INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om ændring af forordning (EU) 2017/1004

30.6.2021 - (6975/2018 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD)) - ***II

Fiskeriudvalget
Ordfører: Gabriel Mato


Procedure : 2018/0210(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0222/2021
Indgivne tekster :
A9-0222/2021
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om ændring af forordning (EU) 2017/1004

(06975/3/21 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (06975/3/21 – C9-0224/2021),

 der henviser til udtalelse af 12. december 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

 der henviser til udtalelse af 16. maj 2018 fra Regionsudvalget[2],

 der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0390),

 der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

 der henviser til forretningsordenens artikel 67,

 der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Fiskeriudvalget (A9‑0222/2021),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3. noterer sig den fælles erklæring fra Rådet og Kommissionen samt Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

4. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

5. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


KORT BEGRUNDELSE

Efter vedtagelsen af Parlamentets førstebehandlingsholdning på plenarmødet den 4. april 2019 blev der indledt uformelle forhandlinger med det finske, kroatiske, tyske og portugisiske formandskab for Rådet med henblik på hurtigt at nå til enighed ved andenbehandlingen. Efter syv runder af trepartsmøder nåede Parlamentets og Rådets forhandlingsgrupper til enighed om denne sag den 3. december 2020. Aftalens tekst blev forelagt Fiskeriudvalget til godkendelse den 22. februar 2021 og blev godkendt med et stort flertal. På grundlag af udvalgets godkendelse forpligtede formanden for udvalget sig i sin skrivelse af 25. februar 2021 til formanden for Coreper at indstille til plenarforsamlingen at godkende Rådets førstebehandlingsholdning uden ændringer. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen den 14. juni 2021.

Eftersom Rådets førstebehandlingsholdning er i overensstemmelse med den aftale, der blev opnået enighed om under trepartsmøderne, anbefaler ordføreren, at udvalget godkender den uden yderligere ændringer. Ordføreren vil gerne fremhæve især følgende elementer i kompromiset:

 

Den nye Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) for 2021-2027 yder en støttepakke på 6,108 mia. EUR for at bidrage til bæredygtigt fiskeri, akvakultur og bæredygtig forarbejdning, støtte en bæredygtig blå økonomi og bæredygtige kystsamfund og fremme international havforvaltning. I overensstemmelse med den grønne pagt vil tiltag under fonden bidrage til det overordnede mål om at afsætte 30 % af midlerne til klimaindsatsen.

 

Den nye fond bevæger sig væk fra strenge regler for støtteberettigelse og fastsætter kun betingelser for visse flådesubsidier. Ifølge den nye tilgang er operationer, der ikke udtrykkeligt er forbudt, støtteberettigede, hvilket giver medlemsstaterne og fiskerne større retssikkerhed.

 

Den endelige tekst giver mulighed for at finansiere investeringer, der vil forbedre energieffektiviteten, sikkerheden og arbejdsvilkårene på EU's fiskerfartøjer, samtidig med at det sikres, at sektoren er bæredygtig. Den fremmer også generationsskifte inden for erhvervet ved at støtte, at unge fiskere kan købe deres første fartøj. Alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at EU-tilskud medfører risiko for skadelige virkninger, der fører til overkapacitet og overfiskning, er medtaget i teksten.

 

En af Europa-Parlamentets succeser er, at den nye EHFAF især vil støtte kystfiskeri af mindre omfang. Medlemsstaterne bør i deres program tage hensyn til de specifikke behov i kystfiskeriet af mindre omfang og beskrive de typer foranstaltninger, som de planlægger for dets udvikling. Den samme præferencebehandling er forbeholdt fiskere uden fartøjer og skaldyrsfiskere.

 

For fartøjer på op til 24 meter er følgende operationer støtteberettigede: i) udskiftning af motorer med henblik på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-emissionerne; ii) fremme af adgang til sektoren ved at støtte, at unge fiskere kan købe deres første brugte fartøj; iii) operationer, der kræver mere plads om bord af hensyn til besætningens sikkerhed eller trivsel.

 

Den nye fond vil også støtte europæisk akvakultur ved at tilskynde til investeringer, der sigter mod at styrke akvakulturproduktionens konkurrenceevne og samtidig sikre, at aktiviteterne er miljømæssigt bæredygtige. Et større fokus på akvakultur afspejles ved, at den indgår i fondens navn. Den vil også fremme afsætningen, kvaliteten og forædlingen af fiskevarer og akvakulturprodukter såvel som forarbejdningen.

 

Der sikres også kontinuitet i den betydelige finansielle støtte til fiskerikontrol og -håndhævelse, herunder anskaffelse, installation og styring af sporings- og elektroniske systemer for alle fartøjer, der anvendes til kontrolformål.

 

Desuden indføres der en krisestyringsordning, der giver mulighed for nødhjælp til fiskeri- og akvakultursektoren i tilfælde af betydelige markedsforstyrrelser, f.eks. som følge af en sundhedskrise som covid-pandemien.

 

Der tages også hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for regionerne i den yderste periferi: EHFAF vil fortsat yde godtgørelse af merudgifter, som disse regioner skal afholde på grund af deres beliggenhed og karakter af øsamfund. Det bør være muligt for medlemsstaterne at bevilge yderligere finansiering via statsstøtte til gennemførelse af denne godtgørelse. Desuden vil der blive anvendt en højere støtteintensitetssats end den, der anvendes på andre operationer og regioner.

 

Endelig indeholder den nye EHFAF bestemmelser om fremme af international havforvaltning.


BILAG

 

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

 

Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen anerkender, at der er et presserende behov for at fremme indsatsen for at beskytte og bevare hav- og kystøkosystemer og biodiversitet. De tre institutioner er enige om, at bekæmpelse af tab af biodiversitet, beskyttelse og genopretning af økosystemer og/eller bevarelse af dem i god stand vil kræve betydelige offentlige og private investeringer på nationalt og europæisk plan, og at en betydelig del af EHFAF's udgifter bør investeres i biodiversitet. De tre institutioner er enige om, at Europa-Kommissionen i forbindelse med programmeringen af EHFAF for 2021-2027 vil samarbejde med medlemsstaterne om at nå det overordnede ambitionsniveau for biodiversitetsudgifter, der er fremhævet i betragtning 15.

 

 

 

Fælles erklæring fra Rådet og Kommissionen

 

Rådet og Kommissionen er fortsat fast besluttet på at forsøge at undgå en afbrydelse af fiskeriet i henhold til partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri ved at tilstræbe en rettidig fornyelse af partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri og gennemførelsesprotokollerne hertil.

 

 

Erklæring fra Kommissionen

 

Kommissionen har accepteret støtteberettigelsen af investeringer om bord i forbindelse med fiskerikontrol og håndhævelse, uanset om de er obligatoriske eller ej, og for alle EU-fiskerfartøjer. Kommissionen mener, at disse investeringer vil sætte medlemsstaterne i stand til fuldt ud at udnytte de finansielle midler, der er til rådighed i EHFAF, til kontrol og håndhævelse, til at opfylde deres forpligtelser ifølge kontrolforordningen og andre regler i den fælles fiskeripolitik og til væsentligt at forbedre overholdelseskulturen i fiskerisektoren. Kommissionen forventer desuden, at Europa-Parlamentet og Rådet i forbindelse med den igangværende revision af kontrolforordningen vil støtte moderniseringen af de eksisterende kontrolværktøjer og anvendelsen af nye teknologier som foreslået af Kommissionen. Dette indebærer navnlig indførelse af intelligente løsninger til sporing og fangstrapportering i forbindelse med små fartøjer, installering af systemer til løbende overvågning af maskineffekt, overgang til fuldt digitaliserede sporbarhedssystemer, der omfatter alle fiskevarer (ferske, frosne og forarbejdede), og indførelse af obligatoriske elektroniske fjernovervågningssystemer om bord på fiskerfartøjer og baseret på risikovurdering som det eneste effektive middel til at kontrollere anvendelsen af landingsforpligtelsen og bifangst og udsmid af følsomme arter.

 

 

Erklæring fra Kommissionen

 

Kommissionen noterer sig de vanskeligheder, der hidtil er opstået i forbindelse med ydelsen af statsstøtte til fornyelse af fiskerflåderne i regionerne i den yderste periferi. Med henblik på en bæredygtig udvikling af disse regioner vil Kommissionen bestræbe sig på at bistå medlemsstaterne med at forbedre indsamlingen af de videnskabelige data, der er nødvendige for at opfylde betingelserne for støtteberettigelse i retningslinjerne for statsstøtte, med henblik på at lette anvendelsen af retningslinjerne for behandling af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren i regionerne i den yderste periferi.

 

 

Erklæring fra Kommissionen

 

Europa-Kommissionen vil i forbindelse med programmeringen af EHFAF for 2021-2027 aktivt tilskynde medlemsstaterne til i videst muligt omfang at anvende foranstaltningerne i deres programmer, navnlig dem, der træffes i henhold til artikel 25 (beskyttelse af biodiversitet og økosystemer), til at nå det overordnede mål om at tilvejebringe årlige udgifter under FFR til at tackle tab af biodiversitet, beskytte og genoprette økosystemer og bevare økosystemerne i god stand som følger: 7,5 % af de årlige udgifter under FFR til biodiversitetsmål i 2024 og 10 % af de årlige udgifter under FFR til biodiversitetsmål i 2026 og 2027. Kommissionen vil regelmæssigt overvåge omfanget af disse udgifter på grundlag af de samlede støtteberettigede udgifter, som støttemodtagerne har anmeldt til forvaltningsmyndigheden, og på grundlag af data indsendt af medlemsstaten. Hvis overvågningen viser, at der ikke er gjort tilstrækkelige fremskridt med hensyn til at nå det overordnede ambitionsniveau, vil Kommissionen aktivt samarbejde med medlemsstaterne på det årlige gennemgangsmøde for at vedtage afhjælpende foranstaltninger, herunder en programændring.

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Referencer

06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

4.4.2019 T8-0343/2019

Kommissionens forslag

COM(2018)0390 - C8-0270/2018

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

24.6.2021

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

24.6.2021

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Gabriel Mato

12.2.2020

 

 

 

Oprindelige ordførere

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Behandling i udvalg

2.10.2019

25.6.2020

 

 

Dato for vedtagelse

28.6.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

5

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Valentino Grant, Jan Huitema, Petros Kokkalis

Dato for indgivelse

30.6.2021

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

PPE

Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan Huitema, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

The Left

Petros Kokkalis

 

5

-

The Left

João Ferreira

Verts/ALE

Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 5. juli 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik