Izvješće - A9-0210/2021Izvješće
A9-0210/2021

IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica

21.6.2021 - (COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Andris Ameriks


Postupak : 2021/0039(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0210/2021
Podneseni tekstovi :
A9-0210/2021
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica

(COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0071),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0026/2021),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 24. ožujka 2021.[1],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A9-0210/2021),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


 

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Kako bi se osigurala dosljednost s prijelaznim mjerama koje se primjenjuju na svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti koje izdaju države članice, primjereno je pojasniti da bi svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti koje izdaje treća zemlja u zamjenu za svjedodžbe obuhvaćene prijelaznim rješenjima trebale biti valjane na svim unutarnjim plovnim putovima Unije, pod uvjetom da je predmetnoj trećoj zemlji odobreno priznavanje u skladu s člankom 10. stavkom 3. Direktive (EU) 2017/2397 i da se utvrdi da su zahtjevi za zamjenu koje primjenjuje ta treća zemlja jednaki onima iz članka 38. stavaka 1. i 3. te direktive u pogledu država članica.

(6) Kako bi se osigurala dosljednost s prijelaznim mjerama koje se primjenjuju na svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti koje izdaju države članice, u pogledu svjedodžbi koje izdaje treća zemlja primjereno je pojasniti da identični zahtjevi iz članka 10. stavka 3. Direktive (EU) 2017/2397 također uključuju zahtjeve za zamjenu postojećih svjedodžbi utvrđene u članku 38. stavcima 1. i 3. te direktive.

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) U skladu s člankom 39. stavkom 4. Direktive (EU) 2017/2397 države članice u kojima plovidba unutarnjim plovnim putovima tehnički nije moguća nisu obvezne prenijeti tu direktivu. Isto odstupanje trebalo bi se primjenjivati i na ovu Direktivu.

 

Amandman  3

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U članak 38. Direktive (EU) 2017/2397 dodaju se sljedeći stavci 7. i 8.:

Direktiva (EU) 2017/2397 mijenja se kako slijedi:

Amandman  4

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. (nova)

Direktiva (EU) 2017(2397

Članak 10. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

 

(1) U članku 10. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., sve svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti, brodarske knjižice ili brodski dnevnici izdani u skladu s nacionalnim pravilima treće zemlje kojima se utvrđuju zahtjevi jednaki onima iz ove Direktive valjani su na svim unutarnjim plovnim putovima Unije, podložno postupku i uvjetima utvrđenima u stavcima 4. i 5.

„3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., sve svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti, brodarske knjižice ili brodski dnevnici izdani u skladu s nacionalnim pravilima treće zemlje kojima se utvrđuju zahtjevi jednaki onima iz ove Direktive, uključujući zahtjeve iz članka 38. stavaka 1. i 3., valjani su na svim unutarnjim plovnim putovima Unije, podložno postupku i uvjetima utvrđenima u stavcima 4. i 5.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. (nova)

Direktiva (EU) 2017(2397

Članak 38. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2)  U članku 38. dodaje se sljedeći stavak 7.:

7. Do 17. siječnja 2032. države članice mogu, na temelju nacionalnih zahtjeva države članice utvrđenih prije 16. siječnja 2018., nastaviti priznavati svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti, brodarske knjižice i brodske dnevnike koje je treća zemlja izdala prije 18. siječnja 2023. Priznavanje je ograničeno na unutarnje plovne putove na državnom području predmetne države članice.

„7. Do 17. siječnja 2032. države članice mogu, na temelju nacionalnih zahtjeva države članice ili međunarodnih sporazuma primjenjivih prije 16. siječnja 2018., nastaviti priznavati svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti, brodarske knjižice i brodske dnevnike koje je treća zemlja izdala prije 18. siječnja 2024. Priznavanje je ograničeno na unutarnje plovne putove na državnom području predmetne države članice.”

Amandman  6

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Direktiva (EU) 2017(2397

Članak 38. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti koje je izdala treća zemlja u zamjenu za svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti iz stavka 7. valjane su na svim unutarnjim plovnim putovima Unije u skladu s člankom 10. stavkom 3. ako se utvrdi da su uvjeti za zamjenu koje primjenjuje treća zemlja jednaki onima utvrđenima u stavcima 1. i 3. ovog članka.”.

Briše se.

Amandman  7

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupanje utvrđeno u članku 39. stavku 4. Direktive 2017/2397 primjenjuje se na odgovarajući način.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu prijelaznih mjera za priznavanje svjedodžbi trećih zemalja

Referentni dokumenti

COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.2.2021

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

8.3.2021

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

8.3.2021

JURI

8.3.2021

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

EMPL

22.3.2021

JURI

12.4.2021

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Andris Ameriks

18.3.2021

 

 

 

Datum usvajanja

17.6.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Clare Daly

Datum podnošenja

21.6.2021

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

46

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, João Ferreira, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg

 

2

-

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

0

0

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti