Διαδικασία : 2018/0243(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0198/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0198/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2021 - 16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0279

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0198/2021</NoDocSe>
PDF 219kWORD 62k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη, για την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου

</Titre>

<DocRef>(06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ19}Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή Ανάπτυξης</Commission>

Εισηγητές: <Depute> Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė</Depute>

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – Άρθρο 58 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη, για την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου

(06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06879/1/2021 – C90191/2021),

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2018[1],

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018[2],

 έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση[3] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0460),

 έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2020)0459),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A9-0198/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. εγκρίνει τις δηλώσεις του που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, οι οποίες θα δημοσιευθούν στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, οι οποίες θα δημοσιευθούν στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, μαζί με όλες τις δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο NDICI-Global Europe συγχωνεύει την πλειονότητα των προηγούμενων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης[4]. Γενικός στόχος του μηχανισμού είναι η προάσπιση και η προώθηση των αξιών, των αρχών και των θεμελιωδών συμφερόντων της Ένωσης παγκοσμίως, προκειμένου να επιδιωχθούν οι στόχοι και οι αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και στα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση και, μακροπρόθεσμα, στην εξάλειψη της φτώχειας, στην εδραίωση, στήριξη και προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της βιώσιμης ανάπτυξης και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και της εκτόπισης πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των βαθύτερων αιτίων τους.

Ο μηχανισμός συμβάλλει στην προαγωγή της πολυμέρειας, την επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων και στόχων που έχει συμφωνήσει η Ένωση, ιδίως των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), της ατζέντας του 2030 και της συμφωνίας του Παρισιού, και στην προώθηση ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων και της ιδίας ευθύνης, με σκοπό την προώθηση της σταθεροποίησης και της χρηστής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα των διαπραγματεύσεων ήταν στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης του μηχανισμού, όπου το Κοινοβούλιο πέτυχε την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης το 2021, η οποία θα επανεξεταστεί μεσοπρόθεσμα, που καθορίζει τους ειδικούς στόχους και τους τομείς προτεραιότητας της συνεργασίας για Νότια Γειτονία, Ανατολική Γειτονία, Δυτική Αφρική, Ανατολική και Κεντρική Αφρική, Μεσημβρινή Αφρική και Ινδικό Ωκεανό, Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, Νότια Ασία, Βόρεια και Νοτιοανατολική Ασία, Ειρηνικό, Αμερική, Καραϊβική, καθώς και ενδεικτικούς θεματικούς στόχους για τον γεωγραφικό πυλώνα και ενδεικτικές χρηματοδοτικές κατανομές για Δυτική Αφρική, Ανατολική και Κεντρική Αφρική, Μεσημβρινή Αφρική και Ινδικό Ωκεανό.

Επίτευγμα του Κοινοβουλίου είναι και το ένα επιπλέον δισεκατομμύριο EUR σε κεφάλαια εγγυημένα από το αποθεματικό του μηχανισμού για την ενίσχυση της χρηματοδότησης θεματικών προγραμμάτων: ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία (200 εκατομμύρια EUR), οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (200 εκατομμύρια EUR) και πρόγραμμα για τις παγκόσμιες προκλήσεις (600 εκατομμύρια EUR), και η δέσμευση της Επιτροπής να ενημερώνει λεπτομερώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την κινητοποίηση του αποθεματικού και να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις παρατηρήσεις του.

Στις διαπραγματεύσεις επιτεύχθηκε επίσης αύξηση του μεριδίου των δαπανών του μηχανισμού το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) στο 93 %, και υψηλότερος στόχος για τη δράση για το κλίμα ο οποίος ορίζεται στο 30 %, μαζί με έναν πρόσθετο στόχο για τη βιοποικιλότητα που θα συμβάλει στην επιδίωξη των στόχων του ΠΔΠ όσον αφορά τη βιοποικιλότητα.

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις περιλάμβανε επίσης δήλωση της Επιτροπής για την καθιέρωση γεωπολιτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των αρμόδιων Επιτρόπων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, παρέχοντας στο Κοινοβούλιο ένα πρόσθετο επίπεδο στρατηγικών προσανατολισμών σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού.

Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο στις 15 Δεκεμβρίου 2020 και σε τεχνικό επίπεδο στις 24 Φεβρουαρίου 2021. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στο επίπεδο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) στις 17 Μαρτίου 2021 και από το Κοινοβούλιο σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης στις 18 Μαρτίου 2021. Δεδομένου ότι η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε στις x Μαΐου 2021 αντικατοπτρίζει πλήρως τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση, η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση είναι να εγκριθεί η θέση του Συμβουλίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναστολή της συνδρομής που χορηγείται στο πλαίσιο των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) .../... για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη περιέχει γενική αναφορά στη δυνατότητα αναστολής της βοήθειας χωρίς να προσδιορίζει τη συγκεκριμένη βάση για μια τέτοια απόφαση. Η αναστολή της βοήθειας θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν μια χώρα εταίρος συστηματικά δεν τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ή τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας.

 

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι, σε αντίθεση με άλλους γεωγραφικούς τομείς συνεργασίας, ειδικές διατάξεις για τον χώρο γειτονίας, ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 2, προβλέπουν αυξημένη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, πρόληψη των συγκρούσεων και οικοδόμηση της ειρήνης, διαπροσωπικές επαφές, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών, στήριξη για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μέτρα στήριξης που σχετίζονται με κρίσεις, σε περίπτωση σοβαρής ή διαρκούς υποβάθμισης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του κράτους δικαίου ή αυξημένου κινδύνου συγκρούσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η αυξημένη αυτή στήριξη στους προαναφερθέντες τομείς θα πρέπει να παρέχεται σε περίπτωση που η εν λόγω υποβάθμιση συμβαίνει και σε χώρες εκτός του χώρου γειτονίας, και υπενθυμίζει ότι συγκεκριμένα το άρθρο 4 παράγραφος 5 προβλέπει ότι, σε περίπτωση αναστολής του γεωγραφικού προγράμματος, μπορούν να αναληφθούν επίσης δράσεις υλοποιούμενες μέσω θεματικών προγραμμάτων.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι τυχόν αναστολή της βοήθειας που χορηγείται στο πλαίσιο των μηχανισμών αυτών θα μπορούσε να επιφέρει μεταβολή του συνολικού χρηματοδοτικού καθεστώτος που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης και ως ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, έχει, συνεπώς, το δικαίωμα να κάνει πλήρη χρήση των προνομίων του εν προκειμένω, εάν πρόκειται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

 

 

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απόφαση 2010/427/ΕΕ και τον στρατηγικό συντονισμό

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι οι αναφορές στους μηχανισμούς εξωτερικής δράσης της Ένωσης στο άρθρο 9 της απόφασης 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου είναι παρωχημένες και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι, για λόγους νομικής σαφήνειας, το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μηχανισμοί εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης που εφαρμόζονται κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027, και συγκεκριμένα ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη, ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Διεθνούς Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας και η απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να δημιουργήσουν μια δομή στρατηγικού συντονισμού αποτελούμενη από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και την ΕΥΕΔ, για τη διασφάλιση συνοχής, συνέργειας, διαφάνειας και λογοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) .../... για τη θέσπιση του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη.


 

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με γεωπολιτικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα καθήκοντα πολιτικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ορίζονται στο άρθρο 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύεται να διεξαγάγει γεωπολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) – Παγκόσμια Ευρώπη. Ο διάλογος αυτός αναμένεται να επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι θέσεις του οποίου σχετικά με την εφαρμογή του ΜΓΑΔΣ θα ληφθούν πλήρως υπόψη.

Στο πλαίσιο του γεωπολιτικού διαλόγου θα συζητηθούν γενικοί προσανατολισμοί σχετικά με την υλοποίηση του ΜΓΑΔΣ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον προγραμματισμό πριν από την έγκριση των εγγράφων προγραμματισμού, και σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, όπως η χρήση του αποθεματικού αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων ή η εφαρμογή μόχλευσης που οδηγεί σε πιθανές αλλαγές στην κατανομή της χρηματοδότησης που προορίζεται για τη μετανάστευση ή στην αναστολή της βοήθειας σε χώρα-εταίρο όταν συστηματικά δεν τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Ο γεωπολιτικός διάλογος θα διαρθρωθεί ως εξής:

i) Διάλογος υψηλού επιπέδου μεταξύ, αφενός, του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου και των επιτρόπων Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων και Γειτονίας και Διεύρυνσης και, αφετέρου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ii) Μόνιμος διάλογος σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων με τις ομάδες εργασίας AFET και DEVE ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προετοιμασία και συνέχεια του διαλόγου υψηλού επιπέδου.

Ο διάλογος υψηλού επιπέδου θα διεξάγεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Μία από τις συνεδριάσεις ενδέχεται να συμπίπτει με την παρουσίαση από την Επιτροπή του σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού.

 

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις αιτιολογικές σκέψεις 50 και 51 και το άρθρο 8 παράγραφος 10

Τα περιφερειακά προγράμματα στήριξης της μετανάστευσης θα στηρίξουν ολοκληρωμένες, ισορροπημένες και εξατομικευμένες εταιρικές σχέσεις με τις οικείες χώρες καταγωγής ή διέλευσης και με τις χώρες υποδοχής, σύμφωνα με μια ευέλικτη παροτρυντική προσέγγιση και με την υποστήριξη του μηχανισμού συντονισμού στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη. Θα συμπληρώνονται, κατά περίπτωση, με δράσεις στο πλαίσιο των ανά χώρα προγραμμάτων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική και επιδραστική χρήση των εν λόγω κονδυλίων, σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και των χωρών-εταίρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει ενεργά τις προτεραιότητες αυτές, χρησιμοποιώντας όλα τα σχετικά μέσα της Ένωσης, και θα συμμετάσχει στον συντονισμό με τα κράτη μέλη με συγχρονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την εκ του σύνεγγυς και τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή απόψεων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας

Έγγραφα αναφοράς

06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD)

Ημερομηνία 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

27.3.2019   T8-0298/2019

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2018)0460 - C8-0275/2018

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

AFET

17.6.2020

DEVE

17.6.2020

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Michael Gahler

15.7.2019

Maria Arena

15.7.2019

Charles Goerens

15.7.2019

Rasa Juknevičienė

15.7.2019

Άρθρο 58 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

   Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

   

   

5.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2019

21.1.2020

14.1.2021

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.6.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

71

11

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, Udo Bullmann, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Catherine Chabaud, Włodzimierz Cimoszewicz, Antoni Comín i Oliveres, Katalin Cseh, Ryszard Czarnecki, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Gianna Gancia, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Erik Marquardt, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Michèle Rivasi, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Christian Sagartz, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Marc Tarabella, Hermann Tertsch, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Özlem Demirel, Frances Fitzgerald, Paulo Rangel

Ημερομηνία κατάθεσης

7.6.2021

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

71

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Antoni Comín i Oliveres, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Frances Fitzgerald, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Tomas Tobé, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Catherine Chabaud, Katalin Cseh, Charles Goerens, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Maria Arena, Udo Bullmann, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Dietmar Köster, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Sven Mikser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Marc Tarabella

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

11

-

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

ID

Dominique Bilde, Maximilian Krah, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Bernhard Zimniok

NI

Κώστας Παπαδάκης

The Left

Özlem Demirel, Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo

 

8

0

ECR

Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ C 45 της 4.2.2019, σ. 1.

[2] ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 295.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 27.3.2019, P8_TA(2019)0298.

[4] Κανονισμός (ΕΕ) 233/2014 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, κανονισμός 234/2014 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης, κανονισμός (ΕΕ) 232/2014 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας, κανονισμός (ΕΕ) 235/2014 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου παγκοσμίως, κανονισμός 230/2014 για τη θέσπιση Μηχανισμού Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη, ταμείο εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κανονισμός (ΕΚ/ΕΥΡΑΤΟΜ) 480/2009), Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η εγγύησή του και το Ταμείο Εγγυήσεων (κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601), κοινός εκτελεστικός κανονισμός και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), και ορισμένα στοιχεία του κανονισμού (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 237/2014 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου