POROČILO o spremembah členov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 in 235 ter Priloge V Poslovnika Evropskega parlamenta ter vstavitvi novega člena 106a

24.6.2021 - (2021/2048(REG))

Odbor za ustavne zadeve
Poročevalka: Gabriele Bischoff


Postopek : 2021/2048(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0214/2021
Predložena besedila :
A9-0214/2021
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembah členov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 in 235 ter Priloge V Poslovnika Evropskega parlamenta ter vstavitvi novega člena 106a

(2021/2048(REG))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju členov 236 in 237 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A9-0214/2021),

1. se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2. sklene, da bodo te spremembe začele veljati prvi dan delnega zasedanja po njihovem sprejetju, razen:

(a) spremembe člena 213(1) o raznolikosti spolov, ki začne veljati ob začetku prvega zasedanja po naslednjih volitvah v Evropski parlament, ki bodo leta 2024;

(b) spremembe člena 223 o trajanju mandata predsedstva delegacij, ki začne veljati ob začetku prvega delnega zasedanja po naslednjih volitvah v Evropski parlament, ki bodo leta 2024;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

 

Predlog spremembe  1

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 99

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Določbe, ki urejajo postopek za podelitev razrešnice Komisiji v zvezi z izvrševanjem proračuna v skladu s finančnimi določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije in Uredbe (EU, Euratom) št.  966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1 (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba), so priložene temu poslovniku.

Določbe, ki urejajo postopek za podelitev razrešnice Komisiji v zvezi z izvrševanjem proračuna v skladu s finančnimi določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije in Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta1 (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba), so priložene temu poslovniku.

__________________________

__________________________

1 Uredba (EU, Euratom)966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančih pravilih, ki se uporabljajo za sploši proračn Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) š. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

1 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Predlog spremembe  2

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 106 a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 106 a

 

Postopek za oblikovanje stališča Parlamenta o ustanovitvi ali podaljšanju veljavnosti skrbniških skladov Unije za zunanje ukrepe

 

1. Ko se Komisija posvetuje s Parlamentom o svoji nameri, da bo ustanovila skrbniški sklad za ukrepe v izrednih razmerah ali ukrepe po izrednih razmerah ali podaljšala njihovo veljavnost v skladu s tretjim pododstavkom člena 234(1) ali prvim pododstavkom člena 234(5) finančne uredbe, pristojni odbor pripravi osnutke priporočil.

 

Ti lahko vključujejo posebna priporočila Komisiji v zvezi s podrobnostmi skrbniškega sklada, kot so cilji, ki bi jih moral doseči, ali način njegovega delovanja.

 

Smiselno se uporablja člen 118(2) do (6).

 

2. Ko Komisija zaprosi Parlament, naj odobri osnutek sklepa o ustanovitvi ali podaljšanju veljavnosti skrbniškega sklada za tematske ukrepe v skladu s četrtim pododstavkom člena 234(1) ali prvim pododstavkom člena 234(5) finančne uredbe, pristojni odbor pripravi priporočilo za odobritev ali zavrnitev osnutka sklepa. 

 

Smiselno se uporablja člen 105(1) do (4).

 

3. Poslanci, politična skupina ali skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, ali pristojni odbor lahko Parlamentu predložijo predlog resolucije, v katerem od Komisije zahtevajo, naj opusti odobritve za skrbniški sklad Unije ali revidira sporazum o ustanovitvi zaradi morebitne likvidacije skrbniškega sklada Unije v skladu s členom 234(5), drugi pododstavek, finančne uredbe.

Predlog spremembe  3

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 197

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Člen 197

črtano

Predlogi za razglasitev zadeve za nedopustno

 

1. Na začetku razprave o določeni točki dnevnega reda lahko politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, predlagajo, da da se točka razglasi za nedopustno. O takem predlogu se glasuje takoj.

 

O nameri, da bi predlagali nedopustnost, se vsaj 24 ur vnaprej obvesti predsednika, ki takoj obvesti Parlament.

 

2. Če je predlog sprejet, Parlament takoj preide k naslednji točki dnevnega reda.

 

Predlog spremembe  4

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 213 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1. Na prvi seji odbora po imenovanju članov odbora v skladu s členom 209 ter nato spet čez dve leti in pol odbor na ločenih glasovanjih izmed njegovih polnopravnih članov izvoli predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsedniki. Število podpredsednikov, ki se izvolijo, določi Parlament na predlog konference predsednikov. Sestava predsedstva vsakega odbora mora odražati raznolikost Parlamenta; ni dovoljeno, da predsedstvo sestavljajo samo moški ali ženske ali da so vsi podpredsedniki iz iste države članice.

1. Na prvi seji odbora po imenovanju članov odbora v skladu s členom 209 ter nato spet čez dve leti in pol odbor na ločenih glasovanjih izmed njegovih polnopravnih članov izvoli predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsedniki. Število podpredsednikov, ki se izvolijo, določi Parlament na predlog konference predsednikov. Sestava predsedstva vsakega odbora mora odražati raznolikost Parlamenta. Predsednik in prvi podpredsednik odbora nista istega spola. Uravnotežena zastopanost spolov velja tudi za druge člane predsedstva. Ni dovoljeno, da so vsi člani predsedstva iz iste države članice.

Predlog spremembe  5

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 213 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Imenovanja kandidatov za predsedstvo, katerih izvolitev ne bi bila v skladu z zahtevami glede raznolikosti iz odstavka 1, se ne upoštevajo; mogoče je oddati le nove kandidature, ki lahko izpolnjujejo te zahteve.

Predlog spremembe  6

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 214 – odstavek 2 – pododstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Predsednik odbora razglasi vse odločitve in priporočila koordinatorjev, ki štejejo za sprejete, če se jim ne nasprotuje. Ustrezno se navedejo v zapisniku seje odbora.

Predsednik odbora razglasi vse odločitve in priporočila koordinatorjev, ki štejejo za sprejete, če se jim ne nasprotuje. V primeru nasprotovanja odbor glasuje z navadno večino. Odločitve in priporočila se ustrezno navedejo v zapisniku seje odbora.

Predlog spremembe  7

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 222 – odstavek 1 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1. Ko je Komisija državljansko pobudo objavila v ustreznem registru v skladu s točko (a) člena 10(1) Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1, predsednik Evropskega parlamenta na predlog predsednika konference predsednikov odborov:

1. Ko Komisija obvestilo o državljanski pobudi objavi v ustreznem registru v skladu s členom 14(1) Uredbe (EU) št. 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta1, predsednik Evropskega parlamenta na predlog predsednika konference predsednikov odborov:

__________________________

__________________________

1 Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o držvljanski pobudi (UL L 65, 11.3.2011, str. 1).

1 Uredba (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi (UL L 130, 17.5.2019, str. 55).

Predlog spremembe  8

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 222 – odstavek 1 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(a) odboru, pristojnemu za vsebino pobude v skladu s Prilogo VI, naloži, naj organizira javno predstavitev iz člena 11 Uredbe (EU) št. 211/2011; odbor, pristojen za peticije, je samodejno pridružen v skladu s členom 57;

(a) odboru, pristojnemu za vsebino pobude v skladu s Prilogo VI, naloži, naj organizira javno predstavitev iz člena 14(2) Uredbe (EU) št. 2019/788; odbor, pristojen za peticije, je samodejno pridružen v skladu s členom 57;

Predlog spremembe  9

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 222 – odstavek 1 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(b) lahko, kadar dve ali več državljanskih pobud, objavljenih v ustreznem registru v skladu s točko (a) člena 10(1) Uredbe (EU) št. 211/2011, obravnava podobno vsebino, po posvetovanju z organizatorji sklene, da se organizira skupna javna predstavitev, v kateri se enako obravnavajo vse državljanske pobude.

(b) lahko, kadar dve ali več državljanskih pobud, o katerih so bila obvestila objavljena v ustreznem registru v skladu s členom 14(1) Uredbe (EU) št. 2019/788, obravnava podobno vsebino, po posvetovanju z organizatorji sklene, da se organizira skupna javna predstavitev, v kateri se enako obravnavajo vse državljanske pobude.

Predlog spremembe  10

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 222 – odstavek 2 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(a) preveri, ali je Komisija v skladu s točko (b) člena 10(1) Uredbe (EU) št. 211/2011 organizatorje sprejela na ustrezni ravni;

(a) preveri, ali je Komisija v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU) št. 2019/788 skupino organizatorjev sprejela na ustrezni ravni;

Predlog spremembe  11

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 222 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

3. Predsednik vsebinsko pristojnega odbora skliče javno predstavitev na ustrezen datum v treh mesecih po predložitvi pobude Komisiji v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 211/2011.

3. Predsednik vsebinsko pristojnega odbora skliče javno predstavitev na ustrezen datum v treh mesecih po predložitvi pobude Komisiji v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 2019/788.

Predlog spremembe  12

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 222 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Vsebinsko pristojni odbor povabi reprezentativno skupino organizatorjev, v kateri je vsaj ena od kontaktnih oseb iz drugega pododstavka člena 3(2) Uredbe (EU) št. 211/2011, naj na predstavitvi predstavi pobudo.

Vsebinsko pristojni odbor povabi reprezentativno skupino organizatorjev, v kateri je vsaj ena od kontaktnih oseb iz člena 5(3), prvi pododstavek, Uredbe (EU) št. 2019/788, naj na predstavitvi predstavi pobudo.

Predlog spremembe  13

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 222 – odstavek 8

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

8. Parlament razpravlja o državljanski pobudi, objavljeni v ustreznem registru v skladu s točko (a) člena 10(1) Uredbe (EU) št. 211/2011, na delnem zasedanju, ki sledi javni predstavitvi, in se pri njeni uvrstitvi na svoj dnevni red odloči, ali bo razpravo zaključil z resolucijo. Razprave ne zaključi z resolucijo, kadar je za to ali za naslednje delno zasedanje predvidena obravnava poročila o isti ali podobni zadevi, razen če predsednik izjemoma predlaga drugače. Če Parlament odloči, da bo razpravo zaključil z resolucijo, lahko predlog resolucije vloži vsebinsko pristojni odbor, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag. Smiselno se uporablja člen 132(3) do (8) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.

8. Parlament razpravlja o državljanski pobudi, o kateri je bilo obvestilo objavljeno v ustreznem registru v skladu s členom 14(1) Uredbe (EU) št. 2019/788, na delnem zasedanju, ki sledi javni predstavitvi, in se pri njeni uvrstitvi na svoj dnevni red odloči, ali bo razpravo zaključil z resolucijo. Razprave ne zaključi z resolucijo, kadar je za to ali za naslednje delno zasedanje predvidena obravnava poročila o isti ali podobni zadevi, razen če predsednik izjemoma predlaga drugače. Če Parlament odloči, da bo razpravo zaključil z resolucijo, lahko predlog resolucije vloži vsebinsko pristojni odbor, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag. Smiselno se uporablja člen 132(3) do (8) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.

Predlog spremembe  14

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 223 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

3. Predsedstva delegacij se sestavijo v skladu s postopkom iz člena 213, ki velja za stalne odbore.

3. Predsedstva delegacij se sestavijo v skladu s postopkom iz člena 213, ki velja za predsedstva odborov, vendar se člani predsedstva delegacij izvolijo za čas trajanja parlamentarnega obdobja.

Predlog spremembe  15

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 230 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1. Ko je Parlament obveščen, da je bila Komisija vabljena, naj na podlagi člena 11(4) Pogodbe o Evropski uniji in v skladu z Uredbo (EU) št. 211/2011 predloži predlog pravnega akta, odbor, pristojen za peticije, preveri, ali bo to vplivalo na njegovo delo in po potrebi o tem obvesti predlagatelje peticij, ki se nanašajo na sorodno temo.

1. Ko je Parlament obveščen, da je bila Komisija vabljena, naj na podlagi člena 11(4) Pogodbe o Evropski uniji in v skladu z Uredbo (EU) št. 2019/788 predloži predlog pravnega akta, odbor, pristojen za peticije, preveri, ali bo to vplivalo na njegovo delo in po potrebi o tem obvesti predlagatelje peticij, ki se nanašajo na sorodno temo.

Predlog spremembe  16

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 230 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

2. Predlagane državljanske pobude, ki so bile prijavljene v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 211/2011, vendar Komisiji v skladu s členom 9 navedene uredbe ne morejo biti predložene, ker niso bili izpolnjeni vsi ustrezni postopki in pogoji, lahko preuči odbor, pristojen za peticije, če oceni, da je primerno, da se jih obravnava. Smiselno se uporabljajo členi 226, 227, 228 in 229 tega poslovnika.

2. Predlagane državljanske pobude, ki so bile prijavljene v skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 2019/788, vendar Komisiji v skladu s členom 13 navedene uredbe ne morejo biti predložene, ker niso bili izpolnjeni vsi ustrezni postopki in pogoji, lahko preuči odbor, pristojen za peticije, če oceni, da je primerno, da se jih obravnava. Smiselno se uporabljajo členi 226, 227, 228 in 229 tega poslovnika.

Predlog spremembe  17

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 235 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1. Kadar se Parlament v skladu s členom 65(1) finančne uredbe odloči, da si bo pridržal pravico do odobritve odhodkov, to stori prek svojega predsedstva.

1. Kadar se Parlament v skladu s členom 73(1) finančne uredbe odloči, da si bo pridržal pravico do odobritve odhodkov, to stori prek svojega predsedstva.

Predlog spremembe  18

Poslovnik Evropskega parlamenta

Priloga V – člen 2 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1. Parlament v skladu s finančno uredbo obravnava poročilo pristojnega odbora o razrešnici do 30. aprila v letu po sprejetju letnega poročila Računskega sodišča.

1. Parlament v skladu s finančno uredbo obravnava poročilo pristojnega odbora o razrešnici do 15. maja v letu po sprejetju letnega poročila Računskega sodišča.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.6.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

9

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Sven Simon, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Seán Kelly

 

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

16

+

NI

Fabio Massimo Castaldo

Renew

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Mihai Tudose

The Left

Leila Chaibi, Helmut Scholz

Verts/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

 

9

-

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jacek Saryusz Wolski

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Seán Kelly, Paulo Rangel, Sven Simon, Loránt Vincze, Rainer Wieland

 

 

3

0

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

Zadnja posodobitev: 1. julij 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov