PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004

30.6.2021 - (06975/3/21 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD)) - ***II

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Gabriel Mato


Postopek : 2018/0210(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0222/2021
Predložena besedila :
A9-0222/2021
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004

(06975/3/21 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (06975/3/21 – C9-0224/2018),

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 2018[1],

 ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 16. maja 2018[2],

 ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[3] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2018)0390),

 ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

 ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ribištvo (A9-0222/2021),

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2. odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3. se seznanja s skupno izjavo Sveta in Komisije ter z izjavami Komisije, priloženimi tej resoluciji;

4. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

5. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

6. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

 

 


 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po tem, ko je Parlament na plenarnem zasedanju 4. aprila 2019 sprejel stališče v prvi obravnavi, so se začela neformalna pogajanja s finskim, hrvaškim, nemškim in portugalskim predsedstvom Sveta, da bi čim prej prišli do dogovora v drugi obravnavi. Po sedmih krogih trialoga sta pogajalski skupini Parlamenta in Sveta 3. decembra 2020 dosegli dogovor o dosjeju. Dogovorjeno besedilo je bilo 22. februarja 2021 predloženo v glasovanje odboru PECH, ki ga je z veliko večino tudi potrdil. Na podlagi odobritve odbora je njegov predsednik 25. februarja 2021 v pismu predsedniku Coreperja navedel, da bo na plenarnem zasedanju predlagal, naj se stališče Sveta odobri v prvi obravnavi brez predlogov sprememb. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 14. junija 2021 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je bil dogovor potrjen.

Poročevalec odboru predlaga, naj sprejme stališče Sveta iz prve obravnave brez dodatnih predlogov sprememb, saj je besedilo skladno z dogovorom, doseženim v trialogu. Poudariti želi zlasti naslednje elemente kompromisa:

 

novi Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (v nadaljnjem besedilu: ESPRA) za obdobje 2021–2027 zagotavlja sveženj podpore v višini 6,108 milijarde EUR za prispevek k trajnostnemu ribištvu, akvakulturi in predelavi, podporo trajnostnemu modremu gospodarstvu in obalnim skupnostim ter spodbujanje mednarodnega upravljanja oceanov. V skladu z zelenim dogovorom bodo ukrepi v okviru sklada prispevali k splošnemu cilju, da se 30 % sredstev nameni podnebnim ukrepom.

 

Novi sklad določa pogoje le za določene subvencije flotam in se s tem oddaljuje od togih pravil o upravičenosti. Z novim pristopom so dejavnosti, ki niso izrecno prepovedane, upravičene, kar državam članicam in ribičem zagotavlja večjo pravno varnost.

 

V končnem besedilu je zapisano, da se lahko financirajo naložbe, ki bodo izboljšale energetsko učinkovitost, varnost in delovne pogoje na ribiških plovilih EU in obenem zagotavljale trajnost sektorja. Spodbuja tudi generacijsko pomladitev v tem poklicu, in sicer z zagotavljanjem podpore mladim ribičem za prvi nakup plovil. V besedilo so vključeni vsi potrebni zaščitni ukrepi, da subvencije EU ne bi imele škodljivih učinkov, ki bi vodili v presežno zmogljivost in prelov.

 

Eden od uspehov Evropskega parlamenta je ta, da bo novi ESPRA podpiral zlasti mali priobalni ribolov. Države članice v svojem programu upoštevajo posebne potrebe malega priobalnega ribolova in opišejo vrste ukrepov, ki jih načrtujejo za njegov razvoj. Enaka prednostna obravnava je namenjena tudi ribičem brez plovil in nabiralcem školjk.

 

Za plovila dolžine do 24 metrov so do subvencij upravičene naslednje dejavnosti: (i) zamenjava motorjev za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij CO2; (ii) spodbujanje dostopnosti sektorja s podporo mladim ribičem za prvi nakup rabljenih plovil; (iii) dejavnosti, za katere je potrebno več prostora na krovu za varnost ali dobro počutje posadke.

 

Novi sklad bo tudi podpiral evropsko akvakulturo s spodbujanjem naložb, namenjenih krepitvi konkurenčnosti proizvodnje iz akvakulture in zagotavljanjem okoljske trajnosti dejavnosti. Da je poudarek na akvakulturi večji, se kaže tudi s tem, da je dodana v ime sklada. Sklad bo spodbujal tudi trženje, kakovost ter dodano vrednost ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter predelave teh proizvodov.

 

Zagotovljeno je tudi nadaljevanje znatne finančne podpore za nadzor ribištva in izvrševanje področne zakonodaje, tudi z nakupom, namestitvijo in upravljanjem sistemov sledenja in elektronskih sistemov za vsa plovila, ki se uporabljajo za nadzor.

 

Poleg tega je uveden sistem kriznega upravljanja, ki bo omogočal nujno pomoč ribiškemu sektorju in sektorju akvakulture v primeru znatnih motenj na trgu, na primer zaradi zdravstvene krize, kot je pandemija covida-19.

 

Upoštevane so tudi posebne omejitve najbolj oddaljenih regij: ESPRA bo še naprej zagotavljal nadomestilo za dodatne stroške, s katerimi se soočajo te regije zaradi oddaljenosti in otoške lege. Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da za izvajanje tega nadomestila dodelijo dodatno financiranje v obliki državne pomoči. Poleg tega se za najbolj oddaljene regije uporablja višja stopnja intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za druge operacije in regije.

 

Nazadnje, novi ESPRA vsebuje določbe o spodbujanju globalnega upravljanja oceanov.


PRILOGA

 

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

 

Evropski parlament, Svet in Evropska komisija priznavajo, da je treba nujno pospešiti ukrepe za varstvo in ohranjanje morskih in obalnih ekosistemov ter biotske raznovrstnosti. Vse tri institucije se strinjajo, da bodo za boj proti izgubi biotske raznovrstnosti, zaščito in obnovo ekosistemov in/ali njihovo ohranjanje v dobrem stanju potrebne znatne javne in zasebne naložbe na nacionalni in evropski ravni ter da bi bilo treba znatni delež odhodkov ESPRA vložiti v biotsko raznovrstnost. Strinjajo se tudi, da bo Evropska komisija v okviru načrtovanja programov ESPRA za obdobje 2021–2027 sodelovala z državami članicami, da bi dosegla splošni cilj porabe na področju biotske raznovrstnosti, kot je poudarjeno v uvodni izjavi 15.

 

 

 

Skupna izjava Sveta in Komisije

 

Svet in Komisija sta še naprej zavezana, da se skušata izogniti prekinitvi ribolovnih dejavnosti v okviru sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, saj si prizadevata za pravočasno obnovitev sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njihovih protokolov o izvajanju.

 

 

Izjava Komisije

 

Komisija je sprejela upravičenost naložb v ribiška plovila v zvezi z nadzorom in izvrševanjem ribištva, ne glede na to, ali so obvezne ali ne, in to za vsa ribiška plovila Unije. Meni, da bodo te naložbe državam članicam omogočile, da v celoti izkoristijo finančna sredstva, ki so na voljo v okviru ESPRA za nadzor in izvrševanje, izpolnijo svoje obveznosti v skladu z uredbo o nadzoru in drugimi pravili skupne ribiške politike ter znatno izboljšajo kulturo skladnosti v ribiškem sektorju. Poleg tega Komisija pričakuje, da bosta Evropski parlament in Svet v okviru sedanjega pregleda uredbe o nadzoru podprla posodobitev obstoječih orodij nadzora in uporabo novih tehnologij, kot jih je predlagala Komisija. To pomeni zlasti uvedbo pametnih rešitev za sledenje malim plovilom in poročanje o njihovem ulovu, namestitev sistemov za stalno spremljanje moči motorja, prehod na popolnoma digitalizirane sisteme sledljivosti, ki zajemajo vse ribiške proizvode (sveže, zamrznjene in predelane), ter uvedbo obveznih elektronskih sistemov za daljinsko spremljanje na krovu ribiških plovil, ki temeljijo na oceni tveganja, kot edinega učinkovitega sredstva za nadzor izvajanja obveznosti iztovarjanja ter prilova in zavržkov občutljivih vrst.

 

 

Izjava Komisije

 

Komisija je seznanjena s težavami, ki so se doslej pojavile pri dodeljevanju državne pomoči za obnovo ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah. Za trajnostni razvoj teh regij si bo Komisija prizadevala pomagati državam članicam pri izboljšanju zbiranja znanstvenih podatkov, potrebnih za izpolnjevanje pogoja za upravičenost iz smernic o državni pomoči, da se sektorju ribištva in akvakulture v najbolj oddaljenih regijah olajša uporaba smernic za pregled državne pomoči.

 

 

Izjava Komisije

 

Evropska komisija bo v okviru načrtovanja programov ESPRA za obdobje 2021–2027 dejavno spodbujala države članice, naj čim bolj izkoristijo ukrepe, vključene v njihove programe, zlasti v skladu s členom 25 (varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemov), da bi dosegle splošni cilj zagotavljanja letne porabe v okviru večletnega finančnega okvira za spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti, zaščito in obnovo ekosistemov ter ohranjanje ekosistemov v dobrem stanju, kot sledi: 7,5 % letne porabe v večletnem finančnem okviru za cilje biotske raznovrstnosti v letu 2024 in 10 % letne porabe v večletnem finančnem okviru za cilje biotske raznovrstnosti v letih 2026 in 2027. Komisija bo redno spremljala raven te porabe na podlagi skupnih upravičenih odhodkov, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja, in podatkov, ki jih predloži država članica. Kadar spremljanje pokaže nezadosten napredek pri doseganju splošnih ambicij, bo Komisija dejavno sodelovala z državami članicami na letnem pregledovalnem sestanku, da bi sprejela popravne ukrepe, tudi spremembo programa.

 

 

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo

Referenčni dokumenti

06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

4.4.2019 T8-0343/2019

Predlog Komisije

COM(2018)0390 - C8-0270/2018

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta v prvi obravnavi na zasedanju

24.6.2021

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

PECH

24.6.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Gabriel Mato

12.2.2020

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Obravnava v odboru

2.10.2019

25.6.2020

 

 

Datum sprejetja

28.6.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Valentino Grant, Jan Huitema, Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Datum predložitve

30.6.2021

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

PPE

Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan Huitema, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

The Left

Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

 

5

-

The Left

João Ferreira

Verts/ALE

Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 5. julij 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov