontaa koskevan asetuksen soveltamisalaan valvonta, jolla todennetaan asetuksen (EU) 2019/6 118 artiklan noudattaminen.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/20041 a vahvistetaan erityiset hygieniasäännöt, jotka koskevat eläinperäisiä elintarvikkeita, myös ”yhteisön ulkopuolelta tuotavien eläinperäisten tuotteiden osalta” sen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisesti;

 

__________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita unioniin vievien kolmansien maiden toimijoiden on asetuksen (EU) 2019/6 118 artiklan 1 kohdan nojalla noudatettava kieltoa, joka koskee mikrobilääkkeiden käyttöä kasvun edistämiseen ja tuotoksen lisäämiseen, sekä kieltoa, joka koskee sellaisten mikrobilääkkeiden käyttöä, jotka on varattu tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon, kyseisten mikrobilääkkeiden tehon säilyttämiseksi.

(3) Eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita unioniin vievien kolmansien maiden toimijoiden on asetuksen (EU) 2019/6 118 artiklan 1 kohdan nojalla noudatettava unionin vaatimuksia ja kieltoa, joka koskee mikrobilääkkeiden käyttöä kasvun edistämiseen ja tuotoksen lisäämiseen, sekä kieltoa, joka koskee sellaisten mikrobilääkkeiden käyttöä, jotka on varattu tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon, kyseisten mikrobilääkkeiden tehon säilyttämiseksi.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Asetuksen (EU) 2019/6 118 artikla perustuu yhteinen terveys -toimintasuunnitelmaan mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi9, ja sillä tehostetaan mikrobilääkeresistenssin ehkäisemistä ja valvontaa ja edistetään mikrobilääkkeiden maltillisempaa ja vastuullisempaa käyttöä eläimillä. Tämä on otettu huomioon myös komission pellolta pöytään -strategiassa10, jossa on asetettu kunnianhimoiseksi tavoitteeksi vähentää tuotantoeläimillä ja vesiviljelyssä käytettävien mikrobilääkkeiden kokonaismyyntiä EU:ssa 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

(4) Asetuksen (EU) 2019/6 118 artikla perustuu yhteinen terveys -toimintasuunnitelmaan mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi9, ja sillä tehostetaan mikrobilääkeresistenssin ehkäisemistä ja valvontaa ja edistetään mikrobilääkkeiden maltillisempaa ja vastuullisempaa käyttöä eläimillä. Tämä on otettu huomioon myös komission pellolta pöytään -strategiassa10, jossa on asetettu kunnianhimoiseksi tavoitteeksi vähentää tuotantoeläimillä ja vesiviljelyssä käytettävien mikrobilääkkeiden kokonaismyyntiä EU:ssa 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vaikka mikrobilääkkeiden käyttö on vähentynyt Euroopassa, työtä olisi jatkettava ja toimia mikrobilääkkeiden väärinkäytön ja liikakäytön torjumiseksi olisi tuettava kaikkialla maailmassa. Sen vuoksi mikrobilääkeresistenssiä on torjuttava johdonmukaisesti ja maailmanlaajuisesti asettamalla maille vähennystavoitteita mahdollisuuksien mukaan ottaen huomioon niiden lähtötilanteet ja erityiset ennakkoedellytykset.

_________________

_________________

9 Euroopan komissio, Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, kesäkuu 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Euroopan komissio, Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, kesäkuu 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Pellolta pöytään ‑strategia oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää elintarvikejärjestelmää varten”, 20.5.2020, COM(2020) 381 final.

10 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Pellolta pöytään ‑strategia oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää elintarvikejärjestelmää varten”, 20.5.2020, COM(2020) 381 final.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Jotta voidaan varmistaa mikrobilääkkeiden käyttöä kasvun edistämiseen ja tuotoksen lisäämiseen koskevan kiellon sekä tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattujen mikrobilääkkeiden käyttökiellon tehokas täytäntöönpano, asetuksen (EU) 2017/625 soveltamisalaan olisi sisällytettävä virallinen valvonta, jolla todennetaan, että unioniin vietävät eläimet ja eläinperäiset tuotteet ovat asetuksen (EU) 2019/6 118 artiklan 1 kohdan mukaisia.

(5) Jotta voidaan varmistaa mikrobilääkkeiden käyttöä kasvun edistämiseen ja tuotoksen lisäämiseen koskevan kiellon sekä tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattujen mikrobilääkkeiden käyttökiellon tehokas täytäntöönpano, asetuksen (EU) 2017/625 soveltamisalaan olisi sisällytettävä virallinen valvonta, jolla todennetaan, että unioniin vietävät eläimet ja eläinperäiset tuotteet ovat asetuksen (EU) 2019/6 118 artiklan 1 kohdan mukaisia. RONAFA-työryhmän kertomuksessa vuodelta 2017 vaaditaan mikrobilääkeresistenssin torjuntaan tehokkaammin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Mikrobilääkkeiden tarvetta voivat vähentää tiukemmat eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset ja eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön parempi täytäntöönpano yhdessä rokotteiden kaltaisten ennaltaehkäisevien välineiden ja diagnostiikan kaltaisten innovatiivisten, eläimiin sovellettavien terveysteknologioiden käytön kanssa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

1 a artikla (uusi)

Asetus (EY) N:o 853/2004

1 artikla – 3 kohta – d alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Muutetaan asetus (EY) N:o 853/2004 seuraavasti:

 

korvataan 1 artiklan 3 kohdan d alakohta seuraavasti:

d) tuottajiin, jotka toimittavat tilalla teurastettujen jäniseläinten ja siipikarjan lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat kyseisen lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle tuoreena lihana;

d) tuottajiin, jotka toimittavat tilalla teurastettujen jäniseläinten ja siipikarjan lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat kyseisen lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle;


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asetuksen (EU) 2017/625 muuttaminen kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

11.3.2021

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Ivan David

26.3.2021

Valiokuntakäsittely

21.5.2021

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.5.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anja Hazekamp, Michaela Šojdrová, Thomas Waitz

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

The Left

Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz, Sarah Wiener

 

1

-

The Left

Anja Hazekamp

 

1

0

NI

Dino Giarrusso

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

 

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asetuksen (EU) 2017/625 muuttaminen kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.3.2021

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

11.3.2021

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Pascal Canfin

20.4.2021

 

 

 

Valiokuntakäsittely

15.3.2021

3.6.2021

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.6.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

79

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christel Schaldemose, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Catherine Chabaud, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Radan Kanev

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.6.2021

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

79

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Ivan David, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

NI

Athanasios Konstantinou

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Vers/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

Päivitetty viimeksi: 17. kesäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö