Procedūra : 2018/0206(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0197/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0197/2021

Debates :

PV 08/06/2021 - 20
CRE 08/06/2021 - 20

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0272

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0197/2021</NoDocSe>
PDF 181kWORD 50k

<TitreType>IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013</Titre>

<DocRef>(06980/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja</Commission>

Referents: <Depute>David Casa</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013

(06980/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (06980/2021 – C9-0195/2021),

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu[1],

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 5. decembra atzinumu[2]

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0382),

 ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2020)0447),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A9-0197/2021),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums par ESF+ ieguldījumiem bērnu nabadzības apkarošanā

 

2019. gadā Eiropas Savienībā bija 18 miljoni bērnu, kuriem draud nabadzība un sociālā atstumtība, un dažās dalībvalstīs šis rādītājs bija ļoti augsts. Covid-19 uzliesmojums un tā sociālekonomiskās sekas ir saasinājušas nevienlīdzību un nabadzību, vēl izteiktāk ietekmējot bērnus. Bērnu nabadzība ir pastāvīgi novērojama visās dalībvalstīs, un tā joprojām ir augstāka nekā darbspējas vecuma pieaugušajiem.

Tāpēc Komisija atzinīgi vērtē līdzsvaroto vienošanos, kas ESF+ padara par izšķirošu instrumentu bērnu nabadzības problēmas risināšanai. Vienošanās tekstā ir atzīts, ka visās dalībvalstīs steidzami jāiegulda bērnos.

Komisija drīzumā iesniegs priekšlikumu par Garantiju bērniem, lai šo problēmu risinātu strukturāli. Plānojot ESF+, Komisija darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis piešķir atbilstošu ESF+ finansējumu, lai palīdzētu īstenot Garantiju bērniem. Turklāt tā mudinās dalībvalstis izmantot arī citus ES finansēšanas instrumentus un pieejamos valstu resursus, lai atbalstītu pienācīgus ieguldījumus šajā jomā.

 

 

 

Komisijas paziņojums par ESF+ ieguldījumiem jauniešu nodarbinātībā

 

Komisija pasvītro, ka jaunieši ir nesamērīgi cietuši no sociālekonomiskās krīzes pēc Covid-19 uzliesmojuma. No 2019. gada decembra līdz 2020. gada decembrim jauniešu bezdarbs ES ir palielinājies par 3 procentpunktiem, līdz ar to jauniešu bezdarbnieku skaits pārsniedz 3,1 miljonu. Komisija arī atgādina, ka jauniešu bezdarbs pastāvīgi ir bijis ievērojami augstāks nekā pieaugušo iedzīvotāju vidū, un jaunākie dati liecina, ka atšķirība ir vairāk nekā 10 procentpunkti (17,8 % salīdzinājumā ar 6,6 % 2020.gada decembrī).

Komisija atzinīgi vērtē abu likumdevēju panākto vienošanos, kurā atzīts, ka šis izaicinājums skar visas dalībvalstis. ESF+ ir vissvarīgākais ES finansēšanas instruments, ar ko īstenot nesen pieņemto pastiprināto Garantiju jauniešiem, kā arī citus attiecīgus pasākumus saskaņā ar iniciatīvu par jauniešu nodarbinātības atbalsta pasākumiem.

Plānojot ESF+, Komisija darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis piešķir pienācīgu ESF+ finansējumu pastiprinātās Garantijas jauniešiem īstenošanai. Turklāt tā mudinās dalībvalstis izmantot arī citus ES finansēšanas instrumentus un pieejamos valstu resursus, lai atbalstītu pienācīgus ieguldījumus šajā jomā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+)

Atsauces

06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

4.4.2019 T8-0350/2019

Komisijas priekšlikums

COM(2018)0382 - C8-0232/2018

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

17.6.2020

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

David Casa

24.7.2019

 

 

 

Aizstātie referenti

Verónica Lope Fontagné

Izskatīšana komitejā

12.11.2019

22.1.2020

30.11.2020

14.1.2021

 

1.2.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

7.6.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

2

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Vincenzo Sofo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Anna Zalewska, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brando Benifei, José Gusmão, Lukas Mandl, Eugenia Rodríguez Palop

Iesniegšanas datums

7.6.2021

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

49

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Vincenzo Sofo, Beata Szydło, Anna Zalewska

ID

Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Lucia Ďuriš Nicholsonová

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left

Özlem Demirel, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

ID

Dominique Bilde, France Jamet

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1] OV C 62, 15.2.2019., 165. lpp.

[2] OV C 86, 7.3.2019., 84. lpp.

[3] Pieņemtie teksti, 4.4.2019., P8_TA(2019)0350.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika