SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta

30.6.2021 - (06488/1/2021 – C9‑0227/2021 – 2018/0250(COD)) - ***II

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Monika Hohlmeier


Menettely : 2018/0250(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0221/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0221/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta

(06488/1/2021 – C9‑0227/2021 – 2018/0250(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (06488/1/2021 – C9‑0227/2021),

 ottaa huomioon 18. lokakuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

 ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0472),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0221/2021),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


 

LYHYET PERUSTELUT

Komissio toimitti 13. kesäkuuta 2018 neuvostolle ja Euroopan parlamentille ehdotuksen asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta. Parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa 13. maaliskuuta 2019.

 

Vastavalittu parlamentti aloitti lokakuussa 2019 toimielinten väliset neuvottelut sopimukseen pääsemiseksi toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa. Ne saatiin menestyksekkäästi päätökseen 10. joulukuuta 2020. Pysyvien edustajien komitea vahvisti alustavasti sovitun tekstin 24. helmikuuta 2021, ja LIBE-valiokunta hyväksyi sen 1. maaliskuuta 2021.

 

Koska 14. kesäkuuta 2021 hyväksytty neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta vastaa täysin toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa käydyissä toimielinten välisissä neuvotteluissa saavutettua yhteisymmärrystä, esittelijä suosittaa, että Euroopan parlamentti hyväksyy sen ilman tarkistuksia, jotta tämä asetus voidaan hyväksyä nopeasti ja saattaa voimaan mahdollisimman pian.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisäisen turvallisuuden rahaston perustaminen

Viiteasiakirjat

06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

13.3.2019 T8-0177/2019

Komission ehdotus

COM(2018)0472 - C8-0267/2018

Neuvoston 1. käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

24.6.2021

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

24.6.2021

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Monika Hohlmeier

4.9.2019

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Monika Hohlmeier

Valiokuntakäsittely

6.2.2020

7.12.2020

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.6.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

14

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.6.2021

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

52

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

14

-

ID

Marcel de Graaff

NI

Martin Sonneborn, Milan Uhrík

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 6. heinäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö