JELENTÉS az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó, 3/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetéről – a 2020. évi pénzügyi év többletének a költségvetésbe való beviteléről – szóló tanácsi álláspontról

28.6.2021 - (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Pierre Larrouturou

Eljárás : 2021/0102(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0218/2021
Előterjesztett szövegek :
A9-0218/2021
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó, 3/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetéről – a 2020. évi pénzügyi év többletének a költségvetésbe való beviteléről – szóló tanácsi álláspontról

(09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

 tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1], és különösen annak 44. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2020. december 18-án fogadtak el véglegesen[2],

 tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. december 17-i (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendeletre (a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet)[3],

 tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodásra[4],

 tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra[5],

 tekintettel a Bizottság által 2021. április 15-én elfogadott, 3/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2021)0270),

 tekintettel a Tanács által 2021. június 21-én elfogadott és a Parlamenthez ugyanazon a napon továbbított, a 3/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09904/2021 – C9-0232/2016),

 tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0218/2021),

A. mivel a 3/2021. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2020-as pénzügyi év 1 768 617 610 EUR összegű többletének a 2021-es költségvetésbe történő bevezetése,

B. mivel e többlet fő forrása egy 1 647,3 millió EUR-s, a bevételi oldalon jelentkező pozitív bevételi kimutatás, valamint a kiadási oldalon egy 121,3 millió EUR-s alulköltés;

C. mivel a bevételi oldalon a többletet elsősorban a beszedett vámoknak a vártnál magasabb összege okozza;

D. mivel a kiadási oldalon a Bizottság kifizetési előirányzatainak alulteljesítése 2020-ban eléri az 100,98 millió EUR-t (ebből 61,7 millió EUR az 5. fejezet (Igazgatás) alatt, amely a Covid19-világjárvány kiküldetésekre, találkozókra, szakmai gyakorlatokra és munkaerő-felvételre gyakorolt hatásának tudható be), 120,38 millió EUR pedig a többi intézmény általi alulteljesítés;

1. tudomásul veszi a 3/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely kizárólag a 2020. évi 1 768 617 610 EUR összegű többletnek a költségvetésbe való bevezetésére vonatkozik, a költségvetési rendelet 18. cikkével és a Tanács ezzel kapcsolatos álláspontjával összhangban;

2. megismétli azon álláspontját, hogy az uniós költségvetésben rendelkezésre álló valamennyi eszközt és fel nem használt pénzt – a többletet is beleértve – a Covid19-világjárvány által leginkább sújtottak számára nyújtott pénzügyi támogatás gyors folyósítására kell felhasználni; ezzel összefüggésben felhívja a tagállamokat, hogy a GNI-alapú hozzájárulásuk a 2020-as többletből eredő várható csökkentését teljes egészében a Covid19-világjárvány hatásainak kezelésével, valamint az Unió helyreállításával és rezilienciájával kapcsolatos intézkedések költségvetésbe való beállítására fordítsák a források optimális elosztásának biztosítása érdekében;

3. jóváhagyja a 3/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

4. utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2021. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.6.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Petros Kokkalis

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

37

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Stefanuta, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

 

 

NI

Mislav Kolakušić

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

Utolsó frissítés: 2021. július 5.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat