Pranešimas - A9-0198/2021Pranešimas
A9-0198/2021

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“, iš dalies keičiamas ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 466/2014/ES ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601 ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

7.6.2021 - (06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD)) - ***II


Užsienio reikalų komitetas
Vystymosi komitetas
Pranešėjai: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė
(Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)


Procedūra : 2018/0243(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0198/2021
Pateikti tekstai :
A9-0198/2021
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“, iš dalies keičiamas ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 466/2014/ES ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601 ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009 (06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (06879/1/2021 – C90191/2021),

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

 atsižvelgdamas į savo poziciją[3] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0460) per pirmąjį svarstymą,

 atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2020)0459),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingi komitetai patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

 atsižvelgdamas į bendrus Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0198/2021),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pritaria savo pareiškimams, pridėtiems prie šios rezoliucijos, kurie bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

3. atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos, kurie bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

4. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

5. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

6. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas kartu su visais prie šios rezoliucijos pridedamais pareiškimais būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KVTBP) „Globali Europa“ sujungia didžiąją dalį ankstesnių išorės finansavimo priemonių[4]. Šios priemonės bendrasis tikslas – visame pasaulyje puoselėti ir propaguoti Sąjungos vertybes, principus ir pagrindinius interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 bei 21 straipsniuose, ir taip prisidėti prie skurdo mažinimo ir, ilgainiui, panaikinimo, demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, darnaus vystymosi ir kovos su klimato kaita įtvirtinimo, rėmimo ir skatinimo, kovos su neteisėta migracija ir priverstiniu persikėlimu, įskaitant jų pagrindines priežastis.

Priemone padedama skatinti daugiašališkumą, įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus ir tikslus, kuriems Sąjunga yra pritarusi, ypač darnaus vystymosi tikslus (DVT), Darbotvarkę iki 2030 m. bei Paryžiaus susitarimą, taip pat skatinti stipresnes partnerystes su trečiosiomis valstybėmis, be kita ko, su Europos kaimynystės politikos šalimis, remiantis abipusiais interesais ir atsakomybe siekiant skatinti stabilizavimą, gerą valdymą ir atsparumo stiprinimą.

Pagrindiniai derybų pasiekimai buvo susiję su šios priemonės valdymo skyriumi, dėl kurio Parlamentas sėkmingai užtikrino, kad 2021 m. būtų priimtas deleguotasis aktas, kuris turėtų būti peržiūrėtas laikotarpio viduryje ir kuriame turėtų būti nustatyti konkretūs tikslai ir prioritetinės bendradarbiavimo sritys Pietinės kaimynystės šalims, Rytinės kaimynystės šalims, Vakarų Afrikai, Rytų ir Centrinei Afrikai, Pietų Afrikai ir Indijos vandenyno regionui, Artimiesiems Rytams, Vidurinei Azijai, Pietų Azijai, Šiaurės ir Pietryčių Azijai, Ramiajam vandenynui, Šiaurės ir Pietų Amerikai ir Karibams, taip pat geografinio ramsčio orientaciniai teminiai tikslai ir orientaciniai finansiniai asignavimai Vakarų Afrikai, Rytų ir Centrinei Afrikai, Pietų Afrikai ir Indijos vandenyno regionui.

Parlamentas taip pat užtikrino papildomų 1 mlrd. EUR lėšų, garantuotų iš priemonės rezervo, kad būtų galima padidinti žmogaus teisių ir demokratijos (200 mln. EUR), pilietinės visuomenės organizacijų (200 mln. EUR) ir Visuotinių uždavinių programos (600 mln. EUR) teminių programų finansavimą, ir Komisijos įsipareigojimą prieš mobilizuojant rezervo lėšas išsamiai informuoti Europos Parlamentą ir visapusiškai atsižvelgti į jo pastabas.

Derybose taip pat pasiekta, kad priemonei skirta išlaidų dalis, kuri turėtų būti laikoma oficialia parama vystymuisi (OPV), būtų padidinta iki 93 proc., o klimato politikos tikslas būtų padidintas iki 30 proc., taip pat nustatytas papildomas biologinės įvairovės tikslas siekiant prisidėti prie DFP biologinės įvairovės tikslų įgyvendinimo.

Derybų metu pasiektas politinis susitarimas taip pat apėmė Komisijos pareiškimą, kad ne rečiau kaip du kartus per metus organizuojamas aukšto lygio geopolitinis atitinkamų Komisijos narių ir Europos Parlamento dialogas. Taip Parlamentui suteikiamos papildomos strateginės su priemonės įgyvendinimu susijusios įžvalgos galimybės.

Tarpinstitucinių derybų užbaigimo data: 2020 m. gruodžio 18 d. (politinis lygmuo) ir 2021 m. vasario 24 d. (techninis lygmuo). Derybų rezultatus Taryba patvirtino Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) lygmeniu 2021 m. kovo 17 d., o Parlamentas juos patvirtino bendrame Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto posėdyje 2021 m. kovo 18 d. Kadangi 2021 m. gegužės x d. per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija visiškai atitinka išankstinį susitarimą per antrąjį svarstymą, antrojo svarstymo metu rekomenduojama patvirtinti Tarybos poziciją.


 

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas dėl pagalbos, skiriamos pagal finansines priemones, sustabdymo

 

Europos Parlamentas pažymi, kad Reglamente (ES).../..., kuriuo nustatoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“, pateikiama bendra nuoroda, kad esama galimybės sustabdyti pagalbą nenurodant konkretaus tokio sprendimo pagrindo. Tokiu būdu pagalba turėtų būti sustabdyta tais atvejais, kai šalis partnerė nuolat nesilaiko demokratijos, teisinės valstybės ar gero valdymo principų arba nepaiso žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių arba tarptautiniu mastu pripažintų branduolinės saugos standartų.

 

Vis dėlto Europos Parlamentas pažymi, kad, kitaip nei kitų geografinių bendradarbiavimo sričių atveju, specialiose kaimynystės regionui skirtose nuostatose, visų pirma 20 straipsnio 2 dalyje, numatyta didesnė parama pilietinei visuomenei, konfliktų prevencijai ir taikos kūrimui, žmonių tarpusavio ryšiams, įskaitant vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, parama žmogaus teisių padėties ar su krize susijusių paramos priemonių gerinimui didelio ar nuolatinio demokratijos, žmogaus teisių ar teisinės valstybės padėties blogėjimo atveju arba padidėjus konfliktų grėsmei. Europos Parlamentas mano, kad tokia didesnė parama pirmiau minėtose srityse taip pat turėtų būti teikiama, jei minėtas padėties blogėjimas vyksta šalyse, kurios nepriklauso kaimynystės regionui, ir primena, kad, visų pirma, 4 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad veiksmai pagal temines programas taip pat gali būti vykdomi tais atvejais, kai geografinė programa yra sustabdyta.

 

Europos Parlamentas mano, kad bet koks pagal šias priemones teikiamos pagalbos sustabdymas pakeistų pagal įprastą teisėkūros procedūrą sutartą bendrą finansinį režimą. Kaip viena iš teisėkūros institucijų ir vienas iš biudžeto valdymo instituciją sudarančių narių Europos Parlamentas šiuo požiūriu turi teisę visapusiškai įgyvendinti savo prerogatyvas, jeigu toks sprendimas būtų priimtas.

 

 

Europos Parlamento pareiškimas dėl Tarybos sprendimo 2010/427/ES ir strateginio koordinavimo

 

Europos Parlamentas pažymi, kad Tarybos sprendimo 2010/427/ES 9 straipsnyje pateiktos nuorodos į Sąjungos išorės veiksmų priemones yra nebeaktualios, todėl mano, kad siekiant teisinio aiškumo šis straipsnis turėtų būti atnaujintas Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, kad būtų atsižvelgta į 2021–2027 m. DFP laikotarpiu taikomas Sąjungos išorės pagalbos priemones, t. y. į Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę „Globali Europa“, Pasirengimo narystei paramos priemonę ir Europos branduolinės saugos tarptautinio bendradarbiavimo priemonę, taip pat į Sprendimą dėl užjūrio asociacijos, įskaitant Grenlandiją.

 

Europos Parlamentas ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) sukurti strateginio koordinavimo struktūrą, sudarytą iš visų atitinkamų Komisijos tarnybų ir EIVT, siekiant užtikrinti nuoseklumą, sinergiją, skaidrumą ir atskaitomybę, kaip nurodyta Reglamento (ES).../..., kuriuo sukuriama Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“, 5 straipsnyje.

 

 

Komisijos pareiškimas dėl geopolitinio dialogo su Europos Parlamentu dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės „Globali Europa“:

Europos Komisija, atsižvelgdama į Europos Parlamento politinės kontrolės funkcijas, nustatytas Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnyje, įsipareigoja vesti abiejų institucijų aukšto lygio geopolitinį dialogą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) XXX/XXX, kuriuo nustatoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KVTBP) „Globali Europa“, įgyvendinimo. Šis dialogas turėtų sudaryti sąlygas keistis nuomonėmis su Europos Parlamentu, į kurio poziciją dėl KVTBP įgyvendinimo bus visapusiškai atsižvelgta.

Palaikant geopolitinį dialogą bus aptariamos bendros gairės dėl KVTBP įgyvendinimo, be kita ko, dėl programavimo prieš priimant programavimo dokumentus, ir dėl konkrečių temų, pavyzdžiui, dėl naujiems uždaviniams ir prioritetams skirto rezervo naudojimo arba dėl svertų taikymo, dėl kurio gali pasikeisti migracijai skirtas finansavimas arba sustabdytas paramos teikimas šaliai partnerei, kai ji nuolat nesilaiko demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principų.

Geopolitinio dialogo struktūra bus tokia:

i) Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo bei Komisijos narių, atsakingų už tarptautinę partnerystę, kaimynystės politiką ir plėtrą, ir Europos Parlamento aukšto lygio dialogas;

ii) nuolatinis dialogas vyresniųjų pareigūnų lygmeniu su AFET ir DEVE darbo grupėmis siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą aukšto lygio dialogui ir tolesnę su juo susijusią veiklą.

Aukšto lygio dialogas vyks bent du kartus per metus. Vienas iš posėdžių gali sutapti su posėdžiu, per kurį Komisija pateiks metinį biudžeto projektą.

 

Komisijos pareiškimas dėl 50 ir 51 konstatuojamųjų dalių bei 8 straipsnio 10 dalies:

Pagal regionines migracijos rėmimo programas bus remiamos visapusiškos, subalansuotos ir konkretiems tikslams pritaikytos partnerystės su atitinkamomis kilmės ar tranzito šalimis ir priimančiosiomis šalimis, laikantis lankstaus skatinamojo požiūrio ir įgyvendinant koordinavimo mechanizmą pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę „Globali Europa“. Prireikus jas papildys veiksmai pagal šalių programas.

Siekdama užtikrinti, kad šios lėšos būtų naudojamos kuo veiksmingiau ir darytų kuo didesnį poveikį, atsižvelgiant į Sąjungos ir šalių partnerių politikos prioritetus, Europos Komisija aktyviai įgyvendins šiuos prioritetus pasitelkdama visas atitinkamas Sąjungos priemones ir sinchronizuotai bei veiksmingai koordinuodama veiksmus su valstybėmis narėmis. Ji užtikrins, kad Europos Parlamentas ir Taryba būtų išsamiai ir reguliariai informuojami, kad būtų galima keistis nuomonėmis.

 

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas

Nuorodos

06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD)

Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

27.3.2019 T8-0298/2019

Komisijos pasiūlymas

COM(2018)0460 - C8-0275/2018

Atsakingi komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

17.6.2020

DEVE

17.6.2020

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Michael Gahler

15.7.2019

Maria Arena

15.7.2019

Charles Goerens

15.7.2019

Rasa Juknevičienė

15.7.2019

58 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

5.7.2018

Svarstymas komitete

6.11.2019

21.1.2020

14.1.2021

 

Priėmimo data

7.6.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

71

11

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, Udo Bullmann, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Catherine Chabaud, Włodzimierz Cimoszewicz, Antoni Comín i Oliveres, Katalin Cseh, Ryszard Czarnecki, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Gianna Gancia, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Erik Marquardt, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Michèle Rivasi, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Christian Sagartz, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Marc Tarabella, Hermann Tertsch, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Özlem Demirel, Frances Fitzgerald, Paulo Rangel

Pateikimo data

7.6.2021

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

71

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Antoni Comín i Oliveres, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Frances Fitzgerald, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Tomas Tobé, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Catherine Chabaud, Katalin Cseh, Charles Goerens, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Maria Arena, Udo Bullmann, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Dietmar Köster, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Marc Tarabella

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

 

11

-

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

ID

Dominique Bilde, Maximilian Krah, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Bernhard Zimniok

NI

Kostas Papadakis

The Left

Özlem Demirel, Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo

 

8

0

ECR

Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2021 m. birželio 8 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika