SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1004 muuttamisesta

30.6.2021 - (06975/3/21 – C9‑0224/2021 – 2018/0210(COD)) - ***II

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Gabriel Mato


Menettely : 2018/0210(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0222/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0222/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1004 muuttamisesta

(06975/3/21 – C9‑0224/2021 – 2018/0210(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (06975/3/21 – C9‑0224/2021),

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2018 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon alueiden komitean 16. toukokuuta 2018 antaman lausunnon[2],

 ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[3] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0390),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

 ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0222/2021),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan neuvoston ja komission yhteisen lausuman sekä komission lausumat;

4. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

5. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

6. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 


LYHYET PERUSTELUT

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin täysistunnossa 4. huhtikuuta 2019, ja neuvoston puheenjohtajavaltioiden Suomen, Kroatian, Saksan ja Portugalin kanssa aloitettiin epäviralliset neuvottelut yhteisymmärrykseen pääsemiseksi toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa. Trilogineuvottelujen seitsemännen kierroksen jälkeen parlamentin ja neuvoston neuvotteluryhmät pääsivät asiasta sopimukseen 3. joulukuuta 2020. Sopimuksen teksti esiteltiin kalatalousvaliokunnalle, joka äänesti sen hyväksymisestä 22. helmikuuta 2021. Teksti hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä. Valiokunnan antaman hyväksynnän perusteella valiokunnan puheenjohtaja sitoutui 25. helmikuuta 2021 päivätyssä kirjeessään Coreperin puheenjohtajalle siihen, että täysistunnolle suositetaan neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi 14. kesäkuuta 2021 ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa sopimus vahvistettiin.

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on trilogineuvotteluissa saavutetun sopimuksen mukainen, esittelijä suosittelee valiokunnalle, että se hyväksyy kannan ilman tarkistuksia. Esittelijä haluaa korostaa erityisesti seuraavia kompromissin osia:

 

Uusi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto (EMKVR) vuosiksi 2021–2027 tarjoaa 6,108 miljardin euron tukipaketin, jolla edistetään kestävää kalastusta, vesiviljelyä ja jalostusta, tuetaan kestävää sinistä taloutta ja rannikkoyhteisöjä sekä edistetään kansainvälistä valtamerten hallinnointia. Vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti rahaston toimilla edistetään yleistä tavoitetta osoittaa 30 prosenttia varoista ilmastotoimiin.

 

Uudessa rahastossa luovutaan jäykistä tukikelpoisuussäännöistä ja vahvistetaan ainoastaan tiettyä laivastoille myönnettävää tukea koskevat ehdot. Uuden lähestymistavan mukaan toimet, joita ei ole nimenomaisesti kielletty, ovat tukikelpoisia, mikä lisää oikeusvarmuutta jäsenvaltioille ja kalastajille.

 

Lopullinen teksti mahdollistaa sellaisten investointien rahoittamisen, joilla parannetaan EU:n kalastusalusten energiatehokkuutta, turvallisuutta ja työoloja ja varmistetaan samalla alan kestävyys. Sen avulla voidaan myös edistää sukupolvenvaihdosta tukemalla nuorten kalastajien ensimmäisten alusten hankintaa. Tekstiin on sisällytetty kaikki tarvittavat suojatoimet sen estämiseksi, että EU:n tuet uhkaavat aiheuttaa liikakapasiteettiin ja liikakalastukseen johtavia haittavaikutuksia.

 

Yksi Euroopan parlamentin saavutuksista on se, että uudesta EMKVR:stä tuetaan erityisesti pienimuotoista rannikkokalastusta. Jäsenvaltioiden on otettava ohjelmassaan huomioon pienimuotoisen rannikkokalastuksen erityistarpeet ja kuvailtava, millaisia toimia ne suunnittelevat sen kehittämiseksi. Sama etuuskohtelu on varattu ilman alusta kalastaville kalastajille ja äyriäisten kerääjille.

 

Enintään 24 metrin pituisten alusten osalta tukikelpoisia ovat seuraavat toimet: i) moottoreiden korvaaminen energiatehokkuuden lisäämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi; ii) alalle pääsyn kannustaminen tukemalla nuorten kalastajien ensimmäistä käytettyjen alusten hankintaa; iii) toimet, jotka edellyttävät enemmän tilaa aluksella miehistön turvallisuuden tai hyvinvoinnin varmistamiseksi.

 

Uudesta rahastosta tuetaan myös eurooppalaista vesiviljelyä edistämällä investointeja, joilla pyritään vahvistamaan vesiviljelytuotannon kilpailukykyä ja varmistamaan samalla, että toiminnot ovat ympäristön kannalta kestäviä. Vesiviljelyn sisällyttäminen rahaston nimeen on osoitus siitä, että siihen kiinnitetään enemmän huomiota. Rahaston avulla edistetään myös kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinointia, laatua ja lisäarvoa sekä jalostamista.

 

Kalastuksenvalvontaan ja täytäntöönpanoon, mukaan lukien kaikkien valvontatarkoituksiin käytettävien alusten seurantajärjestelmien ja sähköisten järjestelmien hankinta, asentaminen ja hallinnointi, myönnettävän huomattavan rahoitustuen jatkuvuus on myös varmistettu.

 

Lisäksi otetaan käyttöön kriisinhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa kiireellisen tuen kalastus- ja vesiviljelyaloille, jos markkinoilla ilmenee merkittäviä häiriöitä esimerkiksi covid-19-pandemian kaltaisen terveyskriisin vuoksi.

 

Lisäksi otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden erityisrajoitteet: EMKVR tarjoaa edelleen korvausta lisäkustannuksista, joita näille alueille aiheutuu niiden sijainnista ja saaristoluonteesta. Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää lisärahoitusta valtiontuen muodossa näiden korvausten täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi olisi sovellettava korkeampaa tuki-intensiteettiä kuin se, jota sovelletaan muihin toimiin ja alueisiin.

 

Uuteen EMKVR:ään sisältyy myös määräyksiä maailmanlaajuisen valtamerten hallinnoinnin edistämisestä.


LIITE

 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio tunnustavat tarpeen edistää kiireellisesti toimia meri- ja rannikkoekosysteemien sekä biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja säilyttämiseksi. Nämä kolme toimielintä ovat yhtä mieltä siitä, että biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen torjunta sekä ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen tai niiden pitäminen hyvässä kunnossa edellyttävät merkittäviä julkisia ja yksityisiä investointeja kansallisella ja EU:n tasolla ja että merkittävä osa EMKVR:n menoista olisi investoitava biologiseen monimuotoisuuteen. Nämä kolme toimielintä ovat yhtä mieltä siitä, että Euroopan komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa EMKVR:n kauden 2021–2027 ohjelmasuunnittelun yhteydessä saavuttaakseen johdanto-osan 15 kappaleessa korostetun biologista monimuotoisuutta koskevien menojen yleisen tavoitteen.

 

 

Neuvoston ja komission yhteinen lausuma

 

Neuvosto ja komissio ovat edelleen sitoutuneet välttämään kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten mukaisen kalastustoiminnan keskeytymistä pyrkimällä uudistamaan kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset ja niiden täytäntöönpanopöytäkirjat ajoissa.

 

 

Komission lausuma

 

Komissio on hyväksynyt kalastuksenvalvontaan ja sääntöjen täytäntöönpanon liittyvien investointien tukikelpoisuuden riippumatta siitä, ovatko ne pakollisia vai eivät, kaikkien unionin kalastusalusten osalta. Komissio katsoo, että jäsenvaltiot voivat näiden investointien avulla hyödyntää täysimääräisesti EMKVR:ssä valvonta- ja täytäntöönpanotoimia varten käytettävissä olevia varoja täyttääkseen valvonta-asetuksen ja muiden yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaiset velvoitteensa ja parantaakseen merkittävästi sääntöjen noudattamisen kulttuuria kalastusalalla. Lisäksi komissio odottaa, että Euroopan parlamentti ja neuvosto tukevat valvonta-asetuksen käynnissä olevan tarkistamisen yhteydessä nykyisten valvontavälineiden nykyaikaistamista ja uusien tekniikoiden käyttöä komission ehdotuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa erityisesti älykkäiden ratkaisujen käyttöönottoa pienimuotoista kalastusta harjoittavien alusten jäljittämistä ja niiden saaliiden ilmoittamista varten, järjestelmien asentamista konetehon jatkuvaa seurantaa varten, siirtymistä täysin digitaalisiin jäljitysjärjestelmiin, jotka kattavat kaikki kalastustuotteet (tuoreet, jäädytetyt ja jalostetut), ja pakollisten sähköisten etävalvontajärjestelmien käyttöönottoa kalastusaluksilla riskinarvioinnin perusteella ainoana tehokkaana keinona valvoa purkamisvelvoitteen soveltamista sekä herkkien lajien sivusaaliita ja poisheittämisiä.

 

 

Komission lausuma

 

Komissio ottaa huomioon tähän mennessä havaitut vaikeudet myöntää valtiontukea syrjäisimpien alueiden laivastojen uudistamiseen. Edistääkseen kyseisten alueiden kestävää kehitystä komissio pyrkii auttamaan jäsenvaltioita parantamaan sellaisten tieteellisten tietojen keräämistä, joita valtiontuen suuntaviivoissa vahvistettujen tukikelpoisuusedellytysten noudattaminen edellyttää, syrjäisimpien alueiden kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevien suuntaviivojen soveltamisen helpottamiseksi.

 

 

Komission lausuma

 

Euroopan komissio kannustaa EMKVR:n kauden 2021–2027 ohjelmasuunnittelun yhteydessä aktiivisesti jäsenvaltioita maksimoimaan ohjelmiinsa sisältyvien toimenpiteiden käytön, erityisesti 25 artiklan (biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu) mukaisesti, saavuttaakseen yleisen tavoitteen myöntää monivuotisesta rahoituskehyksestä vuotuisia menoja biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen torjumiseksi, ekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi sekä ekosysteemien pitämiseksi hyvässä kunnossa seuraavasti: 7,5 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen vuotuisista menoista osoitetaan biologista monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin vuonna 2024 ja 10 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen vuotuisista menoista osoitetaan biologista monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin vuosina 2026 ja 2027. Komissio seuraa säännöllisesti näiden menojen tasoa tuensaajien hallintoviranomaiselle ilmoittamien tukikelpoisten menojen kokonaismäärän ja jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella. Jos seuranta osoittaa, että yleisen tavoitteen saavuttamisessa ei ole edistytty riittävästi, komissio toimii aktiivisesti jäsenvaltioiden kanssa vuotuisessa tarkastelukokouksessa korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, mukaan lukien ohjelman muuttaminen.

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto

Viiteasiakirjat

06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

4.4.2019 T8-0343/2019

Komission ehdotus

COM(2018)0390 - C8-0270/2018

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

24.6.2021

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

24.6.2021

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Gabriel Mato

12.2.2020

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Valiokuntakäsittely

2.10.2019

25.6.2020

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.6.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Valentino Grant, Jan Huitema, Petros Kokkalis

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.6.2021

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

PPE

Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan Huitema, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

The Left

Petros Kokkalis

 

5

-

The Left

João Ferreira

Verts/ALE

Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 5. heinäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö