Menetlus : 2018/0196(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0206/2021

Esitatud tekstid :

A9-0206/2021

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0298

<Date>{18/06/2021}18.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0206/2021</NoDocSe>
PDF 185kWORD 57k

<TitreType>SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid</Titre>

<DocRef>(06674/1/2021 – C9‑0193/2021 – 2018/0196(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionaalarengukomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Andrey Novakov, Constanze Krehl</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid

(06674/1/2021 – C9‑0193/2021 – 2018/0196(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06674/1/2021 – C9‑0193/2021),

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta[1] ja 18. septembri 2020. aasta[2] arvamust,

 võttes arvesse Regioonide Komitee 5. detsembri 2018. aasta arvamust[3],

 võttes arvesse kontrollikoja 25. oktoobri 2018. aasta arvamust[4],

 võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[5] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0375) suhtes,

 võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekuid (COM(2020)0023) ja (COM(2020)0450),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

 võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

 võttes arvesse regionaalarengukomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-0206/2021),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.


 

LÜHISELGITUS

Taustteave

Komisjon esitas 29. mail 2018 rea seadusandlikke ettepanekuid 2020. aasta järgse ELi ühtekuuluvuspoliitika kohta. Need ettepanekud sisaldasid uut katusmäärust ühissätetega ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi poliitikat käsitlevate normide kohta ning finantsreegleid seitsme ühiselt hallatava fondi kohta.

Komisjon muutis ettepanekut hiljem kahel korral: esimest korda 2020. aasta jaanuaris, et lisada määruse kohaldamisalasse uus õiglase ülemineku fond, ja seejärel 2020. aasta mais osana meetmetest, mille eesmärk on tegeleda COVIDi pandeemia mõjuga ja sellest saadud õppetundidega.

 

Menetlus parlamendikomisjonis

Kaasraportööride Constanze Krehli ja Andrey Novakovi koostatud raporti projekt esitati parlamendikomisjonile 2018. aasta oktoobris. Seejärel esitati REGI-komisjonis ettepaneku kohta 2052 muudatusettepanekut ning AGRI-, BUDG-, CONT-, ECON-, EMPL-, ENVI-, FEMM-, LIBE- ja TRAN-komisjon esitasid REGI-komisjonile oma arvamustes täiendavaid muudatusettepanekuid.

Pärast pingelisi läbirääkimisi suudeti saavutati fraktsioonide vahel laiaulatuslik kokkulepe ning 22. jaanuaril 2019 võttis parlamendikomisjon raporti vastu 25 poolt- ja 1 vastuhäälega, erapooletuid oli 9. Raport sisaldas muudatusettepanekuid, mis hõlmavad mitut tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks võtmetähtsusega punkti:

 EAFRD integreeritakse taas (jagatud eelarve täitmine) ühissätete määrusesse;

 majanduslikuks, sotsiaalseks ja territoriaalseks sidususeks mõeldud kõiki vahendeid suurendatakse kokku 378,1 miljardi euroni (2018. aasta hindades), et viia see summa samale tasemele mis aastatel 2014–2020;

 Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) rahastamispaketti suurendatakse 3 %-ni;

 kehtestatakse kõrgemad kaasrahastamismäärad kolme piirkonnakategooria puhul (enam arenenud piirkonnad, üleminekupiirkonnad ja vähem arenenud piirkonnad);

 eelmaksemäärasid suurendatakse järk-järgult;

 tehakse komisjoni kavandatust (10 miljardit eurot) väiksem ümberpaigutamine Euroopa Ühendamise Rahastusse (4 miljardit eurot) kooskõlas Ühtekuuluvusfondi eraldiste vähendamisega;

 antakse võimalus eraldada programmile „InvestEU“ alates 1. jaanuarist 2023 kuni 1 % ERFist, ESF+-ist, Ühtekuuluvusfondist ja EMKFist ning pärast vahehindamist (2025. aastal) 2,5 %;

 meetmete võtmine fondide tõhususe sidumiseks usaldusväärse majandusjuhtimisega (makromajanduslik tingimuslikkus) piirdub kulukohustuste assigneeringute peatamisega ja seda ei kohaldatud maksete suhtes.

 

Täiskogu istung

Euroopa Parlamendi täiskogu hääletas raporti üle 2019. aasta veebruaris. Üldiselt järgis täiskogu parlamendikomisjoni soovitusi, kuid tegi lisaks ka mitmeid uusi muudatusettepanekuid:

 ettepaneku artikkel 15 (makromajanduslik tingimuslikkus) jäeti välja;

 programmi „InvestEU“ tehtavate sissemaksete ülemmäära suurendati alates 2023. aasta 1. jaanuarist 2 %-ni asjaomase fondi eraldistest ja vahehindamise tulemusel veel 3 %-ni;

 artiklisse 106 lisati tasakaalus eelarve nõue pehmel kujul, mille kohaselt võivad liikmesriigid paluda komisjonilt paindlikkust stabiilsuse ja kasvu pakti nõuete kontekstis seoses investeeringute riikliku kaasrahastamisega ühtekuuluvuspoliitika raames.

Täiskogu hääletas 460 poolthääle, 170 vastuhäälega ja 47 erapooletuga REGI-komisjoni raporti poolt koos eespool kirjeldatud muudatusettepanekutega, millega anti mandaat ühissätete määruse institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks. Sama tekst võeti vastu Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohana 2019. aasta märtsis.

 

Institutsioonidevahelised läbirääkimised ja kokkulepe

Institutsioonidevahelised läbirääkimised algasid 2019. aasta märtsis ja lõppesid 2021. aasta veebruaris. COREPER II kinnitas esialgse kokkuleppe 3. märtsil 2021. Pärast heakskiitmist REGI-komisjonis 16. märtsil 2021 toimunud ühel hääletusel ning pärast õiguskeelelist kontrolli võttis nõukogu 27. mail 2021 vastu oma esimese lugemise seisukoha.

Kokkuleppe hõlmab järgmisi põhipunkte.

 

Finants- ja eelarveraamistik

330,2 miljardit eurot ERFile, Ühtekuuluvusfondile ja ESF+-le ning lisandunud 7,5 miljardit eurot õiglase ülemineku fondile (2018. aasta hindades) jagatakse tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi (329,7 miljardit eurot) ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (8,0 miljardit eurot) vahel. Ette on nähtud vahehindamine ja paindlikkuse summa, millega pannakse pooled programmitöö perioodi viimase kahe aasta eraldistest kõrvale, et teha lõplikud eraldised pärast vahehindamist.

Kaasrahastamismäärasid kohandatakse, et reageerida praegustele piirkondade ees seivatele probleemidele, sealhulgas kuni 85 % vähim arenenud piirkondadele, Ühtekuuluvusfondile, õiglase ülemineku fondile ja kuni 80 % Interregile. N + 3 kulukohustustest vabastamise reeglit kohaldatakse kuni 2026. aastani ja 2027. aastal kohaldatakse N + 2 reeglit.

 

Partnerluslepingud

Partnerluslepingut ühtlustatakse kõigi liikmesriikide jaoks.

 

Mitmetasandiline valitsemine ja horisontaalsed põhimõtted

Parlament pidas edukalt läbirääkimisi tugevdatud partnerluse põhimõtte ja mitmetasandilise valitsemise üle. Samuti õnnestus uuesti kasutusele võtta horisontaalsed põhimõtted, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ja diskrimineerimise ärahoidmine.

Ümberpaigutamised ja toetus InvestEU-le

Kuni 5 % esialgsest eraldisest on võimalik üle kanda mis tahes muusse kaudse ja otsese eelarve täitmise alla kuuluvasse rahastamisvahendisse, samuti on võimalik anda InvestEU-le programmitöö perioodi alguses toetust kuni 2 % (partnerluslepingu alusel) ja pärast 2023. aastat kuni 3 %. Kuni 20 % esialgsest eraldisest (kuni 25 % teatavatel väga erilistel asjaoludel) võib ümber paigutada ERFi, ESF+ ja Ühtekuuluvusfondi vahel. Ühtekuuluvusfondist Euroopa Ühendamise Rahastusse tehtavaid ümberpaigutamisi käsitlev kokkulepe pakub lisatagatisi konkreetsete liikmesriikide riigipõhisele rahastamispaketile.

 

Kliimamuutused

Kliimaeesmärkide püstitamiseks võeti vastu uus artikkel. See sisaldab ERFi ja Ühtekuuluvusfondi täpseid kliimaeesmärke (vastavalt 30 % ja 37 %), tagab kliimameetmetesse panustamise eesmärkide täitmise järelevalve ja näeb ette kohandamismehhanismi. Parlament saavutas ka kliimakindluse tagamise nõude lisamise taristusse tehtavatele investeeringutele.

 

Haldus- ja kontrollisüsteemid ning ELi eelarve kaitsmine

Kehtestatakse lihtsam ja kindlam juhtimis- ja kontrollisüsteem, sealhulgas seoses toimingute valiku, programmijuhtimise ja ühtse auditiga ning võttes arvesse koostööd Euroopa Prokuratuuriga.

Artikkel 63 sisaldab sätteid kulude seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks; põhjenduses nõutakse, et komisjon peaks tegema kättesaadavaks integreeritud ja koostalitlusvõimelise teabe- ja järelevalvesüsteemi, sealhulgas andmekaeve- ja riskihindamisvahendi, et saada juurdepääs asjakohastele andmetele ja neid andmeid analüüsida, ning komisjon peaks innustama selle kasutamist, et tagada selle üldine kohaldamine liikmesriikides. Määruse lisas on täpsustatud, milliseid andmeid tuleb iga toimingu puhul elektrooniliselt salvestada ja säilitada.

 

Meetmed fondide tulemuslikkuse sidumiseks usaldusväärse majandusjuhtimisega

Ettepaneku artiklis 15 sätestatud makromajanduslik tingimuslikkust säilitati. Nii kulukohustuste kui ka maksete peatamine on võimalik, kuid tehti mitu kohandust. Artiklit ei kohaldata ESF+ ja Interregi suhtes.

 

Järelevalve, hindamine ja nähtavus

Tugevdatakse järelevalve, hindamise, teavitamise ja nähtavusega seotud nõudeid. Kaasseadusandjad leppisid kokku paremates sätetes ELi investeeringute avalikustamise kohta, sealhulgas komisjoni algatusel antava tehnilise abi kaudu.

 

Meetmed erandlike ja ebatavaliste asjaolude korral

Uus artikkel ajutiste meetmete kohta fondide kasutamiseks erandlike ja ebatavaliste asjaolude korral annab komisjonile õiguse võtta vastu erimeetmeid ebatavaliste sündmuste korral, mis ei allu ühe või mitme liikmesriigi kontrollile.

 

Soovitused

Kaasraportöörid on seisukohal, et kaasseadusandjate saavutatud kokkulepe kujutab endast tasakaalustatud tulemust. Nad märgivad, et nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas kokkuleppega ning seetõttu soovitavad nad selle ilma muudatusteta vastu võtta.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid

Viited

06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

27.3.2019 T8-0310/2019

Komisjoni ettepanek

COM(2018)0375 - C8-0230/2018

Nõukogu 1. lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

7.6.2021

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

REGI

29.1.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Andrey Novakov

3.9.2019

Constanze Krehl

3.9.2019

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.9.2020

15.10.2020

3.12.2020

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.6.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Vlad-Marius Botoş, Rosanna Conte, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Monika Vana

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ciarán Cuffe, Isabel García Muñoz, Alin Mituța

Esitamise kuupäev

18.6.2021

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

41

+

ECR Group

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

ID Group

Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Chiara Gemma

PPE Group

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Dan-Ştefan Motreanu, Andrey Novakov

Renew Group

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Yana Toom

S&D Group

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova

The Left Group

Martina Michels, Younous Omarjee

Verts/ALE Group

Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

-

 

 

 

1

0

ID Group

André Rougé

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] ELT C 62, 15.2.2019, lk 83.

[2] ELT C 429, 11.12.2020, lk 236.

[3] ELT C 86, 7.3.2019, lk 41.

[4] ELT C 17, 14.1.2019, lk 1.

[5] ELT C 108, 26.3.2021, lk 638.

Viimane päevakajastamine: 22. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika