Betänkande - A9-0195/2021Betänkande
A9-0195/2021

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel

4.6.2021 - COM(2021)0108 – C9‑0094/2021 – 2021/0055(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Pascal Canfin


Förfarande : 2021/0055(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0195/2021
Ingivna texter :
A9-0195/2021
Debatter :
Omröstningar :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel

(COM(2021)0108 – C9‑0094/2021 – 2021/0055(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0108),

 med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2, 114 och 168.4 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0094/2021),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[1],

 efter att ha hört Regionkommittén,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9-0159/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


 

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/68 fastställs bland annat bestämmelser om kontroll och användning av veterinärmedicinska läkemedel.

(2) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/68 fastställs bland annat bestämmelser om kontroll och användning av veterinärmedicinska läkemedel, med särskilt fokus på antimikrobiell resistens.

__________________

__________________

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG (EUT L 4, 7.1.2019, s. 43).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG (EUT L 4, 7.1.2019, s. 43).

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 118.1 i förordning (EU) 2019/6 måste aktörer i tredjeländer som exporterar djur och produkter av animaliskt ursprung till unionen iaktta förbudet mot användning av antimikrobiella medel för främjande av djurens tillväxt och ökad avkastning, samt förbudet mot användning av antimikrobiella medel som uteslutande är avsedda för behandling av vissa infektioner hos människor så att de antimikrobiella medlens effekt bevaras.

(3) I enlighet med förordning (EU) 2019/6 säkerställs en mer återhållsam och ansvarsfull användning av antimikrobiella medel inom djurhållningen, bland annat genom förbuden mot användning av antimikrobiella medel för främjande av djurens tillväxt och ökad avkastning och mot användning av antimikrobiella medel som uteslutande är avsedda för behandling av vissa infektioner hos människor. Enligt artikel 118.1 i förordning (EU) 2019/6 måste aktörer i tredjeländer som exporterar djur och produkter av animaliskt ursprung till unionen iaktta dessa förbud. Såsom anges i skäl 49 i den förordningen är det viktigt att beakta utvecklingen av antimikrobiell resistens i ett internationellt perspektiv genom att vidta icke-diskriminerande och proportionella åtgärder, med respekt för unionens skyldigheter enligt internationella avtal.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Artikel 118 i förordning (EU) 2019/6 bygger på One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens9 och syftar till att förbättra förebyggandet och kontrollen av antimikrobiell resistens och främja en mer återhållsam och ansvarsfull användning av antimikrobiella medel inom djurhållningen. Detta återspeglas också i kommissionens strategi från jord till bord10 är kommissionen har satt upp det ambitiösa målet att minska den totala försäljningen i EU av antimikrobiella medel som används inom djurhållning och vattenbruk med 50 % fram till 2030.

(4) Artikel 118 i förordning (EU) 2019/6 bygger på One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens9 och syftar till att förbättra förebyggandet och kontrollen av antimikrobiell resistens och främja en mer återhållsam och ansvarsfull användning av antimikrobiella medel inom djurhållningen.

__________________

__________________

9 Europeiska kommissionen, En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens, juni 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Europeiska kommissionen, En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens, juni 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 20 maj 2020, Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem, COM(2020) 381 final.

10 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 20 maj 2020, Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem, COM(2020) 381 final.

Motivering

Parlamentet håller för närvarande på att utarbeta ett initiativbetänkande om Från jord till bord-strategin. Eftersom parlamentets ståndpunkt om strategin ännu inte har antagits anses det inte lämpligt att lägga till kommentarer om strategin i denna rättsakt, som bygger på vad som fastställdes i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att säkerställa en effektiv tillämpning av förbudet mot användning av antimikrobiella medel för främjande av djurens tillväxt och ökad avkastning och mot användning av antimikrobiella medel som uteslutande är avsedda för behandling av vissa infektioner hos människor, bör offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av artikel 118.1 i förordning (EU) 2019/6 vid export av djur och produkter av animaliskt ursprung till unionen omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) 2017/625.

(5) För att säkerställa en effektiv tillämpning av förbudet mot användning av antimikrobiella medel för främjande av djurens tillväxt och ökad avkastning och mot användning av antimikrobiella medel som uteslutande är avsedda för behandling av vissa infektioner hos människor, bör offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av artikel 118.1 i förordning (EU) 2019/6 vid export av djur och produkter av animaliskt ursprung till unionen omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) 2017/625, återigen med respekt för unionens skyldigheter enligt internationella avtal.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) I enlighet med artikel 18.7 g i förordning (EU) 2017/625 ska kommissionen anta särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll om kriterier och villkor för att avgöra när produktions- och återutläggningsområden inte ska klassificeras för kammusslor (Pectinidae), marina snäckor och sjögurkor (Holothuroidea). Holothuroidea är en klass av stammen tagghudingar (Echinodermata). Tagghudingar är i allmänhet inte filtrerare. Risken att sådana djur lagrar mikroorganismer som förknippas med fekal förorening är därför liten. Dessutom har inga epidemiologiska uppgifter rapporterats som skulle kunna koppla folkhälsorisker till tagghudingar som inte är filtrerare. Därför bör möjligheten enligt artikel 18.7 g i förordning (EU) 2017/625 att göra undantag från kravet på klassificering av produktions- och återutläggningsområden utvidgas till att omfatta alla tagghudingar som inte är filtrerare, t.ex. sådana som tillhör klassen sjöborrar (Echinoidea), och inte begränsas till Holothureoidea. Av samma skäl bör det klargöras att de villkor för klassificering och övervakning av klassificerade produktions- och återutläggningsområden som ska fastställas av kommissionen gäller levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor, med undantag för marina snäckor och tagghudingar som inte är filtrerare. Den terminologi som används i artikel 18.6–18.8 i förordning (EU) 2017/625 bör anpassas i enlighet med detta.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1  – led 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/625

Artikel 18

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a)  Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

 

a)  Punkt 6 ska ersättas med följande:

6.  Med avseende på den offentliga kontroll som avses i punkt 1 och som utförs avseende levande musslor ska de behöriga myndigheterna klassificera produktions- och återutläggningsområdena.

6.  Med avseende på den offentliga kontroll som avses i punkt 1 och som utförs avseende levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor ska de behöriga myndigheterna klassificera produktions- och återutläggningsområdena.

 

b)  I punkt 7 ska led g ersättas med följande:

g)  kriterier och villkor för att avgöra när, genom undantag från punkt 6, produktions- och återutläggningsområden inte ska klassificeras för kammusslor (Pectinidae), marina snäckor och sjögurkor (Holothuroidea),

g)  kriterier och villkor för att avgöra när, genom undantag från punkt 6, produktions- och återutläggningsområden inte ska klassificeras för

 

i)  kammusslor, och

 

ii)  tagghudingar, manteldjur och marina snäckor som inte är filtrerare,”

 

c)  I punkt 8 ska led b ersättas med följande:

b)  villkoren för klassificering och övervakning av klassificerade produktions- och återutläggningsområden för levande musslor,

b)  villkoren för klassificering och övervakning av klassificerade produktions- och återutläggningsområden för levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor,”

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 28 januari 2022.

Den ska tillämpas från och med den dag den träder i kraft. Artikel 1.1 ska dock tillämpas från och med den 28 januari 2022.


MOTIVERING

Antimikrobiell resistens mot humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel är ett växande hälsoproblem i unionen och resten av världen. På grund av problemets komplexitet, dess gränsöverskridande dimension och den stora ekonomiska bördan har det blivit ett globalt folkhälsoproblem som påverkar hela samhället och kräver brådskande och samordnade åtgärder inom olika sektorer.

 

Återhållsam användning av antimikrobiella medel är en hörnsten i kampen mot antimikrobiell resistens även med avseende på den internationella dimensionen. Det angavs därför tydligt i skäl 49 i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel (förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018) att det bör säkerställas att aktörer i tredjeländer respekterar vissa grundläggande villkor rörande antimikrobiell resistens hos djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras till unionen. Varje sådan åtgärd bör respektera unionens skyldigheter enligt relevanta internationella avtal och bör bidra till den internationella kampen mot antimikrobiell resistens, framför allt i linje med WHO:s globala handlingsplan och OIE:s strategi om antimikrobiell resistens och ansvarsfull användning av antimikrobiella medel.

 

En ändring av förordningen om offentlig kontroll så att den omfattar kontroll av efterlevnaden av reglerna om återhållsam användning av antimikrobiella medel är det enda effektiva sättet att säkerställa att reglerna efterlevs när det gäller import av djur och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer. Föredraganden stöder därför syftet med detta förslag och förstår vikten av att alla nödvändiga kontroller av importerade djur och animaliska produkter ska finnas på plats när förordningen om veterinärmedicinska läkemedel börjar tillämpas den 28 januari 2022.


 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING (25.5.2021)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel

(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

Föredragande av yttrande: Ivan David

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 28 januari 2022 träder Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel i kraft och ersätter regelverket för veterinärmedicinska läkemedel såsom detta fastställs genom direktiv 2001/82/EG och förordning (EG) nr 726/2004. Dagens förordning 726/2004 och direktiv 2001/82/EG, liksom förordning (EU) 2019/6, utgör den materiella delen av den komplexa EU-lagstiftningen om användning av antimikrobiella medel i jordbruket och i livsmedel.

I artikel 118 i kapitlet ”Tillhandahållande och användning” (av veterinärmedicinska läkemedel) i förordning 2019/6 fastställs villkoren för import av djur och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer. Närmare bestämt fastställs i punkt 1 två grundläggande begränsningar för aktörer i tredjeländer, som samtidigt är tillämpliga i unionen:

 Förbud mot att använda antimikrobiella medel för att stimulera prestandan (hänvisning till artikel 107.2).

 Förbud mot att på djur använda utvalda antimikrobiella medel, eller grupper av antimikrobiella medel, som enligt EU-lagstiftningen uteslutande är avsedda för behandling av vissa sjukdomar hos människor (hänvisning till artikel 37.5).

Syftet med dessa bestämmelser är att bevara de antimikrobiella medlens effekt. Användningen av sådana läkemedel på bred front i annat än behandlingssyfte i det första fallet, och inom veterinärmedicin överhuvudtaget i det andra fallet, skulle nämligen kunna ge upphov till eller sprida mikrobiell resistens och därigenom göra de aktuella antimikrobiella medlen mindre effektiva eller helt ineffektiva vid behandling av allvarliga infektioner hos människor, i det förstnämnda fallet även hos djur.

Djur som behandlats i strid med de ovannämnda kraven kommer inte att få importeras till EU, och inte heller produkter som härrör från sådana djur.

Enligt artikel 118.2 i samma förordning ska kommissionen anta delegerade akter för att komplettera bestämmelserna i artikel 118 med de närmare reglerna för tillämpningen av punkt 1.

Till skillnad från annan lagstiftning med bestämmelser om djur och produkter av animaliskt ursprung innehåller förordning (EU) 2019/6 inga grundläggande bestämmelser om importvillkor eller om offentlig kontroll av efterlevnad av importkraven.

Frågan om offentlig kontroll i livsmedelskedjan, däribland kontroll av import av djur och produkter av animaliskt ursprung, regleras sedan slutet av 2019 genom en enhetlig rättslig ram i form av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel. Förordning 2017/625 utgör den processuella delen av den komplexa EU-lagstiftningen om användning av antimikrobiella medel i jordbruket och i livsmedel. Den innehåller de processuella reglerna när det gäller att kontrollera efterlevnaden av förbudet mot att använda antimikrobiella medel i jordbruket och i livsmedel, och då även i samband med varor som importeras från tredjeländer.

I artikel 1.4 c i förordningen om offentlig kontroll anges dock att den förordningen inte ska tillämpas på offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av direktiv 2001/82/EG om veterinärmedicinska läkemedel. Så snart förordning (EU) 2019/6 träder i kraft blir hänvisningen till direktiv 2001/82/EG i stället en hänvisning till förordningen. Den gällande lydelsen i artikel 1.4 c undantar på så vis hela förordning (EU) 2019/6 från sitt tillämpningsområde, vilket rent faktiskt skulle motverka en effektiv kontroll av huruvida importerade varor innehåller antimikrobiella medel, eller beståndsdelar av dessa, vars användning är förbjuden i EU i enlighet med artikel 118 i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.

För att säkerställa ett fungerande kontrollsystem för efterlevnaden av reglerna om användning av antimikrobiella medel i jordbruket och i livsmedel även när det handlar om varor som importeras från tredjeländer är det därför nödvändigt att harmonisera och länka samman den materiella och processuella regleringen av frågan i EU-rätten.

För att skapa lika villkor för producenter både i och utanför EU gäller de begränsningar och förbud mot användningen av antimikrobiella medel som EU-producenter måste efterleva även importerade varor från tredjeländer. Förekomsten av restsubstanser av antimikrobiella medel i organismen hos djur och i produkter av animaliskt ursprung som importeras från tredjeländer regleras i artikel 118 i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel som en uttrycklig skyldighet för aktörer som importerar dessa varor från tredjeländer att se till att endast djur och produkter av animaliskt ursprung som uppfyller EU-rättens krav på sådana varor förs in på den gemensamma EU-marknaden.

Förordning 2019/6 i sin nuvarande form gör det inte möjligt att fastställa effektiva kontrollmetoder eftersom förordningen är utformad som en ram för den nationella lagstiftningen om läkemedelsövervakning. Kontrollen av importerade djur och produkter av animaliskt ursprung omfattas dessutom rent generellt av förordningen om offentlig kontroll. Utan ändring av artikel 1 i denna förordning, där förordningens tillämpningsområde avgränsas, vore det inte möjligt att kontrollera efterlevnaden av förbudet enligt artikel 118 i förordning (EU) 2019/6.

Syftet med den föreslagna ändringen är att justera lydelsen i artikel 1 i förordningen om offentlig kontroll för att även kontroller avsedda att verifiera efterlevnaden av artikel 118 i förordning (EU) 2019/6 ska omfattas av dess tillämpningsområde.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/20041a fastställs särskilda hygienregler för livsmedel, bland annat för ”produkter av animaliskt ursprung från länder utanför gemenskapen” i enlighet med artikel 6.1 c i.

 

__________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 118.1 i förordning (EU) 2019/6 måste aktörer i tredjeländer som exporterar djur och produkter av animaliskt ursprung till unionen iaktta förbudet mot användning av antimikrobiella medel för främjande av djurens tillväxt och ökad avkastning, samt förbudet mot användning av antimikrobiella medel som uteslutande är avsedda för behandling av vissa infektioner hos människor så att de antimikrobiella medlens effekt bevaras.

(3) Enligt artikel 118.1 i förordning (EU) 2019/6 måste aktörer i tredjeländer som exporterar djur och produkter av animaliskt ursprung till unionen iaktta unionens standarder och förbudet mot användning av antimikrobiella medel för främjande av djurens tillväxt och ökad avkastning, samt förbudet mot användning av antimikrobiella medel som uteslutande är avsedda för behandling av vissa infektioner hos människor så att de antimikrobiella medlens effekt bevaras.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Artikel 118 i förordning (EU) 2019/6 bygger på One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens9 och syftar till att förbättra förebyggandet och kontrollen av antimikrobiell resistens och främja en mer återhållsam och ansvarsfull användning av antimikrobiella medel inom djurhållningen. Detta återspeglas också i kommissionens strategi från jord till bord10, där kommissionen har satt upp det ambitiösa målet att minska den totala försäljningen i EU av antimikrobiella medel som används inom djurhållning och vattenbruk med 50 % fram till 2030.

(4) Artikel 118 i förordning (EU) 2019/6 bygger på One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens9 och syftar till att förbättra förebyggandet och kontrollen av antimikrobiell resistens och främja en mer återhållsam och ansvarsfull användning av antimikrobiella medel inom djurhållningen. Detta återspeglas också i kommissionens strategi från jord till bord10, där kommissionen har satt upp det ambitiösa målet att minska den totala försäljningen i EU av antimikrobiella medel som används inom djurhållning och vattenbruk med 50 % fram till 2030. Även när användningen av antimikrobiella medel i Europa har minskat bör arbetet fortsätta och kampen mot missbruk och överanvändning av antimikrobiella medel upprätthållas över hela världen. Det behövs därför en konsekvent global linje mot antimikrobiell resistens med minskningsmål för länder när det är möjligt och med beaktande av ländernas utgångspunkter och särskilda förutsättningar.

_________________

_________________

9 Europeiska kommissionen, En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens, juni 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

9 Europeiska kommissionen, En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens, juni 2017, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.

10 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 20 maj 2020, Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem, COM(2020) 381 final.

10 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 20 maj 2020, Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem, COM(2020) 381 final.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att säkerställa en effektiv tillämpning av förbudet mot användning av antimikrobiella medel för främjande av djurens tillväxt och ökad avkastning och mot användning av antimikrobiella medel som uteslutande är avsedda för behandling av vissa infektioner hos människor, bör offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av artikel 118.1 i förordning (EU) 2019/6 vid export av djur och produkter av animaliskt ursprung till unionen omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) 2017/625.

(5) För att säkerställa en effektiv tillämpning av förbudet mot användning av antimikrobiella medel för främjande av djurens tillväxt och ökad avkastning och mot användning av antimikrobiella medel som uteslutande är avsedda för behandling av vissa infektioner hos människor, bör offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av artikel 118.1 i förordning (EU) 2019/6 vid export av djur och produkter av animaliskt ursprung till unionen omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) 2017/625. I Ronafa-rapporten från 2017 efterfrågas fler förebyggande åtgärder i kampen mot antimikrobiell resistens. Högre djurskyddsstandarder och bättre tillämpning av djurskyddslagstiftningen, tillsammans med användning av förebyggande verktyg såsom vacciner och användning av innovativ teknik för djurhälsa, t.ex. diagnostik, kan minska behovet av antimikrobiella medel.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Förordning (EG) nr 853/2004

Artikel 1 – punkt 3 – led d

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Förordning (EG) nr 853/2004 ska ändras på följande sätt:

 

I artikel 1.3 ska led d ersättas med följande:

d) producenters direkta leveranser av små mängder kött från fjäderfä och hardjur som slaktas på gården till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar sådant kött som färskt kött direkt till slutkonsumenter,

”d) producenters direkta leveranser av små mängder kött från fjäderfä och hardjur som slaktas på gården till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar sådant kött direkt till slutkonsumenter,”.


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel

Referensnummer

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

AGRI

11.3.2021

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Ivan David

26.3.2021

Behandling i utskott

21.5.2021

 

 

 

Antagande

21.5.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anja Hazekamp, Michaela Šojdrová, Thomas Waitz

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

44

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

The Left

Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz, Sarah Wiener

 

1

-

The Left

Anja Hazekamp

 

1

0

NI

Dino Giarrusso

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel

Referensnummer

COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)

Framläggande för parlamentet

9.3.2021

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.3.2021

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

AGRI

11.3.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Pascal Canfin

20.4.2021

 

 

 

Behandling i utskott

15.3.2021

3.6.2021

 

 

Antagande

3.6.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

79

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christel Schaldemose, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Catherine Chabaud, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Radan Kanev

Ingivande

4.6.2021

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

79

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Ivan David, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

NI

Athanasios Konstantinou

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin‑Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan‑Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard‑Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Vers/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 18 juni 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy