POROČILO o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2021 za proračunsko leto 2021: vključitev presežka iz proračunskega leta 2020

28.6.2021 - (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: Pierre Larrouturou

Postopek : 2021/0102(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0218/2021
Predložena besedila :
A9-0218/2021
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2021 za proračunsko leto 2021: vključitev presežka iz proračunskega leta 2020

(09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[1] in zlasti člena 44 Uredbe,

 ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021, ki je bil dokončno sprejet dne 18. decembra 2020[2],

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027[3] (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

 ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 16. decembra 2020 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za uvedbo novih virov lastnih sredstev[4],

 ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije[5],

 ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2021, ki ga je Komisija sprejela dne 15. aprila 2021 (COM(2021)0270),

 ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2021, ki ga je Svet sprejel 21. junija 2021 in ga istega dne posredoval Parlamentu (09904/2021 – C9-0232/2021),

 ob upoštevanju člena 94 in 96 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0218/2021),

A. ker je cilj predloga spremembe proračuna št. 3/2021, da se v proračun za leto 2021 vključi presežek iz proračunskega leta 2020, ki znaša 1.768.617.610 EUR;

B. ker sta glavna elementa tega presežka pozitivna realizacija (prihodki) v višini 1.647,3 milijona EUR in neporabljena sredstva (odhodki) v višini 121,3 milijona EUR;

C. ker je na prihodkovni strani presežek predvsem posledica pobranih carin, katerih znesek je bil višji od pričakovanega;

D. ker je nezadostno izvrševanje plačil Komisije pri odhodkih znašalo 100,98 milijona EUR za leto 2020 (od tega 61,7 milijona EUR v okviru razdelka 5 – Uprava, kar je mogoče pripisati izjemnim okoliščinam v zvezi s pandemijo COVID-19, ki so neposredno vplivale na število službenih potovanj, sej, pripravništev in zaposlitev), nezadostno izvrševanje plačil drugih institucij pa je znašalo 120,38 milijona EUR;

1. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 3/2021, kot ga je predložila Komisija in ki je namenjen zgolj temu, da se presežek iz leta 2020 v višini 1.768.617.610 milijona EUR vključi v proračun v skladu s členom 18(3) finančne uredbe in stališčem Sveta o tem predlogu;

2. ponavlja svoje stališče, da bi bilo treba vsa razpoložljiva sredstva in neporabljen denar v proračunu Unije, vključno s presežkom, uporabiti za hitro finančno pomoč tistim, ki jih je pandemija COVID-19 najbolj prizadela; v zvezi s tem poziva države članice, naj pričakovano zmanjšanje prispevkov iz naslova BND, ki izhaja iz presežka iz leta 2020, v celoti namenijo vključitvi ukrepov, povezanih z obvladovanjem posledic pandemije COVID-19, v proračun, ter za okrevanje in odpornost Unije, da bi zagotovili optimalno dodelitev sredstev;

3. odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2021;

4. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2021 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.6.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

37

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Stefanuta, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

 

 

NI

Mislav Kolakušić

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 20. julij 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov