ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004

30.6.2021 - (06975/3/21 – C9‑0224/2021 – 2018/0210(COD)) - ***II

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Габриел Мато


Процедура : 2018/0210(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0222/2021
Внесени текстове :
A9-0222/2021
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004

(06975/3/21 – C9‑0224/2021 – 2018/0210(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06975/3/21 – C9‑0224/2021),

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.[1],

 като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г.[2],

 като взе предвид позицията си на първо четене[3] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0390),

 като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП,

 като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство (A9-0222/2021),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3. приема за сведение съвместното изявление на Съвета и Комисията и изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4. отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

5. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

6. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 


КРАТКА ОБОСНОВКА

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на пленарното заседание на 4 април 2019 г. започнаха неофициални преговори с финландското, хърватското, германското и португалското председателство на Съвета с оглед на постигането на бързо споразумение на второ четене. След седем кръга на тристранни срещи преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по досието на 3 декември 2020 г. На 22 февруари 2021 г. текстът на споразумението беше представен за гласуване на комисията по рибно стопанство и беше одобрен с голямо мнозинство. Въз основа на одобрението от страна на комисията нейният председател, в писмо от 25 февруари 2021 г. до председателя на Корепер, се ангажира да препоръча на пленарното заседание да одобри позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването на правна и езикова проверка, на 14 юни 2021 г. Съветът прие своята позиция на първо четене, потвърждаваща споразумението.

Тъй като позицията на Съвета на първо четене е в съответствие със споразумението, постигнато по време на тристранните срещи, докладчикът препоръчва на комисията да я приеме без допълнителни изменения. Докладчикът би желал да изтъкне по-специално следните елементи от компромиса:

 

Новият Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) за периода 2021 – 2027 г. предоставя пакет от подкрепа в размер на 6 108 милиарда евро за подпомагане на устойчивото рибарство, аквакултури и преработване, за подкрепа на устойчивата синя икономика и крайбрежните общности и за насърчаване на международното управление на океаните. В съответствие със Зеления пакт действията по линия на фонда ще допринесат за постигане на общата цел за разпределяне на 30% от средствата за действия в областта на климата.

 

Новият фонд се отдалечава от строгите правила за допустимост, като установява условия единствено за някои субсидии за флота. Съгласно новия подход операциите, които не са изрично забранени, са допустими, като по този начин се предоставя по-голяма правна сигурност на държавите членки и рибарите.

 

Окончателният текст дава възможност за финансиране на инвестиции, които ще подобрят енергийната ефективност, безопасността и условията на труд на риболовните кораби на ЕС, като същевременно се гарантира, че секторът е устойчив. Той насърчава също така приемствеността между поколенията в професията чрез подпомагане на първото придобиване на кораби от млади рибари. В текста са включени всички необходими предпазни мерки, за да се предотврати рискът субсидиите от ЕС да имат вредни последици, водещи до свръхкапацитет и прекомерен улов.

 

Един от успехите на Европейския парламент е, че новият ЕФМДРА ще подкрепя по-специално дребномащабния крайбрежен риболов. Държавите членки вземат предвид в своите програми специфичните нужди на дребномащабния крайбрежен риболов и описват видовете действия, които предвиждат за неговото развитие. Същото преференциално третиране е запазено за рибари без кораби и за събирачи на черупчести мекотели.

 

За кораби с дължина до 24 метра допустими са следните операции: (i) подмяна на двигатели с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2; (ii) стимулиране на достъпа до сектора чрез подпомагане на първото придобиване на плавателни съдове втора употреба от млади рибари; (iii) операции, които изискват повече място на борда с оглед на безопасността или благосъстоянието на екипажа.

 

Новият фонд ще подкрепя и европейските аквакултури чрез насърчаване на инвестиции, насочени към засилване на конкурентоспособността на производството на аквакултури, като същевременно се гарантира, че дейностите са екологично устойчиви. По-голямото внимание към аквакултурите е отразено във включването им в наименованието на фонда. Той ще насърчава също така предлагането на пазара, качеството и добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури, както и преработването.

 

Гарантира се също така непрекъснатост на значителната финансова подкрепа за контрола и правоприлагането в областта на рибарството, включително закупуването, инсталирането и управлението на системи за проследяване и електронни системи за всички кораби, използвани за целите на контрола.

 

Освен това се въвежда схема за управление на кризи, за да се даде възможност за спешна подкрепа за секторите на рибарството и аквакултурите в случай на значителни смущения на пазара, например поради здравна криза като пандемията от Covid-19.

 

Вземат се предвид и специфичните ограничения на най-отдалечените региони: ЕФМДРА ще продължи да предоставя компенсация за допълнителните разходи, които понасят тези региони поради тяхното местоположение и островния им характер. Държавите членки следва да могат да отпускат допълнително финансиране чрез държавна помощ за предоставяне на тази компенсация. Наред с това в най-отдалечените региони ще се прилага по-висок интензитет на помощта в сравнение с интензитета, прилаган за други операции и региони.

 

И накрая, новият ЕФМДРА включва разпоредби за насърчаване на глобално управление на океаните.


ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията

 

Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия признават необходимостта от незабавно ускоряване на действията за защита и опазване на морските и крайбрежните екосистеми и биологичното разнообразие. Трите институции са съгласни, че за преодоляването на загубата на биологично разнообразие, защитата и възстановяването на екосистемите и/или поддържането им в добро състояние ще са необходими значителни публични и частни инвестиции на национално и европейско равнище и че значителен дял от разходите по линия на ЕФМДРА следва да се вложи в биологично разнообразие. Трите институции са съгласни, че Европейската комисия ще работи с държавите членки в контекста на програмното планиране за ЕФМДРА за периода 2021 – 2027 г., за да се постигне цялостната амбиция относно разходите за биологично разнообразие, набелязана в съображение 15.

 

 

 

Съвместно изявление на Съвета и Комисията

 

Съветът и Комисията се стремят да се избегне прекъсването на риболовните дейности в рамките на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, като се стремят към своевременно подновяване на тези споразумения и техните протоколи за изпълнение.

 

 

Изявление на Комисията

 

Комисията прие допустимостта на инвестициите на борда, свързани с контрола и правоприлагането в областта на рибарството – както задължителни, така и незадължителни – за всички риболовни кораби на Съюза. Комисията счита, че с помощта на тези инвестиции държавите членки ще използват пълноценно финансовите ресурси, налични в ЕФМДРА, за целите на контрола и правоприлагането, за да изпълнят задълженията си по Регламента за контрол и другите правила на общата политика в областта на рибарството и значително да подобрят културата на спазване на изискванията в сектора на риболова. Комисията също така очаква, че в контекста на текущия преглед на Регламента за контрол Европейският парламент и Съветът ще подкрепят модернизирането на съществуващите инструменти за контрол и използването на нови технологии по предложение на Комисията. Това по-специално означава въвеждане на интелигентни решения за проследяване и докладване на улова на дребномащабните кораби, инсталиране на системи за постоянно наблюдение на мощността на двигателите, преминаване към напълно цифровизирани системи за проследимост, които обхващат всички продукти от риболов (пресни, замразени и преработени), и въвеждане на задължителни електронни системи за дистанционно наблюдение на борда на риболовните кораби и на базата на оценка на риска като единствените ефективни средства за контрол на прилагането на задължението за разтоварване, както и по отношение на прилова и изхвърлянето на уязвими видове.

 

 

Изявление на Комисията

 

Комисията отбелязва срещаните досега затруднения при предоставянето на държавна помощ за подновяване на флотовете в най-отдалечените региони. С оглед на устойчивото развитие на тези региони Комисията ще се стреми да подпомага държавите членки в усилията им да подобряват събирането на научните данни, които са необходими за спазване на условието за допустимост, определено в насоките за държавна помощ, с цел да се улесни прилагането на насоките за проверка на държавната помощ за секторите на рибарството и аквакултурите в най-отдалечените региони.

 

 

Изявление на Комисията

 

Европейската комисия, в контекста на програмното планиране за ЕФМДРА за периода 2021 – 2027 г., активно ще насърчава държавите членки да увеличат в максимална степен използването на включените в техните програми мерки – по-специално по член 25 (защита на биологичното разнообразие и екосистемите), за да се постигне цялостната амбиция, свързана с осигуряване на годишни разходи по МФР за преодоляване на загубата на биологично разнообразие, защита и възстановяване на екосистемите и поддържане на екосистемите в добро състояние, както следва: 7,5% от годишните разходи по МФР за целите по отношение на биологичното разнообразие през 2024 г. и 10% от годишните разходи по МФР за целите по отношение на биологичното разнообразие през 2026 г. и 2027 г. Комисията ще извършва редовно наблюдение на тези разходи на базата на общите допустими разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган, и на данните, подадени от държавата членка. Когато наблюдението покаже недостатъчен напредък в постигането на цялостната амбиция, Комисията активно ще се ангажира с държавите членки по време на годишната среща за преглед, за да приеме корективни мерки, включително изменение на програмата.

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Пълни заглавия

Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури

Позовавания

06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

4.4.2019 T8-0343/2019

Предложение на Комисията

COM(2018)0390 - C8-0270/2018

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на 1-во четене

24.6.2021

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

PECH

24.6.2021

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Gabriel Mato

12.2.2020

 

 

 

Заместени докладчици

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Разглеждане в комисия

2.10.2019

25.6.2020

 

 

Дата на приемане

28.6.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Valentino Grant, Jan Huitema, Petros Kokkalis

Дата на внасяне

30.6.2021

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

PPE

Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan Huitema, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

The Left

Petros Kokkalis

 

5

-

The Left

João Ferreira

Verts/ALE

Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци::

+ :  „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 1 юли 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност