Postupak : 2018/0243(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0198/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0198/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/06/2021 - 16

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0279

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0198/2021</NoDocSe>
PDF 202kWORD 56k

<TitreType>PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2017/1601 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009</Titre>

<DocRef>(06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ19}Odbor za vanjske poslove
Odbor za razvoj</Commission>

Izvjestitelji: <Depute>Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė</Depute>

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 58. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2017/1601 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 (06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

 

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (06879/1/2021 – C90191/2021),

 uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2018.[1],

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 6. prosinca 2018.[2],

 uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju[3] o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0460),

 uzimajući u obzir izmijenjeni prijedlog Komisije (COM(2020)0459),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir privremeni sporazum koje su nadležni odbori odobrili u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

 uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

 uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za vanjske poslove i Odbora za razvoj u skladu sa člankom 58. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje u Odboru za vanjske poslove i Odboru za razvoj (A9-0198/2021),

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2. prima na znanje njegove izjave priložene ovoj Rezoluciji, koje će biti objavljene u seriji C Službenog lista Europske unije;

3. prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji, koje će biti objavljene u seriji C Službenog lista Europske unije;

4. utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

5. nalaže svojem predsjedniku da u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije potpiše akt s predsjednikom Vijeća;

6. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu, zajedno sa svim izjavama koje su priložene uz ovu rezoluciju, u Službenom listu Europske unije;

7. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa objedinjuje većinu prethodnih instrumenata za vanjsko financiranje[4]. Opći je cilj Instrumenta očuvanje i promicanje vrijednosti, načela i temeljnih interesa Unije diljem svijeta kako bi se postigli ciljevi i ostvarila načela vanjskog djelovanja Unije, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 5. te člancima 8. i 21. ugovora o Europskoj uniji, čime se doprinosi smanjenju, a dugoročno i iskorjenjivanju siromaštva, konsolidaciji, podupiranju i promicanju demokracije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, održivom razvoju i borbi protiv klimatskih promjena te rješavanju problema nezakonitih migracija i prisilnog raseljavanja, među ostalim otklanjanju njihovih temeljnih uzroka.

Instrumentom se doprinosi promicanju multilateralizma, ostvarenju međunarodnih obveza i ciljeva koje je Unija prihvatila, posebno ciljeva održivog razvoja, Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma, te promicanju snažnijih partnerstava s trećim zemljama, među ostalim sa zemljama europske susjedske politike, na temelju zajedničkih interesa i odgovornosti u cilju poticanja stabilizacije, dobrog upravljanja i izgradnje otpornosti.

Glavna postignuća u pregovorima ostvarena su u poglavlju o upravljanju Instrumentom, u kojem se Parlament uspješno zauzeo za delegirani akt koji će biti donesen 2021. i preispitan u sredini razdoblja provedbe, te kojim će se utvrditi konkretni ciljevi i prioritetna područja suradnje za južno susjedstvo, istočno susjedstvo, zapadnu Afriku, istočnu i srednju Afriku, južnu Afriku i Indijski ocean, Bliski istok, srednju Aziju, južnu Aziju, sjevernu i jugoistočnu Aziju, Pacifik, Ameriku i Karibe, kao i indikativni tematski ciljevi za geografski stup i okvirna financijska sredstva koja se dodjeljuju za zapadnu Afriku, istočnu i srednju Afriku, južnu Afriku i Indijski ocean.

Parlament je također postigao da se iz pričuve Instrumenta osigura dodatna 1 milijarda EUR za povećanje financiranja sljedećih tematskih programa: ljudska prava i demokraciju (200 milijuna EUR), organizacije civilnog društva (200 milijuna EUR) i program Globalni izazovi (600 milijuna EUR). Isto tako, postigao je da se Komisija obveže da ga detaljno informira prije mobilizacije pričuve i u potpunosti uzme u obzir njegove primjedbe.

U pregovorima se također povećao i udio rashoda u Instrumentu koji bi se trebali smatrati službenom razvojnom pomoći, na 93 %, dok je cilj klimatske politike povećan na 30 %, uz dodatni cilj biološke raznolikosti kojim će se doprinijeti ciljevima VFO-a u pogledu biološke raznolikosti.

Politički dogovor postignut tijekom pregovora također je obuhvaćao izjavu Komisije kojom se uspostavlja geopolitički dijalog na visokoj razini između relevantnih povjerenika Komisije i Europskog parlamenta, barem dvaput godišnje, čime Parlamentu dobiva dodatnu razinu strateških smjernica za provedbu Instrumenta.

Međuinstitucijski pregovori zaključeni su na političkoj razini 15. prosinca 2020., a na tehničkoj razini 24. veljače 2021. Vijeće je potvrdilo ishod pregovora na razini Odbora stalnih predstavnika (COREPER) 17. ožujka 2021., a Parlament ga je odobrio na zajedničkoj sjednici Odbora za vanjske poslove i Odbora za razvoj 18. ožujka 2021. Budući da stajalište Vijeća u prvom čitanju doneseno x. svibnja 2021. u potpunosti odražava dogovor postignut u ranom drugom čitanju, preporuka za drugo čitanje jest da se odobri stajalište Vijeća.


 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Europskog parlamenta o obustavi pomoći dodijeljene u okviru instrumenata za vanjsko financiranje

 

Europski parlament napominje da Uredba (EU) .../... o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa općenito upućuje na mogućnost obustave pomoći bez navođenja konkretnog razloga za takvu odluku. Takva bi se obustava pomoći trebala provoditi ako partnerska zemlja uporno ne poštuje načela demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja, ljudskih prava i temeljnih sloboda ili međunarodno priznate standarde nuklearne sigurnosti.

 

Međutim, Europski parlament napominje da se, za razliku od drugih geografskih područja suradnje, posebnim odredbama za područje susjedstva, naročito člankom 20. stavkom 2., predviđa povećana potpora civilnom društvu, sprečavanju sukoba i izgradnji mira, međuljudskim kontaktima, uključujući suradnju među lokalnim vlastima, potporu poboljšanju stanja ljudskih prava ili mjera potpore povezanih s krizom, u slučaju ozbiljnog ili trajnog narušavanja demokracije, ljudskih prava ili vladavine prava ili povećanog rizika od sukoba. Europski parlament stajališta je da treba pružiti takvu povećanu potporu navedenim područjima ako do takvog pogoršanja stanja dođe i u zemljama izvan susjedstva te podsjeća na to da se posebice člankom 4. stavkom 5. predviđa da se djelovanja koja se provode u okviru tematskih programa mogu poduzimati i u slučaju suspenzije geografskog programa.

 

Europski parlament smatra da bi svaka obustava pomoći u okviru tih instrumenata izmijenila ukupni financijski program dogovoren u okviru redovnog zakonodavnog postupka. Kao suzakonodavac i jedna od grana proračunskog tijela, Europski parlament stoga ima pravo u potpunosti iskoristiti svoje ovlasti u tom pogledu, ako se takva odluka donese.

 

 

Izjava Europskog parlamenta o Odluci Vijeća 2010/427/EU i strateškoj koordinaciji

 

Europski parlament napominje da su upućivanja na instrumente vanjskog djelovanja Unije u članku 9. Odluke Vijeća 2010/427/EU zastarjela te stoga smatra da bi radi pravne jasnoće taj članak trebalo ažurirati u skladu s postupkom utvrđenim u članku 27. stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji kako bi se uzeli u obzir instrumenti vanjske pomoći Unije primjenjivi u razdoblju VFO-a 2021. – 2027., odnosno Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa, Instrument pretpristupne pomoći, Europski instrument za međunarodnu suradnju u području nuklearne sigurnosti te Odluka o prekomorskom pridruživanju, uključujući Grenland.

 

Europski parlament poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da uspostave stratešku koordinacijsku strukturu sastavljenu od svih relevantnih službi Komisije i ESVD-a kako bi se osigurala dosljednost, sinergija, transparentnost i odgovornost u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) .../... o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa.


 

Izjava Komisije o geopolitičkom dijalogu s Europskim parlamentom o Instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa:

Europska komisija, imajući na umu funkcije političkog nadzora Europskog parlamenta utvrđene u članku 14. Ugovora o Europskoj uniji, obvezuje se provesti geopolitički dijalog na visokoj razini između tih dviju institucija o provedbi Uredbe (EU) XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) – Globalna Europa. Dijalog bi trebao omogućiti razmjenu mišljenja s Europskim parlamentom, čije će se stajalište o provedbi Instrumenta u potpunosti uzeti u obzir.

U okviru geopolitičkog dijaloga raspravljat će se o općim smjernicama za provedbu Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, među ostalim o programiranju prije donošenja programskih dokumenata, te o posebnim temama kao što su upotreba rezerve za nove izazove i prioritete ili primjena sredstava utjecaja koja rezultira mogućim promjenama u dodjeli sredstava namijenjenih migracijama ili obustava pomoći partnerskoj zemlji ako uporno ne poštuje načela demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Geopolitički dijalog bit će strukturiran na sljedeći način:

i. dijalog na visokoj razini između Visokog predstavnika/potpredsjednika, povjerenika zaduženih za međunarodna partnerstva te susjedstvo i proširenje, i Europskog parlamenta;

ii. trajni dijalog na razini viših dužnosnika s radnim skupinama AFET-a i DEVE-a kako bi se osigurala odgovarajuća priprema i daljnje postupanje nakon dijaloga na visokoj razini.

Dijalog na visokoj razini održavat će se najmanje dvaput godišnje. Jedan od sastanaka može se podudarati s Komisijinim predstavljanjem nacrta godišnjeg proračuna.

 

 

Izjava Komisije o uvodnim izjavama 50. i 51. i članku 8. stavku 10.

Regionalni programi potpore za migracije podupirat će sveobuhvatna, uravnotežena i prilagođena partnerstva s relevantnim zemljama podrijetla ili tranzita i zemljama domaćinima, na temelju fleksibilnog, poticajnog pristupa te uz potporu koordinacijskog mehanizma u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa. Prema potrebi će se dopunjavati mjerama u okviru programa za pojedine zemlje.

Kako bi se osigurala najučinkovitija upotreba tih sredstava, u skladu s prioritetima politika Unije i partnerskih zemalja, Europska komisija aktivno će provoditi te prioritete s pomoću svih relevantnih instrumenta Unije i sudjelovati u koordinaciji s državama članicama na sinkroniziran i učinkovit način. Osigurat će da Europski parlament i Vijeće budu redovito i detaljno obaviješteni kako bi se omogućila razmjena mišljenja.

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

Referentni dokumenti

06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

27.3.2019 T8-0298/2019

Prijedlog Komisije

COM(2018)0460 - C8-0275/2018

Nadležni odbori

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

17.6.2020

DEVE

17.6.2020

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Michael Gahler

15.7.2019

Maria Arena

15.7.2019

Charles Goerens

15.7.2019

Rasa Juknevičienė

15.7.2019

Članak 58. – Postupak u zajedničkom odboru

 Datum objave na plenarnoj sjednici

 

5.7.2018

Razmatranje u odboru

6.11.2019

21.1.2020

14.1.2021

 

Datum usvajanja

7.6.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

71

11

8

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, Udo Bullmann, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Catherine Chabaud, Włodzimierz Cimoszewicz, Antoni Comín i Oliveres, Katalin Cseh, Ryszard Czarnecki, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Gianna Gancia, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Erik Marquardt, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Michèle Rivasi, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Christian Sagartz, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Marc Tarabella, Hermann Tertsch, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Özlem Demirel, Frances Fitzgerald, Paulo Rangel

Datum podnošenja

7.6.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

71

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Antoni Comín i Oliveres, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Frances Fitzgerald, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Tomas Tobé, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Catherine Chabaud, Katalin Cseh, Charles Goerens, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Maria Arena, Udo Bullmann, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Dietmar Köster, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Marc Tarabella

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

 

11

-

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

ID

Dominique Bilde, Maximilian Krah, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Bernhard Zimniok

NI

Kostas Papadakis

The Left

Özlem Demirel, Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo

 

8

0

ECR

Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia

 

 

Korišteni znakovi

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

[1] SL C 45, 4.2.2019., str. 1.

[2] SL C 86, 7.3.2019., str. 295.

[3] Usvojeni tekstovi od 27.3.2019., P8_TA(2019)0298.

[4] Uredba (EU) 233/2014 o uspostavi Instrumenta financiranja za razvojnu suradnju, Uredba 234/2014 o uspostavi Instrumenta za partnerstvo, Uredba (EU) 232/2014 o uspostavi Europskog instrumenta za susjedstvo, Uredba (E) 235/2014 o uspostavi Instrumenta financiranja za demokraciju i ljudska prava širom svijeta, Uredba 230/2014 o uspostavi Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru te Uredba o njezinoj izmjeni iz 2017., Jamstveni fond za vanjsko djelovanje (Uredba EZ/Euratom) 480/2009), Europski fond za održivi razvoj i njegovo jamstvo i jamstveni fond (Uredba (EU) 2017/1601), Zajednička provedbena uredba i Europski razvojni fond te neki elementi Uredbe Vijeća (EURATOM) br. 237/2014 od 13. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta suradnje u području nuklearne sigurnosti.

Posljednje ažuriranje: 8. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti