Procedura : 2018/0243(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0198/2021

Teksty złożone :

A9-0198/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/06/2021 - 16

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0279

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0198/2021</NoDocSe>
PDF 216kWORD 59k

<TitreType>ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny Wymiar Europy”, zmieniającego i uchylającego decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009</Titre>

<DocRef>(06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ19}Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Rozwoju</Commission>

Sprawozdawcy: <Depute>Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė</Depute>

(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 58 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego

Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny Wymiar Europy”, zmieniającego i uchylającego decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 (06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06879/1/2021 – C90191/2021),

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 12 grudnia 2018 r.[1],

 uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 6 grudnia 2018 r.[2],

 uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[3] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0460),

 uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2020)0459),

 uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisje przedmiotowo właściwe na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

 uwzględniając art. 67 Regulaminu,

 uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju zgodnie art. 58 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Spraw Zagranicznych i Komisję Rozwoju (A9-0198/2021),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza swoje oświadczenia załączone do niniejszej rezolucji, które zostaną opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostaną opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

4. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi oświadczeniami załączonymi do niniejszej rezolucji;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” łączy w sobie większość dotychczasowych instrumentów finansowania zewnętrznego[4]. Celem ogólnym tego instrumentu jest umacnianie i propagowanie wartości, zasad i podstawowych interesów Unii na całym świecie, tak aby dążyć do realizacji celów i zasad działań zewnętrznych Unii określonych w art. 3 ust. 5, art. 8 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej, a tym samym przyczynianie się do ograniczenia, a w perspektywie długofalowej do eliminacji ubóstwa, do umacniania, wspierania i propagowania demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianą klimatu oraz do wyeliminowania migracji nieuregulowanej i przymusowych wysiedleń, w tym ich pierwotnych przyczyn.

Instrument ten przyczynia się do wspierania multilateralizmu, wypełnienia międzynarodowych zobowiązań i celów, na które Unia przystała, w szczególności celów zrównoważonego rozwoju, Agendy 2030 oraz porozumienia paryskiego, a także propagowania silniejszego partnerstwa z państwami trzecimi, w tym z państwami objętymi europejską polityką sąsiedztwa, w oparciu o wzajemne interesy i poczucie odpowiedzialności, z myślą o wspieraniu stabilizacji, dobrych rządów i budowaniu odporności.

Najważniejsze wyniki negocjacji osiągnięto w rozdziale dotyczącym zarządzania instrumentem, w którym Parlament zapewnił przyjęcie aktu delegowanego w 2021 r., wraz z przeglądem śródokresowym, określającym szczegółowe cele i priorytetowe obszary współpracy dla sąsiedztwa południowego, sąsiedztwa wschodniego, Afryki Zachodniej, Afryki Wschodniej i Środkowej, Afryki Południowej i Oceanu Indyjskiego, Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej, Azji Południowej, Azji Północnej i Południowo-Wschodniej, regionu Pacyfiku, Ameryki i Karaibów, a także indykatywne cele tematyczne dla filara geograficznego oraz orientacyjne alokacje finansowe dla Afryki Zachodniej, Afryki Wschodniej i Środkowej, Afryki Południowej i Oceanu Indyjskiego.

Parlament uzyskał również dodatkowy 1 mld EUR w postaci środków gwarantowanych z rezerwy instrumentu na zwiększenie finansowania programów tematycznych: prawa człowieka i demokracja (200 mln EUR), organizacje społeczeństwa obywatelskiego (200 mln EUR), globalne wyzwania (600 mln EUR), a także uzyskał zobowiązanie Komisji do szczegółowego informowania Parlamentu Europejskiego przed uruchomieniem rezerwy i do pełnego uwzględniania jego uwag.

W wyniku negocjacji zwiększono również do 93 % udział instrumentu w wydatkach, które powinny zostać zakwalifikowane jako oficjalna pomoc rozwojowa (ODA), oraz zwiększono cel dotyczący działań w dziedzinie klimatu do 30 %, a także ustalono dodatkowy cel dotyczący różnorodności biologicznej, aby przyczynić się do realizacji celów WRF w zakresie różnorodności biologicznej.

Porozumienie polityczne osiągnięte w negocjacjach obejmuje również oświadczenie Komisji ustanawiające dialog geopolityczny wysokiego szczebla między właściwymi komisarzami a Parlamentem Europejskim. Dialog ten będzie odbywał się co najmniej dwa razy w roku, zapewniając Parlamentowi dodatkowe strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania instrumentu.

Negocjacje międzyinstytucjonalne zakończyły się na szczeblu politycznym 15 grudnia 2020 r., a na szczeblu technicznym 24 lutego 2021 r. Wynik negocjacji został zatwierdzony przez Radę na szczeblu Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) 17 marca 2021 r., a przez Parlament na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju 18 marca 2021 r. Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu przyjęte x maja 2021 r. w pełni odzwierciedla osiągnięte wczesne porozumienie w drugim czytaniu, zaleca się zatwierdzenie stanowiska Rady w drugim czytaniu.


 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie zawieszenia pomocy przyznawanej na mocy instrumentów finansowania zewnętrznego

 

Parlament Europejski zauważa, że rozporządzenie (UE) .../... ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny Wymiar Europy” zawiera ogólne odniesienie do możliwości zawieszenia pomocy, nie określając konkretnej podstawy takiej decyzji. Takie zawieszenie pomocy powinno nastąpić w przypadku, gdy kraj partnerski trwale nie przestrzega zasad demokracji, praworządności, dobrych rządów, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności lub uznanych na szczeblu międzynarodowym norm bezpieczeństwa jądrowego.

 

Parlament Europejski zauważa jednak, że w przeciwieństwie do innych geograficznych obszarów współpracy, przepisy szczególne dotyczące obszaru objętego polityką sąsiedztwa, w szczególności art. 20 ust. 2, przewidują zwiększone wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania konfliktom i budowania pokoju, kontaktów międzyludzkich, w tym współpracy między władzami lokalnymi, wsparcia na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka lub środków wsparcia związanych z sytuacjami kryzysowymi, w przypadku poważnego lub trwałego pogorszenia się sytuacji w zakresie demokracji, praw człowieka lub praworządności, lub podwyższonego ryzyka konfliktu. Parlament Europejski uważa, że takie zwiększone wsparcie dla wyżej wymienionych obszarów powinno być udzielane, jeżeli takie pogorszenie ma miejsce również w krajach spoza obszaru objętego polityką sąsiedztwa, i przypomina, że w szczególności art. 4 ust. 5 przewiduje, że działania realizowane poprzez programy tematyczne mogą być również podejmowane w przypadku zawieszenia programu geograficznego.

 

Parlament Europejski uważa, że każde zawieszenie pomocy w ramach tych instrumentów prowadziłoby do modyfikacji ogólnego systemu finansowego uzgodnionego w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Jako współprawodawca i jeden z dwóch organów władzy budżetowej Parlament Europejski jest w związku z tym uprawniony do pełnego korzystania w tym zakresie ze swoich prerogatyw, gdyby taka decyzja miała zostać podjęta.

 

 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji Rady 2010/427/UE i koordynacji strategicznej

 

Parlament Europejski zauważa, że odniesienia do instrumentów działań zewnętrznych Unii w art. 9 decyzji Rady 2010/427/UE są nieaktualne, i dlatego uważa, że dla jasności prawnej należy zaktualizować ten artykuł zgodnie z procedurą określoną w art. 27 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w celu uwzględnienia unijnych instrumentów pomocy zewnętrznej mających zastosowanie w okresie objętym WRF na lata 2021–2027, a mianowicie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny Wymiar Europy”, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego oraz decyzji o stowarzyszeniu zamorskim, w tym z Grenlandią.

 

Parlament Europejski wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do ustanowienia struktury koordynacji strategicznej obejmującej wszystkie odpowiednie służby Komisji i ESDZ w celu zapewnienia spójności, synergii, przejrzystości i rozliczalności zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) .../... ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny Wymiar Europy”.


 

Oświadczenie Komisji w sprawie geopolitycznego dialogu z Parlamentem Europejskim na temat Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy”:

Mając na uwadze funkcje kontroli politycznej Parlamentu Europejskiego określone w art. 14 Traktatu o Unii Europejskiej, Komisja Europejska zobowiązuje się do prowadzenia dialogu geopolitycznego wysokiego szczebla między obiema instytucjami na temat wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) XXX/XXX ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) – „Globalny wymiar Europy”. Dialog ten powinien umożliwić wymianę poglądów z Parlamentem Europejskim, którego stanowisko w sprawie wdrażania ISWMR zostanie w pełni uwzględnione.

W ramach dialogu geopolitycznego omówione zostaną ogólne kierunki wdrażania ISWMR, w tym kwestia programowania przed przyjęciem dokumentów programowych, oraz konkretne tematy, takie jak wykorzystanie rezerwy na nowe wyzwania i priorytety lub stosowanie efektu mnożnikowego prowadzącego do ewentualnych zmian w przydziale środków finansowych związanych z migracją lub zawieszenie pomocy dla kraju partnerskiego, w przypadku gdy kraj ten trwale nie przestrzega zasad demokracji, praworządności, dobrych rządów, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.

Dialog geopolityczny będzie zorganizowany w następujący sposób:

(i) dialog wysokiego szczebla między wysokim przedstawicielem/wiceprzewodniczącym i komisarzami do spraw partnerstw międzynarodowych oraz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia a Parlamentem Europejskim;

(ii) stały dialog urzędników wyższego szczebla z grupami roboczymi AFET i DEVE w celu zapewnienia odpowiednich przygotowań i działań następczych do dialogu na wysokim szczeblu.

Dialog wysokiego szczebla będzie się odbywał co najmniej dwa razy w roku. Jedno z posiedzeń może zbiegać się z przedstawieniem przez Komisję projektu budżetu rocznego.

 

Oświadczenie Komisji w sprawie motywów 50 i 51 oraz art. 8 ust. 10

Regionalne programy wsparcia migracji będą wspierać kompleksowe, zrównoważone i dostosowane do potrzeb partnerstwa z odpowiednimi krajami pochodzenia lub tranzytu oraz krajami przyjmującymi, zgodnie z elastycznym podejściem zachęcającym i w oparciu o mechanizmu koordynacji w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy”. W stosownych przypadkach będą one uzupełniane działaniami w ramach programów krajowych.

Aby zwiększyć efektywność i oddziaływanie wykorzystania tych środków finansowych, zgodnie z priorytetami politycznymi Unii i krajów partnerskich, Komisja Europejska będzie aktywnie realizować te priorytety z wykorzystaniem wszystkich odpowiednich instrumentów unijnych i prowadzić zsynchronizowaną i skuteczną koordynację z państwami członkowskimi. Zadba ona o regularne i szczegółowe informowanie Parlamentu Europejskiego i Rady, umożliwiające wymianę poglądów.

 

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

Odsyłacze

06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

27.3.2019 T8-0298/2019

Wniosek Komisji

COM(2018)0460 - C8-0275/2018

Komisje przedmiotowo właściwe

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

17.6.2020

DEVE

17.6.2020

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Michael Gahler

15.7.2019

Maria Arena

15.7.2019

Charles Goerens

15.7.2019

Rasa Juknevičienė

15.7.2019

Artykuł 58 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

5.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

6.11.2019

21.1.2020

14.1.2021

 

Data przyjęcia

7.6.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

71

11

8

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, Udo Bullmann, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Catherine Chabaud, Włodzimierz Cimoszewicz, Antoni Comín i Oliveres, Katalin Cseh, Ryszard Czarnecki, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Gianna Gancia, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Erik Marquardt, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Michèle Rivasi, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Christian Sagartz, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Marc Tarabella, Hermann Tertsch, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Özlem Demirel, Frances Fitzgerald, Paulo Rangel

Data złożenia

7.6.2021

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

71

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Antoni Comín i Oliveres, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Frances Fitzgerald, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Tomas Tobé, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Catherine Chabaud, Katalin Cseh, Charles Goerens, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Maria Arena, Udo Bullmann, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Dietmar Köster, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Marc Tarabella

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

 

11

-

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

ID

Dominique Bilde, Maximilian Krah, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Bernhard Zimniok

NI

Kostas Papadakis

The Left

Özlem Demirel, Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo

 

8

0

ECR

Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. C 45 z 4.2.2019, s. 1.

[2] Dz.U. C 86 z 7.3.2019, s. 295.

[3] Teksty przyjęte z 27.3.2019, P8_TA(2019)0298.

[4] Rozporządzenie (UE) nr 233/2014 ustanawiające Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, rozporządzenie (UE) nr 234/2014 ustanawiające Instrument Partnerstwa, rozporządzenie (UE) nr 232/2014 ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa, rozporządzenie (UE) nr 235/2014 ustanawiające Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie, rozporządzenie (UE) nr 230/2014 ustanawiające Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju oraz jego rozporządzenie zmieniające z 2017 r., Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009), Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), gwarancja EFZR i fundusz gwarancyjny EFZ (rozporządzenie (UE) 2017/1601), wspólne rozporządzenie wykonawcze, Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) oraz niektóre elementy rozporządzenia Rady (Euratom) nr 237/2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego.

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności