MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä maksuista unionissa (kodifikaatio)

16.6.2021 - (COM(2020)0323 – C9‑0204/2020 – 2020/0145(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Karen Melchior
(Kodifiointi – työjärjestyksen 109 artikla)


Menettely : 2020/0145(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0202/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0202/2021
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä maksuista unionissa (kodifikaatio)

(COM(2020)0323 – C9‑0204/2020 – 2020/0145(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0323),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0204/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon 25. tammikuuta 2021 annetun Euroopan keskuspankin lausunnon[1],

 ottaa huomioon 3. joulukuuta 2020 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[2],

 ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[3],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 109 ja 59 artiklan,

 ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0202/2021),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 


 

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Brysselissä 8. maaliskuuta 2021

LAUSUNTO

   EUROOPAN PARLAMENTILLE

  NEUVOSTOLLE

  KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä maksuista unionissa (kodifikaatio)

COM(2020)0323, 17.7.2020 – 2020/0145(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. päivänä joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 5. marraskuuta 2020 käsittelemään edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

 

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli kyseisessä kokouksessa[4] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta 16. syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 924/2009 kodifioimisesta ja totesi yksimielisesti, että 2 artiklan 5 kohdassa oleva ilmaisu ”4–23 alakohdassa” olisi muutettava muotoon ”2–23 alakohdassa”.

 

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

 

 

 

F. DREXLER  T. BLANCHET  D. CALLEJA CRESPO

Parlamentin lakimies Neuvoston oikeudellinen neuvonantaja  Pääjohtaja

 

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rajatylittävät maksut unionissa (kodifikaatio)

Viiteasiakirjat

COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD)

Annettu EP: lle (pvä)

17.7.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

23.7.2020

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Karen Melchior

11.1.2021

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Magdalena Adamowicz

Hyväksytty (pvä)

14.6.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brando Benifei, Patrick Breyer, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Emmanuel Maurel, Angelika Niebler, Luisa Regimenti, Yana Toom

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.6.2021

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

PPE

Pascal Arimont, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann

S&D

Brando Benifei, Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Jean-Paul Garraud

Verts/ALE

Patrick Breyer

ECR

Raffaele Stancanelli

The Left

Emmanuel Maurel

 

0

-

 

0

0

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 21. kesäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö