SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä

18.6.2021 - (06674/1/2021 – C9‑0193/2021 – 2018/0196(COD)) - ***II

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijät: Andrey Novakov, Constanze Krehl

Menettely : 2018/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0206/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0206/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä

(06674/1/2021 – C9‑0193/2021 – 2018/0196(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (06674/1/2021 – C9 0193/2021),

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018[1] ja 18. syyskuuta 2020[2] antamat lausunnot,

 ottaa huomioon alueiden komitean 5. joulukuuta 2018 antaman lausunnon[3],

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 25. lokakuuta 2018 antaman lausunnon[4],

 ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[5] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0375),

 ottaa huomioon komission muutetut ehdotukset (COM(2020)0023) ja (COM(2020)0450),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

 ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0206/2021),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


 

LYHYET PERUSTELUT

Tausta

Komissio esitti 29. toukokuuta 2018 joukon lainsäädäntöehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä EU:n koheesiopolitiikkaa varten. Ehdotuksiin sisältyi uusi yleisasetus, jossa on yhteisiä säännöksiä EAKR:ää, ESR+:aa, koheesiorahastoa ja EMKR:ää koskevista politiikkakohtaisista säännöistä sekä seitsemää yhteistyössä hallinnoitavaa rahastoa koskevat varainhoitosäännöt.

Komissio muutti ehdotusta myöhemmin kahdesti: ensin tammikuussa 2020 sisällyttääkseen asetuksen soveltamisalaan uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja sitten toukokuussa 2020 osana toteuttaakseen toimenpiteitä covid-19-pandemian vaikutusten ja siitä saatujen kokemusten perusteella.

 

Valiokuntavaihe

Yhteisesittelijöiden Constanze Krehlin ja Andrey Novakovin mietintöluonnos esiteltiin valiokunnassa lokakuussa 2018. Sen jälkeen REGI-valiokunnassa jätettiin ehdotukseen 2 052 tarkistusta, ja AGRI-, BUDG-, CONT-, ECON-, EMPL-, ENVI-, FEMM-, LIBE- ja TRAN-valiokunnat ehdottivat REGI-valiokunnalle antamissaan lausunnoissa lisää tarkistuksia.

Asiasta käytiin tiiviitä neuvotteluja, jotka johtivat laajaan yhteisymmärrykseen poliittisten ryhmien välillä. Valiokunta hyväksyi mietintönsä 22. tammikuuta 2019 äänin 25 puolesta, 1 vastaan ja 9 tyhjää.  Mietintöön sisällytettyihin tarkistuksiin sisältyi seuraavia tulevan koheesiopolitiikan kannalta olennaisen tärkeitä seikkoja:

 maaseuturahasto integroidaan uudelleen yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen (yhteistyöhön perustuva hallinnointi)

 taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kokonaismäärärahat korotetaan kaikkiaan 378,1 miljardiin euroon (vuoden 2018 hintoina), mikä vastaa kauden 2014–2020 tasoa

 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) määrärahaosuus nostetaan 3 prosenttiin

 yhteisrahoitusosuutta korotetaan kolmessa alueluokassa (kehittyneemmät alueet, siirtymäalueet ja vähemmän kehittyneet alueet)

 ennakkomaksuosuuksia korotetaan asteittain

 Verkkojen Eurooppa -välineeseen tehtävän siirron määrää leikataan komission ehdotuksesta (10 miljardista eurosta 4 miljardiin euroon) samassa linjassa koheesiorahaston määrärahojen vähennyksen kanssa

 InvestEU-ohjelmalle voidaan myöntää rahoitusosuus, joka on enintään prosentti EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja EMKR:stä, 1. tammikuuta 2023 alkaen ja 2,5 prosenttia (vuonna 2025 tapahtuvan) väliarvioinnin jälkeen

 toimenpiteiden, joilla rahastojen vaikuttavuus kytketään talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja hallintaan (makrotaloudelliset ehdot), soveltamista rajoitettiin maksusitoumusmäärärahojen pidättämiseen, eikä niitä sovelleta maksuihin.

 

Täysistunnossa myönnetty neuvotteluvaltuutus

Euroopan parlamentti äänesti mietinnöstä helmikuun 2019 täysistunnossa noudattaen yleisesti valiokunnan suosituksia mutta esittämällä myös useita uusia tarkistuksia:

 Ehdotuksen 15 artikla (makrotaloudelliset ehdot) poistettiin.

 InvestEU-ohjelmalle myönnettävän rahoitusosuuden enimmäismäärä nostettiin 2 prosenttiin kyseisen rahaston määrärahoista 1. tammikuuta 2023 alkaen ja väliarvioinnin yhteydessä vielä 3 prosenttiin.

 106 artiklan kohdalla otettiin käyttöön ”kultaisen säännön” lievempi versio, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat pyytää komissiolta joustoa vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksista, kun on kyse investointien kansallisesta osarahoituksesta koheesiopolitiikan puitteissa.

Täysistunto hyväksyi nämä muutokset sisältävän REGI-valiokunnan mietinnön äänin 460 puolesta, 170 vastaan ja 47 tyhjää ja antoi näin valtuutuksen yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta käytäviin toimielinten välisiin neuvotteluihin. Sama teksti hyväksyttiin parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantana maaliskuussa 2019.

 

Toimielinten väliset neuvottelut ja yhteisymmärrys

Toimielinten väliset neuvottelut käynnistettiin maaliskuussa 2019 ja saatiin päätökseen helmikuussa 2021.  Pysyvien edustajien komitea (Coreper II) vahvisti alustavan yhteisymmärryksen 3. maaliskuuta 2021. REGI-valiokunta hyväksyi kannan kertaäänestyksessä 16. maaliskuuta 2021 ja lingvistijuristit viimeistelivät sen, ja neuvosto vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 27. toukokuuta 2021.

Yhteisymmärrys kattaa seuraavat pääkohdat:

 

Rahoitus- ja budjettikehys

EAKR:lle, koheesiorahastolle ja ESR+:lle osoitetaan 330,2 miljardia euroa, ja JTF-rahastolle lisäksi myönnetyt 7,5 miljardia euroa (vuoden 2018 hintoina) jaetaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen (329,7 miljardia euroa) ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (8,05 miljardia euroa) kesken. Väliarviointi ja joustomäärä on suunniteltu siten, että puolet ohjelmakauden kahden viimeisen vuoden määrärahoista varataan lopullisia määrärahoja varten väliarvioinnin jälkeen.

Yhteisrahoitusosuuksia mukautetaan, jotta voidaan vastata alueiden nykyisiin haasteisiin, mukaan lukien enintään 85 prosentin osuus vähiten kehittyneille alueille, koheesiorahastolle ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle sekä 80 prosentin osuus Interreg-ohjelmalle. Maksusitoumusten vapauttamista koskevaa N+3-sääntöä sovelletaan vuoteen 2026 ja N+2-sääntöä vuoteen 2027.

 

Kumppanuussopimukset

Kumppanuussopimusta virtaviivaistetaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

 

 

Monitasoinen hallinto ja horisontaaliset periaatteet

Parlamentti neuvotteli menestyksekkäästi vahvistetusta kumppanuusperiaatteesta ja monitasoisesta hallinnosta. Lisäksi säädökseen sisällytettiin uudelleen horisontaaliset periaatteet, kuten sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ja syrjinnän ehkäiseminen.

Siirrot ja rahoitusosuus InvestEU-ohjelmaan

Muihin välineisiin voidaan siirtää välillisen ja suoran hallinnoinnin puitteissa enintään 5 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista. Lisäksi InvestEU-ohjelmaan voidaan siirtää rahoitusosuus, joka on enintään 2 prosenttia ohjelmakauden alussa (kumppanuussopimuksen kanssa) ja enintään 3 prosenttia vuoden 2023 jälkeen. EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston välillä voidaan siirtää enintään 20 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista (enintään 25 prosenttia tietyissä erityisolosuhteissa).  Sopimus siirroista koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineeseen tarjoaa lisätakeita tiettyjen jäsenvaltioiden maakohtaisille määrärahoille.

 

Ilmastonmuutos

Ilmastotavoitteet asetettiin uudessa artiklassa. Tämä sisältää tarkat ilmastotavoitteet EAKR:lle (30 prosenttia) ja koheesiorahastolle (37 prosenttia), ja näin varmistetaan ilmastorahoitustavoitteiden noudattamisen seuranta ja säädetään mukautusmekanismista. Parlamentti sai myös sisällytettyä säädökseen myös ilmastokestävyyden varmistamista koskevan vaatimuksen infrastruktuuri-investoinneille.

 

Hallinto- ja valvontajärjestelmät ja EU:n talousarvion suojaaminen

Käyttöön otetaan yksinkertaisempi ja vankempi hallinnointi- ja valvontajärjestelmä, myös toimien valinnan, ohjelmien hallinnoinnin ja yhtenäisen tarkastuksen osalta, ja yhteistyö Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa otetaan huomioon.

63 artikla sisältää säännöksiä menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi. Johdanto-osan kappaleessa edellytetään, että komissio asettaa saataville yhdennetyn ja yhteentoimivan tieto- ja seurantajärjestelmän, johon kuuluu tiedonlouhinta- ja riskienpisteytysväline asiaankuuluviin tietoihin pääsyä ja niiden analysointia varten, ja kannustaa ottamaan sen yleisesti käyttöön jäsenvaltiossa Asetuksen liitteessä täsmennetään tiedot, jotka on tallennettava ja säilytettävä sähköisesti kustakin toimesta.

 

Toimenpiteet, joilla rahastojen vaikuttavuus kytketään talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja hallintaan

Ehdotuksen 15 artiklassa säädetyt makrotaloudelliset ehdot säilytettiin. Sekä maksusitoumusten että maksujen keskeyttäminen on mahdollista, mutta useita mukautuksia on tehty. Artiklaa ei sovelleta ESR+:aan eikä Interreg-ohjelmaan.

 

Seuranta, arviointi ja näkyvyys

Seurantaa, arviointia, viestintää ja näkyvyyttä koskevia vaatimuksia tiukennetaan. Lainsäädäntövallan käyttäjät sopivat EU:n investointien julkisuutta koskevien säännösten parantamisesta muun muassa komission aloitteesta annettavalla teknisellä tuella.

 

Toimenpiteet poikkeuksellisissa ja epätavallisissa olosuhteissa

Uusi artikla, joka koskee tilapäisiä toimenpiteitä rahastojen käyttämiseksi poikkeuksellisissa ja epätavallisissa olosuhteissa, antaa komissiolle valtuudet hyväksyä erityistoimenpiteitä, jos ilmenee epätavallisia tapahtumia, joihin yksi tai useampi jäsenvaltio ei voi vaikuttaa.

 

Suositus

Yhteisesittelijät katsovat, että lainsäätäjien saavuttama yhteisymmärrys on tasapainoinen lopputulos. Yhteisesittelijät panevat merkille, että neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on yhdenmukainen yhteisymmärryksen kanssa ja näin ollen suosittelevat sen hyväksymistä muutoksitta.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt

Viiteasiakirjat

06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

27.3.2019 T8-0310/2019

Komission muutettu ehdotus

COM(2018)0375 - C8-0230/2018

Neuvoston 1. käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

7.6.2021

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

29.1.2020

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Andrey Novakov

3.9.2019

Constanze Krehl

3.9.2019

 

 

Valiokuntakäsittely

7.9.2020

15.10.2020

3.12.2020

 

Hyväksytty (pvä)

15.6.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Vlad-Marius Botoş, Rosanna Conte, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Monika Vana

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ciarán Cuffe, Isabel García Muñoz, Alin Mituța

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.6.2021

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ECR Group

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

ID Group

Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Chiara Gemma

PPE Group

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Dan-Ştefan Motreanu, Andrey Novakov

Renew Group

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Yana Toom

S&D Group

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova

The Left Group

Martina Michels, Younous Omarjee

Verts/ALE Group

Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

-

 

 

 

1

0

ID Group

André Rougé

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 22. kesäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö