SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych w Unii (tekst jednolity)

16.6.2021 - (COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Karen Melchior
(Ujednolicenie – art. 109 Regulaminu)


Procedura : 2020/0145(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0202/2021
Teksty złożone :
A9-0202/2021
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych w Unii (tekst jednolity)

(COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)323),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0204/2020),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 stycznia 2021 r.[1],

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 3 grudnia 2020 r.[2],

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. – Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych[3],

 uwzględniając art. 109 i 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0202/2021),

A. mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1. przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 


 

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 8 marca 2021 r.

OPINIA

 PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  RADY

  KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych w Unii (tekst jednolity)

COM(2020)0323 final z 17.7.2020 – 2020/0145(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędowym ujednoliceniem tekstów prawnych, a zwłaszcza pkt 4 tego porozumienia, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, spotkała się w dniu 5 listopada 2020 r. w celu zbadania wspomnianego wniosku przedłożonego przez Komisję.

 

Na tym posiedzeniu[4] – po zbadaniu wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ujednolicającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 – konsultacyjna grupa robocza jednomyślnie ustaliła, że w art. 2 pkt 5 należy dostosować sformułowanie „pkt 4–23)”, by brzmiało: „pkt 2–23”.

 

Analiza wniosku pozwoliła konsultacyjnej grupie roboczej na jednogłośne stwierdzenie, że wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmian co do istoty.

 

 

 

F. DREXLER  T. BLANCHET  D. CALLEJA CRESPO

Dyrektor Generalny  Dyrektor Generalny  Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego  Wydziału Prawnego

 

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Płatności transgraniczne w Unii (tekst jednolity)

Odsyłacze

COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD)

Data przedstawienia w PE

17.7.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

23.7.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Karen Melchior

11.1.2021

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Magdalena Adamowicz

Data przyjęcia

14.6.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brando Benifei, Patrick Breyer, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Emmanuel Maurel, Angelika Niebler, Luisa Regimenti, Yana Toom

Data złożenia

16.6.2021

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

18

+

PPE

Pascal Arimont, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann

S&D

Brando Benifei, Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Jean-Paul Garraud

Verts/ALE

Patrick Breyer

ECR

Raffaele Stancanelli

The Left

Emmanuel Maurel

 

0

-

 

0

0

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności