SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2021 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2020

28.6.2021 - (09904/2021 – C9‑0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Pierre Larrouturou

Procedura : 2021/0102(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0218/2021
Teksty złożone :
A9-0218/2021
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2021 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2020

(09904/2021 – C9‑0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[1], w szczególności jego art. 44,

 uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2020 r.[2],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027[3] (rozporządzenie w sprawie WRF),

 uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych[4],

 uwzględniając decyzję Rady 2020/2053/UE, Euratom z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej[5],

 uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2021 przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2021 r. (COM(2021)0270),

 uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2021 przyjęte przez Radę dnia 21 czerwca 2021 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (09904/2021 – C9-0232/2021),

 uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0218/2021),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2021 ma na celu wprowadzenie do budżetu na rok 2021 nadwyżki z roku budżetowego 2020 w wysokości 1 768 617 610 EUR;

B. mając na uwadze, że główne czynniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów w wysokości 1 647,3 mln EUR oraz niepełne wykorzystanie środków przewidzianych na wydatki w wysokości 121,3 mln EUR;

C. mając na uwadze, że po stronie dochodów nadwyżka wynika głównie z wyższego niż oczekiwano poboru należności celnych;

D. mając na uwadze, że po stronie wydatków poziom niepełnego wykorzystania płatności przez Komisję wynosi 100,98 mln EUR w 2020 r. (z czego 61,7 mln EUR w ramach działu 5 „Administracja”, związane z wpływem pandemii COVID-19 na wyjazdy służbowe, posiedzenia, staże i rekrutację), natomiast w przypadku innych instytucji niepełne wykorzystanie środków wynosi 120,38 mln EUR;

1. odnotowuje przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 3/2021 poświęcony wyłącznie rozdysponowaniu nadwyżki środków budżetowych z 2020 r. wynoszącej 1 768 617 610 mln EUR zgodnie z art. 18 ust. 3 rozporządzenia finansowego i stanowiskiem Rady w tej sprawie;

2. potwierdza swoje stanowisko, że wszystkie dostępne środki i niewydane pieniądze w budżecie Unii, w tym nadwyżka, mają być wykorzystane do szybkiego udzielenia pomocy finansowej najciężej doświadczonym pandemią COVID-19; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do przeznaczenia oczekiwanych obniżek wkładów opartych na DNB wynikających z nadwyżki z 2020 r. w całości na budżet działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 oraz odbudową i zwiększaniem odporności Unii, aby zapewnić optymalny przydział środków;

3. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2021;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2021 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również innym instytucjom i właściwym organom oraz parlamentom narodowym.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

22.6.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Petros Kokkalis

 

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

37

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Stefanuta, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

 

 

NI

Mislav Kolakušić

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności