Procedūra : 2018/0243(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0198/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0198/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 09/06/2021 - 16

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0279

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0198/2021</NoDocSe>
PDF 208kWORD 57k

<TitreType>IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē”, groza un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 466/2014/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1601 un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009</Titre>

<DocRef>(06879/1/2021 – C9-0169/2020 – 2018/0243(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ19}Ārlietu komiteja
Attīstības komiteja</Commission>

Referenti: <Depute>Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė</Depute>

(Kopīgā komiteju procedūra — Reglamenta 58. pants)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē”, groza un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 466/2014/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1601 un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (06879/1/2021 – C9-0169/2020 – 2018/0243(COD))

 

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (06879/1/2021 – C9-0169/2020),

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. decembra atzinumu[1],

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 6. decembra atzinumu[2],

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0460),

 ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2020)0459),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgās komitejas apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Ārlietu komitejas un Attīstības komitejas kopīgās apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

 ņemot vērā Ārlietu komitejas un Attīstības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0198/2021),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. apstiprina savus paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai un tiks publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

3. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai un tiks publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

4. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

5. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

6. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir pārbaudīts, vai ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu kopā ar visiem šai rezolūcijai pievienotajiem paziņojumiem Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


 

ĪSS PAMATOJUMS

NDICI “Eiropa pasaulē” apvieno lielāko daļu iepriekšējo ārējās finansēšanas instrumentu[4]. Šī instrumenta vispārējais mērķis ir atbalstīt un veicināt Savienības vērtības, principus un pamatintereses pasaulē, lai sasniegtu Savienības ārējās darbības mērķus un principus, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā, 8. un 21. pantā, tādējādi sekmējot nabadzības mazināšanu un – ilgtermiņā – izskaušanu, konsolidējot, atbalstot un veicinot demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, ilgtspējīgu attīstību un cīņu pret klimata pārmaiņām un pievēršoties neatbilstīgai migrācijai un piespiedu pārvietošanai, tostarp to pamatcēloņiem.

Instruments palīdz veicināt multilaterālismu, īstenot starptautiskās saistības un mērķus, par kuriem Savienība ir vienojusies, jo īpaši ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), Programmu 2030. gadam un Parīzes nolīgumu, un veicināt spēcīgākas partnerības ar trešām valstīm, tostarp ar Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm, pamatojoties uz savstarpējām interesēm un pašatbildību, lai veicinātu stabilizāciju, labu pārvaldību un noturības veidošanu.

Galvenie sasniegumi sarunās bija instrumenta pārvaldības sadaļā, kurā Parlaments sekmīgi panāca to, ka 2021. gadā tiks pieņemts deleģētais akts, kas tiks pārskatīts termiņa vidusposmā un kurā noteikti konkrēti mērķi un prioritārās sadarbības jomas attiecībā uz dienvidu kaimiņreģionu, austrumu kaimiņreģionu, Rietumāfriku, Austrumāfriku un Centrālo Āfriku, Dienvidāfriku un Indijas okeāna reģionu, Tuvajiem Austrumiem, Vidusāziju, Dienvidāziju, Ziemeļāziju un Dienvidaustrumāziju, Klusā okeāna reģionu, Ziemeļameriku un Dienvidameriku, Karību jūras reģionu, kā arī indikatīvie tematiskie mērķi ģeogrāfiskajam pīlāram un indikatīvie finanšu piešķīrumi Rietumāfrikai, Austrumāfrikai un Centrālajai Āfrikai, Dienvidāfrikai un Indijas okeāna reģionam.

Parlaments panāca arī to, ka no instrumenta rezerves līdzekļiem tiek garantēts papildu 1 miljards EUR, lai palielinātu tematisko programmu finansējumu: cilvēktiesības un demokrātija (200 miljoni EUR), pilsoniskās sabiedrības organizācijas (200 miljoni EUR) un programma “Globālās problēmas” (600 miljoni EUR), kā arī to, ka Komisija apņemas pirms rezerves izmantošanas detalizēti informēt Eiropas Parlamentu un pilnībā ņemt vērā tā piezīmes.

Sarunas ļāva arī līdz 93 % palielināt instrumenta izdevumu daļu, kas būtu kvalificējama kā oficiālā attīstības palīdzība (OAP), un palielināt mērķi attiecībā uz rīcību klimata politikas jomā, kas tika noteikts 30 % apmērā un ko papildina bioloģiskās daudzveidības mērķis, lai veicinātu DFS bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanu.

Sarunās panāktā politiskā vienošanās ietvēra arī Komisijas paziņojumu, ar ko izveido augsta līmeņa ģeopolitisko dialogu starp attiecīgajiem komisāriem un Eiropas Parlamentu vismaz divas reizes gadā, sniedzot Parlamentam papildu stratēģiskās ievirzes instrumenta īstenošanai.

Iestāžu sarunas politiskā līmenī tika pabeigtas 2020. gada 15. decembrī un tehniskā līmenī – 2021. gada 24. februārī. Sarunu iznākumu Padome Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) līmenī apstiprināja 2021. gada 17. martā, un Parlaments to apstiprināja Ārlietu komitejas un Attīstības komitejas kopīgajā sanāksmē 2021. gada 18. martā. Tā kā Padomes nostāja pirmajā lasījumā, ko pieņēma 2021. gada x. maijā, pilnībā atspoguļo vienošanos, kas tika panākta agrīnā otrā lasījuma posmā, ieteikums otrajam lasījumam ir apstiprināt Padomes nostāju.


 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta paziņojums par palīdzības, kas piešķirta saskaņā ar ārējās finansēšanas instrumentiem, apturēšanu

 

Eiropas Parlaments norāda, ka Regulā (ES).../..., ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē”, ir ietverta vispārēja atsauce uz iespēju apturēt palīdzību, nenorādot konkrētu šāda lēmuma pamatojumu. Šāda palīdzības apturēšana būtu jāīsteno, ja partnervalsts pastāvīgi neievēro demokrātijas, tiesiskuma vai labas pārvaldības principus, cilvēktiesības un pamatbrīvības vai starptautiski atzītus kodoldrošības standartus.

 

Tomēr Eiropas Parlaments norāda, ka atšķirībā no citiem ģeogrāfiskajiem sadarbības apgabaliem īpaši noteikumi attiecībā uz kaimiņreģioniem, jo īpaši 20. panta 2. punkts, paredz lielāku atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, konfliktu novēršanai un miera veidošanai, cilvēku savstarpējo kontaktu veicināšanai, tostarp vietējo iestāžu sadarbībai, stāvokļa uzlabošanai cilvēktiesību jomā vai atbalsta pasākumiem krīzes gadījumā, ja nopietni vai ilgstoši pasliktinās demokrātija, cilvēktiesības vai tiesiskums vai palielinās konfliktu risks. Eiropas Parlaments uzskata, ka palielināts atbalsts iepriekš minētajām jomām būtu jāsniedz arī tad, ja šāda situācijas pasliktināšanās notiek valstīs ārpus kaimiņreģiona, un atgādina, ka jo īpaši 4. panta 5. punktā ir paredzēts, ka darbības, ko īsteno, izmantojot tematiskās programmas, var veikt arī tad, ja ģeogrāfiskā programma ir apturēta.

 

Eiropas Parlaments uzskata, ka jebkāda palīdzības apturēšana šo instrumentu ietvaros mainītu vispārējo finanšu shēmu, par kuru panākta vienošanās saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Eiropas Parlaments kā viens no likumdevējiem un viena no budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm tādējādi var pilnībā izmantot savas prerogatīvas, ja šāds lēmums būtu jāpieņem.

 

 

Eiropas Parlamenta paziņojums par Padomes Lēmumu 2010/427/ES un stratēģisko koordināciju

 

Eiropas Parlaments norāda, ka atsauces uz Savienības ārējās darbības instrumentiem Padomes Lēmuma 2010/427/ES 9. pantā ir novecojušas, un tādēļ uzskata, ka juridiskās skaidrības labad šis pants būtu jāatjaunina saskaņā ar procedūru, kas noteikta Līguma par Eiropas Savienību 27. panta 3. punktā, lai ņemtu vērā Savienības ārējās palīdzības instrumentus, kas piemērojami 2021.–2027. gada DFS periodā, proti, Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē”, Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu, Eiropas Starptautiskās kodoldrošuma sadarbības instrumentu un Lēmumu par aizjūras asociāciju, ietverot Grenlandi.

 

Eiropas Parlaments aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) izveidot stratēģisku koordinācijas struktūru, kurā darbotos visi attiecīgie Komisijas un EĀDD dienesti, lai nodrošinātu saskaņotību, sinerģiju, pārredzamību un pārskatatbildību saskaņā ar 5. pantu Regulā (ES).../..., ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē”.

 

Komisijas deklarācija par ģeopolitisko dialogu ar Eiropas Parlamentu par Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu – Globālā Eiropa:

Eiropas Komisija, ņemot vērā Eiropas Parlamenta politiskās kontroles funkcijas, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 14. pantā, apņemas īstenot augsta līmeņa ģeopolitisku dialogu starp abām iestādēm par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) XXX/XXX, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (NDICI) – Globālā Eiropa. Šim dialogam būtu jāsniedz iespēja apmainīties viedokļiem ar Eiropas Parlamentu, kura nostāja attiecībā uz NDICI īstenošanu tiks pilnībā ņemta vērā.

Ģeopolitiskajā dialogā tiks apspriestas vispārējās pamatnostādnes par NDICI īstenošanu, tostarp par plānošanu pirms plānošanas dokumentu pieņemšanas, un konkrēti jautājumi, piemēram, par jaunām problēmām un prioritātēm paredzētās rezerves izmantošanu vai sviras piemērošanu, kā rezultāts varētu būt izmaiņas migrācijai paredzētā finansējuma piešķiršanā vai palīdzības apturēšana partnervalstij, ja tā pastāvīgi pārkāpj demokrātijas, tiesiskuma, labas pārvaldības, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas principus.

Ģeopolitiskā dialoga struktūra būs šāda.

i) Augsta līmeņa dialogs starp Augsto pārstāvi / priekšsēdētājas vietnieku un komisāriem, kas atbild par starptautiskajām partnerībām un par  kaimiņattiecībām un paplašināšanos, un Eiropas Parlamentu.

ii) Pastāvīgs dialogs augstāko amatpersonu līmenī ar Ārlietu komisijas un Attīstības komitejas darba grupām, lai nodrošinātu pienācīgu sagatavošanos augsta līmeņa dialogam un tā pēcpasākumus.

Augsta līmeņa dialogs notiks vismaz divas reizes gadā. Viena no sanāksmēm var notikt tajā pašā laikā, kad Komisija iesniegs gada budžeta projektu.

 

Komisijas deklarācija par 50. un 51. apsvērumu un 8.10. pantu:

Reģionālās migrācijas atbalsta programmas atbalstīs visaptverošas, līdzsvarotas un īpaši pielāgotas partnerības ar attiecīgajām izcelsmes vai tranzīta valstīm un uzņēmējām valstīm, izmantojot elastīgu stimulējošu pieeju, un tās tiks atbalstītas ar “Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta – Globālā Eiropa” koordinācijas mehānismu. Vajadzības gadījumā tās papildinās ar darbībām saskaņā ar valstu programmām.

Lai nodrošinātu šo līdzekļu iespējami efektīvu un iedarbīgu izmantojumu saskaņā ar Savienības un partnervalstu politikas prioritātēm, Eiropas Komisija aktīvi īstenos šīs prioritātes, izmantojot visus attiecīgos Savienības instrumentus, un sinhronizētā un efektīvā veidā piedalīsies koordinēšanā ar dalībvalstīm. Tā nodrošinās, ka Eiropas Parlaments un Padome tiek detalizēti un regulāri informēti, lai būtu iespējama viedokļu apmaiņa.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide

Atsauces

06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

27.3.2019 T8-0298/2019

Komisijas priekšlikums

COM(2018)0460 - C8-0275/2018

Atbildīgās komitejas

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

17.6.2020

DEVE

17.6.2020

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Michael Gahler

15.7.2019

Maria Arena

15.7.2019

Charles Goerens

15.7.2019

Rasa Juknevičienė

15.7.2019

58. pants – kopīgā komiteju procedūra

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

5.7.2018

Izskatīšana komitejā

6.11.2019

21.1.2020

14.1.2021

 

Pieņemšanas datums

7.6.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

71

11

8

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, Udo Bullmann, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Catherine Chabaud, Włodzimierz Cimoszewicz, Antoni Comín i Oliveres, Katalin Cseh, Ryszard Czarnecki, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Gianna Gancia, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Erik Marquardt, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Michèle Rivasi, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Christian Sagartz, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Marc Tarabella, Hermann Tertsch, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok, Željana Zovko

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Özlem Demirel, Frances Fitzgerald, Paulo Rangel

Iesniegšanas datums

7.6.2021

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

71

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Antoni Comín i Oliveres, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Frances Fitzgerald, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Tomas Tobé, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Catherine Chabaud, Katalin Cseh, Charles Goerens, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Maria Arena, Udo Bullmann, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Dietmar Köster, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Marc Tarabella

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

 

11

-

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

ID

Dominique Bilde, Maximilian Krah, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Bernhard Zimniok

NI

Kostas Papadakis

The Left

Özlem Demirel, Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo

 

8

0

ECR

Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1] OV C 45, 4.2.2019., 1. lpp.

[2] OV C 86, 7.3.2019., 295. lpp.

[3] Pieņemtie teksti, 27.3.2019., P8_TA(2019)0298.

[4] Regula (ES) Nr. 233/2014, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā, Regula (ES) Nr. 234/2014, ar ko izveido Partnerības instrumentu, Regula (ES) Nr. 232/2014, ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu, Regula (ES) Nr. 235/2014, ar ko izveido finanšu instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībām visā pasaulē, Regula (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu, un to grozošā 2017. gada regula, Garantiju fonds ārējai darbībai (Regula (EK/Euratom) Nr. 480/2009), Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai, tā garantija un tā garantiju fonds (Regula (ES) 2017/1601), Kopējā īstenošanas regula un Eiropas Attīstības fonds (EAF), kā arī daži Padomes 2013. gada 13. decembra Regulas (Euratom) Nr. 237/2014, ar ko izveido Instrumentu sadarbībai kodoldrošības jomā, elementi.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika