Ziņojums - A9-0195/2021Ziņojums
A9-0195/2021

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam, groza Regulu (ES) 2017/625

4.6.2021 - (COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Pascal Canfin


Procedūra : 2021/0055(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0195/2021
Iesniegtie teksti :
A9-0195/2021
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam, groza Regulu (ES) 2017/625

(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0108),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 43. panta 2. punktu, 114. pantu un 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0094/2021),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[1],

 pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A9-0195/2021),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

 

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/6 cita starpā ir paredzēti noteikumi par veterināro zāļu kontroli un lietošanu.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/6 cita starpā ir paredzēti noteikumi par veterināro zāļu kontroli un lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot mikrobu rezistencei.

__________________

__________________

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (OV L 4, 7.1.2019., 43. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (OV L 4, 7.1.2019., 43. lpp.).

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/6 118. panta 1. punktu trešo valstu operatoriem, kas uz Savienību eksportē dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, ir jāievēro aizliegums antimikrobiālos līdzekļus lietot dzīvnieku augšanas un produktivitātes veicināšanas nolūkos, kā arī aizliegums lietot antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervēti noteiktu cilvēka infekcijas slimību ārstēšanai, lai saglabātu minēto antimikrobiālo līdzekļu iedarbīgumu.

(3) Saskaņā ar Regulu (ES) 2019/6 tiek nodrošināta piesardzīgāka un atbildīgāka dzīvniekiem paredzētu antimikrobiālo līdzekļu lietošana, cita starpā aizliedzot antimikrobiālo līdzekļu lietošanu augšanas veicināšanai un produktivitātes palielināšanai un tādu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu, kas paredzēti konkrētu infekciju ārstēšanai cilvēkiem. Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/6 118. panta 1. punktu trešo valstu operatoriem, kas uz Savienību eksportē dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, ir jāievēro šie aizliegumi. Kā izklāstīts minētās regulas 49. apsvērumā, ir svarīgi ņemt vērā mikrobu rezistences attīstības starptautisko dimensiju un veikt nediskriminējošus un samērīgus pasākumus, vienlaikus ievērojot Savienības saistības saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Regulas (ES) 2019/6 118. pants ir balstīts uz Eiropas “Viena veselība” rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai, proti, tas sekmē AMR novēršanu un kontroli un veicina antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgāku un atbildīgāku lietošanu dzīvniekiem. Šis mērķis atspoguļots arī Komisijas stratēģijā “No lauka līdz galdam”10, kurā Komisija ir nospraudusi vērienīgu mērķrādītāju – līdz 2030. gadam par 50 % samazināt lauksaimniecības dzīvniekiem un akvakultūrā izmantoto antimikrobiālo līdzekļu kopējo pārdošanas apjomu ES.

(4) Regulas (ES) 2019/6 118. pants ir balstīts uz Eiropas “Viena veselība” rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai, proti, tas sekmē AMR novēršanu un kontroli un veicina antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgāku un atbildīgāku lietošanu dzīvniekiem.

__________________

__________________

9 Eiropas Komisija, Eiropas “Viena veselība” rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai, 2017. gada jūnijs, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Eiropas Komisija, Eiropas “Viena veselība” rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai, 2017. gada jūnijs, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Stratēģija “No lauka līdz galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā”, COM (2020) 381 final.

10 Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Stratēģija “No lauka līdz galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā”, COM (2020) 381 final.

Pamatojums

Parlaments pašlaik izstrādā patstāvīgo ziņojumu par stratēģiju “No lauka līdz galdam”. Tā kā Parlamenta nostāja par stratēģiju vēl nav pieņemta, šajā tiesību aktā, kura pamatā ir regula par veterinārajām zālēm, nav lietderīgi pievienot komentārus par šo stratēģiju.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lai nodrošinātu, ka tiek faktiski ievērots aizliegums antimikrobiālos līdzekļus lietot dzīvnieku augšanas un produktivitātes veicināšanas nolūkos un aizliegums lietot antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervēti noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem, Regulas (ES) 2017/625 darbības jomā būtu jāiekļauj oficiālās kontroles, ko veic, lai pārbaudītu uz Savienību eksportētu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atbilstību Regulas (ES) 2019/6 118. panta 1. punktam.

(5) Lai nodrošinātu, ka tiek faktiski ievērots aizliegums antimikrobiālos līdzekļus lietot dzīvnieku augšanas un produktivitātes veicināšanas nolūkos un aizliegums lietot antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervēti noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem, Regulas (ES) 2017/625 darbības jomā būtu jāiekļauj oficiālās kontroles, ko veic, lai pārbaudītu uz Savienību eksportētu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atbilstību Regulas (ES) 2019/6 118. panta 1. punktam, vienlaikus arī šeit ievērojot Savienības saistības saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 18. panta 7. punkta g) apakšpunktu Komisijai ir jāpieņem konkrēti noteikumi par oficiālo kontroļu veikšanu atbilstīgi kritērijiem un nosacījumiem, pēc kuriem nosaka, kad attiecībā uz Pectinidae, jūras vēderkājiem un Holothuroidea nav jāklasificē ražošanas un pārvietošanas teritorijas. Holothuroidea ietilpst adatādaiņu klasē. Adatādaiņi parasti nav filtrētāji. Līdz ar to risks, ka šādi dzīvnieki varētu uzkrāt ar fekālo piesārņojumu saistītus mikroorganismus, ir niecīgs. Turklāt nav zināma nekāda epidemioloģiska informācija, ar ko sabiedrības veselības riskus varētu sasaistīt ar adatādaiņiem, kas nav filtrētāji. Tādēļ Regulas (ES) 2017/625 18. panta 7. punkta g) apakšpunktā paredzētā iespēja atkāpties no prasības klasificēt ražošanas un pārvietošanas teritorijas būtu jāattiecina uz visiem adatādaiņiem, kas nav filtrētāji, piemēram, Echinoidea klases dzīvniekiem, un šī iespēja nebūtu jāattiecina tikai uz Holothureoidea. Tā paša iemesla dēļ būtu jāprecizē, ka Komisijas noteiktie nosacījumi klasificēto ražošanas un pārvietošanas teritoriju klasificēšanai un uzraudzībai attiecas uz dzīviem divvākgliemjiem, adatādaiņiem, tunikātiem un jūras vēderkājiem, izņemot tos jūras vēderkājus un adatādaiņus, kas nav filtrētāji. Attiecīgi būtu jāsaskaņo Regulas (ES) 2017/625 18. panta 6.–8. punktā lietotā terminoloģija.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES) 2017/625

18. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1a)  regulas 18. pantu groza šādi:

 

a)  panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

6.  Šā panta 1. punktā minēto oficiālo kontroļu nolūkā, kuras veic attiecībā uz dzīviem divvākgliemjiem, kompetentās iestādes klasificē ražošanas un pārvietošanas teritorijas.

“6.  Lai veiktu 1. punktā minētās oficiālās kontroles attiecībā uz dzīviem divvākgliemjiem, adatādaiņiem, tunikātiem un jūras vēderkājiem, kompetentās iestādes klasificē ražošanas un pārvietošanas teritorijas.

 

b)  panta 7. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

g)  kritērijiem un nosacījumiem, pēc kuriem, atkāpjoties no 6. punkta, nosaka, kad attiecībā uz ķemmīšgliemenēm, jūras vēderkājiem un jūras gurķiem nav jāklasificē ražošanas un pārvietošanas teritorijas;

“g)  kritērijiem un nosacījumiem, pēc kuriem, atkāpjoties no 6. punkta, nosaka, kad nav jāklasificē ražošanas un pārvietošanas teritorijas attiecībā uz:

 

i)  Pectinidae un,

 

ii)  ja tie ir nefiltrētāji: adatādaiņiem, tunikātiem un jūras vēderkājiem;”

 

c)  panta 8. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b)  nosacījumiem, pēc kuriem klasificē un uzrauga dzīvu gliemeņu klasificētas ražošanas un pārvietošanas teritorijas;

“b)  nosacījumiem, pēc kuriem klasificē un uzrauga dzīvu divvākgliemju, adatādaiņu, tunikātu un jūras vēderkāju klasificētas ražošanas un pārvietošanas teritorijas;

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no 2022. gada 28. janvāra.

To piemēro no spēkā stāšanās dienas. Tomēr 1. panta 1. punktu piemēro no 2022. gada 28. janvāra.

 


PASKAIDROJUMS

Savienībā un visā pasaulē par aizvien nopietnāku veselības problēmu kļūst antimikrobiālā rezistence pret cilvēkiem paredzētām zālēm un veterinārām zālēm. Ņemot vērā problēmas sarežģītību, tās pārrobežu dimensiju un lielo ekonomisko slogu, tā ir kļuvusi par globālu sabiedrības veselības problēmu, kas ietekmē visu sabiedrību un prasa steidzamu un koordinētu rīcību dažādās nozarēs.

 

Antimikrobiālo līdzekļu piesardzīga lietošana ir pamats tam, lai risinātu mikrobu rezistences problēmu arī saistībā ar starptautisko dimensiju. Tāpēc Veterināro zāļu regulas (2018. gada 11. decembra Regula (ES) 2019/6) 49. apsvērumā bija skaidri norādīts, ka būtu jānodrošina, ka operatori trešās valstīs ievēro konkrētus pamatnosacījumus saistībā ar mikrobu rezistenci attiecībā uz dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, ko eksportē uz Savienību. Veicot jebkuru šādu darbību, būtu jāievēro Savienības saistības saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem nolīgumiem. Tam būtu jāveicina starptautiskie centieni cīņā ar antimikrobiālo rezistenci, jo īpaši saskaņā ar PVO globālo rīcības plānu un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas stratēģiju par antimikrobiālo rezistenci un antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu.

 

Oficiālo kontroļu regulas grozīšana ar mērķi iekļaut pārbaudi par atbilstību antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgas lietošanas noteikumiem ir vienīgais efektīvais veids, kā nodrošināt noteikumu ievērošanu attiecībā uz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importu no trešām valstīm. Tāpēc referents atbalsta šā priekšlikuma mērķi un saprot, ka ir svarīgi, lai visas nepieciešamās kontroles attiecībā uz importētajiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem tiktu ieviestas vienlaikus ar Veterināro zāļu regulu, ko sāks piemērot 2022. gada 28. janvārī.

 


 

 

LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS (25.5.2021)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam, groza Regulu (ES) 2017/625

(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Ivan David

 

 

ĪSS PAMATOJUMS

2022. gada 28. janvārī stāsies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/6 par veterinārajām zālēm, ar ko aizstās ar Direktīvu 2001/82/EK un Regulu (EK) Nr. 726/2004 noteikto tiesisko regulējumu veterinārajām zālēm. Pašlaik spēkā esošā Regula (EK) Nr. 726/2004, Direktīva 2001/82/EK un Regula (ES) 2019/6 ir būtiska daļa no visaptverošajiem ES tiesību aktiem par antimikrobiālo līdzekļu izmantošanu lauksaimniecībā un pārtikā.

Regulas (ES) 2019/6 nodaļas “Veterināro zāļu piegāde un lietošana” 118. pantā ir izklāstīti nosacījumi dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importam no trešām valstīm. Konkrētāk, 1. punktā ir noteikti divi pamatierobežojumi trešo valstu operatoriem, kurus Savienībā piemēro vienlaikus:

 aizliegums izmantot antimikrobiālos līdzekļus, lai uzlabotu veiktspēju (atsauce uz 107. panta 2. punktu), un

 aizliegums izmantot dzīvniekiem vairākus antimikrobiālos līdzekļus vai antimikrobiālo līdzekļu grupas, kas ES tiesību aktos ir paredzētas konkrētu cilvēka slimību ārstēšanai (atsauce uz 37. panta 5. punktu).

Minēto noteikumu mērķis ir saglabāt attiecīgo antimikrobiālo līdzekļu efektivitāti. Šādu zāļu lietošana – pirmajā gadījumā visā pasaulē ar medicīnu nesaistītiem mērķiem un otrajā gadījumā veterinārmedicīnā kopumā – varētu izraisīt mikrobu rezistences veidošanos vai izplatīšanos un tādējādi mazināt šo antimikrobiālo līdzekļu efektivitāti vai padarīt tos neefektīvus nopietnu infekciju ārstēšanā gan attiecībā uz cilvēkiem, gan arī dzīvniekiem.

Dzīvniekus, kurus ārstē, pārkāpjot iepriekš minētās prasības, ka arī no šādiem dzīvniekiem iegūtus produktus aizliegs importēt ES.

Turklāt regulas 118. panta 2. punktā noteikts, ka Komisijai ir jāpieņem deleģētie akti, lai papildinātu 118. panta noteikumus ar sīki izstrādātiem noteikumiem par 1. punkta piemērošanu.

Atšķirībā no citiem tiesību aktiem, kuros paredzēti noteikumi attiecībā uz dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, Regulā (ES) 2019/6 nav paredzēti pamatnoteikumi par importa nosacījumiem vai oficiālām kontrolēm saistībā ar importa atbilstību šīm prasībām.

Kopš 2019. gada beigām jautājumu par oficiālām kontrolēm pārtikas apritē, tostarp dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importa kontrolēm, reglamentē vienotais tiesiskais regulējums, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulā (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem. Regula (ES) 2017/625 ir procesuālo noteikumu daļa no visaptverošajiem ES tiesību aktiem par antimikrobiālo līdzekļu izmantošanu lauksaimniecībā un pārtikā. Šīs normas paredz procesuālus noteikumus, ar ko kontrolēt atbilstību aizliegumam izmantot antimikrobiālos līdzekļus lauksaimniecībā un pārtikā, tostarp atbilstību minētajam aizliegumam attiecībā uz precēm, kas importētas no trešām valstīm.

Tomēr Oficiālo kontroļu regulas 1. panta 4. punkta c) apakšpunktā teikts, ka minētā regula neattiecas uz oficiālajām kontrolēm, ko veic, lai pārbaudītu atbilstību Direktīvai 2001/82/EK par veterinārajām zālēm. Tiklīdz Regula (ES) 2019/6 stāsies spēkā, atsauce uz šo direktīvu kļūs par atsauci uz minēto regulu. Līdz ar to pašreizējais 1. panta 4. punkta c) apakšpunkta formulējums no regulas darbības jomas izslēdz visu Regulu (ES) 2019/6, tādējādi liedzot efektīvi kontrolēt importētās preces nolūkā konstatēt, vai tās satur tādus antimikrobiālos līdzekļus vai to atliekas, kuru lietošana ES ir aizliegta saskaņā ar Oficiālo kontroļu regulas 118. pantu.

Lai nodrošinātu kontroles sistēmas darbību attiecībā uz atbilstību noteikumiem par antimikrobiālo līdzekļu izmantošanu lauksaimniecībā un pārtikā, tostarp attiecībā uz precēm, kuras importētas no trešām valstīm, ir jāsaskaņo un savstarpēji jāsaista šā jautājuma materiālais un procesuālais regulējuma ES tiesību aktos.

Nolūkā radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus ražotājiem ES un ārpus tās, antimikrobiālo līdzekļu lietošanas ierobežojumi un aizliegumi, kādi jāievēro ES valstu ražotājiem, ir jāattiecina arī uz precēm, kuras importētas no trešām valstīm. Noteikumi par antimikrobiālo līdzekļu atlieku klātbūtni dzīvnieka ķermenī un dzīvnieku izcelsmes produktos, kas importēti no trešām valstīm, ir paredzēti Oficiālo kontroļu regulas 118. pantā kā skaidrs pienākums tirgus dalībniekiem, kuri importē šādas preces no trešām valstīm, nodrošināt, lai Savienības kopējā tirgū tiktu importēti tikai tādi dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti, kas atbilst ES tiesību aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz šādām precēm.

Pašreizējā Regulas (ES) 2019/6 redakcija liedz izveidot efektīvas kontroles procedūras, jo tā ir izstrādāta kā satvars valstu tiesību aktiem par zāļu uzraudzību. Turklāt importēto dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kontrole parasti ietilpst Oficiālo kontroļu regulas darbības jomā. Ja Oficiālo kontroļu regulas 1. pants, kurā noteikta minētās regulas darbības joma, netiek grozīts, nav iespējams kontrolēt iepriekš minētā aizlieguma ievērošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/6 118. pantu.

Šo grozījumu mērķis ir mainīt Oficiālo kontroļu regulas 1. panta formulējumu, lai Oficiālo kontroļu regulas darbības jomā iekļautu kontroles, kuru mērķis ir pārbaudīt atbilstību Regulas (ES) 2019/6 118. pantam.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/20041a paredz īpašus pārtikas produktu higiēnas noteikumus, kuri saskaņā ar 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktu attiecas arī uz “dzīvnieku izcelsmes produktiem no ārpuskopienas valstīm”;

 

__________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/6 118. panta 1. punktu trešo valstu operatoriem, kas uz Savienību eksportē dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, ir jāievēro aizliegums antimikrobiālos līdzekļus lietot dzīvnieku augšanas un produktivitātes veicināšanas nolūkos, kā arī aizliegums lietot antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervēti noteiktu cilvēka infekcijas slimību ārstēšanai, lai saglabātu minēto antimikrobiālo līdzekļu iedarbīgumu.

(3) Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/6 118. panta 1. punktu trešo valstu operatoriem, kas uz Savienību eksportē dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, ir jāievēro Savienības standarti un aizliegums antimikrobiālos līdzekļus lietot dzīvnieku augšanas un produktivitātes veicināšanas nolūkos, kā arī aizliegums lietot antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervēti noteiktu cilvēka infekcijas slimību ārstēšanai, lai saglabātu minēto antimikrobiālo līdzekļu iedarbīgumu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Regulas (ES) 2019/6 118. pants ir balstīts uz Eiropas “Viena veselība” rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR)9 apkarošanai, proti, tas sekmē AMR novēršanu un kontroli un veicina antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgāku un atbildīgāku lietošanu dzīvniekiem. Šis mērķis atspoguļots arī Komisijas stratēģijā “No lauka līdz galdam”10, kurā Komisija ir nospraudusi vērienīgu mērķrādītāju – līdz 2030. gadam par 50 % samazināt lauksaimniecības dzīvniekiem un akvakultūrā izmantoto antimikrobiālo līdzekļu kopējo pārdošanas apjomu ES.

(4) Regulas (ES) 2019/6 118. pants ir balstīts uz Eiropas “Viena veselība” rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR)9 apkarošanai, proti, tas sekmē AMR novēršanu un kontroli un veicina antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgāku un atbildīgāku lietošanu dzīvniekiem. Šis mērķis atspoguļots arī Komisijas stratēģijā “No lauka līdz galdam”10, kurā Komisija ir nospraudusi vērienīgu mērķrādītāju – līdz 2030. gadam par 50 % samazināt lauksaimniecības dzīvniekiem un akvakultūrā izmantoto antimikrobiālo līdzekļu kopējo pārdošanas apjomu ES. Lai gan antimikrobiālo līdzekļu lietošana Eiropā ir samazinājusies, nevajadzētu apstāties un visā pasaulē būtu jāturpina cīņa pret antimikrobiālo līdzekļu nepareizu un pārmērīgu lietošanu. Tāpēc rezistencei pret antimikrobiāliem līdzekļiem ir vajadzīga konsekventa globāla pieeja, ar ko, ja iespējams, nosaka samazināšanas mērķus valstīm, ņemot vērā valstu izejas pozīcijas un konkrētus priekšnoteikumus.

_________________

_________________

9 Eiropas Komisija, Eiropas “Viena veselība” rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai, 2017. gada jūnijs, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Eiropas Komisija, Eiropas “Viena veselība” rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai, 2017. gada jūnijs, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Stratēģija “No lauka līdz galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā”, COM (2020) 381 final.

10 Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Stratēģija “No lauka līdz galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā”, COM (2020) 381 final.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lai nodrošinātu, ka tiek faktiski ievērots aizliegums antimikrobiālos līdzekļus lietot dzīvnieku augšanas un produktivitātes veicināšanas nolūkos un aizliegums lietot antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervēti noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem, Regulas (ES) 2017/625 darbības jomā būtu jāiekļauj oficiālās kontroles, ko veic, lai pārbaudītu uz Savienību eksportētu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atbilstību Regulas (ES) 2019/6 118. panta 1. punktam.

(5) Lai nodrošinātu, ka tiek faktiski ievērots aizliegums antimikrobiālos līdzekļus lietot dzīvnieku augšanas un produktivitātes veicināšanas nolūkos un aizliegums lietot antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervēti noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem, Regulas (ES) 2017/625 darbības jomā būtu jāiekļauj oficiālās kontroles, ko veic, lai pārbaudītu uz Savienību eksportētu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atbilstību Regulas (ES) 2019/6 118. panta 1. punktam. 2017. gada RONAFA ziņojumā aicināts cīņā pret mikrobu rezistence īstenot vairāk preventīvu pasākumu. Augstāki dzīvnieku labturības standarti un dzīvnieku labturības tiesību aktu labāka īstenošana kopā ar preventīvu instrumentu, piemēram, vakcīnu, izmantošanu un dzīvnieku veselības inovatīvu tehnoloģiju, piemēram, diagnostikas, izmantošanu var samazināt vajadzību pēc antimikrobiāliem līdzekļiem.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Regula (EK) Nr. 853/2004

1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Regulu (EK) Nr. 853/2004 groza šādi:

 

regulas 1. panta 3. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

(d) tiešu piegādi, ja ražotājs mazos daudzumos piegādā tādu putnu un zaķveidīgo gaļu, kas nokauti saimniecībā, galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri šādu gaļu kā svaigu gaļu tieši piegādā galapatērētājam;

(d) tiešu piegādi, ja ražotājs mazos daudzumos piegādā tādu putnu un zaķveidīgo gaļu, kas nokauti saimniecībā, galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri šādu gaļu tieši piegādā galapatērētājam;”.


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2017/625 attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam

Atsauces

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Atzinumu sniedza

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

11.3.2021

Atzinumu sagatavoja

 Iecelšanas datums

Ivan David

26.3.2021

Izskatīšana komitejā

21.5.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.5.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anja Hazekamp, Michaela Šojdrová, Thomas Waitz

 


 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

The Left

Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz, Sarah Wiener

 

1

-

The Left

Anja Hazekamp

 

1

0

NI

Dino Giarrusso

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas


 

 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2017/625 attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam

Atsauces

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Datums, kad iesniedza EP

9.3.2021

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

11.3.2021

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Pascal Canfin

20.4.2021

 

 

 

Izskatīšana komitejā

15.3.2021

3.6.2021

 

 

Pieņemšanas datums

3.6.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

79

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christel Schaldemose, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Catherine Chabaud, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Radan Kanev

Iesniegšanas datums

16.6.2021

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

79

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Ivan David, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

NI

Athanasios Konstantinou

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Vers/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 17. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika