MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – varainhoitovuoden 2020 ylijäämän ottaminen talousarvioon

28.6.2021 - (09904/2021 – C9‑0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Pierre Larrouturou

Menettely : 2021/0102(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0218/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0218/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – varainhoitovuoden 2020 ylijäämän ottaminen talousarvioon

(09904/2021 – C9‑0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[1] ja erityisesti sen 44 artiklan,

 ottaa huomioon 18. joulukuuta 2020 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2021[2],

 ottaa huomioon vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 17. joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2020/2093[3],

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen[4],

 ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 14. joulukuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen 2020/2053/EU, Euratom[5],

 ottaa huomioon komission 15. huhtikuuta 2021 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2021 (COM(2021)0270),

 ottaa huomioon neuvoston 21. kesäkuuta 2021 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2021 (09904/2021 – C9‑0232/2021),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 94 ja 96 artiklan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0218/2021),

A. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 3/2021 tarkoituksena on sisällyttää vuoden 2021 talousarvioon varainhoitovuoden 2020 ylijäämä, joka on 1 768 617 610 euroa;

B. ottaa huomioon, että ylijäämä muodostui pääasiassa tulojen positiivisesta toteutumasta (1 647,3 miljoonaa euroa) sekä määrärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä (121,3 miljoonaa euroa);

C. ottaa huomioon, että tulopuolella ylijäämä johtuu pääasiassa kerättyjen tullimaksujen odotettua suuremmasta määrästä;

D. ottaa huomioon, että menopuolella komissio jätti vuonna 2020 käyttämättä määrärahoja 100,98 miljoonaa euroa (joista 61,7 miljoonaa liittyi otsakkeeseen 5 – Hallinto, johtuen covid-19-pandemian vaikutuksesta virkamatkoihin, kokouksiin, harjoitteluun ja rekrytointiin) ja muut toimielimet jättivät käyttämättä 120,38 miljoonaa euroa;

1. panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 3/2021, jonka ainoana tarkoituksena on sisällyttää talousarvioon vuoden 2020 ylijäämä 1 768 617 610 euroa varainhoitoasetuksen 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja lisätalousarvioesitystä koskevan neuvoston kannan;

2. toistaa kantansa, että kaikki käytettävissä olevat varat ja unionin talousarviossa käyttämättä jääneet varat, myös ylijäämä, olisi käytettävä nopean rahoitustuen antamiseen niille, joita covid-19-pandemia on koetellut eniten; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita käyttämään BKTL-perusteisten maksuosuuksiensa odotetut vähennykset, jotka johtuvat vuoden 2020 ylijäämästä, kokonaan covid-19-pandemian vaikutusten torjumiseen ja unionin elpymiseen ja palautumiskykyyn liittyvien toimien budjetointiin, jotta varmistetaan varojen optimaalinen kohdentaminen;

3. hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2021;

4. kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 3/2021 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.6.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Petros Kokkalis

 

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Stefanuta, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

 

 

NI

Mislav Kolakušić

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

Päivitetty viimeksi: 5. heinäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö