Procedūra : 2018/0228(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0219/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0219/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 07/07/2021 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0339

<Date>{30/06/2021}30.6.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0219/2021</NoDocSe>
PDF 186kWORD 50k

<TitreType>IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014</Titre>

<DocRef>(06115/2/2021 – C9‑0214/2021 – 2018/0228(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja un Transporta un tūrisma komiteja</Commission>

Referenti: <Depute>Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet</Depute>

(Kopīgā komiteju procedūra — Reglamenta 58. pants)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014

(06115/2/2021 – C9‑0214/2021 – 2018/0228(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (06115/2/2021 – C9‑0214/2021),

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra atzinumu[1],

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 10. oktobra atzinumu[2],

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0438),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0219/2021),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu

Atsauces

06115/2/2021 – C9-0214/2021 – 2018/0228(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

17.4.2019 T8-0420/2019

Komisijas priekšlikums

COM(2018)0438 - C8-0255/2018

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

24.6.2021

Atbildīgās komitejas

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

24.6.2021

TRAN

24.6.2021

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Henna Virkkunen

3.9.2019

Marian-Jean Marinescu

3.9.2019

Dominique Riquet

3.9.2019

 

58. pants – kopīgā komiteju procedūra

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

5.7.2018

Izskatīšana komitejā

11.1.2021

14.1.2021

23.2.2021

18.3.2021

 

15.4.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.6.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

90

19

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, François Alfonsi, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Izaskun Bilbao Barandica, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Karima Delli, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Niels Fuglsang, Mario Furore, Søren Gade, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Elsi Katainen, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Elena Kountoura, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Thierry Mariani, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Rovana Plumb, Clara Ponsatí Obiols, Tomasz Piotr Poręba, Manuela Ripa, Dominique Riquet, Jérôme Rivière, Dorien Rookmaker, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Vera Tax, Riho Terras, Barbara Thaler, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, István Ujhelyi, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Pernille Weiss, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marek Paweł Balt, Leila Chaibi, Eleonora Evi, Maria Grapini, Roman Haider, Elena Lizzi, César Luena, Andrey Novakov, Sandra Pereira, Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Iesniegšanas datums

30.6.2021

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

90

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Elena Lizzi, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

NI

Viktor Uspaskich

PPE

Magdalena Adamowicz, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Barbara Thaler, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jörgen Warborn, Pernille Weiss

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Søren Gade, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Marek Paweł Balt, Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Nicolás González Casares, Maria Grapini, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, César Luena, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb, Vera Tax, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Mikuláš Peksa

 

19

-

ECR

Peter Lundgren, Jessica Stegrud

NI

Clara Ponsatí Obiols, Dorien Rookmaker

The Left

Manuel Bompard, Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Karima Delli, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Tilly Metz, Ville Niinistö, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

6

0

ID

Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Philippe Olivier, Jérôme Rivière

NI

Mario Furore

The Left

Elena Kountoura

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1] OV C 440, 6.12.2018., 191. lpp.

[2] OV C 461, 21.12.2018., 173. lpp.

[3] 2019. gada 17. aprīlī pieņemtie teksti.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 6. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika