ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

1.7.2021 - (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD)) - ***II

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Tanja Fajon

Procedura : 2018/0248(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0224/2021
Teksty złożone :
A9-0224/2021
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

(06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza drugie czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06486/2/2021 – C9-0225/2021),

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.[1],

 uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym[2] czytaniu dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0471),

 uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

 uwzględniając art. 67 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0224/2021),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

13 czerwca 2018 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi i Radzie wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji. 13 marca 2019 r. Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu.

 

Nowo wybrany Parlament rozpoczął negocjacje międzyinstytucjonalne w październiku 2019 r. z myślą o osiągnięciu wczesnego porozumienia w drugim czytaniu. Negocjacje zakończyły się pomyślnie 9 grudnia 2020 r. Wstępnie uzgodniony tekst został zatwierdzony przez COREPER 24 lutego 2021 r. i zatwierdzony przez komisję LIBE 1 marca 2021 r.

 

Zwrócono uwagę sprawozdawczyni na fakt, że tłumaczenie sformułowania „migracja nieuregulowana” na niektóre języki – w szczególności na język rumuński i bułgarski – doprowadziło do znacznego sporu między prawnikami lingwistami Parlamentu i Rady. Sprawozdawczyni jest świadoma faktu, że trudności te pojawiały się w poprzednich procedurach ustawodawczych i wydaje się prawdopodobne, że będą one powracać, biorąc pod uwagę, że odróżnienie tego sformułowania od wyrażenia „nielegalna migracja” jest w tych językach problematyczne. Sprawozdawczyni wzywa wszystkie trzy instytucje do osiągnięcia odpowiedniego porozumienia w sprawie tłumaczenia tych sformułowań. Porozumienie to musiałoby obejmować wprowadzenie odpowiedniego rozróżnienia tych pojęć we wszystkich językach urzędowych Unii. Ponadto sprawozdawczyni zachęca wszystkich przyszłych sprawozdawców Parlamentu odpowiedzialnych za sprawozdania, w których pojawi się ta kwestia, do skupienia się w sposób szczególny na znalezieniu zadowalającego rozwiązania politycznego we wszystkich językach urzędowych Unii.

 

Niemniej jednak stanowisko Rady w pierwszym czytaniu przyjęte 14 czerwca 2021 r. odzwierciedla porozumienie osiągnięte we wczesnych negocjacjach międzyinstytucjonalnych dotyczących drugiego czytania, w związku z czym sprawozdawczyni zaleca, by Parlament zatwierdził je bez poprawek, tak aby można było szybko przyjąć to rozporządzenie i aby jak najprędzej weszło ono w życie.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji

Odsyłacze

06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

13.3.2019 T8-0175/2019

Wniosek Komisji

COM(2018)0471 - C8-0271/2018

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

24.6.2021

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

24.6.2021

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Tanja Fajon

26.10.2020

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Miriam Dalli, Miriam Dalli

Rozpatrzenie w komisji

12.11.2019

7.12.2020

 

 

Data przyjęcia

29.6.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

8

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo

Data złożenia

1.7.2021

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

51

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Renew

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Tom Vandendriessche

ECR

Jorge Buxadé Villalba

NI

Milan Uhrík

 

7

0

PPE

Nadine Morano

ID

Annalisa Tardino

ECR

Nicola Procaccini

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

 

Key to symbols:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności