Betänkande - A9-0218/2021Betänkande
A9-0218/2021

BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2021 för budgetåret 2021 – införande av överskottet från budgetåret 2020

28.6.2021 - (09904/2021 – C9‑0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Pierre Larrouturou

Förfarande : 2021/0102(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0218/2021
Ingivna texter :
A9-0218/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2021 för budgetåret 2021 – införande av överskottet från budgetåret 2020

(09904/2021 – C9‑0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[1], särskilt artikel 44,

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021, slutgiltigt antagen den 18 december 2020[2],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027[3],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel[4],

 med beaktande av rådets beslut 2020/2053/EU, Euratom av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel[5],

 med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2021 som kommissionen antog den 15 april 2021 (COM(2021)0270),

 med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2021 som rådet antog den 21 juni 2021 och översände till Europaparlamentet samma dag (09904/2021 – C9‑0232/2021),

 med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0218/2021), och av följande skäl:

A. Förslaget till ändringsbudget nr 3/2021 syftar till att i budgeten för 2021 införa överskottet från budgetåret 2020, vilket uppgår till 1 768 617 610 EUR.

B. De två huvuddelarna i detta överskott utgörs av ett överskott på 1 647,3 miljoner EUR på inkomstsidan och ett underutnyttjande av utgifterna med 121,3 miljoner EUR.

C. På inkomstsidan beror överskottet i första hand på en högre indrivning av tullar än väntat.

D. På utgiftssidan uppgår underutnyttjandet av kommissionens betalningar till 100,98 miljoner EUR för 2020 (varav 61,7 miljoner EUR under rubrik 5 – Administration, till följd av covid-19-pandemins inverkan på tjänsteresor, sammanträden, praktikplatser och rekryteringar), och 120,38 miljoner EUR avser övriga institutioners underutnyttjande.

1. Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 3/2021, som lagts fram av kommissionen och som uteslutande handlar om införandet i budgeten av överskottet för 2020, dvs. ett belopp på 1 768 617 610 EUR, i enlighet med artikel 18.3 i budgetförordningen och rådets ståndpunkt.

2. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att alla tillgängliga medel och oanvända belopp i unionens budget, inklusive överskottet, ska användas för att snabbt sätta in finansiellt stöd till de som drabbas hårdast av covid-19-pandemin. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att helt och hållet använda de förväntade minskningarna av sina BNI-baserade bidrag från överskottet för 2020 till budgeteringen av åtgärder för att hantera effekterna av covid-19-pandemin och unionens återhämtning och resiliens, för att säkerställa en optimal fördelning av medlen.

3. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2021.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2021 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.6.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Petros Kokkalis

 

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

37

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Stefanuta, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

 

 

NI

Mislav Kolakušić

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 5 juli 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy