Förfarande : 2018/0206(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0197/2021

Ingivna texter :

A9-0197/2021

Debatter :

PV 08/06/2021 - 20
CRE 08/06/2021 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0272

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0197/2021</NoDocSe>
PDF 173kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) 1296/2013</Titre>

<DocRef>(06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Utskottet för sysselsättning och sociala frågor</Commission>

Föredragande av yttrande: <Depute>David Casa</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) 1296/2013

(06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06980/2/2021 – C9‑0195/2021),

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018[2],

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0382),

 med beaktande av kommissionens ändrade förslag (COM(2020)0447),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A9-0197/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet konstaterar att akten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om investeringar från Europeiska socialfonden+ för att bekämpa barnfattigdom

 

År 2019 riskerade 18 miljoner barn att drabbas av fattigdom och social utestängning i EU. I vissa medlemsstater var antalet barn mycket högt. Covid-19-pandemin och dess socioekonomiska konsekvenser har förvärrat ojämlikheterna och ökat fattigdomen, vilket påverkat barnen mer. Barnfattigdom förekommer genomgående i alla medlemsstater och fortsätter att vara högre än fattigdomen bland vuxna i arbetsför ålder.

Kommissionen välkomnar därför den väl avvägda överenskommelsen om att göra Europeiska socialfonden+ till ett centralt verktyg för att komma till rätta med problemet med barnfattigdom. I överenskommelsen erkänns det att det är angeläget med investeringar som gynnar barn i alla medlemsstater.

Kommissionen kommer snart att lägga fram ett förslag om en barngaranti i syfte att på ett strukturellt plan ta itu med problemet. Vid programplaneringen av Europeiska socialfonden+ kommer kommissionen att göra sitt yttersta för att säkerställa att medlemsstaterna anslår lämplig finansiering för Europeiska socialfonden+ för att bidra till genomförandet av barngarantin. Dessutom kommer kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att också använda andra tillgängliga EU-finansieringsinstrument och nationella resurser för att stödja lämpliga investeringar på detta område.

 

 

 

Uttalande från kommissionen om investeringar från Europeiska socialfonden+ i ungdomssysselsättning

 

Kommissionen understryker att ungdomar har drabbats oproportionerligt hårt av den socioekonomiska krisen till följd av covid-19-pandemin. Mellan december 2019 och december 2020 ökade ungdomsarbetslösheten med 3 procentenheter i EU, vilket innebär att antalet arbetslösa ungdomar uppgår till över 3,1 miljoner. Kommissionen erinrar också om att ungdomsarbetslösheten hela tiden har varit betydligt högre än arbetslösheten bland vuxna, och att de senaste siffrorna visar en skillnad på över 10 procentenheter (17,8 % jämfört med 6,6 % i december 2020).

Kommissionen välkomnar den överenskommelse som medlagstiftarna nått och som erkänner denna utmaning i alla medlemsstater. Europeiska socialfonden+ är EU:s viktigaste finansieringsinstrument för att genomföra den stärkta ungdomsgarantin som nyligen antagits och andra relevanta åtgärder inom ramen för initiativet Stöd till ungdomssysselsättning.

Vid programplaneringen av Europeiska socialfonden+ kommer kommissionen att göra sitt yttersta för att säkerställa att medlemsstaterna anslår finansiering för Europeiska socialfonden+ för att genomföra den stärkta ungdomsgarantin. Dessutom kommer kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att även använda andra tillgängliga EU-finansieringsinstrument och nationella resurser för att stödja lämpliga investeringar på detta område.

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska socialfonden+ (ESF+)

Referensnummer

06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

4.4.2019 T8-0350/2019

Kommissionens förslag

COM(2018)0382 - C8-0232/2018

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

EMPL

17.6.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

David Casa

24.7.2019

 

 

 

Tidigare föredragande

Verónica Lope Fontagné

Behandling i utskott

12.11.2019

22.1.2020

30.11.2020

14.1.2021

 

1.2.2021

 

 

 

Antagande

7.6.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Vincenzo Sofo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Anna Zalewska, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brando Benifei, José Gusmão, Lukas Mandl, Eugenia Rodríguez Palop

Ingivande

7.6.2021

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

49

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Vincenzo Sofo, Beata Szydło, Anna Zalewska

ID

Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Lucia Ďuriš Nicholsonová

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left

Özlem Demirel, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

ID

Dominique Bilde, France Jamet

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT C 62, 15.2.2019, s. 165.

[2] EUT C 86, 7.3.2019, s. 84.

[3] Antagna texter 4.4.2019, P8_TA(2019)0350.

Senaste uppdatering: 8 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy