Betänkande - A9-0221/2021Betänkande
A9-0221/2021

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet

30.6.2021 - (06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD)) - ***II

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Monika Hohlmeier


Förfarande : 2018/0250(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0221/2021
Ingivna texter :
A9-0221/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet

(06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06488/1/2021 – C9‑0227/2021),

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2018[1],

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[2], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0472),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0221/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


 

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 13 juni 2018 förelade kommissionen rådet och Europaparlamentet förslaget till förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet. Den 13 mars 2019 antog Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen.

 

Interinstitutionella förhandlingar inleddes med det nyvalda parlamentet i oktober 2019 med sikte på att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen. Förhandlingarna slutfördes med framgång den 10 december 2020. Den preliminärt överenskomna texten bekräftades av Coreper den 24 februari 2021 och godkändes av LIBE-utskottet den 1 mars 2021.

 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen, som antogs den 14 juni 2021, återspeglar fullt ut den överenskommelse som nåddes under de interinstitutionella förhandlingarna tidigt i andra behandlingen. Föredraganden rekommenderar därför att Europaparlamentet godkänner den utan ändringar, så att förordningen kan antas snabbt och träda i kraft så snart som möjligt.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Fonden för inre säkerhet

Referensnummer

06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

13.3.2019 T8-0177/2019

Kommissionens förslag

COM(2018)0472 - C8-0267/2018

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

24.6.2021

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

24.6.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Monika Hohlmeier

4.9.2019

 

 

 

Tidigare föredragande

Monika Hohlmeier

Behandling i utskott

6.2.2020

7.12.2020

 

 

Antagande

29.6.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

14

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo

Ingivande

30.6.2021

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

52

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

14

-

ID

Marcel de Graaff

NI

Martin Sonneborn, Milan Uhrík

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 6 juli 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy