Procedūra : 2018/0206(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0197/2021

Pateikti tekstai :

A9-0197/2021

Debatai :

PV 08/06/2021 - 20
CRE 08/06/2021 - 20

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0272

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0197/2021</NoDocSe>
PDF 186kWORD 53k

<TitreType>REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiamas „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013</Titre>

<DocRef>(06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>David Casa</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiamas „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

(06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (06980/2/2021 – C9-0195/2021),

 atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

 atsižvelgdamas į savo poziciją[3] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0382) per pirmąjį svarstymą,

 atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2020)0447),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0197/2021),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl ESF+ investicijų kovojant su vaikų skurdu

 

2019 m. Europos Sąjungoje 18 milijonų vaikų grėsė skurdas ir socialinė atskirtis, o kai kuriose valstybėse narėse tokių vaikų buvo labai daug. COVID-19 protrūkis ir jo socioekonominės pasekmės dar labiau padidino nelygybę ir skurdą, o vaikams šis poveikis buvo didesnis. Vaikų skurdas yra nuolatinis reiškinys visose valstybėse narėse ir tebėra didesnis už darbingo amžiaus suaugusiųjų skurdą.

Todėl Komisija palankiai vertina subalansuotą susitarimą, dėl kurio ESF+ tampa lemiama priemone vaikų skurdo problemai spręsti. Šiuo susitarimu pripažįstama, kad visose valstybėse narėse reikia skubiai investuoti į vaikus.

Komisija greitai pateiks pasiūlymą dėl vaiko garantijų sistemos, kurio tikslas – struktūriškai spręsti šią problemą. Atlikdama ESF+ lėšų programavimą, Komisija visais būdais stengsis užtikrinti, kad valstybės narės skirtų tinkamą ESF+ finansavimą vaiko garantijų sistemos įgyvendinimui. Be to, ji ragins valstybes nares naudotis ir kitomis esamomis ES finansavimo priemonėmis ir nacionaliniais ištekliais, kad paremtų tinkamas investicijas šioje srityje.

 

 

 

Komisijos pareiškimas dėl ESF+ investicijų į jaunimo užimtumą

 

Komisija pabrėžia, kad socioekonominė krizė po COVID-19 protrūkio padarė neproporcingai didelį poveikį jaunimui. Nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2020 m. gruodžio mėn. jaunimo nedarbas ES padidėjo 3 procentiniais punktais ir dabar bedarbių jaunuolių skaičius viršija 3,1 mln. Komisija taip pat primena, kad jaunimo nedarbas nuolat ir ženkliai viršijo suaugusiųjų nedarbo lygį; naujausiais duomenimis šis skirtumas yra daugiau kaip 10 procentinių punktų (17,8 %, palyginti su 6,6 % 2020 m. gruodžio mėn.).

Komisija palankiai vertina teisėkūros institucijų susitarimą, kuriuo pripažįstama ši problema visose valstybėse narėse. ESF+ yra svarbiausia ES finansavimo priemonė, kuria įgyvendinama neseniai patvirtinta sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva, taip pat kitos atitinkamos priemonės pagal Jaunimo užimtumo rėmimo iniciatyvą.

Atlikdama ESF+ lėšų programavimą, Komisija visais būdais stengsis užtikrinti, kad valstybės narės skirtų tinkamą ESF+ finansavimą sustiprintos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimui. Be to, ji ragins valstybes nares naudotis ir kitomis esamomis ES finansavimo priemonėmis ir nacionaliniais ištekliais, kad paremtų tinkamas investicijas šioje srityje.

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

„Europos socialinis fondas +“ (ESF+)

Nuorodos

06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD)

Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

4.4.2019 T8-0350/2019

Komisijos pasiūlymas

COM(2018)0382 - C8-0232/2018

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

17.6.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

David Casa

24.7.2019

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Verónica Lope Fontagné

Svarstymas komitete

12.11.2019

22.1.2020

30.11.2020

14.1.2021

 

1.2.2021

 

 

 

Priėmimo data

7.6.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Vincenzo Sofo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Anna Zalewska, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brando Benifei, José Gusmão, Lukas Mandl, Eugenia Rodríguez Palop

Pateikimo data

7.6.2021

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

49

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Vincenzo Sofo, Beata Szydło, Anna Zalewska

ID

Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Lucia Ďuriš Nicholsonová

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left

Özlem Demirel, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

ID

Dominique Bilde, France Jamet

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1] OL C 62, 2019 2 15, p. 165.

[2] OL C 86, 2019 3 7, p. 84.

[3] 2019 4 4 priimti tekstai, P8_TA(2019)0350.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika