Procedură : 2021/0055(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0195/2021

Texte depuse :

A9-0195/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/09/2021 - 12

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0312
P9_TA(2021)0372

<Date>{04/06/2021}4.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0195/2021</NoDocSe>
PDF 233kWORD 88k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor</Titre>

<DocRef>COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară</Commission>

Raportor: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor

(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0108),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2), articolul 114 și articolul 168 alineatul (4) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0094/2021),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[1],

 după consultarea Comitetului Regiunilor,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A9-0195/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului8 stabilește norme privind, printre altele, controlul și utilizarea medicamentelor de uz veterinar.

(2) Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului8 stabilește norme privind, printre altele, controlul și utilizarea medicamentelor de uz veterinar, cu un accent deosebit pe rezistența la antimicrobiene.

__________________

__________________

8 Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE (JO L 4, 7.1.2019, p. 43).

8 Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE (JO L 4, 7.1.2019, p. 43).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În temeiul articolului 118 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/6, operatorii din țările terțe care exportă animale și produse de origine animală în Uniune trebuie să respecte interdicția de a utiliza antimicrobiene ca promotori de creștere sau pentru a crește randamentul producției, precum și interdicția de a utiliza antimicrobiene rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni pentru a menține eficiența acestor antimicrobiene.

(3) În conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/6, o utilizare mai prudentă și mai responsabilă a antimicrobienelor la animale este asigurată, printre altele, prin interzicerea utilizării antimicrobienelor pentru stimularea creșterii și optimizarea randamentului, precum și a utilizării antimicrobienelor rezervate pentru tratarea anumitor infecții la oameni. În temeiul articolului 118 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/6, operatorii din țările terțe care exportă animale și produse de origine animală în Uniune trebuie să respecte aceste interdicții. Astfel cum se afirmă la considerentul (49) din respectivul regulament, este important să se țină seama de dimensiunea internațională a dezvoltării rezistenței la antimicrobiene prin adoptarea de măsuri nediscriminatorii și proporționale, respectând totodată obligațiile ce revin Uniunii în temeiul acordurilor internaționale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Articolul 118 din Regulamentul (UE) nr. 2019/6 se bazează pe Planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)9 , prin îmbunătățirea prevenirii și controlului RAM și prin promovarea unei utilizări mai prudente și mai responsabile a antimicrobienelor la animale. Acest lucru se reflectă, de asemenea, în Strategia Comisiei „De la fermă la consumator”10, în care Comisia a stabilit obiectivul ambițios de reducere cu 50 % a vânzărilor totale ale UE de antimicrobiene utilizate pentru animalele de fermă și în acvacultură până în 2030.

(4) Articolul 118 din Regulamentul (UE) 2019/6 se bazează pe Planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)9, prin îmbunătățirea prevenirii și controlului RAM și prin promovarea unei utilizări mai prudente și mai responsabile a antimicrobienelor la animale.

__________________

__________________

9 Planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) al Comisiei Europene, iunie 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) al Comisiei Europene, iunie 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 20 mai 20202, O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic, COM/2020/381 final.

10 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 20 mai 2020, O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic, COM/2020/381 final.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Parlamentul este în curs de a elabora un raport INI referitor la strategia „De la fermă la consumator”. Cum poziția Parlamentului privind această strategie nu este încă adoptată, considerăm că nu este adecvat să se includă observații legate de strategie în acest act legislativ, care se bazează pe dispozițiile din Regulamentul privind produsele medicinale veterinare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a asigura o punere în aplicare eficace a interdicției de a utiliza antimicrobiene ca promotori de creștere sau pentru a crește randamentul producției, precum și a interdicției de a utiliza antimicrobiene rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni, controalele oficiale privind verificarea respectării dispozițiilor de la articolul 118 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/6 de către animalele și produsele de origine animală exportate în Uniune trebuie să fie incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2017/625.

(5) Pentru a asigura o punere în aplicare eficace a interdicției de a utiliza antimicrobiene ca promotori de creștere sau pentru a crește randamentul producției, precum și a interdicției de a utiliza antimicrobiene rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni, controalele oficiale privind verificarea respectării dispozițiilor de la articolul 118 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/6 pentru animalele și produsele de origine animală exportate în Uniune trebuie să fie incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/625, respectându-se totodată obligațiile ce revin Uniunii în temeiul acordurilor internaționale.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În conformitate cu articolul 18 alineatul (7) litera (g) din Regulamentul (UE) 2017/625, Comisia trebuie să adopte norme specifice pentru efectuarea controalelor oficiale privind criteriile și condițiile pentru a stabili, în ceea ce privește pectinidele (Pectinidae), gasteropodele marine și Holothuroidea, când zonele de producție și de reimersie nu trebuie clasificate. Holothuroidea este o clasă a încrengăturii echinodermelor. Echinodermele nu sunt, în general, animale care se hrănesc prin filtrare. Prin urmare, riscul ca aceste animale să acumuleze microorganisme legate de contaminarea cu materii fecale este foarte redus. În plus, nu au fost raportate informații epidemiologice care ar putea lega riscurile pentru sănătatea publică de echinodermele care nu se hrănesc prin filtrare. Din acest motiv, posibilitatea prevăzută la articolul 18 alineatul (7) litera (g) din Regulamentul (UE) 2017/625 privind derogarea de la cerința de clasificare a zonelor de producție și de reimersie ar trebui extinsă la toate echinodermele care nu se hrănesc prin filtrare, de exemplu cele aparținând clasei Echinoidea, și nu ar trebui să se limiteze la Holothureoidea. Din același motiv, ar trebui să se clarifice faptul că condițiile de clasificare și monitorizare a zonelor de producție și de reimersie clasificate care urmează să fie stabilite de Comisie se aplică moluștelor bivalve, echinodermelor, tunicatelor și gasteropodelor marine vii, cu excepția gasteropodelor marine și a echinodermelor care nu se hrănesc prin filtrare. Terminologia utilizată la articolul 18 alineatele (6) - (8) din Regulamentul (UE) 2017/625 ar trebui aliniată în consecință.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2017/625</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  Articolul 18 se modifică după cum urmează:

 

(a)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

6.  În sensul controalelor oficiale menționate la alineatul (1) efectuate în legătură cu moluștele bivalve vii, autoritățile competente clasifică zonele de producție și de reimersie.

„6.  În sensul controalelor oficiale menționate la alineatul (1) efectuate în legătură cu moluștele bivalve vii, echinodermele vii, tunicatele vii și gasteropodele marine vii, autoritățile competente clasifică zonele de producție și de reimersie.

 

(b)  la alineatul (7), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

(g)  criterii și condiții pentru determinarea situației în care, în legătură cu pectinidele (Pectinidae), gasteropodele marine și castraveții de mare (Holothuroidea), prin derogare de la alineatul (6), nu se clasifică zonele de producție și de reimersie;

„(g)  criterii și condiții pentru determinarea situației în care, prin derogare de la alineatul (6), nu se clasifică zonele de producție și de reimersie în legătură cu:

 

(i)  pectinidele (Pectinidae) și

 

(ii)  dacă nu se hrănesc prin filtrare: echinodermele, tunicatele și gasteropodele marine;”

 

(c)  la alineatul (8), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b)  condițiile de clasificare și monitorizare a zonelor de producție și de reimersie clasificate pentru moluștele bivalve vii;

„(b)  condițiile de clasificare și monitorizare a zonelor de producție și de reimersie clasificate pentru moluștele bivalve vii, echinodermele vii, tunicatele vii și gasteropodele marine vii;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acesta se aplică de la 28 ianuarie 2022.

Acesta se aplică de la data intrării sale în vigoare. Cu toate acestea, articolul 1 punctul 1 se aplică de la 28 ianuarie 2022.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


EXPUNERE DE MOTIVE

Rezistența la antimicrobiene a produselor medicinale de uz uman și a produselor medicinale veterinare constituie o preocupare de sănătate tot mai gravă, în Uniune și în întreaga lume. Dată fiind complexitatea problemei, dimensiunea sa transfrontalieră și sarcina economică semnificativă, aceasta a devenit o problemă globală de sănătate publică ce afectează întreaga societate și impune întreprinderea unor acțiuni urgente și coordonate în diferite sectoare.

 

Utilizarea prudentă a antimicrobienelor este un element esențial în abordarea rezistenței la antimicrobiene, inclusiv în ceea ce privește dimensiunea internațională. Astfel, la considerentul (49) din Regulamentul privind produsele medicinale veterinare [Regulamentul (UE) 2019/6 din 11 decembrie 2018] s-a afirmat în mod clar că ar trebui să se asigure că operatorii din țări terțe respectă anumite condiții de bază referitoare la rezistența la antimicrobiene pentru animalele și produsele de origine animală exportate către Uniune. Orice astfel de măsuri ar trebui să respecte obligațiile Uniunii în temeiul acordurilor internaționale relevante. Toate acestea ar trebui să contribuie la lupta internațională împotriva rezistenței la antimicrobiene, în special în conformitate cu Planul de acțiune global al OMS și cu Strategia OIE privind rezistența la antimicrobiene și utilizarea prudentă a antimicrobienelor.

 

Modificarea Regulamentului privind controalele oficiale pentru a acoperi verificarea respectării dispozițiilor privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor este singura modalitate eficace de a asigura respectarea dispozițiilor în cauză în ceea ce privește importurile de animale și produse de origine animală din țări terțe. Așadar, raportorul sprijină obiectivul urmărit prin prezenta propunere și înțelege cât este de important ca toate controalele necesare în ceea ce privește animalele și produsele de origine animală importate să existe la data de la care începe să se aplice Regulamentul privind produsele medicinale veterinare, 28 ianuarie 2022.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ (25.5.2021)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Ivan David</Depute>

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele medicinale veterinare, care va înlocui cadrul juridic pentru produsele medicamentoase de uz veterinar stabilit de Directiva 2001/82/CE și Regulamentul (CE) nr. 726/2004, va intra în vigoare la 28 ianuarie 2022. Regulamentul (CE) nr. 726/2004 și Directiva 2008/82/CE care sunt în vigoare și Regulamentul (UE) 2019/6 constituie mare parte a legislației cuprinzătoare a UE privind utilizarea antimicrobienelor în agricultură și în produsele alimentare.

Articolul 118 din capitolul privind „Livrarea și utilizarea” (produselor medicinale veterinare) din Regulamentul (UE) 2019/6 stabilește condițiile aplicabile importului de animale și de produse de origine animală din țări terțe. În special, la alineatul (1) se stabilesc două restricții de bază aplicabile operatorilor din țări terțe, care se aplică concomitent în Uniune:

 o interdicție de utilizare a antimicrobienelor pentru optimizarea randamentului [o referință la articolul 107 alineatul (2)] și

 o interdicție de utilizare a anumitor antimicrobiene sau grupe de antimicrobiene la animale care, în temeiul legislației UE, sunt rezervate pentru tratamentul anumitor boli umane [o referință la articolul 37 alineatul (5)].

Scopul acestor dispoziții este de a menține eficacitatea antimicrobienelor în cauză. Utilizarea acestor produse medicinale, în primul caz pe plan general, în scopuri nemedicinale, iar în al doilea caz în medicina veterinară în general, ar putea duce la dezvoltarea sau răspândirea rezistenței la antimicrobiene, ceea ce la rândul său ar putea duce la o eficacitate redusă sau o ineficacitate a antimicrobienelor respective în tratarea unor infecții grave, la oameni în primul caz și, de asemenea, la animale.

Se interzice importul în UE al animalelor care au primit tratamente ce contravin obligațiilor de mai sus, precum și importul de produse provenite de la astfel de animale.

La articolul 118 alineatul (2) din regulament se mai prevede că Comisia urmează să adopte acte delegate care să completeze dispozițiile de la articolul 118 cu norme detaliate privind aplicarea alineatului (1).

Spre deosebire de alte acte legislative care stabilesc norme pentru animale și produse de origine animală, Regulamentul (UE) 2019/6 nu conține dispoziții de bază privind condițiile de import sau controalele oficiale legate de conformitatea cu respectivele cerințe privind importurile.

De la sfârșitul anului 2019, controalele oficiale în cadrul lanțului alimentar, inclusiv controalele asupra importurilor de animale și de produse de origine animală, fac obiectul cadrului de reglementare uniform stabilit în Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor. Regulamentul (UE) 2017/625 constituie partea procedurală a legislației cuprinzătoare a UE privind utilizarea antimicrobienelor în agricultură și în produsele alimentare. Această dispoziție stabilește normele procedurale pentru efectuarea controalelor privind respectarea interdicției de utilizare a antimicrobienelor în agricultură și în produsele alimentare, inclusiv a controalelor privind respectarea acestei interdicții în ceea ce privește mărfurile importate din țări terțe.

Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul privind controalele oficiale prevede că regulamentul respectiv nu se aplică controalelor oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu Directiva 2001/82/CE privind medicamentele de uz veterinar. De îndată ce Regulamentul (UE) 2019/6 intră în vigoare, trimiterea la directivă va deveni o trimitere la regulamentul respectiv. Formularea actuală a articolului 1 alineatul (4) litera (c) exclude așadar întregul Regulament (UE) 2019/6 din domeniul său de aplicare, împiedicând astfel efectiv controalele asupra mărfurilor importate cu scopul de a stabili dacă conțin sau nu antimicrobiene, sau reziduuri ale acestora, a căror utilizare este interzisă în UE în conformitate cu articolul 118 din Regulamentul privind produsele medicinale veterinare.

Pentru a asigura funcționarea sistemului de controale legate de respectarea normelor privind utilizarea antimicrobienelor în agricultură și în produsele alimentare, inclusiv în ceea ce privește mărfurile importate din țări terțe, este nevoie să se armonizeze și să se interconecteze reglementarea de fond și procedurală a acestei chestiuni în legislația UE.

În vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile pentru producătorii din interiorul și din afara UE, restricțiile și interdicțiile privind utilizarea antimicrobienelor pe care trebuie să le respecte producătorii din țările UE trebuie să se aplice și mărfurilor importate din țări terțe. Normele privind prezența reziduurilor de antimicrobiene în corpul animalelor și în produsele de origine animală importate din țări terțe sunt stabilite la articolul 118 din Regulamentul privind produsele medicinale veterinare ca o obligație explicită a operatorilor care importă astfel de mărfuri din țări terțe de a asigura faptul că numai animalele și produsele de origine animală ce îndeplinesc cerințele prevăzute de legislația UE aplicabilă acestor mărfuri sunt importate pe piața comună a Uniunii.

Forma actuală a Regulamentului (UE) 2019/6 nu permite stabilirea unor proceduri de control eficace, deoarece a fost conceput ca un cadru pentru legislația națională privind supravegherea medicamentelor. În plus, controalele asupra animalelor și produselor de origine animală importate intră, în general, în domeniul de aplicare al Regulamentului privind controalele oficiale. În lipsa unei modificări a articolului 1 din regulament, care definește domeniul de aplicare al regulamentului, nu se poate controla respectarea interdicției de mai sus în conformitate cu articolul 118 din Regulamentul (UE) 2019/6.

Obiectivul amendamentului este de a modifica formularea de la articolul 1 din Regulamentul privind controalele oficiale cu scopul de a integra controalele pentru verificarea respectării dispozițiilor de la articolul 118 din Regulamentul (UE) 2019/6 în domeniul de aplicare al Regulamentului privind controalele oficiale.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului1a stabilește norme specifice de igienă care se aplică alimentelor, inclusiv, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din acesta, produselor de origine animală care nu provin din Comunitate;

 

__________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În temeiul articolului 118 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/6, operatorii din țările terțe care exportă animale și produse de origine animală în Uniune trebuie să respecte interdicția de a utiliza antimicrobiene ca promotori de creștere sau pentru a crește randamentul producției, precum și interdicția de a utiliza antimicrobiene rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni pentru a menține eficiența acestor antimicrobiene.

(3) În temeiul articolului 118 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/6, operatorii din țările terțe care exportă animale și produse de origine animală în Uniune trebuie să respecte standardele Uniunii și interdicția de a utiliza antimicrobiene ca promotori de creștere sau pentru a crește randamentul producției, precum și interdicția de a utiliza antimicrobiene rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni pentru a menține eficiența acestor antimicrobiene.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Articolul 118 din Regulamentul (UE) nr. 2019/6 se bazează pe Planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)9, prin îmbunătățirea prevenirii și controlului RAM și prin promovarea unei utilizări mai prudente și mai responsabile a antimicrobienelor la animale. Acest lucru se reflectă, de asemenea, în Strategia Comisiei „De la fermă la consumator”10, în care Comisia a stabilit obiectivul ambițios de reducere cu 50 % a vânzărilor totale ale UE de antimicrobiene utilizate pentru animalele de fermă și în acvacultură până în 2030.

(4) Articolul 118 din Regulamentul (UE) nr. 2019/6 se bazează pe Planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)9, prin îmbunătățirea prevenirii și controlului RAM și prin promovarea unei utilizări mai prudente și mai responsabile a antimicrobienelor la animale. Acest lucru se reflectă, de asemenea, în Strategia Comisiei „De la fermă la consumator”10, în care Comisia a stabilit obiectivul ambițios de reducere cu 50 % a vânzărilor totale ale UE de antimicrobiene utilizate pentru animalele de fermă și în acvacultură până în 2030. Chiar dacă utilizarea antimicrobienelor a scăzut în Europa, lucrările ar trebui să continue, iar lupta împotriva utilizării abuzive și a utilizării excesive a antimicrobienelor ar trebui să persevereze în întreaga lume. Este nevoie, așadar, de o abordare globală consecventă împotriva AMR care să stabilească, pe cât posibil, obiective de reducere pentru țări, ținând seama de punctele de plecare și de condițiile prealabile specifice ale țărilor.

_________________

_________________

9 Planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) al Comisiei Europene, iunie 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) al Comisiei Europene, iunie 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 20 mai 20202, O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic, COM/2020/381 final.

10 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 20 mai 20202, O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic, COM/2020/381 final.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a asigura o punere în aplicare eficace a interdicției de a utiliza antimicrobiene ca promotori de creștere sau pentru a crește randamentul producției, precum și a interdicției de a utiliza antimicrobiene rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni, controalele oficiale privind verificarea respectării dispozițiilor de la articolul 118 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/6 de către animalele și produsele de origine animală exportate în Uniune trebuie să fie incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2017/625.

(5) Pentru a asigura o punere în aplicare eficace a interdicției de a utiliza antimicrobiene ca promotori de creștere sau pentru a crește randamentul producției, precum și a interdicției de a utiliza antimicrobiene rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni, controalele oficiale privind verificarea respectării dispozițiilor de la articolul 118 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/6 în cazul animalelor și produselor de origine animală exportate în Uniune trebuie să fie incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/625. Raportul RONAFA din 2017 solicită mai multe măsuri preventive în lupta împotriva AMR. Standardele mai ridicate de bunăstare a animalelor și o mai bună punere în aplicare a legislației în domeniul bunăstării animalelor, alături de utilizarea unor instrumente preventive precum vaccinele și utilizarea tehnologiilor inovatoare în domeniul sănătății animalelor, cum ar fi diagnosticarea, pot reduce nevoia de antimicrobiene.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 853/2004</DocAmend2>

<Article2>Articolul 1 – alineatul 3 – litera d</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se modifică după cum urmează:

 

La articolul 1 alineatul (3), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

(d) aprovizionării directe de către producător, cu cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe sacrificate în exploatație, a consumatorului final sau a comercianților cu amănuntul locali care furnizează direct această carne consumatorului final sub formă de carne proaspătă;

„(d) aprovizionării directe de către producător, cu cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe sacrificate în exploatație, a consumatorului final sau a comercianților cu amănuntul locali care furnizează direct această carne consumatorului final;”.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor

Referințe

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

AGRI

11.3.2021

Raportor pentru aviz

 Data numirii

Ivan David

26.3.2021

Examinare în comisie

21.5.2021

 

 

 

Data adoptării

21.5.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Membri supleanți prezenți la votul final

Anja Hazekamp, Michaela Šojdrová, Thomas Waitz

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

44

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

The Left

Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz, Sarah Wiener

 

1

-

The Left

Anja Hazekamp

 

1

0

NI

Dino Giarrusso

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 


 

 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor

Referințe

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Data prezentării în PE

9.3.2021

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

AGRI

11.3.2021

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Pascal Canfin

20.4.2021

 

 

 

Examinare în comisie

15.3.2021

3.6.2021

 

 

Data adoptării

3.6.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

79

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christel Schaldemose, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Catherine Chabaud, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Radan Kanev

Data depunerii

16.6.2021

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

79

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Ivan David, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

NI

Athanasios Konstantinou

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Vers/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

[1] JO C…, p…

Ultima actualizare: 18 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate