Betänkande - A9-0223/2021Betänkande
A9-0223/2021

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

30.6.2021 - (10537/1/2020 – C9‑0215/2021 – 2018/0138(COD)) - ***II

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Dominique Riquet

Förfarande : 2018/0138(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0223/2021
Ingivna texter :
A9-0223/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

(10537/1/2020 – C9‑0215/2021 – 2018/0138(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10537/1/2020 – C9‑0215/2021),

 med beaktande av de motiverade yttranden från den tjeckiska senaten, den tyska förbundsdagen, det irländska parlamentet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 februari 2019[2],

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0277),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A9-0223/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

Referensnummer

10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

13.2.2019 T8-0109/2019

Kommissionens ändrade förslag

COM(2018)0277 - C8-0192/2018

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen – datum för tillkännagivande i kammaren

24.6.2021

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

24.6.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

19.2.2020

23.6.2020

 

 

Antagande

28.6.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pablo Arias Echeverría, Angel Dzhambazki, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Ingivande

30.6.2021

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

46

+

ECR

Angel Dzhambazki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Pablo Arias Echeverría, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Kathleen Van Brempt, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

 

1

0

NI

Mario Furore

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 5 juli 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy