RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

  7.6.2021***II - (07234/1/2021 – C9-0196/2021 – 2018/0258(COD)) - 7.6.2021***II

  Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
  Raportor: Jiří Pospíšil

  Procedură : 2018/0258(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0196/2021
  Texte depuse :
  A9-0196/2021
  Voturi :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

  (07234/1/2021 – C9-0196/2021 – 2018/0258(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

  Parlamentul European,

   având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (07234/1/2021 – C9-0196/2021),

   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018[1],

   având în vedere poziția sa în primă lectură[2] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0474),

   având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

   având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-0196/2021),

  1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

  2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  La 2 mai 2018, Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului propunerea de regulament de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal. La 16 aprilie 2019, Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură.

   

  Negocierile interinstituționale cu Parlamentul proaspăt ales au început la 26 noiembrie 2019 cu primul trilog politic informal și cu intenția de a se obține un acord timpuriu în a doua lectură. Acestea au fost finalizate cu succes la 16 martie 2021. Textul convenit provizoriu a fost confirmat de Coreper la 31 martie 2021 și aprobat de Comisia IMCO la 14 aprilie 2021.

   

  Având în vedere că poziția Consiliului în primă lectură adoptată la 27 mai 2021 reflectă întru totul acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale purtate la începutul celei de a doua lecturi, raportorul recomandă ca textul să fie aprobat de către Parlamentul European fără modificări, astfel încât regulamentul să poată fi adoptat rapid și să intre în vigoare cât mai curând posibil.


  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

  Referințe

  07234/1/2021 – C9-0196/2021 – 2018/0258(COD)

  Data primei lecturi a PE – Numărul P

  16.4.2019 T8-0384/2019

  Propunerea Comisiei

  COM(2018)0474 - C8-0273/2018

  Comisie competentă

   Data anunțului în plen

  IMCO

   

   

   

   

  Raportori

   Data numirii

  Jiří Pospíšil

  19.6.2018

   

   

   

  Examinare în comisie

  17.3.2021

   

   

   

  Data adoptării

  7.6.2021

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  44

  0

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Salvatore De Meo, Claude Gruffat

  Data depunerii

  7.6.2021

   


   

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  44

  +

  ECR

  Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

  ID

  Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

  NI

  Miroslav Radačovský

  PPE

  Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Deirdre Clune, Salvatore De Meo, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

  Renew

  Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș,Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

  S&D

  Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

  The Left

  Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

  Verts/ALE

  Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak

   

  0

  -

   

   

   

  1

  0

  ECR

  Eugen Jurzyca

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri

   

   

  Ultima actualizare: 8 iunie 2021
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate