Betänkande - A9-0222/2021Betänkande
A9-0222/2021

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004

30.6.2021 - (06975/3/21 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD)) - ***II

Fiskeriutskottet
Föredragande: Gabriel Mato


Förfarande : 2018/0210(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0222/2021
Ingivna texter :
A9-0222/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004

(06975/3/21 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06975/3/21 – C9‑0224/2021),

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 16 maj 2018[2],

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0390),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från fiskeriutskottet (A9‑0222/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet tar del av rådets och kommissionens gemensamma uttalande samt kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

4. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 


KORTFATTAD MOTIVERING

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt i första behandlingen i plenum den 4 april 2019 inleddes informella förhandlingar med de finska, kroatiska, tyska och portugisiska ordförandeskapen i rådet i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen. Efter sju omgångar av trepartsmöten nådde parlamentets och rådets förhandlingsdelegationer en överenskommelse i ärendet den 3 december 2020. Texten till överenskommelsen lades fram för godkännande i fiskeriutskottet den 22 februari 2021, och den godkändes med stor majoritet. På grundval av utskottets godkännande åtog sig utskottsordföranden i en skrivelse av den 25 februari 2021 till Corepers ordförande att rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar. Efter juristlingvisternas granskning antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen, och bekräftade därmed överenskommelsen, den 14 juni 2021.

Eftersom rådets ståndpunkt vid första behandlingen är förenlig med överenskommelsen från trepartsmötena rekommenderar föredraganden utskottet att godta den utan ytterligare ändringar. Föredraganden skulle särskilt vilja lyfta fram nedanstående inslag i kompromissen:

 

Den nya Europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksfonden (EHFVF) för 2021–2027 omfattar ett stödpaket på 6,108 miljarder euro för att bidra till hållbart fiske, vattenbruk och beredning, stödja en hållbar blå ekonomi och kustsamhällen och främja internationell världshavsförvaltning. I överensstämmelse med den gröna given kommer insatser som finansieras via fonden att bidra till det övergripande målet att avsätta 30 procent av medlen för klimatinsatser.

 

Den nya fonden rör sig bort från stelbenta regler för stödberättigande, och fastställer bara villkor för vissa flottsubventioner. Enligt det nya tillvägagångssättet är insatser som inte är uttryckligen förbjudna stödberättigade, vilket således ger medlemsstaterna och yrkesfiskarna större rättslig säkerhet.

 

Sluttexten gör det möjligt att finansiera investeringar som kommer att förbättra energieffektiviteten, säkerheten och arbetsförhållandena på EU:s fiskefartyg, samtidigt som den säkerställer att sektorn är hållbar. Den främjar också generationsskiften inom yrket genom att stödja unga fiskares första fartygsförvärv. Texten innehåller alla nödvändiga skyddsåtgärder för att förhindra att EU-subventioner ger skadliga effekter med överkapacitet och överfiske som följd.

 

En av Europaparlamentets framgångar är att den nya EHFVF i synnerhet kommer att stödja det småskaliga kustfisket. Medlemsstaterna ska i sitt program beakta det småskaliga kustfiskets specifika behov och ange vilka typer av åtgärder de planerar för att utveckla det. Även fiskare utan fartyg och skaldjursplockare ska få samma förmånsbehandling.

 

För fartyg med en längd på upp till 24 meter är följande insatser stödberättigade: i) utbyte av motorer i syfte att höja energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen, ii) incitament för att främja tillträdet till sektorn genom att stödja unga fiskares första förvärv av begagnade fartyg, iii) insatser som kräver mer utrymme ombord för besättningens säkerhet eller välbefinnande.

 

Den nya fonden kommer också att stödja det europeiska vattenbruket genom att uppmuntra investeringar för att stärka vattenbruksproduktionens konkurrenskraft, samtidigt som det säkerställs att verksamheten är miljömässigt hållbar. Att större fokus läggs på vattenbruket framgår av att vattenbruk ingår i fondens namn. Fonden kommer också att främja fiskeri- och vattenbruksprodukternas kvalitet och mervärde samt saluföring och beredning av sådana produkter.

 

Genom fonden säkerställs det också att fiskerikontroll och tillsyn får fortsatt ekonomiskt stöd, bl.a. inköp, installation och förvaltning av spårningssystem och elektroniska system som används för kontrolländamål för alla fartyg.

 

Dessutom har det införts en krishanteringsordning för att möjliggöra krisstöd till fiskeri- och vattenbrukssektorerna i samband med omfattande störningar på marknaden, t.ex. på grund av en hälsokris som covid-19-pandemin.

 

Även de yttersta randområdenas särskilda begränsningar beaktas: EHFVF kommer att fortsätta att kompensera för extra kostnader som uppstår för dessa regioner till följd av deras geografiska belägenhet och det faktum att de är öar. Det bör vara möjligt för medlemsstaterna att bevilja ytterligare finansiering i form av statligt stöd för genomförandet av denna kompensation. Dessutom kommer en högre stödnivå än den som gäller för andra insatser och regioner att tillämpas.

 

Slutligen innehåller den nya EHFVF bestämmelser för att främja internationell världshavsförvaltning.


BILAGA

 

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen inser behovet av att snarast vidta åtgärder för att skydda och bevara marin biologisk mångfald och marina ekosystem i havet och i kustnära områden. De tre institutionerna är eniga om att det kommer att krävas betydande offentliga och privata investeringar på nationell och europeisk nivå för att hantera förlusten av biologisk mångfald, skydda och återställa ekosystem och/eller bevara dem i gott skick, och att en betydande andel av EHFVF:s utgifter bör investeras i biologisk mångfald. De tre institutionerna är eniga om att Europeiska kommissionen kommer att samarbeta med medlemsstaterna inom ramen för programplaneringen för EHFVF 2021–2027 för att förverkliga den övergripande ambition för utgifterna för biologisk mångfald som anges i skäl 15.

 

 

 

Gemensamt uttalande från rådet och kommissionen

 

Rådet och kommissionen står fast vid sitt åtagande att försöka undvika avbrott i fiskeverksamheten inom ramen för partnerskapsavtal om hållbart fiske genom att sträva efter att i tid förnya partnerskapsavtal om hållbart fiske och deras genomförandeprotokoll.

 

 

Uttalande från kommissionen

 

Kommissionen har godtagit att investeringar ombord som avser kontroll och tillsyn av fisket är stödberättigande för alla unionens fiskefartyg, oavsett om de är obligatoriska eller inte. Kommissionen anser att dessa investeringar kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att fullt ut utnyttja de finansiella resurser som finns tillgängliga i EHFVF för kontroll och tillsyn, fullgöra sina skyldigheter enligt kontrollförordningen och andra bestämmelser i den gemensamma fiskeripolitiken och avsevärt förbättra efterlevnadskulturen inom fiskerisektorn. Dessutom förväntar sig kommissionen – i samband med den pågående översynen av kontrollförordningen – att Europaparlamentet och rådet kommer att stödja moderniseringen av de befintliga kontrollverktygen och användningen av ny teknik enligt kommissionens förslag. Det handlar till exempel om att införa smarta lösningar för spårning och fångstrapportering för fartyg för småskaligt fiske, installera system för kontinuerlig övervakning av maskinstyrkan, övergå till helt digitaliserade spårbarhetssystem som omfattar alla fiskeriprodukter (färska, frysta och bearbetade) och införa obligatoriska elektroniska fjärrövervakningssystem ombord på fiskefartyg som bygger på riskbedömningar, vilket är det enda effektiva sättet att kontrollera hur landningsskyldigheten samt bifångst och utkast av känsliga arter tillämpas.

 

 

Uttalande från kommissionen

 

Kommissionen noterar de svårigheter som hittills har förekommit när det gäller att bevilja statligt stöd för förnyelse av flottorna i de yttersta randområdena. För att dessa regioner ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt kommer kommissionen att försöka hjälpa medlemsstaterna att förbättra insamlingen av de vetenskapliga uppgifter som krävs för att uppfylla villkoren för stödberättigande i riktlinjerna för statligt stöd. Tanken är att göra det lättare att tillämpa riktlinjerna vid granskning av statligt stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn i de yttersta randområdena.

 

 

Uttalande från kommissionen

 

Europeiska kommissionen kommer inom ramen för programplaneringen för EHFVF 2021–2027 att aktivt uppmuntra medlemsstaterna att i största möjliga utsträckning använda åtgärder som ingår i deras program, särskilt enligt artikel 25 (skydd av biologisk mångfald och ekosystem), för att förverkliga den övergripande ambitionen att tillhandahålla årliga utgifter inom ramen för den fleråriga budgetramen för att hantera förlusten av biologisk mångfald, skydda och återställa ekosystem och bevara ekosystem i gott skick enligt följande: 2024 anslås 7,5 % av de årliga utgifterna inom den fleråriga budgetramen till målen för biologisk mångfald och 2026 och 2027 anslås 10 % av de årliga utgifterna inom den fleråriga budgetramen till målen för biologisk mångfald. Kommissionen kommer regelbundet att övervaka nivån på dessa utgifter baserat på de totala stödberättigande utgifter som stödmottagarna deklarerat till förvaltningsmyndigheten och på de uppgifter som medlemsstat lämnat. Om det vid övervakningen framgår att det gjorts otillräckliga framsteg när det gäller att förverkliga den övergripande ambitionen kommer kommissionen att aktivt arbeta med medlemsstaterna vid det årliga översynsmötet för att anta korrigerande åtgärder, inbegripet en programändring.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Referensnummer

06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

4.4.2019 T8-0343/2019

Kommissionens förslag

COM(2018)0390 - C8-0270/2018

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

24.6.2021

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

PECH

24.6.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Gabriel Mato

12.2.2020

 

 

 

Tidigare föredragande

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Behandling i utskott

2.10.2019

25.6.2020

 

 

Antagande

28.6.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Valentino Grant, Jan Huitema, Petros Kokkalis

Ingivande

30.6.2021

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

PPE

Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan Huitema, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

The Left

Petros Kokkalis

 

5

-

The Left

João Ferreira

Verts/ALE

Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 1 juli 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy