Postupak : 2018/0206(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0197/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0197/2021

Rasprave :

PV 08/06/2021 - 20
CRE 08/06/2021 - 20

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0272

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0197/2021</NoDocSe>
PDF 179kWORD 50k

<TitreType>PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013</Titre>

<DocRef>(06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>David Casa</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013

(06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (06980/2021 – C9-0195/2020),

 uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.[1],

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. prosinca 2018.[2],

 uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju[3] o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0382),

 uzimajući u obzir izmijenjeni prijedlog Komisije (COM(2020)0447),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je nadležni odbor odobrio u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

 uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje u Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja (A9-0197/2021),

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2. prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3. utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4. nalaže svojem predsjedniku da u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniraju Europske unije potpiše akt s predsjednikom Vijeća;

5. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije o ulaganjima iz fonda ESF+ za borbu protiv siromaštva djece:

 

U 2019. u EU-u je 18 milijuna djece bilo izloženo riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a u nekim državama članicama taj je broj izrazito velik. Izbijanje bolesti COVID-19 i njezine socioekonomske posljedice pogoršali su nejednakosti i siromaštvo, što je imalo izraženije posljedice na djecu. Siromaštvo djece stalno je prisutno u svim državama članicama te je i dalje veće nego kod radno sposobnih odraslih osoba.

Komisija stoga pozdravlja uravnoteženi dogovor zahvaljujući kojem ESF+ postaje odlučujući alat za rješavanje problema siromaštva djece. U tom se dogovoru prepoznaje hitnost ulaganja u djecu u svim državama članicama.

Komisija će uskoro predstaviti prijedlog za Jamstvo za djecu s ciljem strukturnog rješavanja tog izazova. Pri programiranju fonda ESF+ Komisija će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi osigurala da države članice namijene odgovarajuća sredstva iz fonda ESF+ plus za doprinos provedbi Jamstva za djecu. Osim toga, potaknut će države članice da upotrebljavaju i druge EU-ove instrumente financiranja i nacionalna sredstva koja su na raspolaganju za podupiranje odgovarajućih ulaganja u tom području.

 

 

 

Izjava Komisije o ulaganjima iz fonda ESF+ za zapošljavanje mladih:

 

Komisija ističe da su mladi nerazmjerno pogođeni socioekonomskom krizom uslijed izbijanja bolesti COVID-19. Nezaposlenost mladih od prosinca 2019. do prosinca 2020. u EU-u se povećala za 3 postotna boda, čime je broj nezaposlenih mladih osoba porastao na više od 3,1 milijuna. Komisija podsjeća i na to da je nezaposlenost mladih stalno i znatno viša od nezaposlenosti odraslog stanovništva, a najnoviji podaci pokazuju razliku od 10 postotnih bodova (17,8 % u usporedbi sa 6,6 % u prosincu 2020.).

Komisija pozdravlja dogovor suzakonodavaca kojim se taj izazov prepoznaje u svim državama članicama. ESF+ najvažniji je instrument financiranja sredstvima EU-a za provedbu nedavno donesene ojačane Garancije za mlade, kao i drugih relevantnih mjera u okviru inicijative za potporu zapošljavanju mladih.

Pri programiranju fonda ESF+ Komisija će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi osigurala da države članice namijene odgovarajuća sredstva iz ESF-a plus provedbi pojačane Garancije za mlade. Osim toga, potaknut će države članice da upotrebljavaju i druge EU-ove instrumente financiranja i nacionalna sredstva koja su na raspolaganju za podupiranje odgovarajućih ulaganja u tom području.

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europski socijalni fond plus (ESF+)

Referentni dokumenti

06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

4.4.2019 T8-0350/2019

Prijedlog Komisije

COM(2018)0382 - C8-0232/2018

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

17.6.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

David Casa

24.7.2019

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Verónica Lope Fontagné

Razmatranje u odboru

12.11.2019

22.1.2020

30.11.2020

14.1.2021

 

1.2.2021

 

 

 

Datum usvajanja

7.6.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Vincenzo Sofo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Anna Zalewska, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brando Benifei, José Gusmão, Lukas Mandl, Eugenia Rodríguez Palop

Datum podnošenja

7.6.2021

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

49

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Vincenzo Sofo, Beata Szydło, Anna Zalewska

ID

Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Lucia Ďuriš Nicholsonová

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left

Özlem Demirel, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

ID

Dominique Bilde, France Jamet

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL C 62, 15.2.2019., str. 165.

[2] SL C 86, 7.3.2019., str. 84.

[3] Usvojeni tekstovi od 4.4.2019., P8_TA(2019)0350.

Posljednje ažuriranje: 8. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti