SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych

4.6.2021 - (COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)) - ***I

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Pascal Canfin


Procedura : 2021/0055(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0195/2021
Teksty złożone :
A9-0195/2021
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych

(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0108),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2, a także art. 114 i art. 168 ust. 4 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0094/2021),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[1],

 po konsultacji z Komitetem Regionów,

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0195/2021),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/68 ustanowiono przepisy dotyczące między innymi kontroli i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych.

(2) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/68 ustanowiono przepisy dotyczące między innymi kontroli i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

__________________

__________________

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43).”;

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43).”;

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Zgodnie z art. 118 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/6 podmioty w państwach trzecich dokonujące wywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Unii są zobowiązane do przestrzegania zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu wspierania wzrostu i zwiększania wydajności, a także zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi w celu zachowania skuteczności tych środków przeciwdrobnoustrojowych.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/6 zapewniono ostrożniejsze i bardziej odpowiedzialne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt, między innymi dzięki zakazowi ich stosowania do wspierania wzrostu i zwiększania wydajności oraz zakazowi stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi. Zgodnie z art. 118 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/6 podmioty w państwach trzecich dokonujące wywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Unii są zobowiązane do przestrzegania tych zakazów. Zgodnie z motywem 49 tego rozporządzenia należy uwzględnić wymiar międzynarodowy rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i przyjąć niedyskryminujące i proporcjonalne środki, przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań Unii wynikających z umów międzynarodowych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Podstawą art. 118 rozporządzenia (UE) 2019/6 jest plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe9 poprzez poprawę profilaktyki i kontroli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz promowanie bardziej ostrożnego i odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt. Znajduje to również odzwierciedlenie w opracowanej przez Komisję strategii „od pola do stołu”10, w której Komisja wyznaczyła ambitny cel polegający na ograniczeniu do 2030 r. całkowitej sprzedaży w UE środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych i akwakultury o 50 %.

(4) Podstawą art. 118 rozporządzenia (UE) 2019/6 jest plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe9 poprzez poprawę profilaktyki i kontroli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz promowanie bardziej ostrożnego i odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt.

__________________

__________________

9 Komisja Europejska, Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, czerwiec 2017 r., https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Komisja Europejska, Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, czerwiec 2017 r., https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 20 maja 2020 r. – Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, COM(2020) 381 final.

10 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 20 maja 2020 r. – Strategia „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, COM(2020) 381 final.

Uzasadnienie

Parlament przygotowuje obecnie sprawozdanie INI dotyczące strategii „Od pola do stołu”. Parlament nie przyjął jeszcze stanowiska w tej sprawie, dlatego niewłaściwe jest dodawanie uwag na temat strategii do aktu prawnego, którego podstawą są przepisy określone w rozporządzeniu w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu wspierania wzrostu i zwiększania wydajności oraz zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi, zakresem rozporządzenia (UE) 2017/625 należy objąć kontrole urzędowe mające na celu weryfikację zgodności przywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Unii z art. 118 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/6.

(5) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu wspierania wzrostu i zwiększania wydajności oraz zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi, zakresem rozporządzenia (UE) 2017/625 należy objąć kontrole urzędowe mające na celu weryfikację zgodności przywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Unii z art. 118 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/6, przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań Unii wynikających z umów międzynarodowych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Zgodnie z art. 18 ust. 7 lit. g) rozporządzenia (UE) 2017/625 Komisja ma przyjąć szczegółowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczące kryteriów i warunków służących określeniu, w odniesieniu do przegrzebkowatych, ślimaków morskich i strzykw, kiedy nie klasyfikuje się obszarów produkcji i obszarów przejściowych. Strzykwy są klasą typu szkarłupnie. Szkarłupnie nie są co do zasady filtratorami. W rezultacie ryzyko, że takie zwierzęta kumulowałyby mikroorganizmy związane z zanieczyszczeniem odchodami, jest niewielkie. Ponadto brak informacji epidemiologicznych wskazujących na zagrożenia dla zdrowia publicznego związane ze szkarłupniami, które nie są filtratorami. Z tego względu przewidziana w art. 18 ust. 7 lit. g) rozporządzenia (UE) 2017/625 możliwość odstępstwa od wymogu klasyfikacji obszarów produkcji i obszarów przejściowych powinna zostać rozszerzona na wszystkie szkarłupnie, które nie są filtratorami, na przykład należące do klasy Echinoidea, i nie powinna być ograniczona do strzykw. Z tego samego powodu należy wyjaśnić, że ustanowione przez Komisję warunki klasyfikacji i monitorowania sklasyfikowanych obszarów produkcji i obszarów przejściowych mają zastosowanie do żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich, z wyjątkiem ślimaków morskich i szkarłupni, które nie są filtratorami. Należy odpowiednio dostosować terminologię w art. 18 ust. 6–8 rozporządzenia (UE) 2017/625

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2017/625

Artykuł 18

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a)  w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6.  W celu przeprowadzenia kontroli urzędowej, o której mowa w ust. 1, w stosunku do żywych małży, właściwe organy klasyfikują obszary produkcji i obszary przejściowe.

„6.  W celu przeprowadzenia kontroli urzędowej, o której mowa w ust. 1, w stosunku do żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich właściwe organy klasyfikują obszary produkcji i obszary przejściowe.”;

 

b)  ust. 7 lit. g) otrzymuje brzmienie:

g)  kryteria i warunki umożliwiające ustalenie, w odniesieniu do przegrzebkowatych, ślimaków morskich i strzykw, w drodze odstępstwa od ust. 6, kiedy nie klasyfikuje się obszarów produkcji i obszarów przejściowych;

„g)  kryteria i warunki umożliwiające ustalenie w drodze odstępstwa od ust. 6, kiedy nie klasyfikuje się obszarów produkcji i obszarów przejściowych, w odniesieniu do:

 

(i)  przegrzebkowatych, oraz

 

(ii)  jeżeli nie są filtratorami: szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich;”

 

c)  w ust. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

b)  warunków klasyfikacji i monitorowania sklasyfikowanych obszarów produkcji żywych małży i obszarów przejściowych;

„b)  warunków klasyfikacji i monitorowania sklasyfikowanych obszarów produkcji żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich oraz obszarów przejściowych;”;

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego wejścia w życie. Jednakże art. 1 ust. 1 stosuje się od dnia 28 stycznia 2022 r.


UZASADNIENIE

Oporność drobnoustrojów zarówno na produkty lecznicze stosowane u ludzi, jak i na weterynaryjne produkty lecznicze jest coraz większym problemem zdrowotnym w Unii i na świecie. Jest on bardzo złożony, ma wymiar transgraniczny i poważnie obciąża gospodarki, dlatego jest też problemem dla zdrowia publicznego na świecie, wpływającym na całe społeczeństwo oraz wymagającym pilnych i skoordynowanych działań w różnych sektorach.

 

Rozważne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych jest podstawowym elementem przeciwdziałania oporności na te środki również w kontekście wymiaru międzynarodowego. Dlatego w motywie 49 rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (rozporządzenie (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r.) wyraźnie stwierdzono, że należy dopilnować, by podmioty w państwach trzecich przestrzegały pewnych podstawowych warunków dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w odniesieniu do zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych do Unii. Każde takie działanie powinno być zgodne z zobowiązaniami Unii wynikającymi z odpowiednich umów międzynarodowych. Powinno to przyczyniać się do międzynarodowej walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, w szczególności zgodnie z globalnym planem działania WHO oraz ze strategią OIE w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i rozważnego stosowania takich środków.

 

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych w celu uwzględnienia weryfikacji zgodności z wymogami rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych jest jedynym skutecznym sposobem, by zapewnić przestrzeganie tych wymogów w odniesieniu do przywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. W związku z tym sprawozdawca popiera cel analizowanego wniosku i zdaje sobie sprawę, jak ważne jest wprowadzenie niezbędnych kontroli przywożonych zwierząt i produktów zwierzęcych równolegle z rozporządzeniem w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, które zacznie obowiązywać 28 stycznia 2022 r.


OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (25.5.2021)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych

(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivan David

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

28 stycznia 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, które zastąpi przepisy o weterynaryjnych produktach leczniczych wprowadzone dyrektywą 2001/82/WE i rozporządzeniem (WE) nr 726/2004. Obowiązujące obecnie rozporządzenie (WE) nr 726/2004 i dyrektywa 2001/82/WE, podobnie jak rozporządzenie (UE) 2019/6, tworzą podstawę obszernego prawodawstwa UE o stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych w rolnictwie i w produkcji żywności.

W rozdziale „Dostarczanie i stosowanie” (weterynaryjnych produktów leczniczych) rozporządzenia (UE) 2019/6 zapisano w art. 118 warunki przywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. W ust. 1 nałożono na podmioty z państw trzecich dwa podstawowe ograniczenia, stosowane obecnie również w Unii:

 zakaz stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu zwiększenia wydajności (odniesienie do art. 107 ust. 2);

 zakaz stosowania u zwierząt określonych środków przeciwdrobnoustrojowych lub grup środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych w prawie UE do leczenia niektórych zakażeń u ludzi (odniesienie do art. 37 ust. 5).

Przepisy te służą utrzymaniu skuteczności danych środków przeciwdrobnoustrojowych. Stosowanie takich produktów leczniczych rutynowo do celów niemedycznych (w pierwszym przypadku) lub w weterynarii w ogóle (w drugim przypadku) może prowadzić do powstania lub szerzenia się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, a zatem spowodować spadek skuteczności lub zupełną nieskuteczność danych środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu poważnych zakażeń u ludzi, a w pierwszym przypadku również u zwierząt.

Przywóz do UE zwierząt, które leczono niezgodnie z tymi zobowiązaniami, będzie zakazany, podobnie jak przywóz produktów pochodzących od takich zwierząt.

Art. 118 ust. 2 rozporządzenia stanowi ponadto, że Komisja Europejska przyjmuje akty delegowane uzupełniające przepisy art. 118, dotyczące szczegółowych zasad stosowania ust. 1.

W odróżnieniu od innych przepisów dotyczących zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego rozporządzenie (UE) 2019/6 nie zawiera żadnych podstawowych przepisów o warunkach przywozu ani o urzędowych kontrolach zgodności z wymogami dotyczącymi przywozu.

Od końca 2019 r. kontrole urzędowe w całym łańcuchu żywnościowym, w tym kontrole przywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego są regulowane jednolitymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin. Rozporządzenie (UE) 2017/625 to proceduralna część obszernych przepisów UE o stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych w rolnictwie i w produkcji żywności. Wprowadza ono zasady kontrolowania przestrzegania zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w rolnictwie i w produkcji żywności, w tym w towarach przywożonych z państw trzecich.

Art. 1 ust. 4 lit. c) rozporządzenia o kontrolach urzędowych stanowi jednak, że nie ma ono zastosowania do urzędowych kontroli zgodności z dyrektywą 2001/82/WE o weterynaryjnych produktach leczniczych. Po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 2019/6 odniesienie do tej dyrektywy będzie oznaczało odniesienie do rozporządzenia. Obowiązujące brzmienie art. 1 ust. 4 lit. c) wyłącza zatem całe rozporządzenie (UE) 2019/6 z zakresu [kontroli urzędowych], co w praktyce uniemożliwiłoby skuteczną kontrolę, zgodnie z art. 118 rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, czy przywożone towary nie zawierają środków przeciwdrobnoustrojowych zakazanych w UE lub ich pozostałości.

Aby zapewnić funkcjonowanie systemu kontroli zgodności z przepisami o stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych w rolnictwie i w produkcji żywności również w towarach przywożonych z państw trzecich, trzeba ujednolicić i powiązać ze sobą przepisy materialne i proceduralne regulujące ten problem w prawie UE.

By producenci z UE i spoza UE mogli działać na równych zasadach, ograniczenia i zakazy dotyczące stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych wiążące producentów z UE dotyczą również towarów przywożonych z państw trzecich. Obecność pozostałości środków przeciwdrobnoustrojowych w organizmie zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonych z państw trzecich reguluje art. 118 rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. W artykule tym jednoznacznie nałożono na podmioty przywożące te towary z państw trzecich obowiązek zadbania o to, by na wspólny rynek UE przywożono wyłącznie zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego spełniające wymogi prawa UE.

Obecny kształt rozporządzenia (UE) 2019/6 nie pozwala na wprowadzenie skutecznych procedur kontroli, ponieważ rozporządzenie to opracowano jako ramy krajowych przepisów o nadzorze nad produktami leczniczymi. Ponadto kontrole przywożonych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego zasadniczo wchodzą w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych. Bez zmiany art. 1 tego rozporządzenia, który określa zakres jego stosowania, nie będzie można kontrolować przestrzegania wspomnianego zakazu zgodnie z art. 118 rozporządzenia (UE) 2019/6.

Celem proponowanej zmiany jest dostosowanie brzmienia art. 1 rozporządzenia o kontrolach urzędowych, by włączyć kontrolę zgodności z art. 118 rozporządzenia (UE) nr 2019/6 do zakresu stosowania rozporządzenia o kontrolach urzędowych.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady1a ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące higieny środków spożywczych, w tym, zgodnie z jego art. 6 lit. c) ppkt (i), w odniesieniu do „produktów pochodzenia zwierzęcego spoza Wspólnoty”;

 

__________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Zgodnie z art. 118 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/6 podmioty w państwach trzecich dokonujące wywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Unii są zobowiązane do przestrzegania zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu wspierania wzrostu i zwiększania wydajności, a także zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi w celu zachowania skuteczności tych środków przeciwdrobnoustrojowych.

(3) Zgodnie z art. 118 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/6 podmioty w państwach trzecich dokonujące wywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Unii są zobowiązane do przestrzegania unijnych norm i unijnego zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu wspierania wzrostu i zwiększania wydajności, a także zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi w celu zachowania skuteczności tych środków przeciwdrobnoustrojowych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Podstawą art. 118 rozporządzenia (UE) 2019/6 jest plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe9 poprzez poprawę profilaktyki i kontroli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz promowanie bardziej ostrożnego i odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt. Znajduje to również odzwierciedlenie w opracowanej przez Komisję strategii „od pola do stołu”10, w której Komisja wyznaczyła ambitny cel polegający na ograniczeniu do 2030 r. całkowitej sprzedaży w UE środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych i akwakultury o 50 %.

(4) Podstawą art. 118 rozporządzenia (UE) 2019/6 jest plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe9 poprzez poprawę profilaktyki i kontroli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz promowanie bardziej ostrożnego i odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt. Znajduje to również odzwierciedlenie w opracowanej przez Komisję strategii „od pola do stołu”10, w której Komisja wyznaczyła ambitny cel polegający na ograniczeniu do 2030 r. całkowitej sprzedaży w UE środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych i akwakultury o 50 %. Choć zmniejsza się stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych, należy kontynuować prace oraz nadal zwalczać niewłaściwe i nadmierne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych na całym świecie. Istnieje zatem potrzeba spójnego globalnego podejścia do zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, które określałoby, w miarę możliwości, cele w zakresie redukcji dla poszczególnych krajów, z uwzględnieniem sytuacji wyjściowej i konkretnych warunków wstępnych.

_________________

_________________

9 Komisja Europejska, Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, czerwiec 2017 r., https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Komisja Europejska, Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, czerwiec 2017 r., https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 20 maja 2020 r. – Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, COM(2020) 381 final.

10 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 20 maja 2020 r. – Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, COM(2020) 381 final.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu wspierania wzrostu i zwiększania wydajności oraz zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi, zakresem rozporządzenia (UE) 2017/625 należy objąć kontrole urzędowe mające na celu weryfikację zgodności przywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Unii z art. 118 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/6.

(5) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu wspierania wzrostu i zwiększania wydajności oraz zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi, zakresem rozporządzenia (UE) 2017/625 należy objąć kontrole urzędowe mające na celu weryfikację zgodności przywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Unii z art. 118 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/6. W sprawozdaniu RONAFA z 2017 r. wezwano do podjęcia liczniejszych środków zapobiegawczych w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Wyższe standardy dobrostanu zwierząt i lepsze wdrażanie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, a także stosowanie narzędzi profilaktycznych, takich jak szczepionki, oraz innowacyjnych technologii w zakresie zdrowia zwierząt, takich jak diagnostyka, mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

W rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 wprowadza się następującą zmianę:

 

art. 1 ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

d) bezpośrednich dostaw, dokonywanych przez producenta, małych ilości mięsa z drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego, bezpośrednio dostarczającego przedmiotowe mięso w formie mięsa świeżego konsumentowi końcowemu;

„dokonywanych przez producenta bezpośrednich dostaw małych ilości mięsa z drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio dostarczającego takie mięso konsumentowi końcowemu;”.


PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych

Odsyłacze

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Opinia wydana przez

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

11.3.2021

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

 Data powołania

Ivan David

26.3.2021

Rozpatrzenie w komisji

21.5.2021

 

 

 

Data przyjęcia

21.5.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anja Hazekamp, Michaela Šojdrová, Thomas Waitz

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

44

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

The Left

Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz, Sarah Wiener

 

1

-

The Left

Anja Hazekamp

 

1

0

NI

Dino Giarrusso

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych

Odsyłacze

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

9.3.2021

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Komisje opiniodawcze

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

11.3.2021

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Pascal Canfin

20.4.2021

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.3.2021

3.6.2021

 

 

Data przyjęcia

3.6.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

79

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christel Schaldemose, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Catherine Chabaud, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Radan Kanev

Data złożenia

16.6.2021

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

79

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Ivan David, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

NI

Athanasios Konstantinou

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Vers/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności