Betänkande - A9-0219/2021Betänkande
A9-0219/2021

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

30.6.2021 - (06115/2/2021 – C9-0214/2021 – 2018/0228(COD)) - ***II

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Utskottet för transport och turism
Föredragande: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet
(Gemensamt utskottsförfarande – artikel 58 i arbetsordningen)


Förfarande : 2018/0228(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0219/2021
Ingivna texter :
A9-0219/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

(06115/2/2021 – C9-0214/2021 – 2018/0228(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06115/2/2021 – C9‑0214/2021),

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 oktober 2018[2],

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0438),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av de ansvariga utskotten enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism (A9-0219/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

Referensnummer

06115/2/2021 – C9-0214/2021 – 2018/0228(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

17.4.2019 T8-0420/2019

Kommissionens förslag

COM(2018)0438 - C8-0255/2018

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

24.6.2021

Ansvariga utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ITRE

24.6.2021

TRAN

24.6.2021

 

 

Föredragande

 Utnämning

Henna Virkkunen

3.9.2019

Marian-Jean Marinescu

3.9.2019

Dominique Riquet

3.9.2019

 

Artikel 58 – Gemensamt utskottsförfarande

 Tillkännagivande i kammaren

 

 

5.7.2018

Behandling i utskott

11.1.2021

14.1.2021

23.2.2021

18.3.2021

 

15.4.2021

 

 

 

Antagande

24.6.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

90

19

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, François Alfonsi, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Izaskun Bilbao Barandica, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Karima Delli, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Niels Fuglsang, Mario Furore, Søren Gade, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Elsi Katainen, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Elena Kountoura, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Thierry Mariani, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Rovana Plumb, Clara Ponsatí Obiols, Tomasz Piotr Poręba, Manuela Ripa, Dominique Riquet, Jérôme Rivière, Dorien Rookmaker, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Vera Tax, Riho Terras, Barbara Thaler, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, István Ujhelyi, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Pernille Weiss, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marek Paweł Balt, Leila Chaibi, Eleonora Evi, Maria Grapini, Roman Haider, Elena Lizzi, César Luena, Andrey Novakov, Sandra Pereira, Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Ingivande

30.6.2021

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

90

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Elena Lizzi, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

NI

Viktor Uspaskich

PPE

Magdalena Adamowicz, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Barbara Thaler, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jörgen Warborn, Pernille Weiss

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Søren Gade, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Marek Paweł Balt, Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Nicolás González Casares, Maria Grapini, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, César Luena, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb, Vera Tax, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Mikuláš Peksa

 

19

-

ECR

Peter Lundgren, Jessica Stegrud

NI

Clara Ponsatí Obiols, Dorien Rookmaker

The Left

Manuel Bompard, Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Karima Delli, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Tilly Metz, Ville Niinistö, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

6

0

ID

Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Philippe Olivier, Jérôme Rivière

NI

Mario Furore

The Left

Elena Kountoura

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 6 juli 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy