SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta

18.6.2021 - (05488/1/2021 – C9‑0192/2021 – 2018/0199(COD)) - ***II

Regionaalarengukomisjon
Raportöör: Pascal Arimont
PR_COD_2app

Menetlus : 2018/0199(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0205/2021
Esitatud tekstid :
A9-0205/2021
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta

(05488/1/2021 – C9 ‑ 0192/2021 – 2018/0199(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05488/1/2021 – C9‑0192/2021),

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2018. aasta arvamust[1],

 võttes arvesse Regioonide Komitee 5. detsembri 2018. aasta arvamust[2],

 võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[3] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2021)0289) suhtes,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

 võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

 võttes arvesse regionaalarengukomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-0205/2021),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.


LÜHISELGITUS

 

1. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk

 

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) edendamine on liidu ühtekuuluvuspoliitika oluline prioriteet. Interreg hõlmab koostööd ELi kogukondade, piirkondade ja riikide ning nende lähinaabrite vahel.

 

Ühissätete määruses nähakse ette ühised ja fondispetsiifilised reeglid. Interregi programmid hõlmavad aga mitut liikmesriiki ja ELi mittekuuluvat riiki ning neil on erijooned. Seepärast on vaja Interregi erisätteid juhuks, kui üks või mitu liikmesriiki ja nende piirkonda ning asjakohasel juhul nende partnerriigid ja kolmandad riigid teevad piiriülest koostööd.

 

 

2. Komisjoni ettepanek

 

Komisjon esitas 29. mail 2018 ettepaneku võtta vastu määrus, millega nähakse ette erisätted Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatava Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) tarbeks, et lihtsustada üle liidu piiride tehtavat koostööd. Komisjon võttis arvesse tõsiasja, et suur osa ERFi toetuse andmise ja rakendamisega seotud küsimustest on reguleeritud ühissätete määrusega. Aruteludokumendis ELi rahanduse kohta ning kehtiva raamistiku järelhindamise ja 2021.–2027. aasta raamistikku käsitleva avaliku konsultatsiooni käigus nimetati ühe kõige olulisema eesmärgina sidususe tagamist muude ELi poliitika valdkondade vahel ja poliitikaraamistiku lihtsustamist.

 

 

3. Institutsioonidevahelised läbirääkimised

 

Pärast Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 26. märtsil 2019 toimusid 2019. aasta oktoobrist 2020. aasta detsembrini, mil nõukogu eesistujariikideks olid Soome, Horvaatia ja Saksamaa, institutsioonidevahelised läbirääkimised, et saavutada varane teise lugemise kokkulepe. Pärast kolmepoolsete kohtumiste nelja vooru saavutas Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühm nõukogu eesistujariigiga 2. detsembril 2020 esialgse kokkuleppe.

 

COREPER kiitis esialgse kokkuleppe teksti heaks 16. detsembril 2020 ja regionaalarengukomisjon 18. detsembril 2020. Pärast õiguskeelelist kontrolli võttis nõukogu 27. mail 2021 kokkuleppe ametlikult vastu oma esimese lugemise seisukohana.

 

 

4. Kokkuleppe põhielemendid

 

Üldise kokkuleppega, mille parlament nõukoguga saavutas, tugevdati veelgi ettepanekut, et lihtsustada koostööd, kõrvaldada programmitöö perioodil 2014–2020 määruses tuvastatud puudused, kohandada Interregi programmide ülesehitust, keskenduda peamistele rakendus- ja koostööküsimustele ning tõhustada tulemusraamistikku.

 

Kokkuleppe peamised punktid on järgmised.

 

Reguleerimisese, kohaldamisala ja Interregi tegevussuunad

 

Kokkuleppes kirjeldatakse nelja Interregi tegevussuunda, mida toetatakse: piiriülene koostöö, riikidevaheline koostöö, piirkondadevaheline koostöö ja äärepoolseimate piirkondade koostöö. Piiriülese koostöö puhul peaksid piirkonnad põhimõtteliselt asuma maismaa- või merepiiri ääres, mis on üksteisest kuni 150 km kaugusel.

 

Arvesse on võetud partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtteid. Esimest korda lepiti kokku spetsiaalses eraldises, et tugevdada äärepoolseimate piirkondade koostööd oma naabruskonnaga. Piirkondadevahelise koostööga edendatakse jätkuvalt eksperditeadmiste vahetamist, häid tavasid ja suutlikkuse suurendamist ning seda tehakse sihtotstarbeliste programmide abil. Programm PEACE PLUS jätkab ERFi rahastatava programmi PEACE tööd, et toetada rahu ja leppimist Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiriäärsetes krahvkondades.

 

 

Geograafiline katvus

 

Geograafiline katvus on iga tegevussuuna puhul üksikasjalikult kindlaks määratud. Kokkuleppega antakse komisjonile õigus võtta vastu rakendusakte, millega nähakse ette Interregi programmi raames toetust saavate alade loetelu.

 

Rahalised vahendid ja kaasrahastamismäärad

 

ERFi vahendid Interregi programmidele on 2018. aasta hindades kokku lepitud 8,05 miljardi euro suuruses summas. Suurim osa neist vahenditest suunatakse piiriülesele koostööle (72,2 %), samas kui riikidevahelisele, piirkondadevahelisele ja äärepoolseimate piirkondade koostööle eraldatakse vastavalt 18,2 %, 6,1 % ja 3,5 %. Kokkuleppes võetakse arvesse programme, mida toetatakse nii ERFist kui ka liidu välisrahastamisvahenditest, ning sätestatakse selged reeglid vahendite tagastamise ja lõpetamise kohta.

 

Iga Interregi programmi kaasrahastamismäär on kuni 80 %, kuid äärepoolseimate piirkondade koostöö puhul võib see ulatuda kuni 85 %-ni.

 

Interregi erieesmärgid ja valdkondlik keskendamine

 

Lisaks ERFi erieesmärkidele võib Interregi programmide raames ERFist ja vajaduse korral liidu välisrahastamisvahenditest toetada ka Interregi erieesmärke „Koostöö parem juhtimine“ ning „Ohutum ja turvalisem Euroopa“. Vähemalt 60 % piiriülesele, riikidevahelisele ja äärepoolseimate piirkondade koostööle eraldatud vahenditest peaks minema maksimaalselt kolme poliitikaeesmärgi saavutamiseks, millest üks peab olema „Keskkonnahoidlikum, vähese CO2-heitega Euroopa“.

 

Märkimist väärib kohustus toetada meetmeid, mis kuuluvad Euroopa Sotsiaalfond+ määruse kohaldamisalasse, ning meetmeid, mis aitavad kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamisele. Eelkõige võetakse kokkulepitud tekstis arvesse eesmärki eraldada liidu eelarvekulutustest 30 % kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks ning nõuet toetada kliima- ja keskkonnastandardeid järgivaid meetmeid, mis ei kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärke.  

 

Programmitöö

 

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk rakendatakse Interregi programmide kaudu koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames, välja arvatud Interreg D programmide puhul, mida võib rakendada eelarve kaudse täitmise raames.

 

Kokkuleppega nähakse ette üksikasjalikud sätted Interregi programmide ettevalmistamise, hindamise, heakskiitmise ja muutmise kohta, samuti territoriaalse arengu, tegevuste valiku, järelevalve ja hindamise, programmi haldavate asutuste, tegevuste auditeerimise, läbipaistvuse ja teabevahetuse kohta.

 

Kokkulepitud tekst sisaldab paindlikkussätteid, mis hõlbustavad toetuse saamist väikestele, sealhulgas inimestevahelistele projektidele. See sisaldab ka paindlikku tehnilise abi toetuspaketti, mis on kohandatud igat liiki programmide vajadustele.

 

Seire, hindamine ja teavitamine

 

Selleks et tagada tulemuslikkuse järjepidev seire, kohandatakse kokkuleppega ühissätete määruse norme Interregi programmidega ja täpsustatakse ühiseid väljundnäitajaid ja lisatakse ühised tulemusnäitajad. Samuti nähakse kokkuleppes ette läbivaatamise võimalus, et uurida Interregi programmide tulemuslikkust, ning sätestatakse korraldusasutuse konkreetsed kohustused seoses andmete edastamisega komisjonile ning lõpliku tulemusaruande esitamise ja programmi hindamisega.

 

Rahastamiskõlblikkus

 

Erilist tähelepanu on pööratud sellele, et kehtestada selge hierarhia ELi, Interregi programmispetsiifiliste ja riigisiseste normide vahel, mis käsitlevad kulude rahastamiskõlblikkust ja kulukategooriate rahastamiskõlblikkust, samuti personalikulusid, kontori- ja halduskulusid, sõidu- ja majutuskulusid, välisekspertide ja -teenuste kulusid, seadmetega seotud kulusid ning taristu- ja ehitustööde kulusid.

 

Interregi programmi haldavad asutused, juhtimine ja kontroll

 

Ühissätete määruse normid programmi haldavate asutuste, juhtimise ja kontrolli kohta on kohandatud Interregi programmidele. See mõjutab eelkõige korraldusasutuse ja ühtse auditeerimisasutuse toimimist ning lihtsustab tegevusauditi tegemist.

 

Finantsjuhtimine, raamatupidamisarvestus ja finantskorrektsioonid

 

Kokkuleppes sätestatakse eelarveliste kulukohustuste, maksete, eelmaksete ja sissenõudmiste reeglid. Eelkõige on 2021. ja 2022. aastaks kehtestatud eelmaksete määraks 1 %, samas kui aastatel 2023–2026 tõstetakse seda igal aastal kuni 3 % saavutamiseni, et pakkuda Interregi programmide toetusesaajatele piisavalt eelmakseid, kuna neil ei ole sageli piisavalt omavahendeid tegevuse alustamiseks.

 

Kolmandate riikide ja ÜMTde osalemine Interregi programmides eelarve täitmisel koostöös liikmesriikidega

 

Seoses kolmandate riikide või partnerriikide, ÜMTde või piirkondliku integratsiooni ja koostöö organisatsioonide osalemisega Interregi programmides võetakse kokkuleppes arvesse asjaolu, et ELi mittekuuluvate riikide, partnerriikide ja ÜMTde jaoks ei ole ELi õigus siduv. Seepärast kohandatakse sätteid, milles käsitletakse programmi haldavaid asutusi, juhtimismeetodeid, rahastamiskõlblikkust, suuri taristuprojekte, hankeid, finantsjuhtimist ja rahastamislepingute sõlmimist.

 

Eelarve kaudse täitmise erisätted

 

Pidades silmas äärepoolseimate piirkondade koostöö võimalikku rakendamist eelarve kaudse täitmise raames, kehtestatakse kokkuleppes erisätted ja nõuded.

 

Delegeeritud õigusaktid

 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte lisa muutmiseks.

 

5. Soovitus

 

Interreg on rohkem kui kolme aastakümne jooksul toetanud paljusid koostööprogramme. Raportöör on veendunud, et parlament saavutas tasakaalustatud ja õiglase kompromissi, mis tagab selle väga vajaliku toetuse jätkumise programmitöö perioodil 2021–2027. Kuna nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas institutsioonidevahelistel läbirääkimistel saavutatud esialgse kokkuleppega, soovitab raportöör selle muutmata kujul heaks kiita.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted

Viited

05488/1/2021 – C9-0192/2021 – 2018/0199(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

26.3.2019 T8-0238/2019

Komisjoni ettepanek

COM(2018)0374 - C8-0229/2018

Nõukogu 1. lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

7.6.2021

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

REGI

7.6.2021

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Pascal Arimont

3.9.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.10.2020

3.12.2020

18.12.2020

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.6.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Vlad-Marius Botoş, Rosanna Conte, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Monika Vana

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ciarán Cuffe, Isabel García Muñoz, Alin Mituța

Esitamise kuupäev

18.6.2021

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

40

+

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

ID

Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Chiara Gemma

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Mircea‑Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Dan‑Ştefan Motreanu, Andrey Novakov

Renew

Stéphane Bijoux, Vlad‑Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Yana Toom

S&D

Adrian‑Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova

The Left

Martina Michels, Younous Omarjee

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

2

-

ID

Mathilde Androuët, André Rougé

 

-

0

-

-

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 22. juuni 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika