Postup : 2018/0243(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0198/2021

Předložené texty :

A9-0198/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/06/2021 - 16

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0279

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0198/2021</NoDocSe>
PDF 210kWORD 56k

<TitreType>DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009</Titre>

<DocRef>(06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ19}Výbor pro zahraniční věci
Výbor pro rozvoj</Commission>

Zpravodajové: <Depute>Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė</Depute>

(Postup společných schůzí výborů – článek 58 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

 

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (06879/1/2021 – C9­0191/2021),

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018[1],

 s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. prosince 2018[2],

 s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[3] k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2018)0460),

 s ohledem na pozměněný návrh Komise (COM(2020)0459),

 s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na předběžnou dohodu schválenou příslušnými výbory podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

 s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

 s ohledem na společná jednání Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj podle článku 58 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj (A9‑0198/2021),

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2. schvaluje svá prohlášení přiložená k tomuto usnesení, která budou zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské unie;

3. bere na vědomí prohlášení Komise přiložená k tomuto usnesení, která budou zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské unie;

4. konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

5. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění spolu se všemi prohlášeními, která jsou přílohou tohoto usnesení, v Úředním věstníku Evropské unie;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nástroj NDICI – Globální Evropa v sobě slučuje většinu předchozích nástrojů financování vnější činnosti[4]. Obecným cílem nástroje je prosazovat a podporovat hodnoty, zásady a základní zájmy Unie na celém světě za účelem plnění cílů a zásad vnější činnosti Unie stanovených v čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii, a tím přispívat k omezení a z dlouhodobého hlediska k vymýcení chudoby, konsolidaci, podpoře a prosazování demokracie, právního státu a dodržování lidských práv, udržitelného rozvoje a boje proti změně klimatu a řešení nelegální migrace a nuceného vysídlování, včetně jejich prvotních příčin.

Nástroj přispěje k prosazování multilateralismu a dosažení mezinárodních závazků a cílů, které Unie schválila, zejména cílů udržitelného rozvoje, Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohody, a k prosazování silnějších partnerství se třetími zeměmi, mimo jiné se zeměmi evropské politiky sousedství na základě společných zájmů a odpovědnosti s cílem podpořit stabilizaci, řádnou správu věcí veřejných a budování odolnosti.

Hlavních úspěchů ve vyjednáváních bylo dosaženo v kapitole o řízení nástroje, kde Parlament úspěšně vyjednal akt v přenesené pravomoci, který má být přijat v roce 2021 a přezkoumán v polovině období a jenž určí specifické cíle a prioritní oblasti spolupráce pro jižní sousedství, východní sousedství, západní Afriku, východní a střední Afriku, jižní Afriku a Indický oceán, Blízký východ, Střední Asii, jižní Asii, severní a jihovýchodní Asii, Tichomoří, Ameriku a Karibik, jakož i orientační tematické cíle pro zeměpisný pilíř a orientační finanční příděly pro západní Afriku, východní a střední Afriku, jižní Afriku a Indický oceán.

Parlament rovněž dosáhl další 1 miliardy EUR finančních prostředků zaručených z rezervy nástroje pro navýšení financování tematických programů: lidská práva a demokracie (200 milionů EUR), organizace občanské společnosti (200 milionů EUR) a program pro globální výzvy (600 milionů EUR) – a závazku Komise, že bude podrobně informovat Evropský parlament před mobilizací rezervy a plně zohlední jeho připomínky.

Během jednání také došlo k navýšení podílu výdajů v rámci nástroje, které by měly být považovány za oficiální rozvojovou pomoc (ODA) na 93 %, a zvýšení cíle pro opatření v oblasti klimatu na 30 %, a to společně s dalším cílem v oblasti biologické rozmanitosti, který má přispět k cílům VFR v oblasti biologické rozmanitosti.

Politická dohoda, které bylo v rámci jednání dosaženo, rovněž zahrnovala prohlášení Komise o geopolitickém dialogu na vysoké úrovni mezi příslušnými komisaři a Evropským parlamentem, a to nejméně dvakrát ročně, čímž Parlament získá vhled do další vrstvy strategických směrů týkajících se provádění nástroje.

Interinstitucionální jednání byla uzavřena na politické úrovni dne 15. prosince 2020 a na technické úrovni dne 24. února 2021. Výsledek jednání schválila Rada na úrovni Výboru stálých zástupců (COREPER) dne 17. března 2021 a rovněž Parlament na společné schůzi Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj konané dne 18. března 2021. Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení přijatý dne x. května 2021 v plném rozsahu zohledňuje dohodu dosaženou během interinstitucionálních jednání na začátku druhého čtení, doporučení pro druhé čtení zní, aby byl postoj Rady schválen.


 

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu k pozastavení pomoci poskytované z nástrojů financování vnější činnosti

 

Evropský parlament konstatuje, že nařízení (EU) .../..., kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, obsahuje obecný odkaz na možnost pozastavení pomoci bez uvedení konkrétního základu pro toto rozhodnutí. Toto pozastavení pomoci by mělo být prováděno, pokud partnerská země soustavně nedodržuje zásady demokracie, právního státu nebo řádné správy věcí veřejných nebo respektování lidských práv a základních svobod nebo mezinárodně uznávané normy v oblasti jaderné bezpečnosti.

 

Přesto Evropský parlament konstatuje, že na rozdíl od jiných zeměpisných oblastí spolupráce stanoví zvláštní ustanovení pro oblast sousedství, zejména čl. 20 odst. 2, větší podporu občanské společnosti, předcházení konfliktům a budování míru, navazování mezilidských kontaktů, včetně spolupráce mezi místními orgány, podpory zlepšování lidských práv a podpůrných opatření souvisejících s krizí v případě závažného nebo setrvalého úpadku demokracie, lidských práv nebo právního státu nebo vyššího rizika konfliktu. Evropský parlament se domnívá, že tato větší podpora ve výše uvedených oblastech by měla být poskytnuta, pokud k takovému úpadku dochází i v zemích mimo oblast sousedství, a připomíná, že zejména čl. 4 odst. 5 stanoví, že prostřednictvím tematických programů lze akce rovněž provádět v případě, že byl zeměpisný program pozastaven.

 

Evropský parlament se domnívá, že jakékoli pozastavení pomoci z těchto nástrojů by pozměnilo celkový finanční režim dohodnutý v rámci řádného legislativního postupu. Jako spolutvůrce právních předpisů a složka rozpočtového orgánu je proto v tomto ohledu oprávněn plně uplatňovat své výsady, má-li být takovéto rozhodnutí přijato.

 

 

Prohlášení Evropského parlamentu týkající se rozhodnutí Rady 2010/427/EU a strategické koordinace

 

Evropský parlament konstatuje, že odkazy na nástroje Evropské unie pro vnější činnost uvedené v článku 9 rozhodnutí Rady 2010/427/EU jsou zastaralé, a proto se domnívá, že z důvodu právní jasnosti by měl být tento článek aktualizován, a to v souladu s postupem stanoveným v čl. 27 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii s cílem zohlednit nástroje Unie pro vnější pomoc na období VFR v letech 2021–2027, zejména nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, nástroj předvstupní pomoci, evropský nástroj pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a rozhodnutí o přidružení zámoří, včetně Grónska.

 

Evropský parlament vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby vypracovaly strukturu strategické koordinace tvořenou všemi příslušnými útvary Komise a ESVČ s cílem zajistit soudržnost, součinnost, transparentnost a odpovědnost v souladu s článkem 5 nařízení (EU) .../..., kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa.

 

Prohlášení Komise týkající se geopolitického dialogu s Evropským parlamentem o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa

Evropská komise, vědoma si funkcí politické kontroly Evropského parlamentu stanovených v článku 14 Smlouvy o Evropské unii, se zavazuje vést mezi oběma orgány geopolitický dialog na vysoké úrovni o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) XXX/XXX, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) – Globální Evropa. Tento dialog by měl umožnit výměnu názorů s Evropským parlamentem, jehož postoje k provádění NDICI budou plně zohledněny.

V rámci geopolitického dialogu budou projednány obecné směry provádění NDICI, včetně plánování před přijetím programových dokumentů, a také konkrétní otázky, jako je využití rezervy pro nově se objevující výzvy a priority, nebo uplatnění pákového efektu vedoucího k možným změnám v přidělování finančních prostředků určených na migraci nebo pozastavení pomoci partnerské zemi, pokud tato země soustavně nedodržuje zásady demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných či nedodržuje lidská práva a základní svobody.

Geopolitický dialog bude strukturován takto:

i) Dialog na vysoké úrovni mezi vysokým představitelem/místopředsedou Komise a komisaři odpovědnými za mezinárodní partnerství a sousedství a rozšíření a Evropským parlamentem.

ii) Stálý dialog na úrovni vyšších úředníků s pracovními skupinami výborů AFET a DEVE s cílem zajistit odpovídající přípravu dialogu na vysoké úrovni a kroků navazujících na tento dialog.

Dialog na vysoké úrovni se bude konat nejméně dvakrát ročně. Jedno zasedání se může časově shodovat s předložením návrhu ročního rozpočtu Komisí.

 

Prohlášení Komise k 50. a 51. bodu odůvodnění a k čl. 8 odst. 10

Programy na podporu regionální migrace podpoří komplexní, vyvážená a individuálně uzpůsobená partnerství s příslušnými zeměmi původu nebo tranzitními a hostitelskými zeměmi, a to v návaznosti na flexibilní iniciativní přístup a za podpory koordinačního mechanismu v rámci nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa. Ve vhodných případech budou tyto programy doplněny o akce v rámci programů pro jednotlivé země.

Aby se zajistilo co nejúčinnější a nejefektivnější využití těchto finančních prostředků v souladu s politickými prioritami Unie a partnerských zemí, Evropská komise bude tyto priority aktivně provádět za použití všech příslušných nástrojů Unie a synchronizovaně a účinně se podílet na koordinaci s členskými státy. Tak se zajistí, aby byly Evropský parlament a Rada podrobně a pravidelně informovány, což umožní výměnu názorů.

 

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

Referenční údaje

06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD)

Datum prvního čtení v Parlamentu – číslo P

27.3.2019 T8-0298/2019

Návrh Komise

COM(2018)0460 - C8-0275/2018

Příslušné výbory

 Datum oznámení na zasedání

AFET

17.6.2020

DEVE

17.6.2020

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Michael Gahler

15.7.2019

Maria Arena

15.7.2019

Charles Goerens

15.7.2019

Rasa Juknevičienė

15.7.2019

Článek 58 – Postup společných schůzí výborů

 Datum oznámení na zasedání

 

5.7.2018

Projednání ve výboru

6.11.2019

21.1.2020

14.1.2021

 

Datum přijetí

7.6.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

71

11

8

Členové přítomní při konečném hlasování

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, Udo Bullmann, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Catherine Chabaud, Włodzimierz Cimoszewicz, Antoni Comín i Oliveres, Katalin Cseh, Ryszard Czarnecki, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Gianna Gancia, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Erik Marquardt, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Michèle Rivasi, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Christian Sagartz, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Marc Tarabella, Hermann Tertsch, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Özlem Demirel, Frances Fitzgerald, Paulo Rangel

Datum předložení

7.6.2021

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

71

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Antoni Comín i Oliveres, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Frances Fitzgerald, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Tomas Tobé, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Catherine Chabaud, Katalin Cseh, Charles Goerens, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Maria Arena, Udo Bullmann, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Dietmar Köster, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Marc Tarabella

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

 

11

-

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

ID

Dominique Bilde, Maximilian Krah, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Bernhard Zimniok

NI

Kostas Papadakis

The Left

Özlem Demirel, Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo

 

8

0

ECR

Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. C 45, 4.2.2019, s. 1.

[2] Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 295.

[3] Texty přijaté, P8_TA(2019)0298.

[4] Nařízení (EU) 233/2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, nařízení 234/2014, kterým se zřizuje nástroj partnerství, nařízení (EU) 232/2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství, nařízení (EU) 235/2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro demokracii a lidská práva ve světě, nařízení 230/2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru, a jeho pozměňovací nařízení z roku 2017, Záruční fond pro vnější vztahy (nařízení (ES/EURATOM) 480/2009), Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruka EFSD a záruční fond EFSD (nařízení (EU) 2017/1601), společné prováděcí nařízení a Evropský rozvojový fond (ERF) a některé prvky nařízení Rady (EURATOM) č. 237/2014 ze dne 13. prosince 2013, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti.

Poslední aktualizace: 8. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí